B 495 B ö95 Vooizitler bewonersvereniging oneens met anti-spieidingsbeleid 150 1495 50. ÏOO 695 395 Vteesiha# MEISJES MAILLOTS} 70 DE HAVENLOODS IN DEZE KRANT Grote namen op actiedag onder de titel 'Schiedam zonder theater is een flater' Aanrijdingen Wereldfietser in bibliotheek ;4T FILET Provocerend? Achtervolging Wethouder Reijnhout: „Er is maar één soort huurder in Schiedam" "Tideer vete (tceuiae 6leccie*t. Ruim 430 textielSupers in 4 landen.. U ZOU WEL GEK ZIJN ALS U MEER BETAALDE. EDITIE 9, DINSDAG 26 OKTOBER 1993, 17e JAARGANG, Nr. 43 Wegener huis-aan-huLsbladen Schiedams Nieuwsblad GRATIS HERPLAATSING Aktie voor particulieren HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM. Let op de speciale Jl - akties* S 010-4699444 Kijk op de rubrieks-pagina's Alléén voor particulieren UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 43 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK SCHIEDAM—Op de Nieuwe Damlaan vond vrijdag rond 14.00 uur een aanrijding plaats. Een 46-jarige automobilist reed op het zebrapad een voetganger aan. Deze 75-jarige Schiedam mer liep ernstig letsel op. Hij moest in het ziekenhuis worden geopereerd aan zijn been. Een 22-jarige Vlaardinger ver oorzaakte zaterdagochtend een aanrijding. Hij vloog op de Ha- vendijk met zijn Volkswagen Kever uit de bocht en waarna de wagen zich in de muur van een flat boorde. De bestuurder zat bekneld in zijn voertuig en raak te gewond aan het hoofd, gezicht en linkerknie. Vermoedelijke oorzaak van het ongeval was de combinatie van een hoge snel heid en het niet dragen van de a SVO en No Problem uit de problemen wat aanvallen is SCHIEDAM- Frank van Rijn wordt wereldfietser ge noemd. In zijn eentje reed hij heel Afrika door, vijftiendui zend kilometer van Dar es Salaam tot Dakar. Hij deed er acht -maanden over. On langs nog fietste hij negen duizend kilometer door de Balkan, en ooit trok hij door Zuid-Amerika. Alle verhalen over zijn reizen heeft Van Rijn opgeschreven. Zijn boek over de reis door Afrika heet „Knipoog van een nijlpaard". Om over zijn ervaringen te vertellen heb ben boekhandel Mercurius en de openbare bibliotheek Van Rijn uitgenodigd voor een schrijversavond op vrij dag 29 oktober in de bibli- theek aan het Bachplein, om 20.15 uur. De toegang hier voor bedraagt 2,50 gulden. Voorafgaand aan de avond is tijdens de openingsuren van de bibliotheek de fiets van de schrijver te zien, waarop hij ruim zestigduizend kilometer aflegde. FIETSEN —De fietsenkijkdag op het politiebureau afgelopen zaterdag was een succes. Circa vierhonderd mensen kwamen kijken of hun fiets tussen de voorraad stond. Zes men sen herkenden hun fiets en konden het rijwiel meenemen. Het restant werd maandag te koop aangeboden. Heerlijk malse Schiedam: Grote Markt 12 Vlaardingen: Fransenstraat 29 Spijkenisse: Breestoep 3 Een kleine maar ijverige afdeling van De Ver zamelaar trekt elke maand honderden be langstellenden naar de Vlaardingse Lijnbaanhal. Af gelopen weekeinde bezochten circa 1650 mensen de vlooien markt (zaterdag) en de Milita- riabeurs. Zondag was de Lijn baanhal het terrein voor ken ners uit binnen- en buitenland van uniformen, sabels, boeken en onderscheidingen. Ook wer den bij een standhouder een exemplaar van Mein Kampf en armbanden met hakenkruizen gesignaleerd. Organisator K. Bouman: „Het wordt door ons niet toegestaan dat standhou ders provocerende artikelen of verboden artikelen te koop aanbieden. Als ik deze goede ren gezien had, zou ik gelijk gereageerd hebben. De prak tijk wijst overigens uit dat op onze beurs alleen gewone ver zamelaars komen." Navraag bij de politie Schiedam leert dat verkoop van Hitiers boek en de armbanden wettelijk niet toegestaan is. SCHIEDAM —In de nacht van zaterdag op zondag vond een achtervolging plaats van een Opel Senator. Surveillerende agenten merkten de auto op om dat deze op de 's-Gravenlandse- weg voor rechtdoor sorteerde, maar rechtsaf sloeg. Toen de be stuurder op de Van Haarenlaan een stopteken negeerde en zijn snelheid vermeerderde, zette de politie de achtervolging in. Via de Havendijk, Willem de Zwijgerlaan, Schoolstraat, Oranjestraat, Broersvest, 