Qj DE HAVENLOODS 998- Ions Opknapbeurt kerken kost miljoenen Schiedams Nieuwsblad dfiZwicWSter IN DEZE KRANT Politiewagen over de kop Brug naar de bewoonde wereld 'Deze gemeenteraad kent Nieuwland niet echt!' Overval op AH-filiaal 3/4 van Klanken uit nieuw orgel EDITIE P, DONDERDAG 16 SEPTEMBER 1993, 42e JAARGANG Nr. 37 Wegener hu^aan+iuLSbLacJen HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM ZIE DE PAGINA'S MET RUBRIEKS- 010-4.699.444 advertenties UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 46 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK JÊÊf Credit card fc tijd Fade-automaat afst.bediening FANTASTISCHE V1DEO-8 CAMCORDER sning. Votledig automatisch filmen met pafect resultaat. ROYALE LEEFHOEK BEKLEED MET EEN UITSTEKENDE FANTASIE STOF. NU KOMPLEET ZOALS AFGEBEELD HOEK 2 ZITS MAGAZIJNPRIJS I VAN 1698,-VOOR MAGAZIJN op KOOPAVOND gesloten 1 als het om wonen gaat SCHIEDAM— Twee Schie- damse politie-agenten zijn in de nacht van dinsdag op woensdag tijdens een achtervolging met hun auto over de kop geslagen en gewond overgebracht naar het Dijkzigt-ziekenhuis. Rond 04.40 uur werd op de Van Hogendorplaan in Vlaardingen een verdacht persoon gesigna leerd die er vervolgens met een gestolen Mazda vandoorging. Door de politie werd met sur veillanceauto's van de districten Vlaardingen, Schiedam, Rotter- dam-Marconiplein en Rotter dam-Centrum de achtervolging ingezet. Deze achtervolging eindigde met een aanrijding op de Boompjes in Rotterdam toen de verdachte tegen de richting in over de Westzeedijk reed. De Mazda en drie geparkeerd staande auto's raakten daarbij total-loss. De verdachte werd in gesloten. De politie heeft een na der onderzoek ingesteld. Bewoners uit de omgeving van molen De Palmboom vragen al jaren om een brug over de Noordvest die moet zorgen voor een directe, korte verbinding met het openbaar vervoer en winkels. Met de 's Gravelandseweg dus. Bovendien zal met de aanleg van een brug de bereikbaarheid van het Gemeentelijk Woningbeheer (GWB) aanzienlijk verbeteren. Vier jaar geleden werd de bouw van een brug al aangekaart bij het gemeentebestuur. Er werden toen zelfs twee bruggen toegezegd door de politiek. Maar door het schrappen in de begroting is het plan op de lange baan geschoven en nu willen de Palmboombuurters wel eens weten hoe het er voor staat. „Ik heb zo'n vermoeden dat wij die brug op onze buik kunnen schrijven", zegt een boos bestuurslid van Bewonersvereniging Schiedam-Centrum. „Wij vragen ons af waarom er voor het openluchttheater SCHAT wel eventjes voor een paar dagen een aantal pontons in het water kan worden gelegd en waarom iets vergelijkbaars - eventueel een noodoplossing - niet in de Palmboombuurt kan. Vooral voor de ouderen in deze wijk is een brug gewenst. Nu moet men een heel eind omlopen en dat geldt ook voor kinderen die naar school gaan." Opbouwwerker Henk van der Velden: „De noodzaak van een brug die de isolatie van het schiereiland verbreekt waarop onder meer het GWB is gevestigd, is onlangs besproken in de raadscommissie voor Wonen, Wijk-en Buurtbeheer. Alle leden zijn het er over eens dat een verbinding noodzakelijk is. Alleen gaf wethouder Reijnhout te kennen dat de financiën daarvoor ontbreken. Hij zei wel te willen denken over iets tijdelijks, wellicht alleen een loopbrug." Volgens Van der Velden schieten de bewoners niets op 'met er wel over willen denken', want zij zijn bang dat er niets zal gebeuren. Komt die brug er wel of komt hij er niet? Deze vraag gesteld aan wethouder Reijnhout levert min of