Uj ü995 Wethouder ZijdevelJ komt niet meer terag na de verkiezingen B 595 «t. 1795 1995 1.95 1495 ï9«t. DE HAVENLOODS IN DEZE KRANT B\ ()95 Vlees Nuchtere helden bij huldiging Camegiefonds csSSSSmw De BoodschappenKrant Voorlichting schoolkeuze MBIAPJES FILET PAARDE- BIEFSTUK Stormschade ,Ik wil op het hoogtepunt vertrekken" Schrik door gaten in asfalt HOUANDiA BREKARCH. c*t cfe 295 Ruim 430 textielSupers in 4 landen. UZOU WEL GEK ZIJN AIS U MEER EDITIE 9, DINSDAG 16 NOVEMBER 1993, 17e JAARGANG, Nr. 46 ujegener huLS-aan+iuisbLaclen Schiedams Nieuwsblad HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR': PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM. NIEUW! VANAF NLI ELKE WEEK Met alle nieuwtjes, akties en ideeën om goed en voordelig boodschappen te doen. KIJK SNEL OP ACHTERPAGINA! UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 43 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK Stankoverlast in Schiedam SCHIEDAM Bij de Meld- en Regelkamer van de Milieudienst Rijnmond DCMR zijn vrijdag na 14.40 uur ruim honderd stankklachten binnengekomen. De meeste bellers roken een zwa vellucht, gaslucht en olielucht. De klachten waren afkomstig uit Vlaardingen-Holy en Vlaardin/ gen-West en uit Schiedam- Noord. Elders in Zuid-Holland kwamen in totaal 110 klachten binnen. Deze klachten kwamen uit Pijnacker, Zoetermeer en Alphen aan den Rijn. Onderzoek van de DCMR wees uit dat de vermoedelijk bron van de stankoverlast het bedrijf TCR Milieutechniek in de Botlek was. Bij dit bedrijf werden vaten met afvalstoffen overgepakt, waarbij stankstoffen ontsnapten. Deze vaten bevatten restanten chemi caliën die vorig jaar vrijkwamen bij een brand bij Elf Atochem. Inspecteurs van de DCMR heb ben het incident in onderzoek. A 'Verpakte' leden Milieu- defensie geven voorlich- G roenoord heeft ont- PPSC toont twee ge- SCHIEDAM De Dienst Edu catie van de gemeente organi seert extra voorlichting voor Turkse ouders van kinderen in het basisonderwijs over de keuze van' een school voor voortgezet onderwijs. Voor Turkse ouders en kinderen kan de schöolkeuze nog een gro ter probleem zijn dan voor Ne derlanders. In samenwerking met Turkse leerkrachten krijgen de Turkse ouders op twee dins dagen extra uitleg: op 23 novem ber aan het Wibautplein voor ouders uit Schiedam-Noord en Nieuwland; op 30 november in De Erker voor ouders uit de rest van de stad. Lekker magere Heerlijk verse Boter malse Schiedam: Grote Markt 12l Vlaardingen: Fransenstraat 29 Spijkenisse: Breestoep 3 Prinsen herkozen Carnavalsvereniging De Leutloggers en hun Schiedamse broeders De Rietzei lers bereiden zich al weer voor op het komende car naval van februari. Afgelopen donderdag was het de elfde van de elfde en dat werd zaterdag avond gevierd in bejaardenhuis Drieënhuysen m Vlaardingen en in de Blauwe Brug in Schie dam. René Vastbinder, in het dagelijks leven algemeen direc teur van de ASHVB, werd door de senaat herkozen als prins van De Leutloggers. Zijn hofdame is opnieuw Karin Peeters. Ook in Schiedam vond een herverkiezing plaats. An- drè Kersbergen is wederom Prins Andreus de Eerste, ter wijl Michelle Keus gekozen werd tot Page Michelle.- De Rietzeilers bestaan dit jaar 22 jaar en de eerste goede daad van de nieuwe Prins was een donatie van 2222,22 gulden voor het Ron Wichmanhuis, een opvangcentrum voor aid- spatiënten en seropositieven in Rotterdam. De beide feesta vonden werden druk bezocht, zo melden de organisatoren. SCHIEDAMTerwijl over Nederland een zware storm woedde, met hier en daar wind kracht 11, stond in Schiedam een speciaal gevormd crisisteam van brandweer, gemeente en po litie klaar om zo adequaat moge lijk op de stormschade te kunnen reageren. Een auto, bemand door politie en brandweer samen, hoefde ge lukkig alleen maar af te gaan op materiële schade. Die varieerde van schade aan een auto door een omgevallen boom (Vondel laan), gebroken ruiten aan He renpad, Nicolaas Beetsstraat Brugmanstraat, Nieuwe Dam laan en Rembrandtlaan, tot gewaaide