UJ Schiedam verheugd over beslui! provincie tegen Zestienhoven SOKKEN. ZEEMAN B 595 1795 150 79c 1495 Vlces^bo^ DE HAVENLOODS GRATIS Toekomst kinderopvang onzeker Begeleiding Roefeldag Wethouder Van Kleef uit politiek KIP STROGANOFF KIP MEXICANA KIP SHOARMA keuken- apparatuur Vrolijke noot Maar kabinet is onvoorspelbaar Eerste steen bedrijfsschool DAMES, KINDER, HEREN Ruim 430 textielSupers in 4 landen. U ZOU WEI GEK ZIJN JUS U MEER BETAALDE EDITIE 9, DINSDAG 21 SEPTEMBER 1993, 17e JAARGANG, Nr. 38 Wegener huts-aan-huLsblaclen Schiedams Nieuwsblad GRATIS HERPLAATSING Aktie voor particulieren HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM. Let op de speciale [®J - akties* S 010-4699444 Kijk op de rubrieks-pagina's Alléén voor particulieren UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 43 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK SCHIEDAM De organisatie van de Jantje Beton-Roefeldag is op zoek naar mensen met een hart voor kinderen. Tijdens de Roefeldag kunnen kinderen in groepjes verschillende Schie damse bedrijven en instellingen aflopen, om kennis ,te nemen van de grote-mensenwereld. Uiteraard hebben de kinderen begeleiding nodig. Wie op zater dag 23 oktober enige uren vrij heeft om een groep van vijf kin deren onder zijn of haar hoede te nemen, kan zich aanmelden bij C. Groote van de Stichting Schiedamse Federatie (telefoon 4269905 of 4264789). Wie zich aanmeldt, krijgt eerst een uitno diging voor een informatiebij eenkomst op 18 oktober. SCHIEDAM Wethouder H. van Kleef stapt uit de po litiek. Twee jaar geleden meldde de PvdA'er zich ziek met maagklachten. Een con flict over zijn beleid, vooral wat 'sociale vernieuwing' be trof, ging daaraan vooraf. Hierin stond Van Kleef met name tegenover PvdA-frac- tieleider Bakker, die vorige week door de fractie aan de kant werd geschoven. De portefeuille van Van Kleef werd destijds verdeeld over de overige wethouders. Nu, twee jaar later, heeft Van Kleef besloten om ontslag te nemen. Hij keert dus niet te rug als wethouder en even min in de gemeenteraad. „Ik doe dit om persoonlijke rede nen, maar ook omdat na twee jaar als wéthouder terug te keren en weer volop te kunnen functioneren een in- werkperiode kost die bijna net zolang zou zijn als de resterende raadstermijn", al dus Van Kleef. Over zijn toe komstplannen wil Van Kleef, .niets kwijt. Van verse kipfilet Lekker magere Schiedam: Grote Markt 12 Vlaardingen: Fransenstraat 29 Spijkenisse: Breestoep 3 Hans Verkerk Rotterdam heeft een te gekke actie! Vanaf van daag t/m vrijdag zijn wij ELKE AVOND tot 21.30 uur geopend om u de kans te geven te profite ren van onze super actie: bij aan koop van een complete keuken een gratis apparatuursetü Of de helft van de geldwaarde als ex tra korting! In deze set zit een oven, kookplaat, afzuigkap, koel kast, spoelbak en kraan! Dit scheelt u duizenden guldens!! Dus nu tijdens onze avondshow kopen betekent geld verdienen!! Deze actie is uitsluitend tijdens deze 4 avonden geldig dus kom snel langs en sla uw slag!! bij Hans Verkerk aan de Stadionweg 41 Rotterdam. Bel voor info: 01722-5564 (bgg. 010-4834441). Onder een behaaglijke nazomerzon klon ken zaterdagmiddag vele instrumenten in het centrum van Schiedam. Het 55-jarig bestaan van de Jeugd Rijnmondband werd luid trommelend gevierd, en dat moest men weten ook. Het jeugdkorps trok, gesteund door collega's uit andere ste den, door het centrum. Daarna werd een Jeugdtaptoe gehou den op het parkeerterrein ach ter de Hema. Meer dan twee honderd muzikanten uit het gehele land namen hier aan deel. waaronder junioren van DVS-Katwijk, Adest Musica uit Sassenheim en Excelsior Rotterdam. Voorafgaand lie ten de door de wol geverfde senioren horen hoe het 'moest, met een show op het taptoeter rein. Het winkelend publiek was zeer wel in de stemming. Hoe kon het ook anders? De Brandersfeesten gingen van start, de kermis draaide en het weer was prachtig. Cursussen Duits SCHIEDAM —Bij Buurtcen trum Trefpunt Oost worden dit schooljaar weer cursussen Duits voor zowel beginners als gevor derden gegeven. De cursus voor beginners wordt gehouden op dinsdagen