SVO en No Problem uit de problemen op nieuwe locatie F Roefeldag: pretoogjes en rode konen SCHIEDAM DE HAVENLOODS Markt voor vrijwilligers Vrouwenorganisaties delen 'Het Gebouw' Annet Bakker gelukkige winnares laatste estafette Muziekconcours in Margriethal DINSDAG 26 OKTOBER 1993 Zangmanifestatie In de Grote Kerk, Nieuwstraat 34, wordt op zaterdag 30 okto ber een grote zangmanifestatie gehouden. Hoewel jong en oud meedoen en de manifestatie ook toegankelijk is voor jong en oud, organiseert het Werkcomité Schiedam het zangfeest in het kader van het Europees Jaar van de Ouderen. Medewerking wordt verleend door de koren Jong Begin, ouderenkoor Samen Zingen, Toonkunst Jeugdkoor, gemengd koor Senectute, gos pelkoor The New Life Singers, Gemengd koor van de Neder landse Protestantenbond, oude renkoor OASE en jongerenkoor Sint Johannes de Doper. De zangmanifestatie is van 19.30 tot 22.15 uur. Vanaf 19.00 uur zijn de deuren geopend. De toe gang is gratis. Overval bij bank SCHIEDAM Een geldloper van de ABN/AMRO-bank werd zaterdag omstreeks 17.25 uur overvallen door een man met een mes. De overval gebeurde bij het kantoor aan de Gerrit Verboon- straat. Op het moment dat de geldloper de geldcassette met de dagopbrengst in de muurkluis wilde werpen, werd zij bedreigd. De vrouw gaf de geldcassette af waarop de overvaller verdween. Het signalement van de dader luidt: blanke man tussen de twintig en dertig jaar, ongeveer 1.80 meter lang, donkerbruin opgeschoren stekeltjeshaar. De man had een bleke gelaatskleur en droeg een groene jas en een zwarte joggingbroek. De geld cassette is vervaardigd van rood plastic met op de buitenkand nummer 109. Ontvreemd is een geldbedrag van enkele duizen den guldens en cheques. Wie iets over de overvaller weet, wordt verzocht contact op te ne men met de recherche via tel.4494412. Inlichtingen worden discreet behandeld. SJOELDAG— Klubhuis Oost organiseert op 3 november, tus sen 10.00 en 16.00 uur, een sjoel- dag voor voor jong en oud. Voor één gulden kan iedereen de ste nen schuiven in het clubhuis aan de Galileistraat 86. Ontmoeting met Marokkaanse vrouwen SCHIEDAM Om in contact te komen met andere vrouwen uit Schiedam, organiseert een groep Marokkaanse vrouwen op zaterdag 30 oktober een ont moetingsmiddag. Tijdens deze middag showen ze Marokkaanse kleding, dansen ze en voeren ze traditionele muziek uit. Bezoek sters kunnen ook kennis nemen van de Marokkaanse keuken. De middag duurt van 12.00 tot 16.30 uur, en wordt gehouden in Wijkcentrum Nieuwland aan het Wibautplein. Wegener huLsaan+mLsbLaden Prins Hendrikkade 12-16, Gebouw 'Maaspoort', postbus 1980, 3000 BZ Rotterdam. Telefoon (centrale): 010-4.699.911 DUO'S (rubrieksadvertenties): 010-4.699.444 Telefax directie: 010 - 4.699.362. Telefax advert, afd. en redactie: 010-4.600.205. BIJKANTOOR: Hoogstraat 122, Vlaardingen. Postadres: postbus 306, 3130 AH Vlaardingen. Tel. 010 - 4.346.711 KANTOOR-UREN: werkdagen 8.30 - 17.00 u. (vrijdag tot 16.00 u.) ADVERTENTIEVERKOOP: N. v.d. Marei (tel. privé 010 - 4.716.693). DISTRICTVERKOOPLEIDER: C. Vijfvinkel (tel. privé 010 - 4341702) ACCOUNTMANAGEMENT: A. van Meeteren (tel. privé 01831 - 2082). N. de Poorter (tel.privé 070 - 3282694) REDACTIE: Peter Braad (chefredac teur), Marianne Ames, Nelleke de Jong Sport: Erwin v.d. Lee (tel. 010 4.343.850). Foto's: Fotobureau Roel Dijkstra, ten zij anders vermeld. Manager redactie Zuid-Holland: Sieben. Schiedams Nieuwsblad verschijnt elke dinsdag huis-aan- huis in Schiedam, Groenoord en Kethel en is een uitgave van Wegener Huis-aan-huisbladen B.V., behorende tot Wegener N.V. (zie HOOFDKANTOOR). DIRECTIE: Th. S. Bakker R.M. Brokking, commercieel adj.-directeur Wegener huis-aan-huisbladen ver schijnen in Zuid-Holland wekelijks in een totale oplage van ruim een mil joen exemplaren. BEZORGING: Interianden/Spreigroep. Bezorgklachten: 010 - 4.699.612/4.699.613 (tijdens kantooruren) Knetterdruk SCHIEDAM - Jeugdland herfst 1993 eindigde afgelopen vrijdagmiddag in de Blauwe Brug met een, volgens de organi satie 'knetterdruk' bezochte voorstelling van het Limburgs jeugdtoneel. 