B 595 B 595 Bewoners West spreken zich uit voor metro ondergronds 'JL ZEEMAN BS95 "495 100 2951 ss17951 39. 295 5.95 295 395 VteesÜGoa# 1007. HYIOH100% ZWflKll - DE HAVENLOODS IN DEZE KRANT Vervuiling grond Bachplein niet gemeld Kamerplanten KIP STR0CAN0FF KIP KIP Rustige oude dag voor kat DAMES LEGGING. Ruim 430 textielSupers in 4 landen. U ZOU WEL GEK ZIJN ALS U MEER BETAALDE. EDITIE 9, DINSDAG 5 OKTOBER 1993, 17e JAARGANG, Nr. 40 UJ Schiedams Nieuwsblad GRATIS HERPLAATSING Aktie voor particulieren HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM Let op de speciale - akties* S 010-4699444 Kijk op de rubrieks-pagina's Alléén voor particulieren UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 43 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK SCHIEDAM Spirituele vere niging Harmonia heeft de Am sterdamse Lilian Klaassen uitge nodigd om planten-psychome- trie te verrichten op woensdag avond 6 oktober in Wijkcentrum Nieuwland. Deelnemers dienen zelf een kamerplantje mee te ne men. De toegang bedraagt 7,50 gulden. De avond begint om 20.00 uur in het wijkcentrum aan het Wibautplein 165. a Gilde College gebaat bij fusie A DCMR maakt rap- port op Activiteiten Klubhuis Oost SCHIEDAM De volksdans groep in Klubhuis Oost heeft nog plaatsen vrij. De groep komt elke maandag van 20.00 tot 22.00 bijeen onder deskundi ge leiding. Ze voeren onder meer Bulgaarse. Joegoslavische, Israë lische en Griekse dansen uit. De kosten bedragen 7,50 gulden per maand. Vrouwen die iets aan hun condi tie willen doen, kunnen op woensdagen terecht in het Klub huis. Er zijn groepen in de och tend- en in de avonduren. Een blok van zes lessen kost twintig gulden. Inlichtingen over beide activitei ten bij Klubhuis Oost, Galile- ïstraat 86, telefoon 4735435. The crying game in het Filmhuis SCHIEDAM Het Filmhuis vertoont vrijdag 8 oktober de film The crying game van regis seur Neil Jordan. De film gaat over de kwestie Noord-Ierland. Een Britse soldaat wordt door Jude, IRA-lid, in de val gelokt. Fergus, de vriend van Jude, moet de soldaat bewaken en in de cel ontstaat een band tussen béiden. Fergus had de soldaat moeten executeren, maar hij laat hem ontsnappen. Als de soldaat ontsnapt, wordt hij doodgereden door een Brits legervoertuig. Fergus verlaat de IRA om de vriendin van de soldaat in Enge land te zoeken. De film begint om 21.30 uur. Donateurs betalen vijf gulden, anderen 7,50 gulden. Het Film huis is gevestigd in gebouw de Teerstoof, Nieuwstraat 12. LUNCHCONCERT De celliste Edith Bosma en de gitarist Leonar do Palacios geven woensdag 6 okto ber een gratis luchconcert in het Ste delijk Museum. Ze spelen werken van Vivaldi. Fauré en Granados. Het concert begint om 12.30 uur. Van verse kipfilet Van verse kipfilet UA? AlTAil? Van verse kipfilet Schiedam: Grote Markt 12 Vlaardingen: Fransenstraat 29 Spijkenisse: Breestoep 3 Het leukste resultaat van de open dag bij het Schiedamse die renasiel afgelopen zaterdag was onge twijfeld de opname van een ne gentienjarige kat. Echte dieren vrienden waren bereid het dier een prettige oude dag te bezor gen. Eigenlijk hadden de men sen van de Hargahoeve al be sloten het beest als huiskat te adopteren, omdat ze er niet op rekenden dat iemand zich ero ver zou willen ontfermen. Op de drukbezochte open-dieren dag kregen nog een kat, drie honden en een konijn