's-Gra- venlandseweg, Koemarkt reed de wagen met hoge snelheid rich ting Vlaardingen. De auto reed daarbij circa 185 kilometer per uur. Bij de afrit Vlaardingen- Holy werd de bestuurder ge dwongen deze afrit op te gaan. Door de hoge snelheid reed hij het talud af, sloeg over de kop en kwam tegen een boom tot stil stand. De automobilist werd via de voorruit uit de auto gehaald en de brandweer kwam ter plaatse een beginnende brand blussen. In de wagen werden een kassa en een aantal injectiespuiten gevon den, die vermoedelijk van dief stal afkomstig waren. Het voer tuig bleek gestolen te zijn. SCHIEDAM De gemeen te Schiedam voert geen sprei- dingsbeleid bij de toewijzing van huurwoningen. De enige criteria waarop de woningtoe wijzing is gebaseerd, zijn in komen, leeftijd, medische ur gentie en de duur van inschrij ving als woningzoekende. „Er is voor ons maar één soort huurder," zegt wethouder A. Reijnhout (D66, woonzaken). „Wij maken absoluut geen onderscheid tussen verschil lende soorten woningzoeken den." De laatste tijd is er nogal wat te doen geweest over dit onder werp. Bewoners van een straat in Tilburg bekladden een woning met racistische leuzen, omdat in dat huis een Antilliaans gezin zou komen wonen. De gemeente is daarop gezwicht voor de be woners; het gezin heeft een ander huis gekregen. Volgens de Til- burgse wethouder zijn er veel meer gemeenten die een sprei- Geen spreidingsbeleid, ook niet in Nieuwland dingsbeleid voeren voor bijvoor beeld allochtone woningzoeken den. Onder andere Maasstricht en Heerlen voeren zo'n beleid. Wethouder Heerma van Volks huisvesting verbiedt een sprei- dingsbeleid uitdrukkelijk. Reijnhout: „Op grond van de woonruimtewet mag je zo'n be leid niet voeren. De voltallige politiek in Schiedam heeft altijd gezegd: dat doen we niet." Schie dam volgt hiermee hetzelfde be leid als bijvoorbeeld Delft, waar mensen via bonnen zelf kunnen bepalen waar ze willen wonen. De mening van de voorzitter van de Bewonersvereniging Schie- dam-Oost, A. de Wolf, staat hier lijnrecht tegenover. Hij is wel voorstander van een spreidings- beleid. „Als je allochtonen ver spreid over de stad huisvest, be vordert dat de integratie," zegt hij. Hij denkt dat de gemeente nu ongewild een concentratiebe leid voert van mensen met een laag inkomen. „Ik denk dat je, door de huidige buuroiUwtkke- ling in de nieuwbouw, gezinnen met een laag inkomen bijelkaar drijft, vooral in Oost en in Nieuwland. Dat vind ik in- en in- triest." Vooral de rijksover heid is hiervoor verantwoorde lijk, vindt De Wolf. Corrigeren In Tilburg kijkt de gemeente ook naar de 'leefstijl' van mensen; of ze overlast veroorzaken of niet. Zulke mensen wil men daar bij elkaar plaatsen. Reijnhout: „Elke huurder - of die nou blank, geel, rood of zwart is - die overlast veroorzaakt, moet ge corrigeerd worden. Het is niet gebleken dat één bepaalde cate gorie mensen overlast veroor zaakt." Reijnhout vindt, dat een lastige huurder uiteindelijk door de rechter uit huis gezet mag wor den, als praten geen effect ople vert. Binnenkort praat hij met de raadscommissie voor woningza ken over dit probleem. Een ver huurder heeft niet de verplich ting iemand die uit huis is gezet, een nieuwe woning toe te wijzen. „Je kunt zeggen: laat ze het maar voelen. Maar een gezin met kin deren op straat zetten, dat kun je met goed fatsoen niet maken." Gemeentelijk Woningbeheer voert met notoire onrust eerst gesprekken in portiek verband, zegt voorlichtster T. Hurkmans. „Als dat geen effect heeft, volgt er een verhuizing naar een ande re woning, die bijvoorbeeld min der gehorig is. Of dat geen ver plaatsing van het probleem is? Nee, er is altijd wel een oplossing te vinden. Er zijn in Schiedam in ieder geval geen bepaalde huizen of wijken die voor dit soort ge vallen gebruikt worden." CDA-ers Siem Rosman, Gerda Sels-Speijer, Xanda Gelderblom-Hupse en Theo Schoenmakers bij een Schiedams Trefpunt. Trefpunt CDA op herhaling SCHIEDAM Het openlucht spreekuur van het CDA, vorig seizoen gestart, is volgens de CDA-ers zelf zo succesvol verlopen dat ze herhaling op zijn plaats vinden. De politiek