11 DE HAVENLOODS Arbeidsbureau slaagt er nauwelijks in om werfdozen aan baan te helpen 349; SchiedamsNieuwsbJad x IN DEZE KRANT foCftuwru <L ^CSMJL. BALY KUKCABINES s Kerst? Mis! „Nieuw theater komt er zeker" Grote beurt voor sloop Welke richting wordt 't? EDITIE P, DONDERDAG 28 OKTOBER 1993, 42e JAARGANG Nr. 43 Wegener hui^^r>huLsbLac)en GRATIS HERPLAATSING Aktie voor particulieren HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM Let op de speciale - akties* S 010-4699444 Kijk op de rubrieks-pagina's Alléén voor particulieren UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK Huishoudboekje gemeente rond SCHIEDAM De gemeente gaat komend jaar 2.2 miljoen gulden bezuinigen om nieuw be leid op poten te .zetten. Hiertoe worden onder nieer de OZB-be- lasting (vroeger: onroerend- goedbelasting) en de subsidie aan de artotheek en aan de sportvelden gekort. Het college van B W stelt in de Meerjaren begroting 1994-1998 voor om in 1994 2.2 miljoen gulden om te buigen. Dat gaat onder andere ten koste van: het ouderbeleid (100.000 gulden), de artoteek (100.000 gulden), de sportvelden (150.000 gulden) en het bouw en woningtoezicht (230.000 gul den). De verhoging van de OZB belasting, van een tientje pe aanslag, levert in totaal ongeveei 330.000 gulden op. De grootste meevaller voor het gemeentebe stuur vormt een daling van de rentekosten van circa twee mil joen gulden. Extra geld gaat on der meer naar: nieuwe bomen (94.000 gulden), metroproject (7.6 miljoen) en de brandweer kazerne plus materieel (2.3 mil joen). De grootste tegenvaller wordt gevormd door bezuinigin gen die in de afgelopen jaren niet zijn gehaald (een miljoen gul den). De totale begroting behelst een bedrag van ruim 321 miljoen gulden. A Verlichtingsproject politie loopt vast Teleurstelling bij honkballers Schie dam A Bram Vermeulen blaast erop los GELDKISTJE Een 24-jarige Schiedamse werd dinsdagmid dag rond 15.00 uur opgepakt op de Hoogstraat... In maar liefst zes winkels had zij spullen meegenomen zonder te betalen. Bij haar aanhouding (via aanwijzing van winkelperso neel) trof de politie kleding, schoenen, een geldkistje, een föhn en een handtasje aan. De vrouw werd overgebracht naar het bureau. 2 HALEN 1 BETALEN 90 Ze staan er weer... De kerstbomen aan de Parkweg. Bij Ijzer handel Engering is het langzamerhand traditie geworden dat de kunstbomen al ruim voor Kerstmis staan uitgestald op de stoep rondom de winkel. De tuinstoelen zijn nog maar net naar binnen of de kerstbomen verschijnen. „Vroeger zette ik de bomen in november buiten, tegenwoor dig doe ik het al in oktober", zegt eigenaar Th. Engering. „Ach, sommige mensen vinden het wat vroeg. Maar de ver koop van die kunstbomen loopt al aardig hoor. Dus niet iedereen is het daarmee eens." Volgens Engering is de kwali teit van de kunstbomen de laatste jaren enorm vooruit ge gaan. „Vooral bij de duurdere bomen, die gauw een paar hon derd gulden kosten, zie je geen verschil meer met een echte denneboom. Die lijkt spre kend. Maar we hebben ook goedkopere soorten. Mensen kunnen hier al een kunstboom kopen voor 35 gulden." Wereldwinkel vaker geopend SCHIEDAM De openingstij den van de Wereldwinkel wor den met ingang van november uitgebreid. Van dinsdag tot en met zaterdag gaat de zaak aan de Lange Achterweg 14 open van 13.00 tot 16.00 uur en op koopavond van 19.00 tot 21.00 uur. Op vrijdag kan men al vanaf 10.00 uur in de winkel terecht. Door het uitbreiden van de ope ningstijden is er behoefte ont staan aan meer vrijwilligers. Ook zoekt men op korte termijn een penningmeester en/of boek houder. Belangstellenden kun nen contact opnemen met Corrie Korte, tel. 4713586. Koperconcert SCHIEDAM- Het