It Extra daglicht doet winterdepressie als sneeuw voor de zon verdwijnen Oudejaarstraditie met Marco Bakker in sfeervolle 'Wien bleibt Wien'-concerten m ALGEMEEN SPEGHULVOOR HQ IEZIRS Little Voice op Zuid: muzikale komedie met Rotterdams accent Met korting naar Silvesterconcerten DE HAVENLOODS/HET ZUIDEN Cursus imker Subsidie voor tentoonstelling WVC subsidieert onderzoek en verstrekking kunstmatig-daglichtkastjes Karnahl in kerstsfeer SHOW VAN VERLICHTEN i mi mr - RoyalClow Callery DONDERDAG 2 DECEMBER 1993 Little Voice is de naam van een oer-Rotterdamse muzikale ko medie, die deze maand tweemaal (try-outs, vrijdag 10 en zaterdag 11 december) en in januari drie weken lang (van 4 tot en met 22) te zien is in Theater Zuidplein. Little Voice is een komedie van de jonge Engelse toneelschrijver Jim Cartwright, die ook tekende voor 'Straat' een stuk dat het Ro Theater enkele jaren geleden met veel succes werd gespeeld in de Rotterdamse Schouwburg. Zo wel Straat als Little Voice wer den in het Rotterdams vertaald door Jules Deelder. De hoofd rollen worden gespeeld door Vera Mann als Little Voice, Pleuni Touw als de,moeder en Hugo Metsers als de vriend van de moeder. Little Voice is het verhaal van een stil, teruggetrokken meisje uit Rotterdam-Zuid. Ze krijgt van haar overheersende moeder, die meer belangstelling heeft voor mannen en drank, de scheldnaam Schreeuwlelijk toe bedeeld. Het meisje leeft in een wereld van muziek: de platencol lectie uit de jaren vijftig en zestig van haar overleden vader. Zon der dat ze daar zelf erg in heeft, leert Schreeuwlelijk de zangeres sen van die tijd perfect te imite ren. Ze is een waar muzikaal wonder, volgens de vriend van haar moeder. Deze louche schar relaar vat samen met de moeder het plan op om Schreeuwlelijk te lanceren in het soundmix-circuit. Tegen de wil van het meisje, dat haar lot uiteindelijk in eigen hand neemt en in opstand komt tegen de wil van de volwassenen, die alleen op hun eigen winst uit lijken te zijn. Het is een stuk met humor, waarin mensen die de wind niet mee hebben, vechten tegen de ellendigheid van hun bestaan. Op hun eigen manier proberen ze er iets van te maken: de een door te vluchten in stilte, de an der door zichzelf en anderen te overschreeuwen. 'Little Voice' is een komedie, een licht stuk met veel muziek, maar wel over her kenbare mensen op herkenbare plaatsen. Theater Zuidplein, waar het stuk bijna de hele maand januari te zien is, maakt er een compleet feest van. Bezoekers kunnen voorafgaand aan de voorstelling lekker eten van een Chinees buf fet, afkomstig van restaurant Wing Wah (Tante Sjaan uit Ka- tendrecht). Daarvoor moet men wel vooraf reserveren bij Thea ter Zuidplein. Het buffet wordt ook geserveerd tijdens de try- outs. Acteur Tim Meeuws (ook be kend van Het Oude Noorden) brengt in de pauze als showmas- ter Loe Boe (een rol die hij in de voorstelling speelt) een karaoke- show, waar het publiek aan mee kan doen. De kaartjes voor de try-outs op vrijdag 10 en zaterdag 11 decem ber kosten 20 gulden. Meehap- pen van het Chinees buffet (tus sen 19.00 en 20.00 uur) kan voor f 17,50. De voorstellingen begin nen om 20.15 uur. Reserveren via 010-48 15 844. Vera Mann zijn de v welijke spelers Het Ambrosiusgilde, de vereni ging voor bijenhjouders, begint in de eerste maanden van het volgend jaar een cursus voor be ginnende imkers en mensen die dat willen worden. In ongeveer 20 lessen van twee uur, verspreid over het hele sei zoen, worden de beginnende le zers theoretisch geschoold en krijgen ze lessen in de praktijk. Ze cursisten leren bijvoorbeeld dat bijen houden in een stad ook mogelijk is: uit bijenkasten bij het Afrikaanderplein komt een heel goede opbrengst. De theorielessen worden gege ven in de lokalen van de lagere tuinbouwschool Hugo de Vries aan de Bosdreef 111 bij het Kra- lingse Bos. De praktijklessen vinden plaats op een educatieve bijenstand van het Ambrosius gilde aan de Nesseweg langs de Rotte tussen Rotterdam-Om moord en Oud-Verlaat. Inschrij ven voor de cursuskan via B. van Wallené, telefoon 01880-17656 