'Aladdin en de wonderlamp' was goed voor ademloze aandacht. De kleurige kostuums oogstten bewondering van het jonge publiek. De hele week hebben zo'n vijftienhon derd kinderen meegedaan met de activiteiten die er voor hen waren georganiseerd. Vooral de spelmiddag op het Hemaplein afgelopen woensdag verliep ui termate goed. Het was in feite een herkansing van het in het water gevallen slotfeest van Jeugdland op 30 juli. Geen re gendruppel verstoorde ditmaal de pret en de kinderen konden zich dan ook helemaal uitleven op de superglijbaan en het lucht kussen. Het onvermijdelijke schminken leverde allerlei prinsessen, vlin ders en poezen op. Coördinator Joop van Broekhoven was dan ook dik tevreden. SCHIEDAM Het Steunpunt Vrijwilligerswerk Schiedam (SVS) is op zoek naar vrijwilli gersorganisaties die deel willen nemen aan een vrijwilligers- markt op zaterdag 11 december in de Grote of St Janskerk. Het doel van de markt is om mensen die zijn geïnteresseerd in vrijwilligerswerk in contact te brengen met organisaties en ver enigingen die met vrijwilligers werken. De organisaties kunnen zich op deze markt presenteren. Belangstellenden kunnen hier door een goede indruk krijgen van de verschillende werkzaam heden die door vrijwilligers in Schiedam worden verricht. Het gemeentebestuur waardeert en stimuleert de inzet van vrij willigers in Schiedam en heeft de organisatie van deze dag moge lijk gemaakt. Voor meer informatie kan men contact opnemen met het SVS, telefoon 2730333. or NELLEKF. DE JONG SCHIEDAM Ze zitten al een tijdje in hun nieuwe pand, maar echt klaar is het nu pas. Tijd voor een officiële opening dus van 'Het Gebouw' op het Broersveld 142. De bewoners - de Stichting Schiedamse Vrouwen-emancipaties en No Problem (onderdeel van de Vrouw en Werkwinkel) - zijn opgelucht dat aan hun zwerf tocht langs tijdelijke locaties een einde is gekomen. De ver loren klandizie hopen ze snel terug te winnen. Marianne Klop van SVO en Marieke Gels van No Problem houden allebei kantoor in het vernieuwde pand op het Broers veld. In totaal hebben ze een tiental ruimten voor de activitei ten van hun respectievelijke or ganisaties tot hun beschikking. Bepaald een aanwinst is een bi bliotheek met duizend boeken van vrouwelijke auteurs, een ge schenk van het 'opgeheven' Maassluise Vrouwenhuis Sien. Ook een leuk idee is de gecreëer de ruimte waar bijvoorbeeld winkelende vrouwen een plekje hebben om (op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur) hun kind kunnen verschonen. In de gan gen is plaats gemaakt voor een expositie van het werk van Tanja Boxman, uiteraard met vrouwen als onderwerp. Een vervelende bijkomstigheid tijdens de verbouwing van het pand was, dat de wekelijkse in loop-ochtenden voor vrouwen achterwege moesten blijven. Marianne: „We waren het con tact verloren. De koffie-inloop was een bindende factor." Het zit er wel in dat tijdens de weke lijkse marktdag de 'klanten kring' weer zal aanwassen, want elke vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur is er voortaan weer koffie-inloop. De eerste maal op 29 oktober. Marianne bezweert dat er aan het kopje koffie geen verdere verplichtingen vastzit ten. „We bespringen ze heus niet gelijk om ergens aan mee te doen." Afstemming Overigens is er wel van alles te doen in Het Gebouw. Als eerste morgenavond de start van de cursus van 8 bijeenkomsten 'Spreken in het openbaar'. Alles in het kader van vrouweneman cipatie. Het begrip emancipatie wordt door de SVO onder meer omschreven als het werken aan de versterking van de positie van vrouwen, door het bijbrengen van vaardigheden en zelfbewust zijn. Wat de stichting daartoe in huis heeft is redelijk afgestemd op de ontwikkelingen™ het soci ale en maatschappelijke leven. Een voorbeeld daarvan mag he ten de thema-avond 'Anders moeder