SchiedamsNieuwsblad B ö95 BW5 „Racistische CD doet zich voor als degelijke partij" B1095 i ÏOO DE HAVENLOODS IN DEZE KRANT Vlees Dia-avond Dag van de kunstuitleen SCHNITSELS FILET PAARDE- MlMi-il' JUfL Vuurwerk opent kermis Play-in Schiedams Anti-Diskriminatie Buro geeft brochure uit Winterexcursie in de heemtuin uLlLLL Postkantoor vernieuwd won, Mteke# /ang J t) vooA</eel. toms„I! UZOU WEL GEK ZIJN AIS U MER BETAALDE. EDITIE 9, DINSDAG 2 NOVEMBER 1993, 17e JAARGANG, Nr. 44 ujegener huls-aan-huisbLaden GRATIS HERPLAATSING Aktie voor particulieren HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM. Let op de speciale W - akties* S 010-4699444 Kijk op de rubrieks-pagina's Alléén voor particulieren UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 43 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK SCHIEDAM - Elk jaar trek ken duizenden jongeren naar een bezinningsoord in het Franse plaatsje Taizé. Waarom ze dit doen, vertelt Petra v.d. Berg- Schulte Nordholt tijdens een dia-avond in De Wissel aan het Broersveld 30. Zij verbleef enige tijd in het oord, een protestantse kloostergemeenschap waar een voud en bezinning een begrip zijn. De avond, op woensdag 10 november om 19.30 uur, eindigt met een groepsdiscussie. w bond zoekt deskun digheid Regiobestuur kan in 1997 van start a WK voldoet niet aan verwachtingen SCHIEDAM— De Arto- teek Schiedam doet volop mee aan de nationale Dag van de Kunstuitleen op zater dag 6 november. De artóteek is op die dag langer geopend, van 10.00 tot 15.00 uur. Be zoekers kunnen dan recht streeks vanuit het depot aan het Bachplein 581 kunst le nen. Wie nog geen lid is, kan dat op deze dag worden en tot 1 januari gratis lenern Elk vijfde nieuwe lid krijgt een kunstwerk cadeau. Leden die hun geleende kunstwerk op 6 november te laat inleveren, hoeven geen boete te betalen. CONCERT— Toonkunstkoor Schiedam brengt op vrijdag 5 november om 20.00 uur werken van Vivaldi en üuruflé in de Grote Kerk. Op 6 november om 15.00 uur geeft het Hervormd Kerkkoor een gratis inloopcon cert. Diezelfde dag, om 20.00 uur, geeft de Noordnederlandse Koorschool een uitvoering. Lekker magere Heerlijk malse Schiedam: Grote Markt 12 Vlaardingen: Fransenstraat 29 Spijkenisse: Breestoep 3 Het is nog niet zo lang geleden, maar Vlaardingen heeft opnieuw kermis in de stad. De najaars kermis welteverstaan, de laat ste van het jaar in de omge ving. Traditioneel werd het 'at tractiepark' afgelopen vrijdag om 21.00 uur geopend met een groots vuurwerk dat door de exploitanten aan de Vlaarding- se bevolking werd aangeboden. Een vuurwerk dat zelfs tot in Schiedam kon worden ge hoord. De najaarskermis op het evenemententerrein aan de Hoflaan telt ditmaal zeventien attracties waaronder een aan tal nieuwe. Te noemen zijn de Megadance, de Flying Bob en de autoscooters. Het feestter rein is nog tot en met zaterdag geopend, dagelijks tussen 15.00 en 23.00 uur. Vandaag en mor gen is het 'piekendag'. Heroine gevonden bij huiszoeking SCHIEDAM —De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag in vijftien woningen in Schiedam-Oost en West huiszoe kingen verricht in het kader van een onderzoek naar een georga niseerde groep Zuid-Europea nen die zich bezighoudt met han del in verdovende middelen. Bij de huiszoekingen werden onge veer vijftig kilo heroine, vuurwa pens en een hoeveelheid geld. aangetroffen. Ook werden per sonen aangehouden. Het onder zoek wordt voortgezet. SCHIEDAM - Het Algemeen Muziek Overleg Schiedam (AMOS) organiseert volgend jaar, op 29 januari in de Blauwe Brug, een play-in voor amateur- nrtuzikanten uit harmonies, fan fares, brass- en drumbands. On der leiding van een bekende diri gent zullen de deelnemers aan deze play-in enkele