en J. Tempelman, telefoon 010- 4569412. Voor de tentoonstelling 'Ouder worden en gezondheid', opgezet door het Patiënten Consumen ten Platform Nieuwe Waterweg Noord, heeft de provincie Zuid- Holland een subsidie van 88 dui zend gulden beschikbaar gesteld. De tentoonstelling is verplaats baar wordt vanaf januari Opge zet in blibliotheken en stadskan toren in het Rijnmondgebied, steeds voor twee of drie weken. Doel van de expositie is zoveel mogelijk mensen informatie te geven over het onderwerp 'ouder worden en gezondheid'. Ouderen hebben veel mogelijk heden om zorg te krijgen zonder opgenomen te hoeven worden in een verzorgings- of verpleeghuis. Die mogelijkheden worden be licht in de expositie. Er is ook aandacht voor het steeds kleiner wordende onderscheid tussen verpleging en verzorging. Er is informatie over cursussen in de buurt, zoals geheugentraining en gezond bewegen. Travel Clinic voor verre reizigers In het Havenziekenhuis in Rot terdam is sinds 1 december offi cieel een 'Travel Clinic' geopend. De polikliniek is bestemd voor reizigers die medische inlichtin gen, inentingen of andere medi sche ondersteuning nodig heb ben als voorbereiding op een reis naar verre bestemmingen. Ook voor medische keuringen voorafgaand aan een reis kan de polikliniek zorgen. Men geeft in lichtingen over voorzorgsmaat regelen voor ziektes als malaria en levert middelen die ongemak ken kunnen verlichten, zoals muggencrème en zoutoplossin gen, die vochtverlies kunnen te gengaan. Wie langere tijd in de tropen verblijft kan een 'medical kit' aanschaffen, die per persoon 'op maat' wordt gemaakt. De kof fers kunnen worden uitgerust met bloedvervangende midde len, steriele naalden en middelen ter behandeling van malaria, al les aangevuld met de benodigde gedrukte documentatie en mon delinge voorlichting. Er is een wekelijks voorlichtingsuur waar in een gespecialiseerde tropen- verpleegkundige voorlichting geeft over veilig en gezond ver blijf in de tropen. Het team van de Travel Clinic is bereikbaar via telefoonnummer 010-412 38 88. door ELS NEIJTS In navolging van psoriasispa- tiënten kunnen nu ook mensen met een als winterdepressie gediagnostiseerde inzinking met apparatuur thuis een be handeling ondergaan. De Stichting Thuiszorgtechnolo gie Nederland (STN) distri bueert de apparaten en bege leidt, waar nodig, de gebrui kers. Een winterdepressie kent geheel eigen, typische kenmerken. De belangrijkste zijn: abnormaal veel slaap, een toenemende be hoefte aan koolhydraten (als brood, rijst, maccaroni en ande re deegwaren èn zoetigheid, vooral chocola!). Ook klachten over sombere gedachten, gebrek aan energie en levenslust en af wezigheid van de behoefte aan sociale contacten horen bij het rijtje. Aangezien met name laatstgenoemde problemen ook bij andere soorten depressies voorkomen, moet een behande ling altijd door een deskundige worden voorgeschreven. Deze moet de klachten grondig schif ten op eventuele andere oorza ken. Het toedienen van kunst matig zonlicht verandert ie mands bio-ritme. Dat kun je niet ongestraft doen als er niets of iets heel anders aan de hand is. De naam zegt het al: de Stichting Thuiszorgtechnologie Neder- land(STN) is géén commerciële winterdepressie in het klein. Dan is je Daniïle Matto: „Een jet-lag is pijnappelklier ook van slag. instelling. Zij werkt zonder win stoogmerk. Het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) heeft de instan tie bijgestaan in het testen van apparatuur die thuis gebruikt kan worden voor het stellen van diagnoses en voor behandeling van bepaalde ziektes zoals psori asis. Verwijzing nodig Sinds uit onderzoek aan ver schillende academische zieken huizen is gebleken, dat door het toedienen van kunstmatig dag licht zogeheten seizoengebonden (winter)depressie kunnen wor den behandeld, distribueert STN ook kastjes die dat kunstmatige daglicht produceren. Wie een verwijzing heeft van een psycho loog of psychiater, kan er bij de stichting een bestellen. Voor mensen met klachten, maar nog zonder verwijzing heeft STN een neuropsychologe in dienst. Zij