Raadsleden tegen afsteken van vuurwerk op oudejaarsochtend M495 ZEEMAN B 995 M1195 iiiÊMiïbmm tmssm 199 DE HAVENLOODS SPARTA-PSU IN DEZE KRANT Politiechef waarschuwt voor gettovorming Vice BEKERHED8IIUD Kat in motor a a; Schiedamse politici willen ook alles bij het oude laten SCHOUDER KARBONADE KIP FILET PAARDE- BIEFSTUK Bpn Ruim 430 textielSupers in 4 landen. J* zou WEL GEK ZIJN ALS U MEER BETAALDE, EDITIE 9, DINSDAG 9 NOVEMBER 1993, 17e JAARGANG, Nr. 45 Wegener huLS-aan-huLSbladen Schiedams Nieuwsblad HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM. DONDERDAGAVOND 19.30 op het kasteel prijzen: 10.-15.-20.-30.- UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 43 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK SCHIEDAM —Het zoeken naar een beschut plekje werd een kat zaterdagmorgen fataal. Het dier was onder de motorkap van een jeep gekropen. Toen de eige naar van het voertuig wegreed, raakte de kat verstrikt in de ven en vervolgens in de motor. De dierenambulance moest op rijksweg A20 te hulp schieten om de kat te verwijderen. Het dier kreeg een spuitje. A Rotterdamse raadsleden kijken de kunst af in Spaland Hans Bakker niet op PvdA-lijst SCHIEDAM —Hans Bakker stelt zich niet herkiesbaar als raadslid voor de PvdA. „Ik had me met enige twijfel kandidaat laten stellen, maar heb nu beslo ten me terug te trekken. Naar mate de tijd vordert, wordt me duidelijk dat er zelfs in het gun stigste geval weinig muziek zit in de PvdA-Schiedam. Er gaat een hoop tijd zitten in het raadswerk en er moet een lonkend perspec tief zijn. Landelijk zie ik wel lichtpunten in het beleid van de PvdA; ik zal mijn lidmaatschap niet opzeggen. Maar ik denk niet dat de partij in Schiedam de ko mende jaren sprankelend zal zijn." Gedurende acht jaren maakte Bakker deel uit van de raads fractie van de Partij van de Ar beid, waarvan de laatste raads periode als fractievoorzitter. En kele maanden geleden zegde de fractie evenwel het vertrouwen in hem op: de vernieuwer Bakker moest het afleggen tegen de con servatieven binnen de partij. Toch zegt Bakker zich niet terug te trekken uit teleurstelling over de reacties van de PvdA-leden op zijn persoon. „Er was geen concreet breek punt voor deze beslissing. Ik heb me gewoon afgevraagd of bij de PvdA - zoals die er straks in Schiedam uit zal zien - voldoen de voedingsbodem aanwezig is om er iets leuks van te maken. In mijn geval valt dat negatief uit." Artiesten breken 'de tent' vast af Lotje en Dotje deelden folders uit in de foyer, binnen klom de één na de andere artiest op het podium. „We bre ken de tent alvast af, dan hoeft dit ook niet meer te gebeuren." Aldus het cynische Trio Ha chee, één van de vele artiesten- groepen die zondag belange loos meewerkten aan de pro testdag van het Passagetheater. Het personeel van De Teer- stoof en het Passagetheater wil hiermee voorkomen, dat Schie dam na de sloop drie jaar zon der schouwburg zit. Het pu bliek stond in de rij tot aan de trambaan op de Koemarkt. Ook Paul de Leeuw kwam: „Gooi mij maar op het toneel," zei hij tegen Hoogsteder. Hans Dorresttjn maakte speciaal een dag vrij .om naar Schiedam te komen. „Ik kon geen nee zeg gen, toen ze mij maandag vroe gen op te treden. Hier is het publiek leuker dan in Vlaar- dingen," meent de dichter. wDaar is het altijd heel stil." Verlichtingsactie geeft resultaat SCHIEDAMSteeds meer verkeersdeelnemers voeren een goede verlichting. Uit een twee de peiling van de politie, die nog tot maart een speciale verlich tingsactie houdt, is gebleken dat 75 procent van de motorvoertui gen met een goede verlichting rondrijdt. Bij de vorige peiling was dit 70 procent. De (brom- )fietsers doen het slechter: slechts een kwart van hen voert een afdoende verlichting. Dit is wel iets meer dan bij de vorige meting. In een maand tijds kre gen 280 mensen een bekeuring wegens het zonder of met slechte verlichting rijden. Twintig jon geren tussen de twaalf en acht tien jaar werden ook aangehou den, maar maakten gebruik van de mogelijkheid hun verlichting snel te