Bouw torenflats in Groenoord blijft gemoederen bezighouden 598-498-398" Schiedams Nieuwsblad IN DEZE KRANT BALY J Gemeenteraad steunt aidsopvangcentrum mm EËTHÖIKÉN Aankopen Artoteek 'De Leeuw heeft wat' Nieuwe weg in de maak onder spoorbaan door Mislukte overval Enquête wijst uit dat negentig procent van de bewoners tegen is KIJKCABINES ■H Welke richting wordt 't? H Werken in scheepsbouw verhoogt kans op kanker EDITIE P, DONDERDAG 18 NOVEMBER 1993, 42e JAARGANG I Uj de havenloods f Wegener huis-aarvhuLsbladGn HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM SClllPCEllTlS INllPl IW^hbH V GRATIS HERPLAATSING Aktie voor particulieren UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM Let op de speciale I - akties* S 010-4699444 Kijk op de rubrieks-pagina's Alléén voor particulieren 43 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK SCHIEDAM Stadgenoot en kunstenaar Daan van Golden heeft op verzoek van de Arto teek kunstwerken aangekocht voor de uitleen. Zijn keus viel daarbij op fotografie. Enkele van de aangekochte foto's expo seert de Artoteek op de Kunst beurs die begin december wordt gehouden in het Stedelijk Mu seum. De Artoteek toont dan tevens zelf aangekochte kera miek en kleinplastiek. In de uitleen van de Artoteek op het Bachplein is van 2 tot en met 16 december onder de titel 'Klant is koning' een selectie te zien uit het depot. De werken zijn door een kunstlener uitge kozen. A Alternatief plan voor Holierhoeksepolder GSS verbetert record SCHIEDAM De oproep die onlangs in deze krant werd gedaan om achter de identiteit te komen van de zes mensen die in het voorjaar van 1993 tijdens een optreden in het Passage Theater door Paul de Leeuw de deur wer den gewezen, heeft succes ge had. Ze meldden zich meteen de volgende dag bij de om roepvereniging. De VARA zocht het zestal om op oude jaarsavond van de partij te zijn in een televisie-uitzen ding waarin opmerkelijke kranteberichten aan de orde komen. Het opmerkelijke aan het bericht was dat de theaterbezoekers door De Leeuw werden weggestuurd omdat zij naar zijn zin te hard lachten. Inmiddels heb ben ze zich gemeld bij de VARA, waarna de afspraak is gemaakt om op oudejaars avond te verschijnen voor de uitzending vanuit De Hoge Vuursche in Baarn. Hoewel ze volgens één van hen. Ton Robben, eigenlijk geen oude koeien uit de sloot willen ha len, willen ze zich toch de kans niet laten ontgaan om een zo beroemd iemand per soonlijk te ontmoeten. Want zo bont kon de ster het niet maken of Robben blijft van mening: „Hij heeft wat". i Ja Onlangs is een begin gemaakt met voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van een nieuwe weg die zal lopen tussen Slimme Watering en de 's- Gravelandseweg in het bedrijfsgebied 's Gravelandse- polder. Een belangrijk onderdeel van deze werkzaamheden vormt de bouw van een onderdoorgang onder de spoorbaan Schiedam- Delft. Deze bouwactiviteit vindt plaats in de nachtelijke uren tussen 01.00 en 06.00 uur. Dit om het treinverkeer niet te hinderen. Tot zondag 5 december wordt gewerkt aan het inbrengen van damwanden en hulpbruggen. Bij het ontwerp van het spoorwegviaduct is rekening gehouden met een toekomstige inrichting die te vergelijken zal zijn met die van het NS-station Nieuwland. Voor de nieuwe weg is kort geleden een zandlichaam aangebracht waarop twee rijbanen voor het autoverkeer komen met aan beide zijde