CU DE HAVENLOODS Schiedam blijft maar groeien SchiedainsNieuwsbliid v Met wie zocht cabaretier Paul de Leeuw ruzie éinf&SüMS&H 1399,- IN DEZE KRANT BALY Keukens half geld Extra veegploegen in de slag met herfstbladeren Welke richting wordt 't? Gebral van de Leeuw SLAAPTEKORT? „Nog één keer alles uit de kast" IIfjj uw OUPÊ steff" EDITIE P, DONDERDAG 4 NOVEMBER 1993, 42e JAARGANG Nr. 44 Wegener huis^ar^Tasbladen m ~m "■11 GRATIS HERPLAATSING Aktie voor particulieren HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM Let op de speciale akties* S 010-4699444 Kijk op de rubrieks-pagina's Alléén voor particulieren UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 43 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK Veertien kilo 'verdovend' meel SCHIEDAM Bij een controle van de kluisjes op NS-station Schiedam Rotterdam-West werden door de politie veertien pakken wit poeder aangetroffen. De kluis werd opengemaakt, omdat deze niet op tijd met geld was bijgevuld. De recherche ver moedde dat het om veertien kilo verdovende middelen ging en liet het spul op het laboratorium on derzoeken. Daaruit bleek dat het doodgewoon meel betrof... A Werf De Hoop krijgt oorkonde a TSF wil best wat groter worden a Bouw ABC-complex op schema Schiedam in Surprise Show SCHIEDAM— Op RTL4 wordt op zaterdag 6 novem ber om 20.30 uur het pro gramma de Surprise Show uitgezonden, waarin een plek is ingeruimd voor Schiedam. Op 15 oktober zijn er in Schiedam namelijk opnamen gemaakt voor dit tv-pro- gramma. Te zien is hoe een een dagje naar de markt voor de 79-jarige H. Schilperoord heel anders verliep dan voor zien. Hij werd namelijk 'over vallen' door presentator Hennie Huisman die hem vroeg of hij een speciale wens had. Schilperoord bedacht zich geen moment en ant woordde dat hij altijd al bur gemeester wilde wezen. Zo gezegd zo gedaan. Er wer den onder meer opnamen ge maakt bij de brandweer en de politie, op het Stadskantoor, van een vergadering van het college van B&W (met de wethouders Wiegman en Reijnhout) en bij molen De Palmboom. Met 'burgemees ter' Schilperoord (ambtsket ting om de nek!) in een hoofdrol... Nanda Gelderblom lijsttrekker CDA SCHIEDAMNanda Gelder blom wordt (waarschijnlijk) CDA-lijsttrekker bij de komen de raadsverkiezingen. Dat is de uitkomst van de advieslijst die een speciale commissie heeft sa mengesteld. De huidige fractie leider Daan Baart werd naar de tweede plek verwezen. Op de CDA-lijst ontbreken de namen van vijf zittende fractieleden. J. Doddema, J. Prins, S. Rosman en A. Seis hebben zich om per soonlijke redenen niet meer be schikbaar gesteld. P. Roosen is door de commissie gepasseerd, omdat men het na vijf raadspe rioden welletjes vindt ('bijzonde re omstandigheden om hiervan af te wijken waren niet aanwezig naar het oordeel van de commis sie'). De keuze voor raadslid Gelderblom, die niet uitsluit dat het CDA na de verkiezingen in Schiedam als grootste partij uit de bus komt, is toch vrij verras send. Baart wordt vooral een te houterige, afstandelijke stijl ver weten. Onder de eerste twaalf kandidaten op de CDA-lijst be vinden zich onder meer drie vrouwen en twee allochtonen. De definitieve kandidatenlijst wordt op 25 november vastge steld tijdens de algemene leden vergadering. Hans Verkerk Keukens start een magazijn-uitverkoop in Krimpen a/d IJssel. Wij verkopen diverse keukens met 50% korting. Dus nu kopen betekent geld verdie nen. Kom snel langs en sla uw slag bij Hans Verkerk aan de van Utrechtweg 63 (naast de bus remise). Bel voor informatie 01722-5564, b.g.g. 01807-51638. =g?y Nog even en de bomen die de afgelopen maand pronkten met hun schitterend gekleurde bladeren staan er weer naakt bij. Dat betékent dat de veegploegen van het Openbaar Nutsbedrijf Schiedam nu ai heel wat herfst bladeren hebben opgeruimd. „Dit jaar zette de herfst eerder in dan gebruikelijk", vertelt Paul Snijder, opzichter van de veegdienst. „Dat betekende dat de machines die blazen, zuigen en vegen voortijdig moesten worden ingezet. In eerste instantie zorgen wij er voor dat de doorgaande wegen, toch het visitekaar tje van de stad, worden ontdaan worden van de bladeren." In een periode van drie maanden worden, als de