meer een toezegging op, echter met de restrictie dat er nog wel naar financiële middelen moet worden gezocht. „Want het is beknibbelen wat de klok slaat", verzucht Reijnhout. „De politiek zal over de oeververbinding tijdens de behandeling van de meerjarenbegroting, die in november plaatsvindt, bepalen of die brug er komt. Je kan je wel de vraag stellen of met de beperkte gelden uit het stadsvernieuwingsfonds een brug bekostigd moet worden. Anderzijds is het zo dat in de loop van de jaren in de Palmboombuurt meer woningen zullen verrijzen. Dus een voetgangersbrug is geen overbodige luxe, alleen waar haal je het geld vandaan." Renovatie klaar SCHIEDAM In het voorjaar van 1992 gaf het Gemeentelijk Woningbeheer opdracht 55 wo ningen in het zogenaamde BORG-blok aan onder meer de Beierlandsestraat en de Rozen- burgsestraat op te knappen. Woensdag heeft wethouder Reijnhout de laatst gerenoveer de woning aan Beijerlandse- straat 28 verhuurt aan een nieu we bewoner. De opknapbeurt van de wonin gen in het blok is het laatste voor-oorlogse woningproject dat nog met de oude subsidiere geling van het ministerie van VROM kon worden gereali seerd. Hierdoor is een karakterestiek complex met betaalbare huren behouden voor de wijk. De ge middelde huurprijs ligt rond de 385 gulden. Door het wegvallen van subsidies zal een dergelijke aanpak niet meer haalbaar zijn. In overleg met de bewoners is een aantal verbeteringen in de woningen aangebracht. Inmid dels zijn veertig huishoudens weer teruggekeerd op hun oude stek. SCHIEDAM „We vrezen dat de huidige raadsleden alleen af en toe door Nieuwland lopen of fietsen, maar verder de wijk nauwelijks kennen", zegt bestuurslid Binkhorst van bewonersvereniging 'Wonen en Leven Nieuwland'. „Men weet niet wat hier werkelijk leeft." De bewonersvereniging heeft onlangs de politieke partijen (CDA, PvdA, D66, GroenLinks en VVD) benaderd met het verzoek of bij de komende gemeenteraadsverkiezingen bewoners uit Nieuwland op een verkiesbare plaats kunnen worden gezet. „Het is opvallend dat op dit moment geen enkel raadslid bij ons in de wijk woont", meent mevrouw Binkhorst. „Nieuwland is ondervertegenwoordigd in het lokale bestuur. En wij vrezen dat dit nadelige gevolgen kan hebben als de politieke partijen uit de eigen gelederen onvoldoende informa tie krijgen." „Kijk. zo'n Beheerplan Nieuwland trekt natuurlijk aandacht. Maar daarbuiten hoor ik niet zoveel over onze wijk in de politiek. Het aantal bewoners en de problematiek in Nieuwland rechtvaardigen een directe invloed op de politieke besluitvorming. vinden wij. Want deze raad kent Nieuwland niet echt!" AANBIEDEN HUISHOUDELIJK AFVAL Ook in Schiedam wordt het huishoudelijk afval niet altijd volgens de regels aangeboden. Hoe moet u uw afval aanbieden: in stevige huisvuilzakken, op de ophaaldag aanbieden en plaatsen op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad aan de kant van de weg, of op de daarvoor door het O.N.S. aangewezen verzamelpunten; de vuilniszakken en/of containers moeten goed gesloten zijn; de inhoud van de vuilniszakken mag niet zwaarder zijn dan 10 kg en geen uitsteeksels hebben; los afval zoals papier, karton, hout, banden, ijzer, puin, vloer bedekking e.d. en klein chemisch afval niet aanbieden bij de huisvuilzakken; papier en karton meegeven aan de papierophalers of depone ren in de papierbak, banden terug naar de leverancier, hout, ijzer, puin, vloerbedekking e.d. en klein chemisch afval naar het Milieustation. Openingstijden Milieustation: op werkdagen van 09.30-16.00 uur