een an- dereb baas. Ook in Vlaardin gen bezochten zo'n driehon derd belangstellenden de open dagen van het dierentehuis Nieuwe Waterweg. Hier kre gen twee honden, vier katten en twee konijnen nieuwe baas jes en/of bazinnen. Gemeente doet bingo in de ban SCHIEDAM De gemeente gaat het organiseren van com merciële bingo's bemoeilijken. Het totale prijzengeld van een bingo mag vanaf 15 oktober niet hoger zijn dan 2500 gulden. Daarnaast moet ten minste zes tig procent van de opbrengst in de kas van de organiserende ver eniging vloeien. Burgemeester en wethouders hebben tot deze zogeheten Rege ling Kleine Kansspelen besloten, omdat grootschalige bingo's voor overlast zorgden. „Bingo spelers kwamen soms met bus sen van buiten de stad om hier te bingoën. Dat leidde tot (geluids)hinder en parkeeroverlast", aldus de ge meente. De maatregelen moeten ook gokverslaving tegengaan. Het organiseren van een com merciële bingo was overigens al wettelijk verboden. In 1992 werden volgens cijfers van de gemeente ruim duizend bingo's in Schiedam georgani seerd. SCHIEDAM De metro moet in Schiedam-West niet bovengronds, maar in een tun nel rijden. Als dat te duur is, moet de sneltram maar ergens anders gaan rijden. Dat vindt de Bewonersvereniging Schie- dam-West. Afgelopen donder dag konden Schiedammers uit deze wijk hun bezwaren uiten tijdens een gemeentelijke in formatieavond over de metro, die de stad op z'n vroegst in het jaar 2000 aandoet. De vijfde informatiebijeenkomst in het Stadskantoor trok on geveer zeventig belangstellen den uit het gebied Vlaardin- gerdijk/Burgemeester Van Haarenlaan. Voor 7 oktober is de laatste avond gepland, dit keer voor bewoners van het gebied Vijfsluizen. Naar de geluiden te horen was iedereen in de kantine van het Stadskantoor tegen de plannen van de gemeente. Volgens die plannen rijdt de metro alleen on der de Burgemeester Honnerlage Gretelaan ondergronds. Boven gronds rijdt de sneltram over de Horvathweg, bij NSstation Schiedam-Rotterdam-West, en langs de Vlaardingerdijk rich ting Vijfsluizen. Daar zal de me tro zelfs over een viaduct rijden. „Een metro die niet ondergronds rijdt, is geen metro", verwoord de één van de belangstellenden de algemene mening. „Als je iets gaat bouwen, doe het dan goed", vond een ander. „Schiedam wordt steeds lelijker", voegde Schiedam- West tijdens de gemeente over de komst oorhchtingshijeenkomst een derde eraan toe. Een belangrijk argument van de bewonersvereniging is de veilig heid. De metro zal aan de voet van de Vlaardingerdijk komen te rijden, en dat is een groot gevaar voor spelende kinderen. Voor zitster Hennie Hagen: „Ik geef les op een school in de Rotter damse wijk Spangen. Daar zijn onlangs twee kinderen door de trein aan flarden gereden, op een spoor waarvan gezegd werd dat het veilig was." Zij vreest dat hetzelfde zal gebeuren in Schie dam. „Kinderen zijn nieuwsgie rig en rennen de dijk af. Zo krijg je ongelukken. Alleen een metro ondergronds is veilig." J. de Klerk van Gemeentewer ken vond dit 'een goedkope op merking'. Hij zei dat de gemeen te er alles aan zou doen om het spoor veilig te krijgen. „En er zijn ook kinderen die gaan spe len in een metrobuis. Absolute veiligheid bestaat niet," zei De Klerk. Volgens informatie van Hagen is een metro ondergonds helemaal niet duurder, zoals de gemeente beweert. „Je