kan door middel van een intake gesprek en bijbehorende tests bepalen of er inderdaad sprake is van deze vorm van depressie. In het klein is een winterdepres sie te vergelijken met een jet-lag. Daniëlle Matto is die neuropsy chologe. „Het is belangrijk uit te sluiten dat de depressie door an dere zaken dan de wisseling van het seizoen veroorzaakt wordt", verklaart ze nadrukkelijk. „Wie in oktober een sterfgeval te ver werken heeft gekregen of bijzon der slechte herinneringen heeft aan de feestdagen, moet zeer zorgvuldig op dit onderwerp worden ondervraagd. Ook iets simpels als een verwaarloosde griep kan klachten geven die niet met onze behandeling op te los sen zijn. Toediening van kunst matig daglicht verandert je bio ritme. Dat kun je niet zomaar doen." Pijnappelklier Matto is klinisch psychologe met daarbovenop de nog jonge specialisatie neuropsychologie. Deze staat -heel in het algemeen voor meer bekendheid met het al dan niet goed functioneren van de hersenen en daaruit voort vloeiende gedragsafwijkingen en andere problemen. Matto: „Bij de hersenen hoort ook de pijnappelklier, een or gaantje dat verantwoordelijk is voor de productie van bepaalde hormonen. Ook voor de hormo nen die het bioritme regelen. Mensen die gevoelig zijn voor een seizoendepressie zijn mensen gebleken die sterk reageren op afname van de hoeveelheid dag licht. Hun pijnappelklier rea geert daarop door meer melato- nine te gaan produceren. Mela- tonine veroorzaakt meer behoef te aan koohydraten en slaap. Dat is het eerst bij dieren ont dekt. Onderzoek heeft uitgewe zen dat melatonine voor de win terslaap zorgt. Beren bij voor beeld, bleken eerst veel meer koolhydraten te gaan eten om vervolgens hun winterslaap in te sukkelen. Als hen extra licht werd toegediend, werden ze weer actiever." Wie aan een gediagnostiseerde winterdepressie lijdt en een be handeling wil, dient zich te reali seren dat een behandeling vijf dagen duurt en drie uur per dag vergt. Gedurende die drie uur waarvoor het best de ochtend vrijgehouden kan worden om het slaapritme niet te verstoren- dient men zich aan licht uit het kastje bloot te stellen. Een soort eierwekkertje waarschuwt iedere vijf minuten dat het tijd is om even in het licht te kijken. Tot op heden is bij 70% van de behan delden gebleken dat hun klach ten verdwenen. Ofwel al tijdens de behandeling, ofwel tot een maand later. Dertig procent bleek om uiteenlopende aanwijs bare en niet aanwijsbare oor zaak geen baat te hebben bij het toedienen van extra daglicht. Voor inlichtingen kan men tele fonisch contact opnemen met de STN op nummer 03480-22839. Marco Bakker is een van de so listen in de traditionele Silvester- concerten, dinsdag 28 en woens dag 29 december in De Doelen in Rotterdam. Het is alweer de zevende maal dat deze 'Weense' concerten rond Oud en Nieuw worden ge geven. Niet voor niets hebben deze muzikale evenementen zo'n succes: elk jaar genieten duizen den mensen in de sfeervol aange klede Doelenzaal van een ope retteconcert van bijzonder ni veau, met uitnemende solisten, een orkest dat de Weense traditie van binnen en van buiten kent, en dansers met een onvervalste Weense zwierigheid. Rond de 115 medewerkers be volken het podium op deze Weense avonden, die traditio neel het oude jaar uitluiden en het nieuwe jaar verwelkomen. De muzikale leiding is net als voorgaande jaren in handen van Laszló Maklary, een dirigent die ook het theatervak verstaat. Hij is directeur van de Volksopera in Boedapest en gastdirigent bij de Münchener Symphoniker. Hon- gaars-Weens is een betere type ring van de operette-traditie, want naast muziek van de Oos tenrijker Strauss staan ook on sterfelijke melodieën van de Hongaar Franz Léhar op het programma. Marco Bakker, onze 'eigen' ba riton, is ook buiten de lands grenzen een veelgevraagd solist. Hij is thuis in Wenen en in de gaarse soubrette Ildikó Seres en Weense traditie. Andere solisten de danskomiek Andras Schlan- in dit programma zijn de Hon- ger. de Belgische sopraan Ka- trien Gallez, die de harten van het publiek heeft veroverd. Haar