Qj DE HAVENLOODS Economische gebondenheid vervalt bij het toewijzen van een woning Scliiedains Nieuwsblad IN DEZE KRANT S(&h BALY Illuster duo in café Podium Klant worstelt met overvaller bij postkantoor sr,;:r 3/4 van Zuid-Holland huis-aan-huis NAJAAR Kunst legt het af tegen naaldboom Ook huursubsidie wordt de komende jaren fors verminderd SSr sggJSML Keukens half geld Brief over LSD-stickers is volgens politie vals Alles over Parket Levens redden Volksschrijver Reve vertrekt uit Schiedam Bollen en knollen EDITIE P, DONDERDAG 21 OKTOBER 1993, 42e JAARGANG Nr. 42 GRATIS HERPLAATSING Aktie voor particulieren HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM Let op de speciale akties* S 010-4699444 Kijk op de rubrieks-pagina's Alléén voor particulieren UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 43 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK SCHIEDAM In café Podium (aan de Lange Haven) speelt vrijdag 22 oktober de band Amyrlin Seat. Het repertoire van deze band is zeer gevarieerd en laat onder meer pop/hard- heavy muziek horen. Aanvang 21.30 uur. Zaterdagavond om 22.30 uur speelt het illustere duo Van Wil ligen De Vries. Dus vooral covers, van Lynyrd Skynyrd tot Elvis Presley. Tenslotte staat op zondag 24 ok tober een optreden van Lost Lo vers gepland. De groep onder scheid zich door het gebruik van ukele, wah-wah, een applausma chine en een country/house-pia- a Amnesty Internatio- nal voert actie voor Braziliaanse jongen a Hermes DVS-trainer Jan van der Velden heeft vertrouwen in zijn ploeg A Mulder Campert op bezoek SCHIEDAM Op het post kantoor aan de Mgr. Nolens- laan is dinsdagmorgen rond 9.30 uur een overval ge pleegd. Een man liet aan het personeel een briefje zien waarop stond dat hij geld wilde en dat hij een bom bij zich had. Ook dreigde hij met een mes. Nadat een geldbe drag over de balie was ge schoven, probeerde de over valler zo snel mogelijk weg te komen. Eén van de klanten, een 44-jarige man, achter haalde hem echter en voor de deur van het postkantoor ontstond een worsteling. De dader werd daarbij tegen het hoofd geschopt. Toch wist hij weg te komen op een fiets. De politie roept getuigen van de overval op om contact op te nemen met de recherche, tel. 4494402. Het signalement van de overvaller luidt: blan ke man van circa 25 jaar, rossig haar in een paarde- staart en een sikje. Een mager postuur en een smal gezicht. De man droeg een rood jack met opdruk en een blauwe spijkerbroek. Ruim 751.000 gezinnen bereikt u met een onroerend goed rubrieksadvertentie in «De Havenloods (do.) Hel Zuiden (do.) Holland Siltiouet Het Nieuws- en Advertentieblad Alpiien profiteer van de lage prijzenaktieü U kunt ook laten plaatsen V via UW MAKELAAR J Een prachtige plek middenin Schiedam. Daarom een even mooi gedicht van Koos Schuur als bijschrift. De maan was zilver en de nacht was indigo en door de bomen van het park speelde de wind- was het niet zo, chérie, was het niet zo? en was de ganse wereld ons niet welgezind: de vogels en de bloemen en het klein balkon en alles wat de nacht tezamen vindt? Nu kwijnen asters in de schrale zon, de blauwe bloemen van het najaar trachten nog moed genoeg te zamelen voor de nachten van dit bruinrood en grijs seizoen. God heeft een oude linnenkast geopend en wij kunnen niet uit haar geur vandaan en haastig door het bruin der wouden lopend ontmoeten wij 's nachts plotseling de maan, die wat verwaaider is, minder gevaarlijk en minder snel tot slechte daad bereid en bovenal veel minder wonderbaarlijk dan 's zomers, als een meisje om hem schreit. SCHIEDAM Een binnenter- reintje aan de Lekstraat is sinds kort verfraaid met een schitte rende ceder. De blauwe naald boom is afkomstig van de ge meentelijke kwekerij aan de Fokkerstraat. Hoewel het in eerste instantie de bedoeling was om aan de Lek straat een kunstwerk te plaatsen, spraken de