werken in studeren en later op de dag ten gehore brengen. Wie zich in wil schrijven, kan tot 1 december terecht bij C. Sey, tel. 4275468. doorARLEN POORT SCHIEDAM „De Cen trum Democraten zijn niet links, niet rechts, maar ex treem-rechts." Dat is de titel van een brochure van het Schiedamse Anti-Diskrimina tie Buro (ADB) over de CD. In de brochure, die bedoeld is voor mensen die werken in het maatschappelijk middenveld, schetst het ADB de geschiede nis van de CD en de denkbeel den van die partij. „Ze doen zich voor als een degelijke partij in het politieke mid den," zegt staffunctionaris Gé Grubben van het ADB, „maar uit de historie blijkt dat het een extreem-rechtse club is. Laat het maar duidelijk zijn dat het om racisten gaat." Het ADB heeft zich in zijn bro chure vooral toegelegd op de Schiedamse afdeling van de CD, die hier met twee zetels in de gemeenteraad is vertegenwoor digd. Schiedam heeft hiermee het hoogste percentage CD- stemmers van heel Nederland. De vierenveertig pagina's tellen de brochure heeft het ADB ge stuurd naar medewerkers van Schiedamse buurthuizen, kerken en verenigingen. Grubben: „Die mensen komen in contact met stemgerechtigden. Als zij in dis cussies geconfronteerd worden met mensen die op de CD willen stemmen, kunnen ze hen infor meren en overtuigen niet op die partij te stemmen. Het schrikt veel mensen af, dat de CD ex treem-rechts is. Zo bezigt het Het ADB is van plan een bijeenkomst te beleggen o gemeenschappelijke aanpak van de CD Purmerendse raadslid Richard van der Plas nogal eens antise mitische praat." Het ADB is van plan op 29 november een bijeenkomst te be leggen met het maatschappelijk middenveld over een gemeen schappelijke aanpak van de CD. Politieke partijen heeft het ADB hiervoor niet uitgenodigd. „Veel mensen kiezen voor de CD als proteststem", meent Grubben. „Ze hebben vaak weinig vertrou wen in de gevestigde orde. En politieke partijen behoren tot die gevestigde orde." 'Hij heeft de politici wel op de hoogte gesteld van de bijeenkomst. Paar mensen Volgens Grubben telt de afde ling Schiedam ongeveer twintig leden. „De harde kern is niet groot; de afdelingen worden maar door een paar mensen ge trokken." Bij acties van de par tij, zoals het rondbrengen van folders, worden anderen opge trommeld. „Daar zijn ook veel skinheads bij betrokken." Hun folders bezorgen de CD'ers meestal 's nachts. „Ik heb ge hoord van iemand die midden in de nacht zijn brievenbus hoorde klepperen. Toen hij de deur opendeed, rende er juist iemand weg die kennelijk het CD-mate- riaal had bezorgd", zegt Grub ben. In de brochure bespreekt het ADB de werkzaamheden van de twee Schiedamse CD'ers, Cees Krommenhoek en Cor Zonne veld, in de periode van mei 1990 tot en met maart 1993. „In die periode kwam de gemeenteraad 28 maal bij elkaar", schrijft het ADB. „Slechts in vijftien verga deringen heeft de CD het woord gevoerd. In bijna drie jaar tijd heeft de partij een totale bijdrage geleverd van ongeveer één uur. Voor deze inbreng ontvingen de heren een vergoeding van on geveer 2000 gulden per persoon per maand, wat de totale kosten van dat ene uur brengt op 140.000 gulden." Daarnaast doen ze hun huiswerk niet, meent het ADB. De CD'ers stemmen vaak vóór onderwer pen, waarvan ze eerder ver klaard hadden tegenstanders te zijn. De CD wil naar eigen zeg gen opkomen voor de sociaal zwakkeren, schrijft het ADB. „Toch blijkt hiervan niets uit hun stemgedrag." Zo waren de CD'ers tegen lagere rentetarie ven voor de Gemeentelijke Kre dietbank en tegen het banen poolproject, terwijl ze wel voor de subsidie voor dit project stemden. Pikant detail: de CD stemde in met de opzet van het Anti-Diskriminatie Buro Schie dam. „Opvallend is," zo staat in