B T95 Huiseigenaar Lange Kerkstraat vreest voor instorting van pand H19.95 BS95 395 295 395 995 1.00 495 295 BS 0®® de havenloods IN DEZE KRANT STOEM MAMHEWWIIHII Verzet in Nieuwland tegen komst metro Vlees^Ofti® 'Gemeente deed geen onderzoek naar fundering' ËEr 50ct. UZOU WEL GEK ZIJN ALS U MEER BETAALDE. EDITIE 9, DINSDAG 28 SEPTEMBER 1993, 17e JAARGANG, Nr. 39 ÜJ Schiedams Nieuwsblad GRATIS HERPLAATSING Aktie voor particulieren Let op de speciale HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM. UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM Actie 'Amnesty' SCHIEDAM De Schiedamse afdeling van Amnesty Interna tional begint weer haar maande lijkse schrijfavonden. Elke laat ste donderdag van de maand, tussen 18.30 en 20.00 uur, kun nen in de bibliotheek in de Blau we Brug brieven worden ge schreven en kaarten worden .on dertekend voor politieke gevan genen. Op 30 september zijn in de bibli- theek adressen aanwezig van ge wetensbezwaarden naar wie een kaart gestuurd kan worden. Ook kunnen brieven worden onderte kend die naar de regering van Tsjaad gaan, waar sinds 1990 meer dan duizend mensen zon der proces gevangen zijn gezet. - akties* S 010-4699444 Kijk op de rubrieks-pagina's Alléén voor particulieren 43 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK Personeel IOBS kent stukken niet Winnaar standwer- kersconcours komt uit Lelystad Kafka in Filmhuis SCHIEDAM ln het Filmhuis is vrijdag l oktober de film 'Kaf ka' te zien van de regisseur Step hen Soderbergh. De film is een fantasie over hoe de wereld van de beroemde Praagse schrijver er uit heeft gezien. De film begint om 21.30 uur, een uur eerder gaat de zaal open. De toegang voor donateurs bedraagt vijf gulden. Wie geen donateur is, betaalt 7,50 gulden. De eerste betaling van 7,50 wordt gezien als de betaling van het donateur schap. Het Filmhuis is gevestigd is gebouw De Teerstoof, Nieuw- straat 12. Contactmiddag SCHIEDAM— Bij de Schie damse aquariumvereniging 'Na tuurgenot in huis' heeft op maandag 4 oktober weer een contactmiddag plaats waar de heer C. van Sliedrecht een lezing zal houden over de belevenissen van zijn eigen paludarium. Het adres is Vliegenstraat 70 in Schiedam. De aanvang is 20.00 Lekker magere Lekker magere 'Natte' bedoening De mensen achter de kraampjes van de kunstmarkt stonden er zaterdag een beet je verloren bij. Uit de wijde omgeving van Schiedam waren de kunstenaars geko men om hun waar aan de man te brengen, maar door de on- sympatieke weersomstandighe den was de publieke belang stelling niet groot. Het plein voor de Hema in Schiedam was maar matig gevuld, 's Avonds veranderde de stad danig van uiterlijk. De jazz- night had velen naar het cen trum gelokt. Op de Hoogstraat en de Koemarkt was er soms geen doorkomen aan. Verschil lende bandjes probeerden om het hardst te spelen. Vooral op de Koemarkt gaf dit proble men, omdat het ensemble met VVD-Kamerlid Dijstal nauwe lijks te horen was naast de band van café Het Vierkantje. Lang niet elk gezelschap hield zich aan het thema van de avond: naast jazz waren ook vele andere muzieksoorten te beluisteren. Maar het ging de bezoekers duidelijk meer om de drank. Poging doodslag SCHIEDAM—Een automobi list deed donderdagmiddag j.l. een poging tot doodslag bij een vrouw die op een fietspad bij het Bachplein reed. Het voorval ge beurde omstreeks 12.30 uur. De 61-jarige Schiedamse reed met haar man op het fietspad achter het Hof van Spaland toen een rode Volvo Stationcar met hoge snelheid uit de richting van het marktplein kwam rijden. Hij reed zo roekeloos dat hij het echtpaar bijna van hun fietsen reed. De fietser wilde het kente ken van de auto opnemen en fietste tussen de flats om de auto te zoeken. Zijn vrouw reed verder over het fietspad. Opnieuw kwam de Vol vo de bocht om en reed toen recht op de vrouw af zonder vaart te minderen. De bestuur der keek hierbij de vrouw recht in de ogen. Na haar te hebben aangereden, is hij er vandoor gegaan. Het slachtoffer weet zelf niet precies wat er hierna is ge beurd. Zij lipe lichte verwondin gen op en haar fiets werd be schadigd. De politie zoekt getuigen van deze poging