KEIEN Df Praktijkgerichte bedrijfsopleidingen VEDIORa ivano worn GEVRAAGD H R Boekhoudkundig/financieel medewerker (v/m) internationaal wonen DONDERDAG 2 DECEMBER 1993 48-365 Het bedrijfsleven is aan snelle veranderingen onderhevig. Werknemers krijgen met steeds nieuwere ontwikkelin gen te maken, intern zowel als extern. Te denken valt hierbij aan ontwikkelingen op het ge bied van politieke verhoudin gen, marktontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van de concurrentie, financiële ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van de Europese eenwording, de toenemende eisen van afnemers, de invloed van techniek en van communi catie. Steeds hogere eisen worden er aan de leidingge venden gesteld. Zij moeten le ren inspelen op de ontwikke lingen en op verschillende ter reinen over kennis en vaardig heid beschikken. ..Specifieke kennis van de bran che is meestal wel voldoende. Veeleer gaat het dan ook om het tekort aan algemene kennis op het gebied van economie, or ganisatie, marketing, communi catie en leidinggeven", weet drs. J.A. Herrewijn, Account Mana ger Bedrijfsopleidingen van de Stichting Onderwijs Onderne ming HES Rotterdam. De Hogeschool voor Economi sche Studies (HES) in Rotter dam organiseert via haar oplei dingsinstituut HES/O&O (On derwijs en Onderneming) een breed scala aan bedrijfsopleidin gen. Herrewijn: „De managemento pleidingen van HES/O&O zijn bedoeld om op deze gebieden te scholen en bij te scholen opdat de betrokkenen beter kunnen in- n Michel Molier: „Onze avondopleidingen zijn bedoeld ?n hij te scholen, opdat betrokkenen beter kunnen inspelen 7i toekomstige ontwikkelingen. spelen op de huidige en toekom stige ontwikkelingen. Tevens wordt men hierdoor voorbereid op eventuele toekomstige func ties waarvoor hogere eisen wor den gesteld." Voor mensen met een MBO op leidingsniveau biedt HES/O&O een korte, drie maanden duren de, opleiding Middle Manage ment. De opleiding, die op één avond in de week (vier uren) gegeven wordt, start op 25 janu ari voor de achttiende maal. De cursus is enerzijds bedoeld voor functionarissen binnen de dienstverlenende - of produktie sector, anderzijds voor functio narissen in overheidsdienst die willen doorgroeien naar, al of reeds werken in een middenka der functie. Oorspronkelijk opgezet voor het bank- en verzekeringswezen is de tweejarige opleiding Econo mie Management. Gebleken is, vertelt Herrewijn, dat de stu die ook de belangstelling heeft van andere, meer technische be drijfstakken. De opleiding be staat uit drie modules, waaraan separaat deelgenomen kan wor den. Op 11 januari vangt de op leiding aan, waarvan het diplo ma recht geeft op een aantal vrijstellingen voor de (avond- )HEAO op de HES. Zowel op deeltijd- als op full-ti- mebasis kan de op post HBO- /post academisch niveau studie Master of Business Administra tion (MBA) gevolgd worden. MBA (niet te verwarren met Moderne Bedrijfsadministratie) is een Engels/Amerikaanse mas- teropleiding die volgt op het Ba chelor diploma. Zojuist terug van Amerika, waar hij een aantal universiteiten heeft bezocht, vertelt drs. Michel Molier, Project Manager MBA: „MBA's zijn in de 50-er en 60-er jaren ontwikkeld in de Verenig de Staten omdat er toendertijd grote behoefte was om voorna melijk technisch geschoold ka der in bedrijven een aantal ma nagementvaardigheden bij te brengen. Later is dit Amerikaan se model ook door Engelse uni versiteiten overgenomen. In de afgelopen decennia is de belang stelling voor MBA fors gestegen, met name omdat de studie theo rie en praktijk zo aan elkaar koppelde, dat de opgedane ken nis tijdens de colleges direct in de praktijk kon worden toegepast. Omdat MBA geen Nederlandse opleiding is, zoeken vrijwel alle Nederlandse hogescholen en universiteiten op dit gebied sa menwerking met een Engelse of Amerikaanse universiteit. De HES Rotterdam heeft de Uni versity van Portsmouth als part ner gekozen. Deze universiteit heeft een MBA-programma ont wikkeld, dat zij al jaren aan biedt. Portsmouth MBA wordt tot de top 3 van Engeland gere kend." Op 10 januari gaat de deeltijd studie en in september de full-ti me opleiding van start. Nieuw is de opleiding Toegepast Hoger Management. Deze hoogwaar dige, twee jaar durende studie, vangt in september 1994 