verkeersborden. Bij de Blauwe Brug waaide zink van het dak en op de Broersvest maakte een markies een duik vlucht. Geheel volgens verwachting ten slotte stroomde de Maasboule vard over. CNV-SPREEKUUR Het CNV houdt op woensdagmid dag 17 november, van 14.00 tot 15.00 uur, weer zijn maandelijk se spreekuur in De Stuurhut aan het Nijhoffplein in Woudhoek. SCHIEDAM Wethouder Chris Zijdeveld (49) heeft be sloten afscheid te nemen van de actieve politiek in Schie dam. Na de gemeenteraads verkiezingen van maart 1994 zal hij niet meer terugkeren. Zijdeveld is dan twintig jaar wethouder geweest. De porte feuille die hij nu bekleedt, is die van cultuur, gemeentewer ken, stadsontwikkeling, ver keer en sociale vernieuwing. Zijdeveld is niet de eerste PvdA- wethouder in Nederland die be sluit niet meer terug te keren. Zo hebben al zijn sociaal-democra tische collega's in Amsterdam eenzelfde besluit genomen om dat het zo slecht gaat met hun partij. Maar voor Zijdeveld was het een blije beslissing. Gekleed in een rood-lederen colbert en met een PvdA-stropdas om de nek, trakteerde hij vrijdag zijn gasten op gebak in de vergader zaal van het college van B en W in het Stadskantoor. „Het is hier geen droeve bijeenkomst," be paalde hij. „Mijn besluit komt H ethouder Zijdeveld: Dit is geen droeve bijeenkomst voort uit positieve overwegin gen." Eén van die overwegingen hangt samen met zijn karakter. „De nieuwbouw in Spaland loopt, de tram rijdt, de renovatie van de binnenstad is in volle gang en de plannen voor de aan leg van de metro zijn bijna ge reed. De volgende periode zal er één van beheer zijn. Er valt dan niets meer te knokken. En wie mij kent, beseft dat dat niet bij mijn karakter past", analyseerde de wethouder. Hij wil iets anders gaan doen, en dat is moeilijk voor iemand die de vijftig al ge passeerd is. „Ik ben nu bijna vijftig. Na een volgende periode als wethouder zou ik 54 zijn. Schandaal De kansen op een nieuwe baan zijn dan een stuk kleiner dan nu." Toch beginnen aan een nieuwe periode om dan tussen tijds op te stappen wanneer zich iets anders aandient, wil hij uit drukkelijk niet: „Je moet je pe riode uitzitten." In de vorige periode, tot 1990, had Zijdeveld milieu in zijn por tefeuille. Ook toen al had hij plannen op te stappen, maar dat deed hij niet omdat verschillende partijen in de raad een schandaal vermoedden. De grond in Spa- land zou verontreinigd zijn, en daarvoor was Zijdeveld verant woordelijk. „Vanwege dat ver meende gifschandaal had ik geen vrijheid om te kiezen." Hij moest de afloop van de affaire meema ken, vond hij. en die afloop kwam pas in deze raadsperiode. Het milieu blijft de aandacht houden van Zijdeveld. Hij is pes simistisch: „Ik ben militanter ge worden over de milieuproblema tiek. Ik vrees nog tijdens mijn leven de effecten van de vervui ling mee te maken. Maar daar kun je wat aan doen. Ik wil me daaraan wijden in de rest van mijn werkzame leven." Hij vertrekt op het toppunt van zijn carrière, vindt de PvdA'er. „In Nederland wordt de kunst om op het hoogtepunt weg te gaan, verkeerd verstaan." Te veel mensen blijven zitten op hun positie. Zijdeveld wil het goede voorbeeld geven door nu op te stappen. „Ik hoop zelf weg te gaan voordat ik begin af te takelen." Imago De voorzitter van de PvdA-frac- tie in de gemeenteraad. Gé Brou wer, is het daarmee eens. „In zekere zin is Zijdevelds vertrek een verlies. Maar aan de andere kant: twintig jaar is een mooie tijd. Het is mooi dat hij nu zelf het besluit neemt. We gaan in vriendschap uit elkaar." Brouwer schat de kansen van Zijdeveld op een andere baan hoog in: „Chris heeft een uitste kend imago." Zie verder pagina 3. SCHIEDAM Veel automobilisten zullen donderdag en vrijdag flink geschrokken zijn, toen zij bemerkten dat een deel van het asfalt uit de weg verdwenen was. Wegwerkers hadden onder andere op de brug op de Nieuwe Damlaan over de Poldervaart, op de Mozartlaan en op de Kasteelweg asfalt verwijderd. Op vrijdag is op deze plekken een nieuwe laag asfalt gestort. De