personeelsbezet ting het toelaat, alle lokaties in de stad gemiddeld drie keer ontdaan van afvalblad. De veegdienst van het nutsbedrijf be schikt over vijf veegmachines die allemaal zijn uitgerust met een aparte zuigslang. Daaronder zijn een aantal "praktische apparaten die op de rug worden gedragen en die het blad naar één plek blazen. Dat is een uitkomst in bijvoorbeeld de Warande. Vanuit het midden worden de bladeren naar de zijkant van de straat geblazen en dan opgezogen. „Dat scheelt ons heel wat werk", stelt Snijder vast. Hij vertelt dat het verwijderen plaats vindt in samenwerking met de gemeentelijke plantsoenendienst die de bladeren weghaalt tussen bijvoorbeeld begroeiingen. De veegploeg van het ONS heeft het er voorlopig nog druk mee want de laatste grondige bladschoonmaak heeft vaak nog plaats in de laatste weken van december. Veilige auto's SCHIEDAM In samenwer king met Veilig Verkeer Neder land (afdeling Schiedam) biedt Autobedrijf Nooteboom auto bezitters de gelegenheid om hun auto op twintig vitale onderde len gratis te laten testen. Zo kunnen tijdens de veiligheid stest op vrijdag 5 en zaterdag 6 november onder meer de ban den, schokbrekers, uitlaat, ruite- wissers- en sproeiers, remmen en koelsysteem worden gecontro leerd. Elke automobilist die de auto laat testen heeft de moge lijkheid zich voor tien gulden (normaal 25 gulden) te laten in schrijven als lid van Veilig Ver keer Nederland. Bovendien wordt op de ruiten van elke vijf de auto door autobedrijf Noote boom aan de Zwaluwlaan het kentekennummer gegraveerd en krijgt iedereen die aan deze con trole meedoet een cadeautje. GOSPELS De zanggroep Open Eyes uit Maasland verzorgt op 7 november een gospelavond in de Dorpskerk aan het Noordeinde. Het optreden begint 19.00 uur. Toegang gratis, er wordt wel gecollecteerd. Inkomens in de stad lopen achter bij landelijke trend SCHIEDAM De bevol king in Schiedam blijft groei en. De toename in 1992 be droeg ruim 750 personen, waarvan het grootste deel in Spaland terechtkwam. In de overige wijken bleef het inwo nertal vrijwel stabiel. Ook in de eerste zes maanden van '93 heeft de groei doorgezet; er kwamen 240 mensen bij, waardoor de grens van 72.000 inwoners werd bereikt. Met de inkomens in de stad gaat het minder goed. Onlangs werden de cijfers voor de pe riode 1984-1989 gepubliceerd door het CBS. Daaruit blijkt dat Schiedam met een be steedbaar inkomen van 23.350,- per persoon achter blijft bij het landelijk niveau. Van de 672 gemeenten in Ne derland kwam Schiedam daarmee slechts op de 445e plaats. Spaland is sowieso een speur- punt in de stad. Wie naar de woningbouwplanning kijkt, ziet dat de komende jaren (tot 2002) in die wijk meer dan 1400 nieuwe huizen zijn gepland. Dat is zo'n dertig procent van het totaal aantal nieuwe woningen in de' stad. Nieuwlarid is, met name door het Beheerplan, goede tweede met bijna 900 nieuwe huizen. Een heel verschil met Groenoord/Kethel waar slechts 119 panden zijn gepland. In to taal moeten er de komende tien jaar bijna 4000 nieuwe woningen komen in heel Schiedam. Jonger Het gemiddeld aantal personen dat in een woning woont daalt al geruime tijd. Woonden er in 1970 nog 3,2 personen in een huis, in 1993 is dit afgenomen tot 2,2. „Dat betekent dat als er in Schiedam niet wordt ge bouwd, het inwonertal automa tisch terugloopt", aldus de Dienst Gemeentewerken. De Schiedamse bevolking wordt ook steeds jonger. De belang rijkste oorzaak is de nieuwbouw in Spaland en het relatief hoge geboortecijfer van de laatste vier jaar. In de jaren zeventig en be gin jaren tachtig lag het geboor tecijfer in de stad ver beneden het landelijk gemiddelde. Met het neerzetten van eengezinswo ningen in Woudhoek en Spaland kwam daar verandering in. Woudhoek is inmiddels over de top heen, maar in Spaland ligt het geboortecijfer op 90 per 1000 vrouwen van 15 tot 50 jaar. Momenteel leven in Schiedam meer dan 72.000 mensen, vol gens verwachting zijn dat er in het jaar 2000 zo'n 75.650 waar voor dan ruim 35.400 woningen beschikbaar moeten zijn. Hier door neemt, tegen het landelijk beeld in, de vergrijzing in de stad af. Het aandeel van de 65-plus- sers in Schiedam zal dalen van 16,5 procent nu naar