worden', die gepland staat voor dinsdag 2 november. De avond is georganiseerd in samenwerking met de Vlaar- dingse stichting Coerke, en wijst vrouwen die via ZI (Zelfinsemi natie) en KID (Kunstmatige In seminatie Donorzaad) moeder willen worden, op de technische aspecten van deze ingreep. Hoe gaat de toepassing in zijn werk, waarop moet worden gelet in verband met Aids, of wat zijn de juridische gevolgen, zijn de on derwerpen die belicht zullen worden. Kennelijk gaat het hier om vrouwen, die zich al hebben gebogen over de eventuele emo tionele gevolgen, bijvoorbeeld voor het kind. In elk geval zal zich de discussie daar niet op richten. „Die is door deze vrou wen al gevoerd", meent Marian ne. „Het blijft natuurlijk een hot item. 'Vind ik het wel of niet goed?' Maar wij hebben voor déze invalshoek gekozen." Traditioneel Het doel van SVO is de bevorde- roing van emancipatie van Schiedamse vrouwen, zo staat te lezen in een uiteenzetting over het werk van de stichting. „Daar houdt men zich al zo'n dertig jaar mee bezig", schat Marian ne, zelf sinds anderhalf jaar als emancipatiewerkster bij SVO en overtuigd van de noodzaak van emancipatiewerk. Ze meent een teruggang te bespeuren in de op vattingen van jongeren. „Er is een tendens waarneembaar dat ze weer vaker traditionele keuzes maken." Marieke Gels is het daar niet mee eens. „Niet méér dan voor heen", is haar oordeel. Meisjes kiezen nog steeds niet gemakke lijk voor een technische oplei ding, en dat is volgens haar te wijten aan omgevingsfactoren. „Jongens worden bevestigd in mannelijke beroepen. Dat geldt nog steeds." Als begeleider van No Problem heeft Marieke te maken met jon ge vrouwen van 16 tot 25 jaar, die problemen hebben met het vinden van werk, of niet weten welke mogelijkheden ze hebben. Bij No Problem kunnen ze een oriëntatiecursus volgen. De er varing van Marieke is, dat wie contact zoekt met No Problem, al gemotiveerd is. „Meiden we ten, dat van hen wordt verwacht dat ze voor zichzelf moeten kun nen zorgen." Dat er bij No Problem oplossin gen worden gezocht voor pro blemen, staat vast, maar dat het zo eenvoudig is, dat het 'geen probleem' is, lijkt niet waar schijnlijk. Waar de naamgeving vandaan komt, blijft dan ook onduidelijk. Tijdens de officiële opening op donderdag 28 oktober (van 16.00 tot 18.00 uur) zullen ook mannen Het Gebouw bevolken, onder wie de wethouder van on der meer emancipatie, Bart de Leede, maar dat is het dan ook. De feestelijke openingsavond daarna is speciaal voor vrouwen bedoeld. De avond begint om 20.00 uur. Het telefoonnummer van Het Gebouw is 4734545. SCHIEDAM Een lange rij dolenthousiaste kinderen stond zaterdagochtend het verkeer op de Lange Haven te belemmeren. De koude wind kon hen niet deren, hun ouders des te meer. Maar wat gaf het? Het was van daag immers kinderdag. Ze mochten allemaal in kleine groepjes en met rode konen een groot aantal Schiedamse bedrij ven en instellingen af, om daar te dagje meelopen in de grote-mensen-wereld van de arbeid, hier schoonheidssalon. zien wat zich zoal in de grote mensenwereld afspeelt. Roefeldag is de officiële naam, een Vlaams woord voor nieuws gierig maken. En nieuwsgierig waren de jon gens en meisjes in de bomvolle zaal van het CJV, waar ze moes ten verzamelen. Cindy Groote, die als studente vrijetijdskunde de Roefeldag organiseerde, moest alle ouders verzoeken bui ten te blijven. Hun kroost paste anders niet binnen. Wethouder Bart de Leede kon de tweehon derdvijftig kinderstemmen nau welijks overschreeuwen, toen hij zijn welkomstwoord uitsprak. Roefellied Na het luidkeels zingen van het speciale Roefellied, mochten de groepjes vertrekken, op weg naar het eerste van de drie adres sen die ze per groep aandeden. De kinderen die ver buiten het centrum gebracht moesten wor den, zaten met hun neuzen tegen de ruiten van de auto's geplakt. Anderen gingen gewoon te voet. Bijvoorbeeld naar een dans school, waar ze heftig mochten swingen in de