uj Ondeizoek GGD: Eén op twintig scholieren heeft gokproblemen ZEEMAN M1195 1.00 B7*5 Vleesde: IN DEZE KRANT B 9®® Voedselinzameling voor Sarajevo levert verrassend resultaat op UNI KINDER JACK. Aerobic in Trefpunt Oost PAARDE- BIEFSTUK ■H 'M W3± M'\m FILET Kerkgangers planten bollen Risicogroepen in regio te vinden bij lbo, mavo en havo H Surprise Show in Schiedam U ZOU WEL GEK ZUN ALS U MEER BETAALDE. EDITIE 9, DINSDAG 19 OKTOBER 1993, 17e JAARGANG, Nr. 42 GRATIS HERPLAATSING Aktie voor particulieren Wegener huLS-aan-huLsbLaden Schiedams Nieuwsblad f 1 Kijk op de rubrieks-pagina's HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM. UJjj HAiVENIlOODS S 010-4699444 Kijk op de rubrieks-pagina's Alléén voor particulieren UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 43 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK Toneeluitvoering Apollo uitgesteld SCHIEDAM Het toneelstuk „Bouwmeester Solness" van Apollo Toneel, dat van 27 tot en met 30 oktober in De Teerstoof zou worden opgevoerd, is uitge steld tot een nader te bepalen datum. De hoofdrolspeler is we gens omstandigheden verhin derd en kan niet vervangen wor den. 'Hurken gezocht' A Kunstzinnige mis- daadvisie A Winst voor gemak- zuchtig Excelsior '20 Speelgoedbeurs SCHIEDAM - Speel-o-theek Ikkie houdt in de week van 25 tot en met 29 oktober haar jaar lijkse speelgoedbeurs. Speelgoed kan worden ingeleverd aan de Churchillweg 50. Op maandag 25 oktober kan dit tussen 14.00 en 15.00 uur en tussen 19.30 en 21.00 uur; op dinsdag tussen 9.00 en 11.00 uur en tussen 19.30 en 21.00 uur. De verkoop is op donderdag tus sen 9.00 en 15.00 uur en tussen 19.30 en 20.00 uur, en op vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur. Afreke nen gebeurt op maandag 1 no vember tussen 9.00 en 11.00 uur. Aangeboden speelgoed moet schoon, heel en compleet zijn. Pluche beesten worden niet aan genomen. Meer informatie bij Anja Lems, tel. 4714952. Spreekuur CNV SCHIEDAM De Schiedamse afdeling van het CNV houdt op woensdagmiddag 20 oktober weer haar maandelijkse spreek uur in 'De Stuurhut' aan het Nijhoffplein 20. Bezoekers kun nen er gratis terecht met vragen over onder meer ontslag, ar beidsongeschiktheid, belastin gen en studiefinanciering. SCHIEDAM In buurtcen trum Trefpunt Oost aan de Cel- ciusstraat 2 wordt elke donder dagavond tussen 20.00 en 22.00 uur aerobicles gegeven. Er is plaats voor iedereen van acht tien jaar en ouder. De kosten bedragen 12,50 gul den per maand. Meer informatie tel. 4621066. Heerlijk malse Lekker magere I 1 Schiedam: Grote Markt 12 Vlaardingen: Fransenstraat 29 Spijkenisse: Breestoep 3 Herfstvakantie Het Visserijmuseum ontvangt deze week de jeugd met open armen. In de herfst vakantie worden di verse activiteiten georgani seerd. „Het is een probeersel," licht een medewerker van het museum aan de Westhaven ka de in Vlaardingen toe. Deze week wordt iedere middag om 14 uur een rondleiding speciaal voor kinderen verzorgd. An derhalf uur later begint de film 'Vieren maar'. Ook kunnen jonge bezoekers een speurtocht door het museum maken en zich uitleven in een teken- en kleurhoek. Verder kan bij de balie een deelnameformulier worden afgehaald voor de wedstrijd 'Teken je mooiste (fantasie)vis'. Het museum is van dinsdag t/m zaterdag ge opend van 10.00 tot 17.00 uur en op zondagmiddag. Kinde ren tot veertien jaar betalen 1,50 entree. Deelname aan de speurtocht kost 1,50. SCHIEDAM Een groep van veertien gemeenteleden van de Dorpskerk in Kethel is zaterdag vertrokken voor een reis naar Heckelberg, een plaats dertig ki lometer ten noordoosten van Berlijn. De Schiedammers hebben in hun bagage tienduizend bloembol len, die worden geplant in Hec kelberg. De tulpen, narcissen, blauwe druifjes en andere bloe men vormen uiteindelijk een bloemenperk met daarin ver werkt de spa van Spaland en de ketel van Kethel. De groep viert hiermee het eerste lustrum van de vriendschaps banden tussen de Schiedamse en de Heckelbergse kerkgemeente. Dominee N.K. Mos ging vijf jaar geleden de contacten aan, met de bedoeling een uitwisse ling tussen jongeren