koper kwintet Full House geeft op zon dag 31 oktober een concert in de aula van het Stedelijk Museum. Het programma biedt voor velen wat wils, met werk van onder meer Mozart, Monteverdi en Debussy. Het concert begint om 14.30 uur en een kaartje kost vijf gulden. Vestigingsmanager K Kamps spreekt van 'schrikbarende ontwikkeling SCHIEDAM Cijfers zeg gen niet alles, maar toch. Bij het Arbeidsbureau Nieuwe Waterweg Noord, gevestigd in Schiedam, staan op dit mo ment bijna 12.000 mensen als werkzoekende ingeschreven. Vorig jaar vonden in deze re gio zo'n 5000 personen werk. Daarvan kwamen 600 werk zoekenden via het arbeidsbu reau aan een baan. Ongeveer honderd personen uit die groep behoorden tot de lang durig werklozen. „Ja, dat is een schrikbarende ontwikke ling", zegt vestigingsmanager K. Kamps. „Maar de situatie op de arbeidsmarkt is op dit moment zeer slecht." De arbeidsbureaus door het hele land kregen onlangs een veeg uit de pan van de Algemene Reken kamer. Vooral de manier waar op de arbeidsbureaus omgaan met langdurig werklozen (men sen die langer dan een jaar zon der baan zitten) en werkloze al lochtonen zou belangrijke te kortkomingen vertonen, aldus het rapport van de Rekenkamer. Ook de richtlijn dat de werkzoe kende verplicht is om passende arbeid te aanvaarden blijkt vrij wel nergens te worden toegepast. De Algemene Rekenkamer heeft de gang van zaken onderzocht in de periode 1991 en 1992 bij de arbeidsbureaus uit tien (middel grote steden. K. Kamps van het Arbeidsbu reau Nieuwe Waterweg Noord 'fm Het Arbeidsbureau Nieuwe Waterweg Noord (voor Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Hoek van Hol land) kent het rapport. „Maar eigenlijk is dat onderzoek al een beetje verouderd", merkt de ves tigingsmanager op. „Als ons wordt verweten dat wij geen sancties toepassen op werklozen die weigeren om zich te laten begeleiden of passend werk te aanvaarden, is dat gewoon on zin. Bij ons vinden, in overleg met de Sociale Dienst, regelma tig dat soort maatregelen plaats. Sancties, worden bijna dagelijks toegepast. De tijden zijn veran derd, ook hier." Kamps wijst met name naar de slechte ontwikkeling op de ar beidsmarkt als het om de matige resultaten van zijn arbeidsbu reau gaat. „In januari van dit jaar waren er in heel Rijnmond circa 70.000 werklozen. Nu zijn dat er al 90.000. Die cijfers liegen niet. Er komen steeds minder banen. Dus kunnen wij mensen steeds moeilijker aan werk hel pen. Maar 600 mensen die, zoals vorig jaar, via ons bureau aan de slag komen is schrikbarend wei nig. En als daarbinnen maar honderd langdurig werklozen zitten, is dat een heel kleine groep. Daar doe ik niet geheim zinnig over." „Nee, die cijfers zijn inderdaad niet best", reageert voorlichter R. Scholtes van het Regionaal Bureau Arbeidsvoorziening in Rotterdam. „Maar nuancerin gen zijn op hun plaats, want veel langdurig werklozen volgen ook cursussen en scholingsprojecten via het arbeidsbureau. In deze regio bijvoorbeeld het SRW- project dat zich speciaal richt op mensen tot MBO-niveau. Die worden getraind om zich te we ren op de arbeidsmarkt. Dat zet ook zoden aan de dijk, hoop ik." Banenkrant „En vergeet niet dat wij een spe ciale Banenkrant uitgeven. Iedereen die zich bij het arbeids bureau inschrijft krijgt automa tisch een half jaar lang dat blad. Als mensen via een vacature in die krant aan de slag komen, horen wij daar verder niets van. Maar dat is wel een initiatief van het arbeidsbureau. Of als werk lozen werk vinden via onze tele tekstpagina's merken wij daar niets van. Maar dat is wel door ons opgezet." Tot slot haakt vestigingsmana ger Kamps hier nog op in. „Die banenkrant en onze teletekstpa gina's zijn mooie initiatieven. Maar we snijden onszelf er ook mee in de vingers. Want op het moment dat wij een langdurig werkloze hebben ge vonden voor een bepaalde baan, blijkt die functie regelmatig al via teletekst of de banenkrant vergeven. Werkgevers gaan niet zitten wachten op onze kandi daat, maar pakken simpelweg de meest geschikte pesroon die zich op korte termijn aanmeldt. Dat is voor onze langdurig werklo zen wel eens jammer." 