Werkterrein IOBS in nieuwe organisatie in de wijken SCHIEDAM Enthousiaste deelname aan Gemeentedag DE HAVENLOODS Paar jubileert Herdenking HaverSchmidt Mijlpaal bij Rijnmondband Bewoners enthousiast over decentrale ondersteuning Informatie-achterstand Veel paraplu's op drukbezochte Zondagsmarkt ZIJRUIT INGESLAGEN? DINSDAG 28 SEPTEMBER 1993 SCHIEDAM -Het echtpaar Kaiser vierde deze week het ze ventig jarig huwelijk. Eugen Kaiser huwde op 26 september 1923 te Rotterdam zijn Hendri- ka van Wolfswinkel. Het paar woont momenteel in de verzor gingsflat aan het Heijermans- plein. Het huwelijksjubileum werd in familiekring gevierd, maar ook burgemeester Scheeres bracht de jubilarissen maandag j.l. een be zoek. Namens het gemeentebe stuur overhandigde hij een fruit mand en in naam van de Konin gin werd een taart aangeboden. SCHIEDAM— Honderd jaar geleden overleed Francois Ha verSchmidt in Schiedam. Dit is voor de Vrijzinnige Geloofsge meenschap NBP Schiedam aan leiding een herdenkingspro gramma te organiseren dat loopt van november tot en met mei 1994. HaverSchmidt aanvaardde in 1864 als predikant een benoe ming in Schiedam. Dertig jaar van zijn leven bracht hij in de Brandersstad door. Hij werd daarbij geconfronteerd met de maatschappelijke en sociale el lende in 'Zwart Nazareth'. Veel charitatieve acties werden door zijn toedoen georganiseerd en te vens nam hij in 1874 het initiatief tot de oprichting van de Afde ling Schiedam van de Neder landse protestantenbond. Het herdenkingsprogramma start 4 oktober met een lezing van dominee Ter Linden die zal spreken over Religie in deze tijd. Voorts staat een tentoonstelling gewijd aan HaverSchmidt (Piet Paaltjens) in het Stedelijk Mu seum op het programma (ll de cember - 23 januari 1994). In de loop van het jaar zijn verder voordrachtavonden, muziekuit voeringen, een kransleggen bij het graf van de bekende Neder landse predikant te verwachten. Henk van Ulsen zal tijdens deze plechtigheid een verslag geven van de begrafenis in 1894. De VVV Schiedam verstrekt alle informatie over het uitgebreide programma. Start fotogroep SCHIEDAM De Fotogroep De Brandersstad gaat maandag 4 oktober van start in wijkcen trum De Erker. Iedere eerste maandagavond van de maand komt de groep bijeen in het pand aan de Jan van Avennesstraat. Dit seizoen gaat verder een foto groep voor beginners van start, evenals een cursus foto/donkere kamer en een workshop sfeer en fotografie gevorderden. Aan deze cursussen kunnen een be perkt aantal mensen deelnemen. Kosten zijn ongeveer vijftig gul den. Meer informatie verstrekt Chris Scholte op de dinsdagmid dag, -avond via tel. 4267767. Wegener huL&aaohulsbLaden HOOFDKANTOOR: Wegener Huis-aan-huisbladen B.V., Prins Hendrikkade 12-16, Gebouw 'Maaspoort', postbus 1980, 3000 BZ Rotterdam. Telefoon (centrale): 010-4.699.911 DUO'S (rubrieksadvertenties): 010 - 4.699.444 Vlaardingen. Postadres: postbus 306, 3130 AH Vlaardingen Tel. 010-4.346.711 KANTOOR-UREN: werkdagen 8.30 - 17.00 u. (vrijdag tot 16.00 u.) ADVERTENTIEVERKOOP: N. v.d. Marei (tel. privé 010 - 4.716.693). DISTRICTVERKOOPLEIDER: C. Vijfvinkel (tel. privé 010 - 4341702) ACCOUNTMANAGEMENT: A. van Meeteren (tel. privé 01831 -2082). N. de Poorter (tel.privé 070 - 3282694) REDACTIE: Peter Braad (chefredac