omwonenden de voorkeur uit voor een bijzondere boom. Omdat er plannen bestaan voor een compost-inrichting op de kwekerij moest de boom in de nabije toekomst toch verhuizen naar een andere plek in de stad. De ceder is ruim 25 jaar oud en is zeven meter hoog. Het ligt in het voornemen deze aanwinst rond Kerstmis te tooien met feestverlichting. SCHIEDAM Het huisves- tigingsbeleid van de gemeente Schiedam gaat op de helling. Raadscommissies en het colle ge van B W bogen zich de laatste maanden met grote re gelmaat over de voorstellen die Bureau Huisvesting op ta fel heeft gelegd. Die plannen behelzen een aantal ingrijpen de veranderingen. „Het blijkt noodzakelijk om onder meer het puntensysteem dat bij toe kenning van een woning wordt gehanteerd bij te stellen", ver klaart het hoofd van het Bu reau Huisvesting L. Johnson. „De Huisvestingswet die eind juli 1993 van kracht werd speelt een belangrijke rol bij de woon ruimteverdeling. In ieder geval zullen in de toekomst alle be schikbare woningen uit de socia le sector in een advertentie wor den aangeboden", aldus me vrouw L. Johnson van Bureau Huisvesting. Volgens haar heb ben de gemeenten tot juli 1994 de gelegenheid om hun lokale ver ordeningen op de landelijke ver anderingen aan te passen. Vrijheid Bij de nieuwe Huisvestingswet springt een belangrijk onderdeel naar voren. Gemeenten mogen namelijk vanaf 1 juli 1994 aan woningzoekenden niet meer de eis stellen economisch of sociaal gebonden te zijn aan de betref fende stad. Alleen in uitzonder lijke gevallen kan dat nog wel gelden voor een regio. „Dat heeft voor ons verregaande con sequenties. Als tussenfase zal voorlopig de éis van het econo misch gebonden zijn, niet per gemeente maar wel per regio worden gehanteerd", zegt John son. Deze maatregel betekent voor bijvoorbeeld Schiedam mers dat zij een (huur)woning kunnen betrekken in Vlaardin- gen en Maassluis en eventueel in het hele Rijnmondgebied en wel licht in een paar deelregio's, zon der dat zij hoeven aan te tonen dat zij een economische band (zoals een werkkring) hebben met die bewuste plaats. „Overigens zal het aantal pun ten, dat nodig is om een woning toe te wijzen, wel verschillen bij het al dan niet werken in een bepaalde gemeente. Maar dat is een ingewikkelde kwestie waaro ver eerst regionaal moet worden gediscussieerd", aldus Johnson, die daarmee aangeeft dat dit plan nog niet is uitgewerkt. Criteria In Schiedam wil men komen tot een zogeheten volgorde-bepa ling, waarbij het puntensysteem vervalt. Dat betekent echter niet dat de koppeling van een aantal factoren zoals inkomen, samen stelling van het gezin en de op pervlakte van de woning niet Bureau Huisvesting meer telt. „Als er vijftig kandida ten zijn die aan de gewenste cri teria voldoen dan wordt vervol gens gekeken naar de categorie waartoe die mensen behoren. Dat kunnen bijvoorbeeld door stromers zijn, dus mensen die al zelfstandig wonen. Ook weegt het aantal jaren mee, dat men in de huidige woning woont. Voor gj starters zou een leeftijdssysteem kunnen worden gehanteerd. Voorts betekent deze nieuwe I ontwikkeling dat de inschrijving als woningzoekende zou kunnen I vervallen", aldus Johnson. 1 Maar er staat nog meer op sta- pel. Zo staat de bepaling van de I hoogte van de huursubsidie ter 1 discussie. De overheid wil dat gemeenten stringente regels gaan toepassen, hetgeen betekent dat aanvragers van huursubsidie niet meer kun nen verwachten dan een tege moetkoming van maximaal f 275,-. Afhankelijk van het inko men zal men de mensen advise ren een verhoudingsgewijs meer passende (dus goedkopere) wo ning te betrekken. Op korte termijn zullen weinigen iets merken van de veranderin gen op huisvestiginsgebied. Toch verwacht Johnson dat te gen het eind van dit jaar een aantal huisvestingsverorderin- gen zijn aangepast. Inmiddels hebben onder meer D66 en GroenLinks in een motie