de brochure, „dat het merendeel van de beleidsvoorstellen in zake minderheden de instem ming hebben van de CD. Dit geeft de indruk, dat de heren er maar bij zitten, zich zelden voor bereiden en niet opletten." Grubben verwacht dat ook Schiedam binnenkort doelwit is van racistische acties van het Jongeren Front Nederland (JFN), een extreem-rechtse, ver boden organisatie die veel CD'ers en CP'86'ers als lid heeft. Enkele weken geleden nog be kladde het JFN muren in de Rotterdamse Tarwewijk met ha kenkruisen. Grubben: „De JFN is een organisatie die is betrok ken bij para-militaire activiteiten en veel Schiedamse leden heeft." Ze trekken in groepjes door het land om acties te plegen. Zo is het JFN verantwoordelijk voor de bomaanslag op een café aan de Parkweg enkele jaren geleden. Bij de gemeenteraadsverkiezin gen van maart volgend jaar ver wacht Grubben een forse winst voor de Centrum Democraten. „Er komen waarschijnlijk vier zetels voor ze. Dat valt nog mee, zeggen veel mensen, maar wij zijn pas tevreden als de CD hele maal geen zetels krijgt." De fractievoorzitter van de CD, Krommenhoek, wil geen inhou delijke reactie geven op de ADB- brochure. „Het interesseert me absoluut niet," zegt hij. „Ik ben het een en ander gewend. Voor mij is het peanuts. Je kunt beter naar Zonneveld bellen, die is meer geïnteresseerd in dat soort dingen." Zonneveld was echter niet bereikbaar. De Palmboom opent de deuren Nieuwe expositie in de Palmboom SCHIEDAM In het korenmolenmuseum De Nieuwe Palm boom is een nieuwe tentoonstelling ingericht. Op de eerste verdie ping is een klank- en lichtspel te zien, dat hoort bij een maquette uit 1850. Alle molens uit die tijd staan hierop. Door op een knop te drukken, krijgt de bezoeker tekst en uitleg. In de Palmboom is ook de overzichtstentoonstelling boer/molenaar/bakker-brander ingericht, die de gang van het graan schetst van de akkers naar de broodroosters of jeneverflessen. De Nieuwe Palmboom is van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 geopend, en op zondag van 12.30 tot 17.00 uur. De toegang bedraagt 3,50 gulden. SCHIEDAM Welke voorbe reidingen dieren en planten moe ten treffen om de winter door te komen, leggen de gidsen Hannie Keesmaat en Siert Gerritsen uit op een winterexcursie door de heemtuin, op zondag 7 novem ber om 14.00 uur. De wandeling start bij de ingang van de heemtuin, aan het ver lengde van het Duivenpad in Kethel-Oost. 93,4 FM ZIE DE RADIO RIJNMOND REPORTER bij deze krant! SCHIEDAM Schiedam heeft vanaf Vrijdag een postkantoor- nieuwe stijl. Vanwege deze vernieuwingsoperatie is op donderdag 4 november het kantoor de gehele dag gesloten. De ontwerpers hebben veel aandacht besteed aan de veiligheid van het postkan toor. Zo is al het geld opgeborgen in automaten die pas uitkeren als klanten aan de balie hun pincode intikken. Wie een groot bedrag wil opnemen, moet even wachten, omdat de apparatuur is voorzien van een vertragingsmechanisme. Hierdoor hoefde het postkantoor geen bunker te worden: de glazen scheidingswanden maken plaats voor open balies. ROTTERDAM NOORD Walenburghof 17 autoverhuur M A TEL: 010-465 64 00 DEKBEDSETS. I -Persoons IM5T KINDER BROEKEN Spijker en corduroy^Vhjcj^omen 2-Persoons, met 2 slopen 25»00 KINDER SOKKEN Uni en streep. Wï UO DAMES NACHTHEMDEN. Tricot. 100% Katoen. J6J5 BABY PAKJES. JMS BADHANDDOEKEN Bakken vol. ,\erk afgepr\\s&- \NU wi,le» ruimte DAMES JACKS. Warm gevuld DAMES PANTALONS Klassiek, ook grote maten HYACINTHBOL OP GLAS Haal het voorjaar in huis. 3 OOK BU U IN DE BUURT Rotterdam (9x) Capelle a/d Ussel KINDER TRAININGSPAKKEN. Crinde nylon. Malen 104 t/m 164 STOMPKAARS. Ruim 430 textielSupers in 4 landen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1