3/4 van Zuid-Hólland huis-aan-huis Ruim 751.000 gezinnen bereikt u met een onroerend goed rubrieksadvertentie in De Havenloods (do.) Hel Zuiden (do.) Het Nieuws- en Advertentieblad Alphen profiteer van de lage prijzenaktieü vla Uw MAKELAAR J Zondag in Nighttown te Rotterdam NU VERKRIJGBAAR DE NIEUWE CD Avenue de la Scene KEUZE UIT MEER DAN 10.000 EXCLUSIEVE PORNOFILMS V A. 10.- 30 MIN. boLierlancJ Caravan Show modellen 1994 OPEN op ZATERDAG 30 en ZONDAG 31 oktober (v. 10.00 tot 17.00 uur) Recreatie Verweij Rottekade 9, richting zevenkamp Oud verlaat, voorbij Zevenhulzerplas igem. Zevenhuizen!. SCHIEDAM „Onzin." Zo bestempelt wethouder Zijdeveld (van onder meer Cultuur) de be richten dat Schiedam geen nieuw, volwaardig theater zou krijgen. De laatste weken heeft vooral het personeel van de Schiedamse Theaters gemeld dat de kans groot is dat er geen nieuwe schouwburg in de stad wordt neergezet. „Ik begrijp niet waar die verha len vandaan komen", reageert Zijdeveld. „Ik vermoed alleen dat een persoonlijk conflict bin nen de Schiedamse theaterwe reld (het ontslag van directeur C. Beke -red.) hierbij een belangrij ke rol speelt. Er is troebel water ontstaan, waar een aantal men sen graag in vist. Maar voor alle duidelijkheid; de plek voor het nieuwe theater op het Stadserf is al gereserveerd en de financiën zijn rond. Lees de Meerjarenbegroting er maar op Op het arbeidsconflict tussen het Stichtingsbestuur Schiedamse Theaters en theaterdirecteur Beke wil wethouder Zijdeveld ei genlijk niet ingaan. „Dat is for meel een zaak tussen het stich tingsbestuur en directeur Beke. De politiek staat daar buiten. Wel weet ik dat de afgelopen jaren een aantal budgetsover schrijdingen heeft plaatsgevon den. Dat kun je hier niet los van zien." „Nou, wij weten niet beter dan dat die budgetoverschrijding al lang is verrekend", zegt techni cus Gerard Willegers namens het theaterpersoneel. „In '91 was er sprake van een tekort, maar dat zou een jaar later al weer wegge werkt zijn. De jaarrekeningen van het theater zijn ook steeds goedgekeurd door een boekhou der. Daar kunnen de problemen dus niet liggen. Nee, wij staan, wat dat betreft nog altijd volle dig achter onze directeur Carel Beke. En over de werkelijke re denen van zijn ontslag hebben wij als theatermedewerkers nog steeds niets gehoord." n aantal wrakken werd verwijderd SCHIEDAM— In samenwerking met de gemeente heeft de afdeling milieu van de politie woensdagmorgen een grote schoon maakactie gehouden bij een aantal autosloperijen aan de Schieka- de. De berm en de openbare weg werden gereinigd. In de loop van de tijd was daar veel olie terechtgekomen uit autowrakken. Er werden regelmatig bekeuringen uitgedeeld aan de autoslopers wegens overtreding van milieuwetten. Na overleg tussen alle partijen werd besloten tot een groot schoonmaakbeurt. Meteen werd ook een aantal wrakken verwijderd en is het riool doorge spoten om de laatste olieresten te laten verdwijnen. ,518853 als het om wonen gaat! itfc/ Bezoek zaterdag 6 november a.s. tussen 10.00 en 15.00 uur onze HEAO-informatiedag. Kralingse Zoom 91Rotterdam. Rotterdam Of bel ons voor 'n prospectus: 010-4526663 De HES Rotterdam verschaft je betere kansen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1