repareren. Het resultaat moesten ze op het bureau tonen. Zeventig kinderen tot twaalf jaar kregen een waarschuwing en een brief voor hun ouders. CONCERT— Gemengd koor Se- nectute, geleid door B. Mekes en op piano begeleid door A. Geul, brengt 13 november om 15.00 uur een gratis in de Grote Kerk. door ARLEN POORT Lekker magere Lekker magere SCHIEDAM De jaarwis seling nadert, en dat is goed te merken. Vorige maand al waren de eerste knallen op straat te horen. Veel mensen hebben hier flink last van. Daarom willen de meeste raadsleden dat de gemeente meer doet tegen de vuurwer- koverlast. Die overlast kan wellicht nog groter worden, want volgens een onlangs af gekondigde maatregel van staatssecretaris Simons (volksgezondheid) mag ieder een op oudejaarsdag al om tien uur 's ochtends zijn rotjes laten knallen. Anders dan sommige kranten berichten, berust de maatregel van Si mons niet op een typefout, zo meldt het ministerie van WVC desgevraagd. De maatregel is bedoeld om ver schillen in beleid tussen verschil lende steden te voorkomen. In vorige jaren mocht het vuurwerk in Schiedam pas om tien uur 's avonds knallen, tot twee uur 's nachts in het nieuwe jaar. Partij van de Arbeid, VVD en CDA willen dat burgemeester Vuurwerk en vuurtjes n, n beperkt blijven tot oudejaarsavond Scheeres protest aantekent bij Simons. Vorige week deed zijn Rotterdamse collega Peper het zelfde op aandringen van de raad in Rotterdam. De inhoud van het protest: laat alles bij het oude. VVD-raadslid W. van Wijk: „Ik vind het een absurde zaak. De regel moet blijven zoals hij nu is. Vuurwerk is voor bepaalde groe pen leuk, zoals voor jongeren. Maar veel dieren en mensen heb ben er flink last van. Ik zal met mijn collega's contact opnemen om het hier snel over te hebben." De eerste vergadering van de raadscommissie voor Algemene en Economische Zaken is pas op 29 november, en dat is te laat om op te wachten, vindt Van Wijk. D. Baart, CDA-raadslid, is het met Van Wijk eens. „Tot nu toe mocht je pas om 22.00 uur afste ken. Dat moet zo blijven." PvdA'er H. Bakker denkt er ook zo over: „De maatregel van Si mons lijkt me geen goede zaak. De vuurwerkoverlast moet je zo veel mogelijk beperken." Ook Bakker zal de burgemeester vra gen protest aan te tekenen bij de staatssecretaris. D66 denkt dat protest weinig uithaalt. M. Houtkamp: „Dat is pure onzin. De politie slaagt er nu al niet in op vuurwerk te controleren." Het heeft volgens hem weinig zin iets te verbieden watje toch niet kunt bestraffen. „Ik zou het ook wel willen", zegt het D66-raadslid, „Maar dan moet de politie meer aandacht aan de zaak geven. Wat overi gens veel mensen niet weten, is dat de gemeente op bepaalde plekken vuurwerk afsteken ook kan verbieden op, zoals bij be jaardentehuizen." De politie zal pas begin decem ber speciale vuurwerkteams in zetten. De wijkteams maken dan mensen permanent vrij om zich bezig te houden met vuurwerk problemen. De agenten zullen zich onder jongeren mengen om hen op hun gedrag aan te spre ken. Wie nu al last heeft van vuurwerkoverlast, kan toch ge woon bellen, zegt de politie. De raadsleden zijn redelijk tevre den over het gemeentelijke be leid rond de feestdagen. De ge meente moet aandacht besteden aan mensen die bekend staan als veroorzakers van overlast, vindt CDA'er Baart. „Op oudejaars avond gaat er een knop om bij veel mensen die anders heel nor maal doen; ze worden dan een ander mens. Met die mensen moet je contact opnemen." De Democraat Houtkamp is in ieder geval blij dat de afgelopen jaarwisseling voor weinig pro blemen zorgde, ondanks het mooie weer. „Bij slecht weer gaat toch niemand de straat op." Volgens het bureau Algemene Zaken van de gemeente is de inzet van de speciale vuurwerk teams van de politie mede oor zaak van de geringe overlast van de laatste jaren. In de stad zijn nog vier plaatsen over waar kerstbomen in brand worden ge stoken. De vuurplaats aan de Huijsmansstraat wordt ver plaatst. Politie, brandweer en ge meente houden in december in tensief contact om snel in te kun nen