teur), Marianne Ames, Nelleke de Jong en Bram Wesdorp Correspondenten: Nans Wolters en Nathalie Lans (tel. 010 - 4.269.247). Sport: Erwin v.d. Lee (tel. 010 - 4.343.850). Foto's: Fotobureau Roel Dijkstra, ten zij anders vermeld. Manager redactie Zuid-Holland: Jan Sieben. Schiedams Nieuwsblad verschijnt elke dinsdag huis-aan- huis in Schiedam, Groenoord en Kethel en is een uitgave van Wegener Huis-aan-huisbladen B.V., behorende tot Wegener N.V. (zie HOOFDKANTOOR). DIRECTIE: Th. S. Bakker R.M. Brokking, commercieel adj.-directeur Wegener huis-aan-huisbladen ver schijnen in Zuid-Holland wekelijks in een totale oplage van ruim een mil joen exemplaren. BEZORGING: Interianden/Spreigroep. Bezorgklachten: 010 - 4.699.612/4.699.613 (tijdens kantooruren) SCHIEDAM Buiten vertok een bus uit 1947 vanaf het Stads kantoor voor een toer door de stad, onder meer langs de nieuw ste huisvestingscomplexen voor ouderen. Binnen was het meest besproken onderwerp eveneens huisvesting voor ouderen. Dat was, afgelopen zaterdag op de zeer druk bezochte Gemeente dag, tijdens de politieke discussie tussen raadsleden en 55-plussers, de doelgroep van deze dag. Diverse stellingern werden aan gedragen, waarbij die over huis vesting de meeste reacties op riep. De stelling luidde: „Bij de bouw van nieuwe huizen moet rekening worden gehouden met het kunnen 'doorleven' van mensen in allerlei situaties en in alle levensfases." Uit het publiek kwam de toelich ting, die er op neerkwam, dat al dat energiezuinige bouwen wel mooi is, maar dat meer moet worden gekeken naar aanpas baar wonen. De vragensteller, zelf in een rolstoel, meende dat het heus niet zoveel meer behoeft te kosten. „Het is soms een kwestie van een brede deur." WD-raadslid Wil van Wijk vond ook dat daar nu maar eens over moest worden nagedacht. „Dan ben je wel tien jaar te laat", mompelde iemand uit het publiek. De huisvestingsproblemen wer den breed uitgemeten, door de één algemeen („ouderen kunnen best voor zichzelf zorgen, alleen kunnen ze die trappen niet meer op") een ander kwam met per soonlijk woonleed. Of de drie kwartier die voor de discussie waren uitgetrokken een afspiegeling zijn van hetgeen de gemeente voor de ouderen doet, werd er gevraagd. Eén mevrouw noemde de Gemeentedag 'die rendag met een extra kluif. En de gemeente had toch eigenlijk niets speciaals gedaan in het 'jaar van de ouderen'? Het panel moest het toegeven. Maar Piet Roosen (CDA) beijverde zich om uit te leggen dat het hele jaar ouderenbeleid wordt gemaakt en uitgevoerd. „U kunt ervan overtuigd zijn dat we er alles aan doen. Kom maar eens naar een commissieverga dering", zo riep hij de toehoor ders op. Niet zo'n gek idee, zeker niet voor de man achterin, die met een blik op de raadsleden meedeelde: „Ik ken d'r geen een van." „Het lijkt me een goed idee om in het 'jaar van de ouderen' naar de ouderenorganisaties te gaan,,, beantwoordde discussieleider Nanda Gelderblom de roep om herhaling. Prompt werd er door een vrouw uit het gehoor gerea geerd: „Het jaar is bijna om." SCHIEDAM De Rijnmond band heeft een mijlpaal bereikt: het honderdste lid werd vrijdag j.l. ingeschreven. De negenjarige Jesper de Zwart heeft zich opge geven voor de Jeugd Rijnmond band. Met Jesper telt de juniorenafde ling van de Schiedamse vereni