en op zaterdag van 09.00-15.00 uur. Hartelijk dank voor uw medewerking aan een schone woonomgeving. N.V. OPENBAAR NUTSBEDRIJF SCHIEDAM I huis-aan-huis Hel Zuiden (do Holland-Silhouet Het Nieuws- en Advertentieblad Alphen profiteer van de lage prijzenaktieü U kunt ook laten plaatsen via uw MAKELAAR J a Degradatie zit UVG nog steeds dwars Beregoed speelgoed Koster Pietersma van Grote Kerk voorziet grote problemen door geldgebrek ALS HET OM VOORDEEL GAAT WALT DISNEY-BELLEEN HET BEEST Belle en het beest is een prachtig ver haal, innemende figuren en hartverover- ende muziek. Deze film is inmiddels uitgegroeid tot een begrip voor jong en oud. 40 FILIALEN IN: Rotterdam, Hoogvliet, Spijkenisse, Schiedam, Hellevoetsluis, Vlaardingen, Maassluis, Delft, Den Haag, Rijswijk, Naaldwijk, Leidschendam, Voorburg. Wassenaar, Zoetermeer, Gouda, Lisse, Alphen a/d Rijn, Capelle a/d klssel, Ridderkerk, Dordrecht, Gorkum, Breda. BEL VOOR INFORMATIE: 010 - 46 22 300. Het was een oud-Schiedammer die landelijk aandacht vroeg voor de slechte staat van veel monumentale kerken. Mr. Pieter van Vollenhoven slaakte de noodkreet als voorzitter van het Nationaal Restauratiefonds. Hij is vooral teleurgesteld over de recente afwijzing door minister D'Ancona (van WVC) van zo'n honderd verzoeken tot restaura tie van kerken. Een goed voor beeld daarvan is de Singelkerk. Al enige jaren beweegt pastoor Vismans hemel en aarde om ex tra geld voor een ingrijpende op knapbeurt van zijn kerkgebouw. „Vorige week zijn hier nog men sen van Monumentenzorg ge weest", zegt een medewerkster van de Singelkerk. „Zagen over al die netten hangen, die stukken beton moeten opvangen. Op so- migge plekken kijken ze zo naar buiten, zulke gaten zitten er in de muur. Maar er is blijkbaar ge woon geen geld. Onderwijl raakt onze kerk meer en meer in Ver val. Een complete renovatie zou nu meer dan tien miljoen gulden kosten, heb ik al gehoord..." Subsidies Maar ook koster Pietersma van de Grote of St. Jans Kerk in het centrum kent de problemen. „Hier in Schiedam stagneert het onderhoud aan de kerken", zegt hij. „Je merkt dat vrijwel overal wordt bezuinigd. Ook op de sub sidies waarvan wij in hoge mate afhankelijk zijn." Een wandeling door de kerk maakt veel duidelijk. „In bijna al het houtwerk zit de bonte knaagkever", legt de koster uit. „In het plafond, de eikehouten steunberen... Die kever vreet zich in het hout, waardoor kleine gaatjes ontstaan. In een later sta- Ook de preekstoel moet worden gerestaureerd dium valt het hout echter uiteen tot een sponsachtig geheel, het vergaat gewoon. Pas de laatste tientallen jaren hebben we in de Grote Kerk last van dat beest, omdat de boel daarvoor nauwe lijks verwarmd werd. Door de hoge vochtigheid in de kerk, denk maar aan de natte jassen van onze bezoekers, en de hoge re temperaturen plant de kever zich snel voort. Hij zit ondertus sen in bijna al het hout hier in de kerk. Zelfs in de prachtige preek stoel, die dateert uit 1532. Zelf zijn we op amateuristische wijze bezig geweest om de kevers te vergiftigen, maar dat is onbe gonnen werk. Eigenlijk moet al het houtwerk door een gespecia liseerd bedrijf 'vergast' worden. Maar. dat kost handenvol geld. En dat is nu niet voorhanden. Monumentenzorg komt hier weieens kijken, maar ook die mensen kunnen de noodzakelij ke ingrepen blijkbaar niet beta len. Daarom vervangen we, als we wat geld hebben, zo nu en dan een steunbeer. Kost onge veer 10.000 gulden per boog. Zo kijken we van jaar tot jaar hoe ver we komen." Goudleerbehang Maar het is niet