vrijliggende fiets- en voetpaden. In een later stadium zullen haltes voor het openbaar vervoer op het viaduct worden aangelegd. Daarbij wordt de tramlijn vanaf het keerpunt aan de Harreweg doorge trokken. Bij het ontwerp is tevens rekening gehouden met de uitbreiding van twee naar vier NS-sporen en met de bouw van een nieuw NS-station Schiedam-Kethel. De verwachting is dat de weg begin 1995 wordt opengesteld voor het verkeer. SCHIEDAM Een taxichauf feur heeft een poging tot overval kunnen verijdelen door onder bedreiging van pistool tegen een houten schot te bonken. Het voorval vond plaats in de nacht van maandag op dinsdag. Door het gebonk koos de over valler het hazepad en kon de chauffeur alarm slaan. Ondanks het feit dat het bij een poging bleef is het taxikorps ge waarschuwd. Afgelopen zondagochtend ver liep een overval succesvoller en moest de bedreigde chauffeur al zijn contanten afstaan. De mislukte overval vond plaats aan het Koggeschip en de politie vraagt getuigen die iets van het voorval hebben gezien contact op te nemen met de recherce van Schiedam, telefoon 010- 4494402. MONDAYS MARGARITAS FOR LITTLE MONEY! KEUZE UIT MEER DAN 10.000 EXCLUSIEVE PORNOFILMS V A. 10.- 30 MIN. SCHIEDAM Bewoners van de Laan van Bol'es en omgeving blijven zich verzet ten tegen de bouw van drie to renflats die Woningbouwver eniging Schiedam (WBS) heeft gepland. De gebouwen komen op de plaats van de winkels aan de Laan van Bo l'es met de daarboven gelegen woningen. Volgens J. Calkho- ven, lid van het actiecomité 'Torenflat Nee!' is er op 24 augustus een gesprek geweest met het bestuur van de WBS en een aantal wijkbewoners. Daarbij zijn de plannen toege licht. Bovendien gaf men aan de wijk te willen betrekken bij de te volgen procedure die aan de bouw voorafgaat. „WBS heeft de gemeente in kennis gesteld van een voorlopig plan. Als dat wordt goedge keurd dan betekent dit dat het bestemmingsplan voor de wijk Groenoord Zuid moet worden gewijzigd,' aldus Calkhoven. „Tijdens het gesprek met de di recteur van WBS maakten wij haar er op attent dat negentig procent van de bewoners tegen de bouw van de zestien tot twin tig verdiepingen tellende flats is. Daarop reageerde zij met de op merking dat dit geen belemme ring vormde voor de bouw. Dit was voor ons aanleiding een en quête onder de bewoners te hou den." Moeten winkets het veld ruimen Uit de ingevulde vragenlijsten blijkt dat 95,8 procent weet dat er plannen zijn voor de bouw van torenflats. Calkhoven: „On danks de minimale informatie die WBS aan de wijkbewoners heeft verstrekt was dit een opval lend feit. Verder blijkt dat ne gentig procent tegen en 3,7 pro cent vóór het verrijzen van de blokken is. De rest heeft geen mening." Als een van de redenen voor de sloop en de nieuwbouw aan de Laan van Bol'es geeft WBS (al dus actievoerder Calkhoven) de vergrijzing van de wijk aan. Jonger publiek Door het bouwen van een ander soort woningen gaat men er van uit dat dit een jonger publiek zal aantrekken. „Landelijke cijfers geven echter aan dat 42 procent van de bevolking ouder is dan 55 jaar, met daar tegenover 58 pro cent jonger. Dat stemt overeen met het Schiedamse beeld, dus dat kan geen aanleiding zijn voor de sloop." Ook de verpau pering van de wijk en de onveili ge situatie zouden te maken heb ben met de nieuwe plannen. „Onzin", zegt Calkhoven, „niets van waar. Uit onze enquête