van 20.45 tot 22.00 uur en kost vijfentwintig gulden per zes lessen. De startdatum is nog niet bepaald. De lessen voor gevorderden zijn al begonnen, maar er zijn nog plekken vrij. Deze cursus wordt op dinsdagen van 19.30 tot 20.45 uur gehou den. Meer informatie bij Tref punt Oost, Celsiusstraat 2, tele foon 4621066. Spirituele avond in Nieuwland SCHIEDAM —Spirituele vere niging Harmonia houdt donder dag 23 september een spirituele avond onder leiding van G. Adams uit Dordrecht. Hij zal met spontane waarne mingen de avond verzorgen. De bijeenkomst vindt plaats in Wijkcentrum Nieuwland, Wi- bautplein 165 en begint om 19.30 uur. De toegang bedraagt 7,50 gul den. SCHIEDAM Provinciale Staten van Zuid-Holland wil len geen vliegveld bij Rotter dam. Ze zijn zowel tegen het huidige Zestienhoven als te gen een nieuw vliegveld aan de noordrand. Dat hebben de provinciale afgevaardigden vrijdag besloten met een meerderheid van 43 tegen 37 stemmen. De Schiedamse wethouder Zijdeveld hoopt dat het kabinet de beslissing van de provincie overneemt. „Vliegen levert een vreselijke aanslag op het milieu", aldus Zijdeveld die zal bekijken of de gemeente Schiedam nog actie onderneemt tegen het vliegveld. Gedeputeerde Staten, het dage lijks bestuur van de provincie, had Provinciale Staten verzocht zich tegen Rotterdam Airport uit te spreken. Zestienhoven zou economisch niet noodzakelijk zijn en te veel ruimte in beslag nemen. Alleen CDA en VVD stemden vrijdag voor het nieuwe Rotterdam Airport, de overige provinciale afgevaardigden wil len geen vliegveld, ook niet als nachtvluchten zijn uitgesloten. De bal is met deze uitspraak weer teruggekaatst naar het ka binet, dat eerst de mening van de Als hel aan de provincie Zuid- Holland ligt, komt er geen nieuw vliegveld. gemeente Rotterdam en de pro vincie wilde horen, alvorens zelf een beslissing te nemen. Rotter dam is uiteraard voorstander van verplaatsing naar de Schie- veenpolder. Dan is namelijk de bouw van twaalfduizend woning mogelijk. Samen met een nieuwe rijksweg en een bedrijventerrein maakt deze operatie deel uit van het zogeheten Integraal Plan Noordrand. Kosten: zeven mil jard gulden. Het kabinet is verdeeld over de toekomst van Zestienhoven. Mi nister Alders van milieu is tegen, omdat volgens hem een vliegveld bij Rotterdam niet nodig is. Maar zijn collega Maij van ver- Zijdeveld is verheugd. keer en waterstaat wil hoe dan ook een luchthaven bij de haven stad. Afgelopen woensdag nog benadrukte zij haar standpunt. Als het vliegveld in de toekomst niet wordt verplaatst, moet het huidige Zestienhoven in ieder geval blijven, zei de minister. Het Centrale comité anti-Bul- derbaan. de belangrijkste actie groep tegen Zestienhoven, denkt dat Maij niet zo vasthoudend is als het lijkt. „Misschien denkt ze alleen aan een zakenstrip". zegt E. Kruine van het comité. Een zakenstrip is een klein vliegveld dat alleen ge schikt is voor zakenvliegtuigen. Het comité vindt de beslissing van Provinciale Staten verstan dig. „Je moet midden in de schaarse ruimte van Zuid-Holland geen vliegveld aanleggen. Ik denk dat het kabinet dit advies zeer zwaar zal laten wegen. Het zal zich conformeren. Alleen bij minister Maij ligt het misschien iets moei lijker," aldus Kruine. De Schiedamse wethouder Zij develd is nog niet zeker over wat het kabinet zal besluiten. „Het kabinet is totaal onvoorspel baar. Regeren zou vooruitzien moeten zijn, maar daar lijkt het niet op. Maar ik kan mij niet voorstellen dat een minister van milieu of een minister van ver keer voorstander is van dit vlieg veld." Toch hoopt Zijdeveld dat het kabinet de beslissing van de pro vincie overneemt. „Het rijk wil iets doen aan het milieu, en het is algemeen bekend dat vliegen een vreselijke aanslag levert op het milieu." De wethouder vermoedt dat geld uiteindelijk de doorslag zal geven. „Het kabinet klaagt over de lasten. Een vliegveld kost miljarden." Het rijk zal wel licht niet eens geld hebben voor een nieuwe luchthaven, denkt hij. De beslissing van Provinciale Staten is belangrijk, volgens Zij develd, omdat de provincie het provinciale streekplan opstelt. De