tot doodslag. Tel.4494411. SCHIEDAM Wim Tettero is ervan overtuigd dat zijn pand in de Lange Kerkstraat het niet lang meer houdt. „Op een keer stort het helemaal in elkaar. Ik hoop alleen dat mijn gezin op dat moment niet in huis is." Tettero is eigenaar van de goedbeklante schoen makerij 't Stappertje' met bij behorend woonhuis. Bij de on derhandelingen met de ge meente, om een pand te ontei genen in verband met de bouwprojecten ABC en Imel- da/Passage, werd geen over eenstemming bereikt. Op ad vies van Onteigeningsbureau De Boer ging hij niet akkoord met het bod van de gemeente. De slagerij ernaast wèl. Het pand van Tettero bleef staan, maar de gemeente heeft, vol gens de eigenaar, verzuimd een onderzoek in te stellen naar de fundering. „Dat zou hebben uitgewezen dat die niet sterk genoeg is om de sloopwerkzaamheden in de omgeving en het langsdende- rende vrachtverkeer te door staan." Langsdenderen doet het (bouw- Jverkeer nog steeds. Tettero: „Om 6.00 uur begint het al. We zijn verplicht 's avonds om 20.30 uur naar bed te gaan, anders hebben we niet genoeg nacht rust." Een protestactie van de buurt leidde eerder al tot bestrating. U scheuren. „En de schade wordt die volgens Tettero alleen maar tot resultaat heeft gehad dat het verkeer nog harder is gaan rij den. „Het lijkt wel een race baan." Het liefst had Tettero ge zien dat de gemeente indertijd zijn pand had gesloopt. Op nieuw beginnen op een ander punt vond hij geen probleem, als hij een goede prijs zou krijgen. In 1985 wilde de gemeente daar over met hem praten. Hij heeft nooit geweten waarom de ge meente de onderhandelingen af brak. In elk geval werd de slage rij ernaast aangekocht voor sloop. Alle verbeteringen die de afgelo pen jaren aan het pand in de Lange Kerkstraat 29 zijn aange bracht lijken tevergeefs gedaan. Eerlijk bekent Tettero dat het nooit puntgaaf was. Maar wel was hij van plan er wat moois van te maken. Hij prijst zich gelukkig bewijzen te kunnen overleggen dat hij altijd gebruik heeft gemaakt van 'professio nals'. Zo ook voor de reparaties, die nodig bleken toen er hoe langer hoe meer scheuren ont stonden, nadat er in de omge ving werd gesloopt en het zware vrachtverkeer dagelijks langs het huis begon te denderen. De afgelopen week zijn juist re paraties voltooid voor een be drag van bijna drieduizend gul den. Op de offerte van het uit voerende bedrijf staat op ver zoek van Tettero dat het gaat om 'schade door toedoen van sloopwerkzaamheden van de fir ma Bik'. De omschrijvingen 'ge scheurd' en 'losgetrild' komen er diverse malen op voor. De ver plichting om de rekening te beta len ligt volgens de firma Bik bij de gemeente en volgens de ge meente bij de firma Bik. Tettero is ten einde raad. „En de schade wordt alleen maar erger." Overwinning Wim Tettero, blijkens een tegel in zijn kantoor achter de schoen makerij, gediplomeerd schoen hersteller', is gewend moeilijkhe den te overwinnen. Van oor sprong is hij koperslager. Een ongeluk maakte daar een eind aan. Hij volgde een opleiding tot schoenhersteller en kon na een periode bij een baas begin jaren tachtig het pand in de Kerk straat huren en later kopen. Na enige tijd kwam uit de privéhoek tegenslag, maar ook hier kwam Tettero bovenop. Hoewel gehin derd door een dubbele hernia, waren er de voorwaarden voor een tevreden bestaan: plezier in het werk en (weer) vrouw en kind om het leven mee te delen in het huis boven de winkel. Sinds de bouwplannnen voor het centrum wordt er aan die rust geknaagd, maar vooral de werk zaamheden voor de bouwprojec ten in het centrum maken 1993 tot een regelrecht rampjaar voor de familie. Het hoofd van de Stedebouwkundige Afdeling van de gemeente, P. Bohré, weet van de problemen af. „Het gaat om een pand dat allang slecht is. Er is te veel aan veranderd, niet alleen door de huidige eige naar." Boree noemt het onder werp schadeclaims in dit geval een heel gecompliceerde zaak. „Heel vervelend als je er als par tij tussen zit." Op de vraag of de fundering niet onderzocht had moeten worden antwoordt Bo ree dat de fundering de verant woording is van de eigenaar. De vraag of het verantwoord is een