blijkt dat driekwart van de be woners geen verpaupering signa leert. Slechts zeven procent voelt zich in vergelijking met andere wijken in de stad onveilig in Groenoord-Zuid." Op 15 oktober was een afvaardi ging van het actiecomté aanwe zig op de algemene ledenverga dering van WBS. „Daar stelden wij de vraag wat er met de uit slag van de enquête gaat gebeu ren. Het bestuur was daarover nogal vaag, maar enkele leden verzekerden ons dat de uitslag serieus zou worden bekeken." Uitzicht Het bezwaar van de wijk richt zich voornamelijk op de afme tingen van de drie flats. Veel bewoners raken hun uitzicht kwijt en de winkeliers zullen moeten verhuizen naar de zij straten. Bovendien vreest het ac tiecomité een gebrek aan par keerplaatsen. Directeur De Graaf van WBS: „Binnenkort ontvangen de bewoners van het betreffende gebied en het actie comité een brief waarin staat dat wij het overleg met de gemeente starten. Daarna informeren wij hen over de afloop van dat ge sprek. Tot nu toe is er geen voortgang in de plannen ge weest. Ofschoon wij de uitslag van de enquête voor kennisge ving hebben aangenomen, bete kent dat niet dat wij daar geen rekening mee zullen houden. Overigens is het niet de bedoe ling dat zo'n torenflat twintig verdiepingen hoog wordt. Het moet wel passen in het geheel en dat is juist een van de onderdelen waarover wij met de gemeente willen praten". Oproep politie SCHIEDAM De politie zoekt getuigen van een ongeval dat afgelopen zaterdag rond 22.30 uur plaatsvond aan de Nieuwe Haven waarbij een Schiedams meisje van tien jaar gewond raakte toen zij door een auto werd geschept en de be stuurder vervolgens doorreed. Op het genoemde tijdstip liep het meisje op het trottoir aan de Nieuwe Haven. Uit de richting van de Mariastraat naderde een waarschijnlijk beige-kleurige Opel Kadett die de stoep op reed toen de bestuurder de bocht te ruim nam. Hierbij werd het slachtoffer geschept. Zij vloog over de motorkap en kwam met een smak op het wegdek terecht. De automobilist reed door rich ting Fabriplein. Getuigen van het ongeval wordt verzocht con tact op te nemen met de politie aan het Bijdorpplein, telefoon 4494499. Mededeling aan onze lezers en adverteerders In verband met werkzaamheden aan de tele fooncentrale is het hoofdkantoor van we gener Huis-aan-huisbladen, WTR en interlan den Spreigroep vrijdag 19 november tussen 16.00 en 16.45 uur niet telefonisch bereikbaar. re I en I SCHIEDAM Kamerbreed' heeft het Schiedamse gemeentebe stuur zich uitgesproken voor het beschikbaar stellen van 72.000 gulden voor het regionaal opvangcentrum voor aidspatiënten en seropositieven, het Ron Wichmanhuis in Rotterdam. Schiedam is de eerste gemeente in het Rijnmondgebied die zich sterk maakt voor de Stichting Vrienden van het Ron Wichmanhuis. Deze instelling verzocht het gemeentebestuur een gulden per inwoner beschikbaar te stellen voor het ontmoetingshuis waar niet alleen mensen die lijden aan aids, maar ook seropositieven en hemofiliepa- tientenzowel vrouwen, kinderen en mannen worden opgevangen. Het Ron Wichmanhuis is bedoeld als ontmoetingshuis voor mensen, woonachtig in het Waterweggebied. In totaal is vier miljoen gulden nodig voor de realisatie en exploitatie van het project. Zanger/enter tainer Lee Towers heeft zich beschikbaar gesteld als ambassadeur. Een aantal gemeenten houdt zich tot nu toe doof voor het verzoek van de