ster is stijgende; ze zingt overal in Europa gastrollen. De dansers zijn afkomstig van het Györi Ballet uit Hongarije. Walsen en polka's van Johann Straus (onder meer uit 'Wiener Blut') en Franz Léhar (onder meer uit 'Die lustige Witwe') overheersen het programma. Maar ook andere oudere beken den komen er op voor: Offen bach, Kalman en Robert Stolz. Kaarten voor de voorstelling zijn nu al te koop. Ze kosten 50 gulden voor de eerste rang en 45 gulden voor de tweede rang. Le zers van deze krant kunnen met gebruikmaking van bijgaande bon 5 gulden korting krijgen op de kaartjes bij de kassa van De Doelen. Het concert begint om 20.15 uur. i luegener huLs-aan-hulsbLaden i Marco Bakker flankeert sopraan Katrien Gallez, de te Schlanger staat naast de Hongaarse Ildikó Seres. Lezers van De Havenloods en Het Zuiden krijgen tegen inlevering van deze bon aan de kassa van de Doelen vijf gulden korting op de prijs van de kaarten voor de Silvesterconcerten op dinsdag 28 en woensdag 29 december in de grote zaal. De kaarten kosten normaal 50 gulden (eeste rang) en 45 gulden (tweede rang). Lezers betalen dus slechts 45 en 40 gulden. De bon is geldig voor maximaal twee personen. loterdog tan 12.00 lol 14.00 oor op FM 93.4 JAARGANG 6- - NUMMER 49 - 04 DECEMBER 1993 D V A 1 6 3 Again Janet Jackson 2 5 4 Gaia Valensia 3 3 5 I'll never get over you John Hiatt 4 8 4 Leave me alone Back to Basic 5 19 2 I'm alive Jackson Browne 6 13 2 Hero Mariah Carey 7 2 5 Both sides of the story Phil 'Collins 8 12 4 Helemaal niets Roland Verstappen 9 RE 7 La soiitudine Laura Pausini 10 17 2 The perfect moment Christians' 11 1 10 Since I've been lovin' you Alexander O'Neal 12 23 2 Another day Fragment 13 10 4 No rain Blind Melon 14 22 3 Girls with guitars Wynonna Judd 15 4 5 Disco inferno Tina .Turner 16 16 3 For whdm the bell tolls Bee Gees 17 14 4 Biker like an icon Paul McCartney 18 20 2 Anniversary Tony Toni Tone 19 7 4 Kiko and the lavender moon Los Lobos 20 24 3 Escucha me Gipsy Kings 21 9 8 One goodbye in ten Shara Nelson 22 28 2 Mary Jane's last dance Tom Petty the Heartbreakers 23 11 5 Queen of the night Whitney Houston 24 25 3 Shape of my heart Sting 25 21 4 Tell me a story Pat Mears 26 27 2 Kom maar binnen Pater Moeskroen 27 29 2 All about soul Billy Joel 28 1 Stop loving me stop loving you Daryl Hall 29 1 Which way Steinway AJ Croce 30 1 Pizza lied Andre van Duin O deze «reet V vorige week De wereldberoemde Australi sche zanger Karnahl treedt vrijdag 17 december op in de Bethelkerk in Barendrecht, za terdag 18 december in de Gro te Kerk van Dordrecht, en dinsdag 21 december in de Grote Kerk van Overschie. Aan de concerten werken steeds verschillende koren en solisten mee. In Barendrecht zijn dat de koren Come let us sing uit Barendrecht, Jedid Jah uit Oud-Beijerland en de Spi- ritsingers uit Barendrecht. In Dordrecht zingen het man nenkoor Excelsior uit Hendrik Ido Ambacht, het koor 'Zuid- land' uit de gelijknamige plaats, het koor 'Groote Lindt' uit Zwijndrecht, het gemengd koor 'Maranatha' uit Rotter dam en het gemengd koor Ju bilate uit Rotterdam. In Overschie treden met Ka rnahl de koren Jubilate Deo uit Krimpen aan den IJssel op, het IJE koor uit Overschie en het mannenkoor Prins Alexander. Kaarten kosten 25 gulden. De- concerten beginnen steeds om 20.15 uur. Kaarten zijn onder meer verkrijgbaar bij de leden van de verschillende koren. De nieuwe grensverleggende show waar u een oogstrelend decor aan lampen vindt. Waaronder: DIJKSTRA Noral, Wever Ducré, Licrea, LUMPEN Sothis, Limburg en Missoni. Een stijlvol en zeer onderscheidend assortiment geeft u een heldere kijk op het gebied van verlichting. 6 dagen per week staan wij voor u klaar en bieden wij service en kwaliteit als vanzelfsprekende begrippen. Kom langs en geniet van méér dan 3000 m2 aan ruime variatie! Openingstijden: 09.00 tot 17.00 uur ROTTERDAM: Graafstroomstraat 93 Spaanse polder (010-4623070) SOESTERBERG: Amesfoortsestraat 3 (03463-53689) EINDHOVEN: Stratumsedijk 79 (040-123146) n - /iiff

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 11