uitspraak komt voor hem wel onverwacht. „Er werd heel lang gezegd dat het advies van Gedeputeerde Staten niet over genomen zou worden." Moge lijk zal Schiedam nog actie on dernemen tegen het vliegveld. „Ik kijk eerst of het zin heeft, maar ik kan eventueel nog een minister opbellen," aldus Zijde veld. SCHIEDAM - Burgemeester Scheeres heeft donderdag de eerste steen gelegd voor het nieuwe gebouw van de bedrijfsschool Wilton Fijenoord/Regionaal Opleidingsinstituut voor de Metaalindu strie. De school kan volgend jaar juni in gebruik worden genomen Ongeveer honderdtachtig leerlingen zitten op de school om een vak te leren in de metaalindustrie. Ze kunnen kiezen uit tweejarige opleidingen, zoals lassen, bankwerken en scheepsmetaalbewer- ken. Jaarlijks krijgen ongeveer tachtig leerlingen een diploma, waarna ze aan de slag kunnen bij Wilton Fijenoord of bij een ander metaalbedrijf. De nieuwbouw is mede mogelijk gemaakt door de gemeenten Schiedam en VlaardingenOok de provincie, het Regionaal Bestuur Arbeidsvoorziening Rijnmond en het Europese fonds Renaval Rijndelta tasten in de buidel. SCHIEDAM —De komende ja ren zal de bijdrage van het rijk voor kinderopvang aanzienlijk afnemen. Het bedrag dat de ge meente Schiedam hiervoor jaar lijks krijgt, zal in 1996 bijna ge halveerd zijn. Dit is het gevolg van een bezuiniging van minister d'Ancona (WVC). Wethouder Bart de Leede overlegt aanstaan de donderdag met belangheb benden over deze bezuiniging. Kinderopvang Schiedam kreeg dit jaar nog 1,6 miljoen gulden van het rijk voor de kinderopvang. In 1996 zal dit Gemeenten krijgen minder geld voor kinderopvang. bedrag gekrompen zijn tot negen ton. „Wij hadden al op een be zuiniging gerekend," zegt be leidsmedewerkster Enrica Bruij- ninckx van de gemeente, „maar hier word ik een beetje slap Als de gemeente minder geld krijgt, moeten andere bronnen worden aangeboord. De bijdra ge die de ouders leveren, moet dan omhoog. Ook zullen de ouders hun werkgevers onder druk moeten zetten meer te doen aan kinderopvang. Bruijninckx: „In,veel cao's is een regeling voor kinderopvang opgenomen, alleen zijn veel bedrijven hiervan niet op de hoogte. De ouders zullen hiervoor moeten lobby en." De gemeenten zullen zelf bij het ministerie actie ondernemen. Schiedam zal mogelijk samen met gemeenten uit de regio Nieuwe Waterweg Noord dit protest ondersteunen. In juni nog had minister d'Anco na toegezegd niet te zullen kor ten op de kinderopvang. Maar omdat het kabinet wil snoeien in alle rijkssubsidies, kon zij haar toezegging niet nakomen. Duitse interesse in zonne-energie SCHIEDAM -Het stadsbe stuur van Berlijn heeft grote be langstelling voor dé Schiedamse ervaring met energiezuinig bou wen. Dit bleek op een congres over dit onderwerp in de Duitse stad. Wethouder Zijdeveld gaf daar een presentatie over de Schie damse benadering: geïsoleerde huizen die optimaal profiteren van zonne-energie. Berlijn wil de komende jaren tienduizenden zuinige huizen bouwen. Vlinders in tuin SCHIEDAM-De hoofdafde ling Groenvoorziening en Na tuur van Gemeentewerken orga niseert op donderdag 23 septem ber een thema-avond over vlin ders in de tuin. W. Mak van de insectenwerkgroep van de KNNV houdt hier een presenta tie over wat nodig is om vlinders in de tuin te krijgen. De avond duurt van 20.00 tot 22.00 uur en wordt gehouden in Natuurcentrum de Boshoek aan de Churchillweg 52. De toegang is gratis. Grote oaMSte fabriekspartij. GROTE WITTE ZAKDOEKEN. 40 x 40 cm. luxe satijnrai SIER BLOEMPOT. luxe glad aardewerk. Bordeaux, rose, blauw, groen. KLEUTER DEKBEDSETS. let op 100 x 135 cm sloop. Leuke dessins. TRICOT DAMES BROEKEN. Comfortabel voor grotere maten. Zwart, marine, donker groen en bordeaux. M-L-XL. 2 AARDAPPEL SCHILMESJES. Solingen kwaliteit. Weer nieuwe dessins. CADEAU PAPIER. ZWARTE BODY STOCKING. Met lange mouw en colletje met rits. 95% katoen 5% lycr KINDER SKIBROEKEN (TRAININGSBROEK). HANDY BOX. Naalden, Handig en verstandig scharen, SM 30 DRUKKNOPPEN OOK BU U IN DE BUURT! (9x) Capelle o/d IJssel Hoogvliet Krimpen a/d Ussel Ridderkerk Schiedam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1