Nederland binnenkort in de ban van de dinosaurus 'I "I SCHIEDAM ÈU VI W If P M Veilig Verkeer trekt aandacht Cultuur volgens... SCHEöd DE HAVENLOODS Reünie op Gehrelsschool Actie bij ONS Beregoed Schrijvertjes kunnen inhaken Vlaardingse bioloog Muyzer deed onderzoek naar prehistorische monsters CONGRESGEBOUW >- co VERWIJSKAART VOOR ACHT SPECIALISTEN. MEUBELBOULEVARD CAPELLE 4' 5' 7' 9' ALLE TAPIJTEN 1 e KEUS DONDERDAG 16 SEPTEMBER 1993 37-580 SCHIEDAM Een aantal oud-leerlingen van de Wilhelm Gehrelsschool in Groenoord is druk bezig een reünie te organi seren. Maar nog niet alle klasge noten uit klas zes van meester Schreudering en de gemengde klas vijf/zes van meester Broere uit de jaargang '72/'73 zijn ach terhaald. Leerlingen uit deze groepen die nog niets vernomen hebben over de reünie kunnen daarom contact opnemen met Anja de Bruin-Bakker, tel. 01864 - 3194. SCHIEDAM Directeuren van twaalf Zuidhollandse ener giebedrijven, waaronder het Openbaar Nutsbedrijf Schie dam, tekenden vandaag een mi lieubeleidsverklaring. Hiermee geven zij het startsein voor con crete milieubesparende maatre gelen in hun bedrijf. Ieder bedrijf heeft een actieplan opgesteld dat is toegespitst op de eigen situatie en dat in 1995 volop moet draai en. „Hoewel er al het een en ander binnen de ONS op het terrein van de bedrijfsinterne mi lieuzorg gebeurt, werd het perso neel gevraagd een mening te ge ven over zaken die verbetert of anders kunnen worden aange pakt", verklaart voorlichter Dingenouts. „Aan de hand van die enquête wordt binnenkort een voorlichtingsplan samenge steld. Verder zal er meer aan dacht komen voor milieubewust inkopen. Inmiddels is de was plaats voor de bedrijfsauto's al voorzien van een vloeistofdichte vloer." De gezamenlijke energiebedrij ven streven naar een efficiëntere inzet van grondstoffen en indien mogelijk hergebruik. Tevens zul len in de komende jaren verbete ringen in de afvalscheiding wor den doorgevoerd. Men hoopt te komen tot een optimaal registra tiesysteem van afval met als doel de preventie van afval systema tisch aan te pakken. Kramen voor rommelmarkt VLAARDINGEN- In de Weena-hal in Rotterdam wordt zaterdag 18 en 19 september tus sen 09.00 en 16.00 uur een rom melmarkt gehouden. Voor de markt zijn nog kramen vrij. Deze zijn te bestellen bij het eve nementenbureau Interpromo- tions. telefoon 4.370044. DISCO Buurthuis Nieuwland or ganiseert 17 september van 20*00 tot 23.30 uur een disco voor jongeren in de leeftijd van 16/21 jaar. De muziek varieert van pop tot house. Buurt huis Nieuwland, Albardastraat 65. ujegener huisaarffxilsbladen HOOFDKANTOOR: Wegener Huis-aan-huisbladen B.V., Prins Hendrikkade 12-16, Gebouw 'Maaspoort', postbus 1980, 3000 BZ Rotterdam. Telefoon (centrale): 010-4.699.911 DUO'S (rubrieksadvertenties): 010-4.699.444 Telefax directie: 010-4.699.362. Telefax advert, afd. en redactie: 010 - 4.600.205. BIJKANTOOR: Hoogstraat 122, 3131 BP Vlaardingen, Postadres: postbus 220,3130 AÉ Vlaardingen, tel. 010 - 4.352.911 Kantooruren: maandag t/m donderdag 8.30 -17.00 u., vrijdag 08.30 tot 16.00 u. ADVERTENTIEVERKOOP: VLAARDINGEN: M. v.d. Sluis (tel. privé 010 - 4.706.738) SCHIEDAM N. v/d Marei (tel. privé 010 - 4.716.693) MAASSLUIS E. den Breejen (tel. privé 01880 -15244) (tel.privé 010 - 4341702) ACCOUNTMANAGEMENT: A. van Meeteren (tel. privé 01831 - 2082). N. de Poorter (tel.privé 070 - 3282694). Foto's: Fotobureau Roel Dijkstra, tenzij anders vernield Manager redacties Zuid-Holland: Jan Sieben. DE HAVENLOODS verschijnt elke donderdag huis-aan- huis in Rotterdam e.o. in 13 edities er is een uitgave van Wegener Huis-aan-huisbladen B.V., behorende tot Wegener N.V. (zie HOOFDKANTOOR). oplage van ru miljoen