aangedrongen op een inspraak procedure voor de woonruimte verdeling. Maandag komt deze kwestie in een raadsvergadering aan de orde. Hans Verkerk Keukens start een magazijn-uitverkoop in Krimpen a/d IJssel. Wij verkopen diverse keukens met 50% korting. Dus nu kopen betekent geld verdie nen. Kom snel langs en sla uw slag bij Hans Verkerk aan de van Utrechtweg 63 (naast de bus remise). Bel voor informatie 01722-5564, b.g.g. 01807-51638. VERKOOP VAN O.A. LINGERIE VIBRATORS POPPEN EN FILMS IN- EN VERKOOP VAN SEXBOEKJES EN FILMS Dam 9-11 Schiedam Tel. 4.26.71.26 SCHIEDAM Bij de politie is de laatste tijd een aantal telefoon tjes binnengekomen van verontruste ouders over zogeheten LSD- stickers, die verslavend zouden werken. Nu circuleert er in de gemeente Rotterdam sinds eind september een brief over verstrekking van LSD-stickers aan kinderen. Oude re jongeren zouden deze plakplaatjes gratis aan kinderen geven, om ze op deze manier 'drugsafhankelijk' te maken. De brief, die niet is ondertekend, gaat vooral rond bij scholen. De politie heeft, mede gezien een aantal onjuistheden in de brief, een sterk vermoe den dat het om een vals bericht gaat. Ook de Schiedamse politie adviseert ouders en scholen geen aandacht te besteden aan de geruchten. Wie twijfels houdt, kan de politie benaderen. van Bruynzeel en Kahrs. Ook voor doe-het-zelvers. IN DE PARKETSHOP Profiteer van de speciale aanbieding. SCHIEDAM Voor mensen die voorheen een cursus reani matie en levensreddend hande len volgden wordt een herha lingsavond georganiseerd. De cursus is in handen van de Stich ting Rescue die het noodzakelijk acht dat eerder opgedane kennis wordt opgehaald. De herha lingsavond vindt plaats op woensdag 10 november, aan vang 20.00 uur in Kluphuis Zuid. De kosten bedragen f 12,50. Vooraf aanmelden via tel. 4267297. Zie elders in dit blad Hogeschool Rotterdam Omstreken als het om wonen gaatdeZuiderS^er Schrijver Gerard Reve gaat Schiedam verlaten. Een groot aantal jaren heeft hij, met zijn levensgezel Joop Schafthuizen, een pand bewoond aan de Nassaulaan. Reve vertrekt naar het plaatsje Machelen (halverwege Gent en Kortrijk) in België. Schiedammers zullen Gerard Reve dus niet meer tegenkomen in de stad. Regelmatig, als de volksschrijver niet in één van zijn huizen in Frankrijk vertoefde, zag men hem door Schiedam stappen. Een boodschappentas (vol met wijn aan zijn hand, zijn fiere haardos in de wind... Gerard Reve, die in de jaren zestig voor veel ophef zorgde door zich als homoseksueel tot het rooms-katholieke geloof te bekeren, is van plan om van Machelen zijn hoofdadres te maken. „Ik woon liever in België dan in Nederland", zegt hij nu. „De Belg is een beter soort mens. Niet zo nieuwsgierig. Zachtmoedig romantisch en niet zo inhalig." Niet zo inhalig? Dat klinkt wat vreemd uit de mond van Reve. Hij was toch de man die de woede van veel van zijn 'vrienden' op de hals haalde toen hij (soms zeer persoonlijke) correspondentie voor veel geld op de boekenmarkt gooide. Gerard Reve verlaat Schiedam. De bijna 70-jarige auteur van onvolprezen romans als 'De Avonden' en 'Op weg naar het einde' gaat zijn geluk elders beproeven. Opnieuw een coryfee minder in de stad. Jammer, maar helaas. (BW) SCHIEDAM Voor stadgeno ten die van plan zijn bollen en knollen in hun tuin te zetten organiseert de Hoofdafdeling Groenvoorziening een thema avond. Onder de lange titel 'Van tulp tot vogelmelk, bollen en knollen in je tuin', verzorgt de KNNV in samenwerking met de Dienst Gemeentewerken een le zing over onder meer 'cultuurlij- ke' bollen en knollen. De avond vindt plaats op donderdag 28 oktober in Natuurcentrum De Boshoek. Aanvang 20.00 uur. Meer informatie op tel. 4275521 Ooit voor de toi DE NIEUWSTE ILFORD ZW/W FILMS 36 opnamen, in buikverpakking ILFORD FP4 PLUS ILFORD HP5 PLUS 3 stuks van 29,85

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1