ging thans 32 leden. Niet alleen de junioren kunnen zich verheugen op een aanwas van leden. Ook bij de 'grote' Rijnmond band heeft zich de laatste tijd een aantal nieuwe leden aangemeld. Volgens het bestuur is dit opval lend omdat bij veel andere mu ziekverenigingen een andere ten dens is waar te nemen. „Bijzon der is ook dat enkele van de nieuwe leden van buiten Schie dam komen." De ledenwerfcampagne, die be gin dit jaar is begonnen, boekt dus succes. En, nieuwe leden blijven welkom. Voor informatie: Arie Swane- veld, tel.4601707. SCHIEDAM De onder steuning van bewoners in stadsvernieuwingsgebieden krijgt een andere organisatie. Schiedam wordt opgedeeld in stadsvernieuwingswijken en beheerswijken. De bewoners verenigingen in de wijken krij gen ieder de beschikking over een ondersteuningsteam van de gemeente. Wethouder A. Reijnhout (onder meer wijk en buurtbeheer) heeft de plan nen, die volgend jaar moeten ingaan, vorige week gepresen teerd. De bewonersverenigin gen hebben enthousiast op de voorstellen gereageerd. Het Instituut Ondersteuning Be woners in Stadsvernieuwingswij ken (IOBS) krijgt een andere or ganisatie. Nu nog is deze organi satie centraal gevestigd in een gebouw aan de Parkweg. In de nieuwe situatie zullen de werkne mers van het IOBS komen te werken in de wijkkantoren van de bewonersverenigingen. Het IOBS is indertijd opgericht als onafhankelijk instituut dat de bewoners moest ondersteu nen. Gaandeweg echter verwe ten de bewonersorganisaties het instituut partijdig te zijn. De si tuatie werd hierdoor onwerk baar. „Op een gegeven moment dacht ik: nu is het afgelopen," zegt Reijnhout. Hij stelde een com missie in van wijze mensen die ADRI RB rnVW Wethouder Reijnhout: „Op een gegeven moment dacht ik: nu is het afgelopen.(ARCHIEFFOTO) Het IOBS gaat zich behalve met stadsvernieuwing volgend jaar ook met wijk- en buurtbeheer bezighouden. De beheerswijken (West, Groenoord-Kethel en Woudhoek-Spaland) krijgen ieder een beheersgroep met een wijkcoördinator. Wijkbeheer moet voorkomen dat in de toe- Het personeel van de IOBS kan nog geen oordeel vellen over de nieuwe organisatievorm van het instituut, omdat zij niet beschik ken over de stukken, waarin dit staat beschreven. Opbouwwerker Henk van de Velde, die overigens zegt op persoonlijke titel te spreken, denkt dat van het personeel geen oordeel wordt ver wacht. „Ze willen alleen maar dat we ook zullen juichen." Wat de lOBS-medewerkers werkelijk vinden van de nieuwe opzet, kunnen ze pas meedelen als ze de stukken binnen hebben. Ze zouden onderweg zijn, „maar op dit moment hebben we een informatie achterstand", aldus Van de Velde. komst éen achterstandssituatie ontstaat. De noodzaak van stadsvernieuwing wordt hiermee voorkomen, zo staat in de nota over de reorganisatie. Dit geldt voor nieuwe wijken zoals Spa- land en voor wijken die de stads vernieuwing al grotendeels ach ter de rug hebben, zoals West. Als de gehele stadsvernieuwings operatie voorbij is, zal elke wijk dus beheerswijk worden. Eigen budget In het plan is opgenomen de mogelijkheid dat de beheerswij ken een eigen budget krijgen. „De bewoners geven zelf aan wat ze willen. De coördinator beheert het geld," zegt Reijn hout. Het is de bedoeling dat individuele bewoners of de be wonersverenigingen