kunt in het gebied makkelijk een betonnen bak aanleggen met een dak erop. Het onderheien van zo'n bak is goed koper dan een viaduct bouwen." De Klerk bestreed dit. Vele stu dies zouden volgens hem beves tigd hebben dat een ondergrond se metro altijd duurder is. Als de metro volledig onder gronds wordt aangelegd, zal dit honderden-miljoenen meer kos ten, betoogde De Klerk. „Voor grote delen van het tracé is dat volstrekt onnodig." Wachten tot er meer geld van het rijk beschik baar is, kan niet. „Het geld moet nu op tafel komen." Naast de veiligheid vrezen de bewoners ook voor de aantas ting van plantsoenen en parken. F. Verkade, bewoner van de Vlaardingerdijk, vroeg De Klerk of de gemeente een Milieueffec trapportage (MER) laat maken. „Hierbij wordt alles nog eens goed bekeken, zoals het lawaai en de aantasting van het groen." De Klerk kon Verkade zijn zin niet geven: „Een MER is niet nodig in een stedelijk gebied." Bestuurslid J. de Kievith van de bewonersvereniging zei te vrezen voor het lot van het parkje aan de Vlaardingerdijk. „Als de rails sleets worden, komt er steeds meer kabaal. Dat is funest voor de rust in het park en de bewo ners." De Klerk zegde hierop toe, alles te doen om de geluidso verlast te beperken, zoals de aanplanting van struiken en plaatsing van geluidsschermen. De heer Griffioen van de dienst Stadsontwikkeling benadrukte de noodzaak van de metro. Het autogebruik zal afnemen, en daarmee de luchtvervuiling in Schiedam. Ook zal de metro voor nieuwe banen zorgen, zei hij. „Op de bedrijfsterreinen ach ter het NS-station en Vijfsluizen zal werk komen voor minstens zevenduizend mensen. Maar die bedrijven zijn wel afhankelijk van goed openbaar vervoer." Criminaliteit Veel aanwezigen waren ook bang voor een toenam^ van de criminaliteit door de komst van de metro, al werd dit niet hardop gezegd. De metro zou criminelen uit Rotterdam in staat stellen snel hun slag te slaan in Schie dam. Iets dergelijks is gebeurd na de aanleg van tramlijn één in Schiedam-Noord. In Spijkenisse heeft de metro ook gezorgd voor meer crimina liteit. „Dat kan ik niet ontken nen". zegt P. Boswinkel van de politie in de groeikern, waar de metro al enkele jaren rijdt. „Het is vooral een groot probleem voor winkeliers. Het zijn vooral drugsverslaafden die uit Rotter dam komen. Ze komen voorna melijk in de ochtenduren, omdat het winkelpersoneel dan bezig is met vakkenvullen. De dieven komen hierheen, omdat ze in Rotterdam al bekend zijn." Bos winkel zwakt dit alarmerende geluid wat af met een geruststel lende opmerking: „Nadat de po litie contact heeft opgenomen met de winkeliersvereniging van Spijkenisse, is het aantal dief stallen afgenomen." Nog weinig bellers naar Riagg SCHIEDAM Om duidelijk te maken dat iedereen met vragen of problemen op het gebied van de geestelijke gezondheid bij de Riagg terecht kan, is de instelling een reclamecampagne begon nen. De Riagg (Regionale Instelling Ambulante Geestelijke Ge zondheidszorg) in het gebied Rijnmond Noord-West heeft onder andere in Schiedam reclameborden geplaatst met een speciaal telefoonnummer van de instelling. Sinds vorige week maandag, de dag dat de actie begon, hebben per dag ongeveer zeven mensen het nummer gebeld. „Dat is niet veel", zegt een woordvoerder. De afbeeldingen op de affiches zijn toespelingen op verkeersbor den. De uitweg