stichting om een gulden per inwoner beschikbaar te stellen. D66-raadslid en penningmeester van de Ron Wichman-stichting Coby de la Rie: „Het gemeentebestuur van Vlaardingen stelt dat het aidsprobleem niet speelt in die stad. Dat lijkt ons zeer onwaarschijn- lijk omdat zelfs aids-patiënten woonachtig in kleine gemeenten op de Zuid-Hollandse eilanden hulp zoeken in Rotterdam. Het ligt in ons voornemen om alle OOR-gemeenten aan te spreken om daarmee voldoende geld binnen te halen. De steun van kerken voor de realisatie van het huis is bijvoorbeeld al geweldig. Afgelopen weekein de verzamelde carnavalsvereniging De Rietzeilers 2222,22 gulden (vanwege het 22-jarig bestaan kwam men op dit bedrag uit - re.) voor het Ron Wichmanhuis." De plannen voor het huiskamerproject/ontmoetingshuis zijn in ver gevorderd stadium. Zo zal het HIV in het pand onderdak vinden en onder meer een informatielijn openen en lezingen verzorgen. Verder staan zestig goed getrainde vrijwilligers klaar om de bezoekers op te vangen. „En dat is naar wij, als organisatie hopen, nog maar het begin van een adequate opvang", aldus Coby de la Rie. EXPOSITIE In de Teerstoof is tot en met het eind van het jaar grafisch werk te zien van Edy Casper. De exposante vindt haar inspiratie in oude culturen en kunstuitingen van primitieve volken. Het werk is vanaf een uur vóór de aanvang van de theatervoorstelling te bezichtigen.- SCHIEDAM Het Integraal Kankercentrum in Rotterdam heeft vastgesteld dat longvlieskanker het meest voorkomt op plaatsen waar veel mensen op scheepswerven werkzaam zijn. Schiedam staat op een vierde plaats in het lijstje van steden waar deze kankersoort veelvuldig is gelokaliseerd. Alblasserdam is de trieste koploper. In de scheepsbouw wordt veel gebruik gemaakt van blauw asbest. Dit materiaal is in bijna alle gevallen de veroorzaker van de ziekte. Bij mensen waar de ziekte geconstateerd werd bleek dat zij voornamelijk in de werkplaatsen verbleven en zodoende veelvul dig met blauw asbest in aanraking zijn gekomen. Dit verklaart tevens waarom meer mannen dan vrouwen deze vorm van kanker hebben opgelopen. Een adequaat geneesmiddel is er niet en slachtoffers hebben over het algemeen nog maar twee jaar te leven na vaststelling van deze diagnose. De regio Rijnmond scoort met longvlieskanker in tegenstelling tot buitenlandse havensteden in vergelijking hoog. Ook in Vlaardin gen en Maassluis is de vorm van kanker geconstateerd, maar in kleinere aantallen. SLECHTS EEN WEEK DIVERSE MODELLEN TAFBt BU4 STOELEN MET UCHTE SCHADE NU OF NOOltI r MEENEEMPRIJS I ZOLANG de voorraad strekt. als het om wonen gaatUklCfsSto 8 Capelle aan de Bezoek donderdag 25 november a.s. tussen 19.00 en 22.00 uur onze HEAO-informatie-avond Kralingse Zoom 91Rotterdam. Rotterdam Of bel ons voor 'n prospectus: 010-4526663 De HES Rotterdam verschaft je betere kansen. TELEFUNKEN SM-253 Mooi strak design. 63cm (netto 59cm) Black Super Planar beeldbuis met antireflex- coating. Briljante Black Matrix beeldkwaliteit, 2x40 watt muziekvermogen, 4 luidspre kers. 40 Voorkeuzezenders Teletekst met 8 pagina-geheu gen. IMC afstandsbediening (bedieningsmenu op het beeld scherm). Diverse aansluitingen ,a.2xScart. Van 1599,- 63 CM STEREO TELETEKST DEMO-MODELLEN STUNT (MEENEEM) PRUS Aanbieding geldt t/m 25 november en zolang voorradig FOTO - VIDEO

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1