zelf het ini tiatief nemen om het geld te be steden. In totaal is voor alle wijken een bedrag beschikbaar van 425 dui zend gulden voor deze wijkbud getten. Niet elke wijk krijgt even veel geld te besteden. Reijnhout maakt onderscheid tussen drie soorten wijken, zogenoemde concentratiegebieden. Ten eerste zijn dat de oude wijken, „waar duidelijk iets moet gebeuren". Dan zijn er de aandachtsgebie den. Dit zijn wat nieuwere wij ken die geen grote problemen kennen, maar die in de toekomst wel met moeilijkheden te maken kunnen krijgen. De laatste groep zijn de preventiegebieden, de nieuwe wijken die er goed voor staan. De eerste groep krijgt het meeste geld, de laatste groep het minste. Reijnhout ziet in wijk- en buurt beheer een vorm van sociale ver nieuwing. „De bewoners leren elkaar kennen." Ze zullen zelf voor hun rechten op moeten ko men. De wijkcoördinators zullen hun kantoor krijgen bij de bewoners verenigingen. Die zullen ook de feitelijke opdrachtgevers van de coördinatoren zijn. Reijnhout verwacht niet dat dat problemen op zal leveren voor wijkbewo ners die buiten de verenigingen om iets van de coördinator ge daan willen krijgen. „Je mag ver wachten dat de samenstelling van de bewonersverenigingen re presentatief is voor de wijk," zegt hij. „Als er iets niet goed gaat met de verenigingen, hoor ik dat snel genoeg. Iemand met problemen zal mij wel weten te vinden, denk ik." Onzeker Het1 geld dat het wijk- en buurt beheer kost, wordt volledig door de gemeente betaald. Bij de stadsvernieuwing is dat anders. Daar vult de rijksoverheid de tekorten bij. Maar in 1997 zal het Rijk deze bijdrage opnieuw bekijken. Het is daarom onzeker of na dat jaar voor Schiedam nog wel geld beschikbaar is voor stadsvernieuwing. De bewoners ondersteuning zal om die reden slechts tot 1997 zeker zijn. Het aantal medewerkers van het IOBS kan daarna verminderen. Het aantal beschikbare werku ren dat het IOBS per week heeft, is 272. Een volledige werkweek telt 38 uur, dus het IOBS heeft iets meer dan zeven zogenoemde formatieplaatsen ter beschik king. Hoe deze formatieplaatsen per wijk verdeeld worden, wordt telkens opnieuw bepaald. Af hankelijk van de problemen, krijgt een wijk meer of minder bewonersondersteuning. Wethouder Reijnhout wist voor de presentatie nog niet, hoe de bewoners op zijn plan zouden reageren. „Het was even span nend," zegt hij, „maar de vereni gingen hebben het warm ontvan gen." In een verklaring zegt vice-voor- zitter A: Marbus van de Bewo ners Vereniging Schiedam-Zuid (BVSZ) enthousiast te zijn: „Het bestuur van de BVSZ heeft ver heugd kennis genomen van het besluit van het college van bur gemeester en wethouders." SCHIEDAM Tussen de veer tig- en vijftigduizend mensen hebben de Zondagsmarkt in het centrum van de stad bezocht. Het aantal paraplu's moet min stens de helft bedragen hebben. Het mag een wonder heten dat niemand zijn ogen heeft verloren door in de drukke mensenmas sa's tegen een regenscherm op te lopen. Eén van de onderdelen van de Zondagsmarkt was het 18de Schiedamse Standwerkerscon cours. Een groot aantal kooplie den probeerde op het Broersveld met behulp van een rappe tong zo veel mogelijk waren aan de man te brengen. Alle bekende koopwaar lag uitgestald: van ontstoppers tot rollinialen („De Rolling