exemplaren. BEZORGING: Interianden/Spreigroep. Bezorgklachten: 010 - 4.699.612/4.699.613 (tijdens kantooruren) SCHIEDAM— Bruine be ren, ijsberen, grizzlyberen, pandaberen, teddyberen, wasberen... In alle soorten en maten zijn ze aanwezig in 't Snuffelhuis. Deze speelgoed zaak aan de Grote Markt richt zich met name op vol wassenen en organiseert deze maand een aantal shows. Het begint dus komende za terdag met een grote beren show. „We hebben dan zo'n vierhonderd beren in huis", zegt eigenaar R. van der Kooi. „Die variëren in prijs van 50 tot wel 1000 gulden. Zo hebben we een Canterbu- rybeer die een gelimiteerde oplage van slechts vijftig stuks kent. Een bijzonder exemplaar mag je wel zeggen. Van 18 tot en met 26 septem ber worden ze tentoonge steld. Tegelijkertijd hebben we hier dan een poppenhui- zenshow." Later deze maand wordt er in 't Snuffelhuis een grote modelbaan uitgestald H en is er de Nintendo Road- P show. Op 24 en 25 september !f kunnen bezoekers zich verga- li pen aan spectaculaire digi- |f taaishows. SCHIEDAM— Kinderen van acht tot en met twaalf jaar die graag verhalen schrijven, kun nen deelnemen aan de regionaal georganiseerde verhalenwed- strijd 'Hallo, hallo, wie...schrijft er mee?'. Leonie Kooiker is een bekende kinderboekenschrijfster. Zij schreef het begin van een verhaal dat de kinderen verder moeten afmaken. Al heel wat Schiedam- se leerlingen zijn inmiddels bezig om van het verhaal 'Ruzie om een blikje' iets mooi te maken. Kinderen die thuis het winnende verhaal willen schrijven kunnen op de jeugdafdeling van de Openbare Bibliotheek en bij boekhandel Mercurius in de Hof van Spaland een deelnamefor mulier afhalen. Begin oktober wijst de jury acht winnaars aan. Radio Schiedam zal in het programma Kinderra dio aandacht besteden aan de winnende verhalen. Bovendien worden de Schiedam- se verhalen doorgezonden naar de provinciale jury die uiteinde lijk het allerbeste verhaal zal aanwijzen. door PETER BRAAD WATERWEG Zijn er bin nenkort levende dinosaurus sen in dierentuinen en pret parken te zien? Die vraag is door de film 'Jurassic Park' van Steven Spielberg enorm actueel geworden. Weten schappers haasten zich om als eersten dino DNA te vinden waardoor men hoopt dinosau russen te kunnen kweken. De Vlaardingse bioloog Gerard Muyzer, die onderzoek heeft gedaan naar de prehistorische monsters en daarover in een vooraanstaand wetenschappe lijk tijdschrift heeft gepubli ceerd, gelooft daar niet in. „Science fiction. Ik denk dat je dinosaurussen nooit kunt klonen, tenzij je een goed ge conserveerde dino in het pool ijs vindt." 'Dinomania is on its way'. Nog eventjes en heel Nederland zal in de ban van de dinosaurus raken. Eind september komt hier name lijk Spielbergs nieuwste spekta kelfilm in de bioscopen, een film die in de Verenigde Staten tot een massale gekte heeft geleid. Op elke hoek van de straat zijn allerlei soorten dinosaurussen te koop, van klein tot groot, van groen tot pimpelpaars en in de meest angstaanjagende vormen. In de film, naar het gelijknamige boek van Michael Crichton, worden dinosaurussen in een la boratorium gekweekt door dino saurus DNA te isoleren uit ste kende insecten die als fossielen bewaard zijn gebleven in barn steen. Het dino DNA wordt ver volgens ingebracht in reptiele neieren die uitgroeien tot dino's. Een zakenman zet de dinosau russen uit in een pretpark, maar deze weten door een samenloop van omstandigheden te ontsnap pen met alle gevolgen van dien. In reactie op de film heeft de vraag of het mogelijk is om di nosaurussen letterlijk nieuw le ven in te blazen aan populariteit Gerard Muyzer: „Angstaanjagende film Jacht Onder wetenschappers is een soort jacht op dino DNA uitge broken. DNA is de