op gang te brengen. Inmiddels is hieruit een groter verband ontstaan, waaraan ook ouderen meedoen. SCHIEDAM Bijna vijf procent van alle middelbare scholieren (behalve die van het VWO) speelt zo vaak op een fruitautomaat, dat dit een risicogroep vormt. Dat blijkt Volgend jaar strengere regels SCHIEDAM Vanaf janu ari 1994 gelden in Schiedam strengere regels voor houders van fruitautomaten. Cafés (de 'natte' horeca) mogen dan nog slechts één gokauto maat hebben, snackbars (de 'droge' horeca) ook één, en in buurt- en clubhuizen en vere nigingsgebouwen zijn gok kasten helemaal verboden. Nu mogen horecabedrijven nog drie automaten exploite ren, waarbij geen onder scheid wordt gemaakt tussen gok- en behendigheidsauto maten, zoals flipperkasten. In Schiedam staan officieel 493 speelautomaten, waar van het overgrote deel uit gokkasten bestaat. Zestig hiervan staan in een automa tenhal aan de Hoogstraat. Volgens gegevens van de po litie zijn er in Schiedam meer gokkasten aanwezig dan vol gens de gemeente is toege staan. In laagdrempelige lo caties als clubhuizen en snackbars staan 242 automa- Ter vergelijking: in Vlaardingen, met ongeveer evenveel inwoners, staan in totaal 231 speelautomaten. Naar schatting ligt het totaal aantal mensen met een gok- probleem in Schiedam tussen de 355 en 661, op een bevol king van 71 duizend. uit een onderzoek dat de GGD Nieuwe Waterweg Noord in deze regio heeft ge houden op een groot aantal middelbare scholen voor lbo, mavo en havo. Volgens het onderzoek moeten de gemeen ten zich inspannen om het aantal gokkasten te verlagen. De GGD heeft vorige week een voorpublicatie gegeven. De definitieve rapportage komt in november. René van der Most heeft het onderzoek verricht als afstudeer project. Hij is student gezond heidswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Limburg. Op scholen in Schiedam, Vlaardin gen en Maassluis heeft hij leer lingen tussen de veertien en ne gentien jaar enquêteformulieren voorgelegd met vragen over za ken als vrijetijdsbesteding, de thuissituatie, riskante gewoon ten en het algemeen welbevin den. Met deze vragen wilde hij bekijken of er een verband be staat hiertussen en de mate van gokken. In totaal deden 548 leer lingen aan het onderzoek mee, die de vragen klassikaal invul den. Van deze scholieren zeiden er 228 wel eens te spelen op een gokkast. Vijfentwintig van hen doen dit minstens één uur per week, waarbij ze meer dan vijf entwintig gulden verspelen. Vijf leerlingen zeiden zelfs iedere dag te gokken, waarbij ze per keer minstens vijftig gulden besteden. Dit zijn de zogenoemde excessie ve spelers, die speelschulden krij gen en in hun privéleven in de problemen raken. Zij melden zich ook vaak ziek om te kunnen gokken. De 203 niet-risicogokkers gooi en slechts af en toe geld in een fruitautomaat. Zij zijn de recrea tieve spelers. Van der Most heeft ook geënquêteerd in jongeren centra. „De jongerenwerkers daar merkten dat het onderwerp na afloop veel beter bespreek baar was", zegt hij. „Ook in de klassen hebben we nog serieus nagepraat. Voordien kwamen gokproblemen minder ter spra ke." Risicovol gedrag Volgens Van der Most gaat gok ken vaak gepaard met ander risi covol gedrag. „Veel gokkers ge bruiken alcohol en soft-drugs. Ook roken ze vaak, en spelen vaak video-games. Er is ook nog een verband met criminaliteit: prijskaartjes verwisselen van te kopen artikelen, winkeldiefstal en ongevraagd een fiets lenen." Van de gokkers zegt 62,3 pro cent zelden of nooit een boek te lezen. Bij de niet-gokkers is dit percentage 37,2. Gokkers kijken doorgaans meer tv. Bijna drie kwart van de 228 gokkers is een jongen. Dit hangt volgens Van der Most samen met ander ty pisch experimenteergedrag. „Jongens roken en drinken ook vaker dan meisjes." Dit beeld verandert wanneer de opleiding van de jongeren hoger is. „Op de havo zijn er meer meisjes die gokken." Het totaal aantal gok kers is nauwelijks afhankelijk van het schooltype: „Op het lbo wordt iets meer gespeeld dan op mavo en havo, maar dat verschil is niet significant," zegt Van der Most. „Maar hulpverleners