Ruler, alleen de naam is al mooi") en van koekepannen tot autopoets. Een negen leden tellende jury mocht beoordelen welke stand werker de origineelste praatjes hield. Winnaar was Ger Stroeve uit Lelystad. Hij verkocht ver rassingspakketten, mooi inge pakte dozen voor vijfentwintig gulden. Wat in de dozen zat, bleef geheim. Zijn 'blindver- koop' trok een grote schare be langstellenden. De tweede prijs ging naar een verkoper van brillestiften. Wet houder A. Wiegman, die de prij zen uitreikte, vond het jammer dat hij nog geen klant van hem was. Wel voorspelde hij volgend jaar waarschijnlijk een bril nodig te hebben. De koekepannenver- koper mocht de kleinste bokaal in ontvangst nemen. De troostprijs van de gemeente ging naar Peet van der Linden, die vanuit zijn vrachtauto ka merplanten verkocht. Hij gaf zijn koopwaar soms gratis weg. „Als je vader niet wil betalen, krijg je de planten zo wel mee", zei hij tegen een glunderende jongen. Omdat Van der Linden de hele dag overstemd werd door de muziek uit het café CURSUSSENIn Kluphuis Oost start woensdag 6 oktober een cursus Wordperfect voor beginners. Bijeenkomsten vinden plaats op woensdag van 18.30-20.00 uur. Kosten voor de tien lessen zijn 175, Opgeven via tel.4735435. Autotaalglas plaatst gratis een noodruit. Gratis ster(scheur)reparatie met harsinjectie (bij WA extra of All-risk) vakkundige mon tage van alle autoruiten 150,- korting op eigen risico bij nieuwe voorruit recht streekse schade-afwikkeling met de verzeke ring (geen verlies no-claimkorting) gratis plaatsing nood- (zij)ruit 6 dagen per week open. Dat wordt plankgas naar Autotaalglas. Autotaalglas. Voor reparatie en vervanging. Satijnbloem 35, ROTTERDAM, tel: 010-4550044. waarvoor hij stond, besloot de c, jury hem de troostprijs te geven. °eve Lelystad hracht z,jn *<™asswgspakketten met het origineelste praatje aan de man/vro DIT IS DE LAATSTE KANS OM 1000 GULDEN TE WINNEN Na een succesvolle periode met vele tienduizenden in zendingen en gelukkige winnaars komt er een eind aan de Estafette-puzzel zo als er al het goede een eind komt. Dit is de allerlaatste Estafet te-puzzel, dus ook de laat ste kans op een hoofdprijs van 1000 gulden of een van de VVV-waardebonnen van 25 gulden. De oplossing hiervan en die van de vorige drie puzzels geeft het begin van een zin. Maak de zin af met maximaal ongeveer 25 woorden en schrijf die op een briefkaart die u stuurt naar: Wegener Promotie. E V E C E K N I B E T E K Onderstaande woorden zijn, altijd in rechte lijn, horizontaal, vertikaal of diagonaal, van rechts naar links, van links naar rechts, van boven naar beneden of van beneden naar boven in het letterdiagram verborgen. Sommige letters worden meer dan eenmaal gebruikt. De overblijvende letters vormen na elkaar geplaatst vijf woorden. boot - actie - haven - schip - spido - regatta - excursie - Parkkade - Veerkade - vuurwerk - vertrekhal - waterskien - Westerkade - Ketelbinkie - mysterytour - presentatie - wereld haven - boompjesrace - rivierpolitie - havenbedrijven - Wilhel- minapier. STUUR NU IN! EN MAAK KANS OP 1000 GULDEN Stuur uw oplossing op een briefkaart naar: Wegener Promotie, Postbus 1980, 3000 BZ Rotterdam De kaart moet uiterlijk 8 okto ber binnen zijn!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 3