rook en de disco- lichten. Bij een schoonheidssa lon kregen ze een uitgebreide behandeling, compleet met mas ker. „Alleen voor meisjes!" wist één van de deelneemsters tegen een verslaggever van Radio Schiedam te vertellen, die ook een groepje onder zijn hoede had. Spannend was de dag ook. De harde wind deed de wieken van molen De Palmboom in hoog tempo draaien, gelukkig op vei lige afstand van de kinderen. Nadat ze konden zien hoe van graan meel gemaakt wordt, mochten ze van het meel brood jes bakken in een bakkerij. De broden gingen gelijk de oven in, zodat iedereen aan het eind van de dag zijn eigengemaakte lunch had. Bijna dertig bedrijven hebben overuren moeten maken om de kinderen tussen de zes en twaalf jaar van dienst te zijn. Ze von den het prachtig; zelfs de meest verlegen meisjes hadden pret oogjes. Op de terugweg vroeg één van hen, waar ze nu heen gingen. Toen ze hoorde dat het was afge lopen leverde ze het bewijs dat ze het zo naar haar zin had gehad, dat er geen tijd was geweest voor andere zaken: „Mooi, want ik moet poepen", klonk het spontaan. SCHIEDAMHakenkruisen tekenen op muren schijnt leuk te zijn. De afgelopen week hebben diverse personen dit zeer ten onrechte gedacht. Op verschillende plaatsen hebben onverlaten zich hieraan schuldig gemaakt. In Overschie werd een monument beklad. In Vlaardingen moest een schoot het ontgelden en in Schiedam werd eei viaduct ontsierd. Niet leuk. ROTTERDAM— Wat later dan gebruikelijk heeft de laatste prijsuitreiking van de Estafette puzzel plaatsgevonden. De me dedeling dat we stoppen met de puzzelreeks heeft heel wat reac ties van teleurgestelde lezers op geroepen, die door sommigen zelfs verwerkt zijn in de oplos sing van de laatste puzzel. Dat heeft de winnaar van de laatste puzzel niet gedaan; zij vatte het begrip origineel zeer actief op en produceerde een kunststukje dat zelfs niet op een gewone briefkaart paste. 'Als het september is, wordt het leven weer serieus. Ik vind dit' om het even, want voor Haven loodslezers, Amateurfotografen, Voetbalfanaten, Nieuwe-Maas- racers, Loterijwinnaars, Open- monumentendagbezoekers, Oude-Havenstappers, Dinosau- rusfans en Spoorwegfreaks was er genoeg spanning te beleven.' Met deze creatieve inzending heeft Annet Bakker uit Prinsen land de laatste 1000 gulden in de wacht gesleept. De prijs werd aan de enthousiaste winnares overhandigd door redacteur Maria Neele. „Waanzinnig", vond Annet het. „Ik had nog nooit aan een puzzelwedstrijd meegedaan, en nu win ik nog ook!" Annet kon, vertelde ze, de prijs goed gebruiken, want in haar nieuwe huis is veel geld gaan zitten. „Ik kon er vannacht bijna niet van slapen", aldus de overgelukkige Prinsenlandse. Annet had voor haar inzending de kranten van de maand sep tember zorgvuldig bijgehouden en een hele stapel foto's en knip sels verzameld. „Knutselen is al tijd al mijn hobby geweest." De laatste WV-waardebonnen gaan naar: R. Brasser in Ro- ckanje, mevr. I. Verschoor in Hoogvliet, mevr. Scheepmaker in Vlaardingen en naar W. de Rooy in Rotterdam. Zij kunnen hun prijs binnenkort tegemoet zien. Een gelukkige Annet Bakker krijgt uit handen van redacteur Maria Neele de prijs van de laatste estafettepuzzel. SCHIEDAM Het Algemeen Muziek Overleg Schiedam (AMOS) organiseert voor 30 oktober een bondsconcours in de sporthal Margriet voor showbands, drumbands en majorettepelotons. Vol gens de organisatie nemen zeer gerenommeerde korpsen deel aan het evenement, waaronder de Schiedamse verenigingen Harpe Davids en de Rijnmondband en enkele jeugdkorpsen. De in totaal 37 korpsen die zullen strijden om promotie naar een hogere klasse, komen uit verschillende provincies. Het concours vindt plaats van 10.00 tot 18.00 uur. De finale is om ongeveer 18.00 uur, gevolgd door de prijsuitreiking door de wethouder van cultuur, ir C. Zijdeveld. Marianne Klop rechtsen Marieke Gels hij de aanwinst: duizend hoeken

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 3