genetische code die in elk levend organisme aanwezig is en aan de hand waarvan verwantschappen zijn vast te stellen. Voorlopig gaat men ervan uit dat dinosaurussen verwant zijn aan vogels of rep tielen. Bioloog Gerard Muyzer zet grote vraagtekens bij het klo neren van dinosaurussen. Muy zer heeft aan de Rijksuniversiteit Leiden onderzoek gedaan naar dinosaurussen. Samen met zijn medewerkers slaagde "hij erin ei witten te lokaliseren in dinosau- rusbotten. „Dinosaurussen heb ben 165 miljoen jaar op deze aardbol rondgelopen. In alle soorten en maten. Er zijn zelfs soorten geweest zo klein als een kip. Door inslag van een meteo riet zijn ze 75 miljoen jaar gele den uitgestorven. Door de in slag, bij het Mexicaanse Yuca tan is bijvoorbeeld een enorme krater gevonden, ontstond er een soort nucleaire winter. Door het vele gruis dat in de atmosfeer terechtkwam kon er geen zon licht meer doordringen op aar de. De afkoeling was zo groot dat de dieren het niet hebben overleefd." „Een aantal jaren geleden had er niemand gedacht dat er nog fos siel DNA te vinden was. Dat je in fossielen DNA kunt terugvin den. Wij hebben met het vinden van die eiwitten aangetoond dat dat wel degelijk mogelijk kan zijn. Daarover heb ik gepubli ceerd in het tijdschrift 'Geology' en onlangs werd mijn onderzoek nog' aangehaald in 'Science'." Afgelopen zondag was Muyzer bovendien te gast in een pro gramma van de Duitse televisie. Poolijs „Ook zijn er sterke aanwijzingen dat er DNA uit die tijd bewaard moet zijn gebleven. Alleen is nu nog te bewijzen of het DNA wat in dinosaurusbotten wordt ge vonden ook echt dino DNA is. Het kan namelijk ook DNA van bacterieën zijn die op dat bot hebben geleefd. Ook kan het DNA zijn van mensen die de botten hebben opgegraven. DNA mag dan mogelijk be waard zijn gebleven, ik denk dat het dan echter zo beschadigd is, zo gefragmenteerd, datje er geen nieuwe dinosaurus uit kunt ma ken. Dat is echt science fiction. Jurassic Park is not around the corner. Maar zeg nooit nooit. Ik denk dat je pas een dinosaurus kunt klonen als je een goed ge conserveerde dino in het poolijs vindt. Afgeschermd tegen bacte rieën en zuren. A la gletsjerman in Zwitserland. We weten dat de dieren zich bij de polen ophiel den, een teken dat ze warmbloe dig moeten zijn geweest. Nee, ik doe niet mee in de jacht op dino DNA. Ik vind dat je het geld beter kunt besteden aan het in stand houden van bedreigde diersoorten." Angstaanjagend Gerard Muyzer, die in Amerika 'Jurassic Park' heeft gezien, acht de film niet geschikt voor kleine kinderen. „Sommige scènes zijn vrij angstaanjagend. Er worden bijvoorbeeld hele mensen opge geten. De film is in Amerika een kassucces. Mensen voelen zich aangetrokken tot dinosaurussen, ook tot hun enorme skeletten. En waarom is er zoveel interesse voor het monster van Loch- ness?" Inmiddels werkt Muyzer aan het Max Planck Instituut in Bremen aan het detecteren en karakteri seren van bacterieën in zeewater met behulp van moleculaire technieken. „Ik onderzoek welke rol bacterieën spelen in cycli van chemische elementen. Het be staan van die bacterieën moet ik aantonen net als destijds in dino saurussen en dinosaurusbotten. Een paar jaar geleden werkte ik aan het grootste organisme dat ter wereld heeft bestaan, nu aan het kleinste. Bacterieën zijn veel interessanter. Het waren zo'n 3,5 miljard jaar geleden de eerste organismen op aarde en bestaan nu nog. Mensen vinden bacte rieën niat zo interessant, maar ze hebben wel de zuurstof ge creëerd waardoor dinosaurussen en later mensen hebben kunnen leven", aldus Gerard Muyzer. 