circa 15 procent in 2000. Met de inko mens gaat het minder goed. Dat blijkt uit een onderzoek van het CBS over het jaar 1989, dat on langs is gepubliceerd. Het be steedbaar inkomen lag in heel Nederland gemiddeld op 23.800,- per persoon (een stij ging van 16 procent sinds 1984). De toename in Schiedam be droeg slechts 14 procent, waar door men uitkomt op een gemid deld besteedbaar inkomen van 23.350,-. Van de 672 gemeenten in Nederland komt Schiedam daarmee pas op de 445e plaats! Ter vergelijking: Vlaardingen is 279e met 24.500,- en Maassluis 130e met 25.850,-. Opvallend is dat van alle Rijnmond-gemeen ten alleen Rotterdam en Schie dam beneden het landelijk ge middelde scoren. Ook de sprei ding van de inkomens over de stad laat forse verschillen zien. Hoge inkomens komen vooral voor in Woudhoek (Spaland was in '89 nog maar net in aan bouw), het centrum en West. Lage inkomens concentreren zich in Oost en Nieuwland. Ter illustratie de lijst met wijken (ge meten is het gemiddeld besteed baar inkomen): 1. Woudhoek 25.900,-), 2. centrum 24.900,- 3. West 24.650,-), 4. Groe noord/Kethel 24.150,-), 5. Zuid f 22.800,-), 6. Nieuwland (ƒ21.700,-), 7. Oost (ƒ21.350,-). De hoogste inkomens in Schie dam komen voor in de buurten rond het Schieland-zieknhuis 36,950,-) en de laagste in sommi ge delen van West 20.000,-). M Grote inkomensverschillen Bezoek zaterdag 6 november a. tussen 10.00 en 15.00 uur onze HEAO-informatiedag. Kralingse Zoom 91Rotterdam. Rotterdam Of bel ons voor 'n prospectus: 010-4526663 De HES Rotterdam verschaft je betere kansen. SCHIEDAM Op oudejaars avond wordt door de VARA een tv-programma uitgezonden waarin opmerkelijke krantebe- richten aan bod komen. In hun speurtocht stuitten VARA-me- dewerkers ook op een artikel in De Havenloods van 18 maart jl. Daarin werd beschreven hoe ca baretier Paul de Leeuw tijdens zijn voorstellingen in deze regio voor veel heisa zorgde. In de Vlaardingse Stadsgehoor zaal schold hij een bezoekster uit en in het Schiedamse Passage Theater werden vier luidruchtige mensen de zaal uitgezet. kers die door Paul de Leeuw uit de shouwburg werden verwij- INDIEN NODIG LEVERT DE ZUIDER STER BINNEN 24 UUR UW NIEUWE SLAAPKAMER ALS HET OM NACHTRUST GAAT MOET U EVEN DE TIJD NEMEN OM TE GENIETEN VAN DE UITGEBREIDE KOLLEKTIE SLAAP- EN TIENERKAMERS VAN als het om wonen gaat(jtTilkWSter VIDEOTHEEK ALTIJD DE NIEUWSTE SPEELFILMS UIT DE TOP 50 SPEC. AANBIEDING 10 VOOR 25.°° VIDEOTHEEK BALY Dam 9-11 Schiedam Tel. 4.26.71.26 SCHIEDAM „Nog één keer willen we in het Passage Theater alles uit de kast halen om het publiek te tonen wat we allemaal in huis hebben", zegt technicus Fred Hoogsteder enthousiast. Hij verwijst naar de manifestatie 'Schiedam zonder theater is een flater' van zondag 7 november. „Enerzijds zetten we vraagtekens bij het beleid van de gemeente om een overbruggingsperiode van drie jaar in te stellen tussen de sloop van het Passage Theater en de bouw van een nieuwe schouwburg. Dat is veel te lang, want zo verliezen we de band met onze bezoekers. Daarnaast willen toch nog eens tonen waartoe we in hier in staat zijn", aldus Hoogsteder. Van 12.00 tot 18.00 uur en van 20.00 tot 24.00 uur treedt een groot aantal artiesten belangeloos op. Een greep: Bert Visscher (die één van de openingsacts zal verzorgen). De Berini's, Waardenberg De Jong, Bram Vermeulen, de Rijnmondband, Het Groot Niet Te Vermijden Dans/Showorkest, Fred Piek en Fay Lovsky. „En mis schien komt Paul de Leeuw ook nog wel langs, heeft hij toegezegd", meldt Hoogsteder. Voor de kinderen zijn er voorstellingen (rond 12.30, 13.30, 15.00 en 16.00 uur) van Aad en Koos Wieman, Alles Kids, Potdoosie en Wilde Haren. In de Tender is er tot 17.00 uur kinderopvang en wordt geschminkt. Alle optredens zijn gratis toe gankelijk en er hoeven geen kaarten gereserveerd te worden. Maar vol is vol! GROOTSE KINORAMA INRUILAKTIE „beeld: MlSffl Bijvoor JVC GR-AX55 Fantastische VHS-C kwaliteitscamcorder met 10x powerzoom, Pro gram AE en Random Assemble Editing. Inge bouwde videolamp. Inklusief IR-afstandsbediening. 999 MIN. INRUIL goedwerkende VHS-C of Video-8 camcorder 6oo;- OP=OP FOTO - VIDEO

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1