uit een moeilijke situatie leidt telkens naar de Riagg. Wat de Riagg precies doet, vermelden de borden niet. „Maar dat is ook niet nodig, want we weten dat onze naamsbe kendheid vrij groot is", aldus de woordvoerder. ^■4.95 Fijn (piqué) gebreid. S.M.L. SCHIEDAM De grond van het plantsoen achter de eerste flat van het Bachplein is ver vuild. Volgens de Milieudienst Rijnmond (DCMR) is er geen direct gevaar voor de volksge zondheid, maar de bewoners zijn boos dat ze niet eerder op de hoogte zijn gesteld. De veront reiniging is al in 1985 gemeten. De grond bevat pak's (polycycli sche aromatische koolwaterstof fen), zware metalen en bestrij dingsmiddelen. Volgens R. Kuij per van de DCMR is de vervui ling „best flink, maar niet ver ontrustend." „Alle vervuilde grond is afgedekt met gras of tegels, waardoor het risico klein is dat kinderen de grond in de mond krijgen." Dit risico be staat alleen als de grond onbe dekt is, zodat kinderen of huis dieren erin kunnen graven. Vol gens Kuijper verspreidt de ver vuiling zich niet. Het grondwa ter zou ook niet aangetast zijn. De DCMR heeft niet gemeten of het gras zélf schadelijke stoffen bevat. De grond achter de flat is af komstig van het terrein de Groote Lucht in Vlaardingen. Het gaat om baggerslib dat daar in de jaren zestig is gestort. Later is de grond overgebracht naar het Bachplein en gestort op het 1500 vierkante meter grote plantsoen. In totaal is 1400 ku bieke meter grond vervuild. Kuijper erkent dat de bewoners laat zijn ingelicht. In een brief die hij deze week verstuurt biedt de DCMR haar excuses aan. De vertraging is ontstaan door een reorganisatie bij de dienst. De Bewonersvereniging Bach plein heeft het college van burge meester en wethouders een boze brief gestuurd, waarin zij de ge meente nalatigheid verwijt. „Wij kunnen niet begrijpen waar om u geen enkele waarschuwing hebt laten uitgaan. Ons ver trouwen in u is ernstig ge schokt, zo niet geheel teniet ge daan," schrijft plaatsvervangend voorzitter mr. J.A. Ebbinge te onderzoek naar de vervuiling van de grond vi n 1985 plaats het Bachplein WALK BADDOEK. (Die lange dorstige lus) Pracht dessin. BABY SOKJES. Badstof en antislip. Pracht partij DAMESSHAWLS. 1 Teveel om op te noemen. Van véél voor KLEUTERJACKS. Warmgevuld en leuk gedessineerd. Maten 74 116. Restpartij B 1 GROVE RIB VOOR MEISJES. Corduroy broeken me» veel extra's. Maten 104-152. KLEIN FOUTJE. KLEIN PRUSJE. WITTE T-SHIRTS. Grote malen. Niet voor handelaren. TRICOT NACHTHEMD. (BIG SHIRT) Alle meisjes maten. GROOT PAK TAFELKAARSEN. 14 stuks, wit, bordeaux, ivoor, oud rose en donkergroen. ZIJDE KUNST. Azalea in porseleinen pot. OOK BU U IN DE BUURT! Rotterdam (9x) Capelle a/d Ussel Hoogvliet Krimpen a/d Ussel éégtjjtè: Ridderkerk Schiedam Spijkenisse Vlaardingen Wubben. Op 23 september is een project groep ingesteld van betrokke nen, onder wie bewoners van het Bachplein. Deze groep moet de onderzoeken naar de vervuiling verder begeleiden. Het eerste on derzoek vond al in 1985 plaats. Eind 1991 volgde een nader on derzoek. Hierover zijn de bewo ners pas op 23 september geïn formeerd. Volgens Kuijper komt er in 1994 een saneringsonderzoek, dat voorafgaat aan de werkelijke sa nering. Alle onderzoeken heb ben tot nu toe ongeveer hon derdduizend gulden gekost.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1