kuilen in de wegen waren echter zeer slecht aangegeven, zodat vele weggebruikers te laat de werkzaamheden opmerkten. Eén auto reed donderdagavond in volle vaart in de kuil op de Kasteelweg. Een sleepdienst moest de auto wegtakelen. Later op de avond werd de Kasteelweg in zijn geheel afgesloten. Voorlichter Jan Langstraat: „De gemeente is verzekerd voor dit soort zaken." SCHIEDAM De twee helden die deze zomer in Kethel een vrouw na een ongeval uit het water redden, zijn gisteren op het politiebureau gehuldigd. Ze kregen een kristallen plaquette mee naar huis van het Carnegie Heldenfonds. De agenten die bij de nasleep van het ongeval be trokken waren, droegen de red ders voor bij dit fonds. Het Heldenfonds is in 1911 op gericht door de Amerikaanse miljardair Andrew Carnegie, die ook het Haagse Vredespaleis liet bouwen. Het aanvankelijke doel van het fonds was mensen die met gevaar voor eigen leven ie mand redden, schadeloos te stel len. Eventueel zouden hun nabe staanden financieel ondersteund worden, wanneer de helden hun actie niet overleefd hadden. Na de oorlog, met de opkomst van de sociale zekerheid, veranderde het fonds zijn doelstelling. Voor- Diane van den Berg kijkt stralend toe hoe haar redders een kristallen plaquette krijgen hij de huldiging op het politiebureau ROTTERDAM NOORD Walenburghof 17 autoverhuurMM TEL: 010-465 64 00 B kristallen aandenken krijgen, af hankelijk van het gevaar dat zij liepen. De twee Schiedamse redders blij ven nogal nuchter onder hun roem. „Je moet er geen flauwe kul van maken. Het is de nor maalste zaak van de wereld", zegt Frans Giesen (47), die het grootste aandeel in de reddings actie leverde. Giesen reed op de bewuste zater dag 31 juli in zijn auto over de Kerkweg, toen een tegenligger spinde en ondersteboven in de sloot terecht kwam. De inzitten de van deze auto, Diane van den Berg (22), kon zich niet op eigen kracht bevrijden. De auto zakte langzaam weg in de modder. Giesen aarzelde geen moment: hij sprong uit zijn auto in de sloot om de andere wagen om hoog te trekken. „Kom op, trek ken, trekken!" riep hij naar voorbijgangers. Twee mensen schoten te hulp en de vrouw van Giesen pakte een krik, waarmee de redders de ruit van de auto kapot konden slaan. Hierdoor wisten ze Van den Berg uit haar benarde positie te halen. Inmid dels waren de helden zelf zo diep in de modder weggezakt, dat ze zich onmogelijk nog op het dro ge konden brengen als ze nog langer hadden moeten sjorren aan de auto. Eén van de twee andere redders is anoniem gebleven. De andere is Rutger Janssen (15), die bezig was met zijn krantenwijk toen Giesen hem om hulp riep. „Ik loop er niet mee te koop", zegt hij over zijn daad. „Niet iedereen hoeft het te weten." Toen hij zijn conrector vertelde dat hij gehul digd zou worden, vroeg deze meteen wie zijn vrienden en zijn favoriete leraar waren. Maar Janssen wilde niet iedereen voor de huldiging uitnodigen; alleen zijn ouders en zijn zus kwamen. Ook Giesen is bescheiden. Hij ging alleen met zijn vrouw naar het politiebureau. Bijzonder trots zijn de redders niet. Ze willen het tenminste niet toegeven. „Ik hoop dat ik ook word geholpen als ik in de sloot terecht kom", zegt Janssen. Voor Giesen is het de gewoonste zaak van de wereld: „Ik heb vijf entwintig jaar gevaren en wel vaker iemand uit het water ge vist. Ik handel gewoon gelijk als er wat gebeurt." ^■69 Fantastische partij. Per 50 grams bol. WARME HEREN RUIT SHAWLS. iel veel dessins. HEREN SCHIPPERSTRUIEN. Marine en zwart. Maat M t/m XL. DE VEILIGE PEUTER SLAAPZAK. Wartn gevoerd. Leuk bedrukt. Nieuw! THERMOSKAN. Voor warm of juist koud houden. Witnrotgekleurde streep. DAMES PANTALON KOUSJES. Sb kleuren! 2 paa TRICOT DAMES NACHTHEMDEN. Lekker lang. Lange Oók grote maten. 19.95 SINTPAPIER. Vlug kopen. 2,5 Meter lang. BLOEMENWEELDE. Boeket miniroosies. In 4 kleuren zijde. BOOK BIJ U IN DE BUURT! HOUTEN TELRAAM. 295 TOVERKRASBLOK. 275 PLUCHE DINOSAURUS. MET KRUTJES.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1