zeg gen dat vwo'ers veel minder gok ken op fruitautomaten. Bij hen is kaarten om geld populairder." „Veel jongeren denken dat ze invloed uit kunnen oefenen op de gokkast", meent de onderzoe ker. „Vaak zeggen ze 'Ik kan van die kast winnen.' Die apparaten suggereren behendigheid, maar dat is een misverstand. De kas ten zijn niet meer dan een verza meling chips, die voorgepro grammeerd zijn om af en toe uit te betalen. Ik denk dat vwo'ers een beter inzicht hebben in hoe een gokkast werkt, en dat ze er daarom minder vaak op spelen. Op thema-avonden in jongeren centra laat ik zien dat je geen invloed op zo'n kast uit kunt oefenen." Gokkasten dienen wettelijk ge middeld zestig procent van de inzet uit te betalen. Vervolg pagina 3 SCHIEDAM De Rotterdamse mijnheer Schilperoord (79) mocht vrijdag burgemeester Scheeres vervangen. Schilperoord was te fiets aardappelen gaan halen op de markt, toen opeens een camerateam van Hennie Huisman om hen heen stond voor de Surprise Show van RTL4. „Ik was overbluft", zegt Schilperoord achteraf. Hij mocht voor een dag burgemeester van Schiedam zijn. In het Stadskantoor vergaderde hij met de wethouders Wiegman en Reinhout, hij inspecteerde de cellen in het politiebureau en opende een lingeriewinkel in het centrum. Dit alles in een chic krijtstreeppak dat in allerijl was vermaakt, en voorzien van een ambtsketen. „Ik heb de dag van mijn leven gehad." Het tv- programma wordt in november uitgezonden. De voedselinzamelingsactie voor Sarajevo, die de Schiedamse Syl via Kooijman in gang zette en afgelopen week werd afgesloten, heeft in Schiedam een verras send resultaat opgeleverd. Sylvia reisde zelf mee naar Amsterdam met de zeventien meter lange trailer met zeventien pallets van elk duizend kilo voedsel, waar ze 'laaiend enthousiast' in ont vangst werden genomen door de welzijnsorganisatie Benevolen cija uit het voormalig Yoegosla- vië. Het was de oogst van vier weken hard werken, de inzet van 35 vrijwilligers en de praktische en financiële hulp van alle kan ten. De voedselpakketten, door de Gebroeders De Block van de Albert Heijnwinkel in de Haga- straat voor 7,50 zonder winst samengesteld, vlogen vanaf het begin van de actie, (donderdag 14 oktober) de deur uit. „De eerste dag waren er al 650 ver kocht", zegt de meer dan tevre den actievoerster. Ze startte de actie, nadat ze in contact was gekomen met 'Benevolencija', die al honderd jaar actief is in het voormalig Yoegoslavië en daar door alle strijdende partijen wordt erkend. Sylvia kan daar door de verzekering geven dat de pakketten echt iedere bevol kingsgroep bereiken. Ze speelde met haar actie in op de landelijke actie van één dag van 'Benevolencija', die afgelo pen zon.dag plaatsvond. De ge middelde opbrengst per plaats was drie pallets met voedsel. Dat was eigenlijk precies de hoeveel heid losse blikken voeding als groente en melkprodukten, die in Schiedam werd opgehaald. De overige veertien pallets wa ren dus echt een gevolg van de actie van Sylvia Kooijman, stelt ze zelf tevreden vast. Het succes van de actie wijt ze echter nadrukkelijk aan de per fecte organisatie, waarbij ze vooral de medewerking van An- dré Wouters van Kluphuis Zuid roemt. „Het was één grote familie" zo vat ze het enthousiasme samen van gevers en organisatie. Deze dagen hebben haar geleerd dat mensen best bereid zijn om hulp te bieden, zoals hier is gebeurd voor een hongerige bevolking in een oorlogsgebied. „Maar ie mand moet het initiatief ne- Chintz. Donzig gevuld Maat 116 t/m 152 KOUDE HANDJES. Collectie kinder wanten. Maar ook haarbanden TRICOT KINDER PYJAMA. gedessineerd DOUCHELAKEN. Witfbleu KLEUTER JOGGING PAKJE. Sweatstof ppliq BLAUW DENIM ONDERGOED. De bekende topkwal Voor sport of werk. Maat 74 t/m 86 Slip of singlet JONGENS SPORT SLIPS. Wit, bleu en grijs. 100% Katoen. BABY BREIGAREN. Wit, rose, bleu, mint of geel 50 Grams bol BABY MAILLOTS. Wit, bleu Maten 68 t/m 86 STOERE JONGENS DESSINS. Pu Je STUKJES- Weer nieuwe platen OOK BU U IN DE BUURV. Ruim 430 textielSupers in 4 landen!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1