17 t/m 26 september 1993 De Damesbeurs. Geen ontkomen aan. Rijksweg A2O, afslag Cape He al A Ussel. Gratis Boulevard Bus op vrijdagavond (koopavond) en zaterdag vanaf metrostation Alexander (bij Oosterhof). WAT EEN KEUS, WAT EEN STIJLEN. -Ott—oo- HH DE KLERK G> ckZiïiderSter als het om wonen gaat SCHIEDAM Veilig Verkeer Nederland (WN) zal in de toekomst in Schiedam meer zich van doen spreken nu de oprichting van een lokale afdeling een feit is. In ieder geval staat al een aantal activiteiten op het programma, waaronder het verlichtingsproject van de politie. Verder gaan in oktober en november de cursussen 'Veilig brommen' en 'Auto te water' (in het Sportfondsenbad aan de BK-laan) van start. Mensen die meer informatie wensen over de acties en/of een lidmaat schap willen, kunnen contact opnemen met de afdeling Schiedam WN, tel. 426 41 94. Ook kunnen zij zich laten informeren tijdens de presentatie op de zondagsmarkt die 26 september plaatsvindt. In deze serie komen bekende en briek samen met de gemeentebi- onbekende Vlaardingers en bliotheken van Vlaardingen en Schiedammers aan bod om hun Schiedam. Als veertiende in de muzikale en literaire voorkeur reeks presenteert de bibliotheek kenbaar te maken aan de lezers in samenwerking met deze krant van deze krant. De Havenloods de Top 10 van Jan Schipper uit werkt voor deze wekelijkse ru- Schiedam. Naam: Jan Schipper Jan Schipper werd geboren in 1944. Sinds 1987 werkt hij als interim-manager bij de overheid en in de gezondheidszorg, ds laatst# tijd bij de gemeentelijke Openbare Bibliotheek in Schiedam. Als leser heeft hij een voorkeur voor (auto)bio grafieën en thrillers. Verder is hij een groot liefhebber van de populaire muziek uit de Jaren zeventig, howel hij ook recenter werk van mensen als Chris Res waardeert. Op klas siek gebied houdt hij vooral van opera en symfonische mu ziek. Als hij het minder druk zou hebben zo hij graag maar Mijn TOP-TIEN: Slass, Philip: Satyagraha. Een prachtige opera waarvan de wereldpremiere in Rot terdam plaatsvond. 2. Heijden, A.P.Th, van dar: De tandeloze tijd. In alle boeken uit deze cyclus worden de 60er en 70er jaren geweldig beschreven. Het voorlopig hoogtepunt is 3. Nabokov, Vladimir: Speak, memory. De fascinerende autobiografie van een groot schrijver en vlindervanger. The Beatles: Het total oeuvre. Mijns inziens is 'Revolver' de lp die het baanbre- kendst en meest vernieuwend was. Irving, John: Hotel New Hampshire. Alle boeken van Irving houden je lang bezig. 'Hotel boek werd overigens matig verfilmd. 6. Een grootse roman over een familie (zijn eigen fami lie?) en het verval van die familie. Tartt, Donna: De verborgen geschiedenis. Goed geschreven. Een zeer boeiende thriller. Mogelijk wat overschat. En de plot komt mij bekend voor. 8. Hermans, Willem Frederik: Het gehele oeuvre. Bij Hermans: nagenoeg uitsluitend hoogtepunten. Voor mij is 'Nooit meer slapen' nummer één. Misschien omdat ik zelf enkele malen in Scandinavië op vakantie ben geweest. Metze, Marcel: Kortsluiting. kleingeestigheid aan de rand van de afgrond wordt gebracht. Je leest het als een avonturenroman. 10. Mahler, Gustav: Alle symfonieën. het paradijselijke lied aan het einde en de viool daarvoor. GRATIS VLOER BEDEKKING KAN NIEï! WEL GEVEN WIJ TOT 40% KORTING op alle zoals A BEKENDE MERKEN! BERGOSS - TRETFORD - BONAPARTE - ENGELS AXMINSTER - SILVESTER - HEUGA - LOUIS DE POORTERE etc. Gratis vrijblijvend huisbezoek door met complete stalencollectie heel Alle tapijten GRATIS gelegd Nederland Tot 7 jaar schriftelijke garantie op alle bekende merken. Door enorme voorraad geen levertijden. VRAAG ALTIJD ONZE OFFERTE, SPECIALIST ENGELS AXMINSTER WIJ ZIJN BESLIST GOEDKOPER DAN ANDEREN. GORDIJNEN EN VITRAGES (w.o. ADO, GARDISETTEetc GRATIS GENAAID ^TAPIJTEN^

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 3