als slecht bekend staand pand bloot te stellen aan het bouwge- weld in het centrum blijft onbe antwoord. Van gemeentewege wordt er in elk geval gezocht naar een oplos sing, verzekert Boree. Over de termijn waarop die wordt ver wacht kan hij nog niets zeggen. „Daar wil ik niet op vooruit lopen." Weemoedig afscheid luchtspoor WATERWEG— Met weemoed heeft een groot publiekeind vorige week afscheid genomen van het luchtspoor door Rotter dam. Duizenden mensen maakten foto's en video-opnamen van de laatste (stoom)treinen die met veel gehis en geloei over de Maasbruggen reden. Reden voor De Havenloods en Het Zuiden om een fotowedstrijd te organiseren. Over de uitslag worden de lezers nog nader geïnformeerd. De laatste rit, met een 1455 PK locomotief en wagons vol VIP's, treinfanaten en lezers van deze krant, trok natuurlijk de meeste aandacht. Vanaf de Maasboule vard, het Noordereiland en de Oranjeboomstraat zag het publiek voor het laatst spoorwegmaterieel gaan over het luchtspoor. In de trein raakte menigeen geëmotioneerd bij het passeren van de Hef. Uni, kabel maar ook met streep. Schiedam: Grote Markt 12 Vlaardingen: Fransenstraat 29 Spijkenisse: Breestoep 3 SCHIEDAM Bewoners van de Louis Raemaekersstraat in Nieuwland zijn tegen de komst van de metro in hun buurt. Vol gens de plannen van de gemeen te loopt de metro bovengronds vanaf station Schiedam-Rotter- dam-West, over de Schie en op een viaduct langs de Raemae kersstraat. De bewoners willen dat de metro al eerder onder gronds gaat, zo bleek op een voorlichtingsavond over de plannen. C. Conrads, één van de bewo ners, ziet het liefst helemaal geen metro door Nieuwland rijden. „Het station is nu al verloederd. Het aanleggen van een metro is vragen om ellende, omdat je zo criminelen aantrekt", vreest hij. Zijn grootste klacht is de ge luidshinder. De gemeente heeft beloofd op het viaduct geluids schermen te plaatsen. „Maar deze schermen van anderhalve meter hoog houden niets tegen voor de hogere woonlagen van de flats. Ik kan nu al nauwelijks meer op mijn balkon zitten van de herrie van de treipen en de auto's", zegt hij. Conrads denkt dat het technisch mogelijk is de metro direct na de Schie onder de grond te laten duiken. De gemeente weer spreekt dit. „Voorbij de Schie is het technisch niet haalbaar gelijk al te dalen", zegt J. de Klerk van Gemeentewerken. De metro daalt volgens de plannen pas aan de overkant van de Van Haaren- laan. De technisch enig mogelijke op lossing om de geluidshinder te weren is de metro al in Rotter dam onder de grond te laten lopen. De gemeente wil dit niet, omdat zij de metro op hetzelfde niveau als de trein wil laten stop pen. Daarbij zou deze oplossing zeker honderd miljoen gulden meer kosten. Als de plannen ongewijzigd doorgaan, wil Conrads een plan schadevergoeding indienen. „Dan moet je denken aan tien duizend gulden voor elke van de vierhonderd woningen." In het Stadskantoor vinden bin nenkort nog meer voorlichtings avonden plaats. Op 28 en 30 september kunnen bewoners van Nieuwland terecht. Op 30 sep tember mogen de bewoners van de Vlaardingerdijk hun klachten uiten. Op 7 oktober zijn de men sen uit de buurt van het Vijfslui- zencomplex aan de beurt. ZIE DE RADIO RIJNMOND REPORTER bij deze krant! KLEDINGHOES. Transparant vinyl met rits. Extra lang. Zomerkleding stofvrij naar zolder. KEUKEN KLEEDJES. 100% Katoen. Frisse dessins. 90 x 90 cm. KLEUTERPOLO. Onder trui of sweatshirt of bewaren. 1 Erg goedkoop. BREIGAREN ROYAAL melangegrijs. MÊÊÊ Grote IOO grams bollen. F HEREN OVERHEMDEN. Enorme partij. Gestreept of wit. 1 Zoek uit, één prijs EBKr I SCHOOLTRUIEN. 1 Grof gebreid. Tal van uni kleuren. Maten 104t/m 164. MEISJESPANTY. 40 Denier. Wit, rood, zwart en rose. 7-14 jaar. HUISHOUDSCHORT. 1 100% Katoen. In tal van dessins. EEN JARIGE? 10 WENSKAARTEN. 1 In enveloppe. 110 Stuks. HAh Spelden, 1 klilteband, scharen. 4DY BOX. Handig en verstandig. CENTIMETER ookbuuindebuukpA Rotterdam (9x) Capelle a/d IJssel Hoogvliet 1 Krimpen a/d U»el Ridderkerk Schiedam Spijkenisse A Vlaardingen i Ruim 430 textielSupers in 4 landen..

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1