dichterbij brengen, dat is het uitgangspunt waarmee de CDA-ers via een zogenaamd 'Trefpunt', vanaf 23 oktober weer regelmatig aanspreekbaar zullen zijn op diverse plaatsen in de stad. Zij zullen vragen van Schiedammers over de plaatselijke politiek beantwoorden en staan open voor meningen en ideeën uit de Schiedamse bevolking. Het Hemaplein, de kop van de Hoog straat en het Hof van Spaland zijn de plaatsen waar Trefpunten zijn te vinden. Het eerstvolgende Trefpunt is gepland op 6 november, in het Hof van Spaland. Volgende Trefpunten worden elke veertien dagen gehouden, steeds van 13.00 tot 15.00 uur. SCHIEDAM De storm in de Schiedamse theaterwereld is nog lang niet geluwd. Deze week treedt een interim-ma nager aan. Het is G. Kruijt, thams werkzaam als directeur van de Dienst Educatie bij de gemeente. Theater-directeur C. Beke is door het bestuur op non-actief gesteld en zit nog altijd ziek thuis. En op zondag 7 november houdt het theaterpersoneel een actiedag, waarop een groot aantal be kende artiesten zal optreden. Interim-manager G. Kruijt is voor onbepaalde tijd aangesteld. Deze gemeente-ambtenaar heeft geen theaterervaring. Als op dracht krijgt hij mee om de dage lijkse gang van zaken te beharti gen, het Passage Theater verder af te bouwen, een oogje in het zeil te houden bij het neerzetten van een nieuwe schouwburg en het onderhouden van alle con tacten (met personeel, bestuur en gemeente). Theaterdirecteur C. Beke zal voorlopig niet meer binnen de schouwburg werk zaam zijn. Het bestuur heeft la ten weten dat in afwachting van een formele uitspraak van ho gerhand (de politiek dus) Beke niet meer welkom is in het thea ter. Toch zit het personeel niet bij de pakken neer. De theatermede werkers zijn druk doende om onder de tutel 'Schiedam zonder theater is een flater' een grote actiedag te organiseren. Arties ten als Waardenberg De Jong, Fay Lovsky en Brigitte Kaan dorp hebben al toegezegd op zondag 7 november op te treden in het Passage Theater. Paul de Leeuw, Jenny Arean en Bram Vermeulen proberen een gaatje in hun agenda te maken om dan naar Schiedam te komen, terwijl ook lokale optredens van onder meer de Rijnmondband en Dansschool Barbara Fleisc- hmann zijn gepland. Met deze actie wil het theater- personeel, gesteund door alle ar tiesten, dé aandacht vestigen op het belang van een volwaardige schouwburg in Schiedam en dat de door de gemeente gestelde overbruggingsperiode (tussen sloop en nieuwbouw van een theater) van driejaar veel te lang is. Vooral de onzekerheid wordt momenteel goed gevoeld in het theater. „Ook het publiek weet niet goed raad met deze situa tie". aldus een medewerkster in het Passage Theater. „Toen ons jaarprogramma uitkwam met al die annuleringen erin gestem peld, wisten veel vaste bezoekers gewoon niet wat ze daarvan moesten denken. Dat kost ons nu veel publiek, dat weet ik ze ker. Mensen voelen zich niet se rieus genomen, omdat ze zo laat zijn ingelicht. Men begrijpt wel degelijk dat wij daar ook niets aan kunnen doen.... Maar veel bezoekers kiezen nu voor zeker heid en gaan vooral naar Rotter dam voor het 'avondje theater'. Dat is toch hartstikke jammer." Het theaterpersoneel gaat op korte termijn met de Diensten bond FNV rond de tafel zitten om zich te beraden over nadere stappen. Maat 92 t/m 152. GASTENDOEKJES. I NOORSE SOKKEN. I BABY ROMPERS. Pracht kwaliteit. Wit, bleu, Warm en sterk, voor sport en werk. Mooie badstof. Bedrukt met schelpjes mint, donker blauw, rose en zalm. Maat 39 t/m 47! of konijntjes. Maat 62 t/m 86. Foto op de verpakking. FLANELLEN LAKENS. Uni of bedrukt. Grote 1 -persoons. 150x250 cm. TRICOT HEREN PYJAMA. 100% Katoen. Moderne uitvoering. PEDAALEMMER ZAKKEN. 20 Stuks. Cf. KADOPAPIER. Gedessineerd. Grote rol. 4^r CÏe HAGELWITTE ENVELOPPEN. 50 Stuks. HU^^F ^^F MEISJES TRICOT NACHTHEMD. Met grote frontprint. 100% Katoen. Maat 116 t/m 164. WONDER HANDSCHOENEN. Voor klein tot groot. Superelastisch. Te gekke kleuren. OOK BUU IN DC BUURT?! Rotterdam (9x) Capelle a/d Ussel Hoogvliet 1 Krimpen a/d Ussel Ridderkerk V-^j Schiedam Spijkenisse Vlaardingen 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1