alleen het hout werk dat dringend onderhoud behoeft. Ook het unieke goud leerbehang in de consistorieka mer is hoognodig aan restauratie toe. Opnieuw Pietersma: „Onze vergaderkamer heeft misschien wel het mooiste goudleerbehang van Nederland. Het is eeuwen oud... Een grondige opknap beurt zou zo'n drie ton kosten. Dat geld is er gewoonweg niet. Nu zijn we met sponsors bezig om stukje bij beetje het behang te restaureren. Maar of het alle maal op tijd gebeurt, blijft de vraag. We proberen door giften en gemeentelijke subsidies de boel draaiende te houden. En trachten de kerk optimaal te ge bruiken. Zoals oefenruimte voor koren en expositiezaal voor kunst. De kerk als multifunctio neel gebouw." Pietersma moet er zelf om lachen. Bij het verlaten van de Grote Kerk wijst de koster op het vroe gere kerkhof binnen de omhei ning. „Daar werden in oude tij den de notabelen van Schiedam begraven", zegt hij. „Zij onder hielden de kerk toen grotendeels door schenkingen. Als beloning werden zij dan bij hun dood vlakbij de kerk begraven. Als hier op een mooie dag dan een aantal diensten werd gehouden, wilde het weieens wat minder fris ruiken. Daar komt trouwens ook die uitdrukking vandaan... Rijke stinkerds!" SCHIEDAM Op het Albert Heijn-filiaal aan de Lange Nieuwstraat (hoek Oranjestraat) is maandag aan het eind van de middag een geweldadige overval gepleegd. Een groep van vijf mannen kwam even voor vijf uur de win kel binnen. Drie van hen gingen bij een kassa staan om iets af te rekenen. De twee overige man nen forceerden intussen bij een andere kassa (die niet in gebruik was) de zogeheten afroomkluis. Toen zij hiermee de zaak wilden verlaten, probeerde een klant de mannen tegen te houden. Hij werd daarop met traangas in het gezicht gespoten. De daders vluchtten weg, ver moedelijk in de richting van het postkantoor. Het ging om vijf mannen. Vier van hen hadden een donkere huidskleur (negroïde), de vijfde had een Zuideuropees uiterlijk. Zij waren ongeveer 1.80 meter lang en droegen zwarte parka- jassen. Twee van de daders had den 'dreadlocks'. De politie roept getuigen op zich te melden. Het gaat met name om klanten en voorbijgangers die zich maandagmiddag rond 16.55 uur nabij het AH-filiaal bevonden. Ook zou de politie graag in con tact komen met de vrouw die na de overval buiten is aangespro ken door de groep mannen. Alle inlichtingen worden vertrouwe lijk behandeld, tel. 4494492. Deze week werd de noodklok geluid over de monumentale kerken in Nederland. Door geldgebrek en teruglopende subsidies blijft onderhoud vaak achter wege. Menige historische kerk dreigt daardoor te ver anderen in een bouwval. Ook Schiedam kent deze proble men. De Singelkerk brokkelt langzaam af, dat is bekend. En in de Grote Kerk wordt het houtwerk aangevreten door de bonte knaagkever, terwijl het unieke goudleerbe hang in de consistoriekamer eveneens hoognodig aan on derhoud toe is. „Voor een grondige opknap beurt zijn in Schiedam vele mil joenen nodig", zegt koster F. Pietersma van de Grote Kerk. Orgelbouwer Herman Pel grim heeft de laatste hand gelegd aan het orgel dat hij bouwde voor de Grote Kerk. Het muziekinstsument is be stemd voor de begeleiding van koren en muzikanten. Op vrijdag 17 september om 20.00 uur wordt het sleepla- de-orgel (dat 297 pijpen be vat) overgedragen aan het College van Kerkvoogden. Het orgel zal na de feestelijke overdracht worden bespeeld door de organisten Frans Gort en Wouter Blacquire. Belangstellenden zijn wel kom.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1