grijpen in onvoorziene situa Alcoholcontrole op Horvathweg SCHIEDAM —Maar liefst 430 automobilisten werden vrijdag op de Horvathweg gesommeerd naar de kant van de rijbaan te gaan. De politie hield hier tussen 15.30 en 19.00 uur een grootscheepse alcoholcontrole. Zeven bestuurders kregen een proces-verbaal vanwege het rijden onder invloed. Een 25-jarige Schiedammer kreeg nog een extra bekeuring toen hij na drie kwartier weer rijdend in zijn auto was gesignaleerd. Hij had een rijverbod van een uur gekregen. Van een 23-jarige bestuurder werd het rijbewijs ingenomen: het was de vierde keer dit jaar dat hij betrapt werd op het rijden onder invloed. Heerlijk malse Schiedam: Grote Markt 12 Vlaardingen: Fransenstraat 29 Spijkenisse: Breestoep 3 SCHIEDAM Korpschef E. van der Horst van de Schiedam se politie waarschuwt voor ge ttovorming. „De steeds groter wordende kloof tussen arm en rijk in Schiedam wordt een groot maatschappelijk probleem", vreest hij. Vooral in Oost en in het westen van Nieuwland ziet de politiechef een concentratie van mensen met een laag inko men, wat „van de politie een andere aanpak vergt". Van der Horst deed zijn uitspraak afgelo pen vrijdag bij de installatie van zes nieuwe politiesurveillanten en drie agenten. Als een mogelijke oplossing te gen de concentratie van lagere inkomensgroepen noemt Van der Horst een spreidingsbeleid: „Spreiding kan een middel zijn, maar dat is niet het enige." De walenburghof 17 autoverhuurM A Tandwielstraat 2 korpschef noemt de renovatie van een groot deel van Nieuw land als goed voorbeeld van be leid om gettovorming tegen te gaan. Van der Horst wil wel benadrukken, dat hij geen ver band ziet tussen inkomen en cri minaliteit. De nieuw benoemde agenten vormen een uitbreiding van het Schiedamse onderdeel van het politiekorps Rotterdam/Rijn mond. In december en in januari krijgt het korps weer meer mede werkers. Het bureau aan het Bij dorpplein moet hierom drastisch verbouwd en uitgebreid worden. De nieuwe agenten zijn nodig omdat Schiedam als Randstad gemeente meer criminaliteit kent dan provincieplaatsen van ver gelijkbare grootte, én omdat het gebied dat het Schiedamse korps bestrijkt is vergroot. Zo krijgen de Schiedamse agenten onder andere het Rotterdamse indu striegebied De Spaanse Polder onder hun hoede. Hier zijn vele honderden bedrijven gevestigd. Eén van de nieuwe politiesur veillanten is S. Bons. Zij is al in juli beëdigd. „Ik vind het werk hartstikke leuk," zegt ze. „Je komt met allerlei mensen in aan raking. Je maakt leuke dingen Installatie mee, zoals huwelijksaanzoeken, maar ook vervelende. Als men sen je op straat uitschelden, moetje vooral rustig blijven, dan kalmeren ze wel." Wat haar op valt, is dat zij als vrouw vriende lijker benaderd wordt dan haar mannelijke collega's, met wie ze voor haar installatie al vele ke ren in de stad gesurveilleerd heeft. „De taak van een politiesurveil lant is vooral de preventie op straat, zodat het publiek zich veilig voelt," zegt Bons' collega M. Slingerland. Hij kwam op het op het politiebureau Bijdorp idee bij de politie te solliciteren,1 toen hij als bewaker in het arres tantenhok werkte. Dat werk deed hij voor een particuliere beveiligingsfirma. In zijn verdere loopbaan wil Slingerland in ieder geval een echte agent worden, zoals de vrijdag geïnstalleerde H. Egas. Deze werkt in het centrum en in oost, waar hij onder meer in de auto surveilleert. In juni startte Egas al met zijn werk: „Ik ben gelijk op de auto begonnen. Al les wat de politie doet, daar deed ik aan mee." KANJER van een KEUKENDOEK. BABY MAILLOTS. Maat 68 f/m 86 KINDERTRUIEN. Dikke jacquard gebreid DAMES VESTEN. Diverse uni kleuren. KINDERJACKS. Voor jongens en meisjes DAMES BLOUSES. Vele dessins. 1&J95 SWEATSHIRTS Voor dames en heren. DAMES BROEKEN Denim en winlerkaloen. 1/2 prijs *995 KINDER- trainingspakkeN Diverse modellen (t/m maat 140) *7195 LYCRA PANTY. elastisch. Extra sterk. 20 Denier HERENVESTEN. Dik gebreid Maat 36/40 en 40/44

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1