aan. Naast de management opleidin gen biedt de HES/O&O ook op leidingen gericht op specifieke sectoren waarin managers vaak 'strategische' beslissingen voor hun bedrijf moeten nemen. De opleiding Transporteconomie en Distributielogistiek bijvoor beeld. De studie is onder andere bestemd voor het midden- en hogerkader in de sectoren trans port, distributie, groot- en de tailhandel, alsmede verladers en aan de transport- en distributie branche verwante bedrijven. In 12 avonden worden strategische ontwikkelingen in de transport en distributiesector belicht. Voor de periode van 8 tot en met 24 december zoeken wij een aantal gemotiveerde bestellers voor de regio Rotterdam en Hoogvliet. Je dient in het bezit te zijn van eigen vervoer, regenkleding en een goede beheersing te hebben van de Nederlandse taal. Ben jij degene die van aanpakken weet en heb je interesse, neem dan even contact op. Wij verzoeken kandidaten die woonachtig zijn in de regio Zuid/Hoogvliet contact op te nemen met de vestiging Beyerlandselaan 11a. Ben je woonachtig in de regio Centrum/Noord, neem dan contact op met de vestiging Meent en woon je in Vlaardin- gen/Schiedam, bel dan even met de vestiging Vlaardingen. Voor diverse zwembaden in Rotterdam en Dordrecht zoeken wij instructeurs op oproepbasis. Ben jij in het bezit van een erkend diploma Bevoegdheid-B of zwemonderwijzer, neem dan contact op met Diana Akerboom op de vestiging Beyer landselaan 11a. Alle functies m/v. Voor meer informatie kunt u contact opne men met de onderstaande filialen. U I T Z E N D B U R E A U X Meent 80-84, Rotterdam, 010 - 4333022 Beyerlandselaan 11a, Rotterdam, 010 - 4862288 Beyerlandselaan 67, Rotterdam, 010 - 4865066 Westhavenplaats 1Vlaardingen, 010 - 4602322 sint piet Sint Piet op bezoek ƒ.57,50. Bel gratis de Studentencentrale var 17.30-21.30 uur. 06-0991221. Ook verhuur kostuums. winkelpersoneel gevraagd Waayer de Kaasboer Voor een goede toekomst Waayer de Kaasboer met 140 verkooppunten in Nederland is een winkelbedrijf gespecialiseerd in de verkoop van Hollandse- en Buitenlandse kaas en Kipspecialiteiten. Vpor de regio Rotterdam Zuid vragen wij een: Assistent Filiaalbeheerder m/v Versprodukten Voor deze interessante funktie zoeken wij een nette en representatieve kandidaat tot 23 jaar. Verdere funktie eisen zijn:- Organisatorische kwaliteiten - Minimaal M.D.S./MAVO opleiding - Goede kontaktuele eigenschappen. Na een ruime interne opleiding en bij gebleken geschiktheid zal in de toekomst de overstap naar zelfstandige filiaalbeheerder tot de mogelijkheid behoren. r: 070 - 32 37 776. Gevr. TANDARTSASS. voor 4 New Starclub zoekt nog enkele dgn. p.w. medio feb. tot medio j GASTVROUWEN. Zeer hoge juni 1994, daarna voor 2 dgn p.w verd. Dag. vervoer aanwezig. In- Havo niveau of MBO diploma tern mogelijk. Info 0104764328 gewenst. Tel rr""-'"^ A c Siertsema- Baron, tel. 0 j418.38.75. (09.00-16.00 uur). j GELD verdienen met een goed produkt voor gewichtsbeheer- sing. Wordt distributeur van Her- balife. Wereldwijd een succes. Training mogelijk. Bel v formatie 01828-18505, fax Met spoed MODELLEN ge vraagd mannequin-dressmen- ifotomodel ook voor grotere ma ten. Ervaring niet vereist. Bel nu! Nog enige plaatsen bij SINT EN PIET Tel.: 010-4674696 Op 4 en 5 december SINT PIET bij u op bezoek tel. 010-2202101 huishoudelijk personeel gevraagd V40V i ddQd zelfsl delijke HULP v« lessen en verenigingen k Tel. 01881-2532. 'Gevraagd aktieve jonge man ivoor CHAUFFEUR/MAGAZIJN werkzaamheden. Leeftijd 18-20 jaar. Tel. 0104190019. Rotter- [dam-Zuid. oppas gevraagd Autorijschool De Ster 1e 5 lessen ƒ100,-daarna ƒ.40,- p/u. Van 09.-17. 010-422.62.88 na 17.u. autotel. 06-52752303. 1562 VRACHTWAGEN OF BUS- CHAUFFEUR worden? Wij leiden U op! Ook met trekker/oplegger Info: "Spider" verkeersscholen, Bergweg 209 Rotterdam. Finan ciering mogelijk. Tel: 0104659616/010-4561383. Autorijschool NIVO, rijksgedipl.! 1e 5 rijless. ƒ.175,-. Gratis theo rie. Spoedcursus ƒ.1025,- Info: 010-4253227-0052745252 Verkeersschool TEMPO, rijksge- Direkt zoekt met grote spoed JONGE DAMES Lft. 18 t/m 22 jaar, voor schoenwinkel. Heb je interesse kom dan direkt langs. Oostmaaslaan 31, 3063 AN Rotterdam H—1 horecapersoneel gevraagd Werkt u in de Horeca? GEEN LID VAN DE VAKBOND? Wilt u toch weten of uw loon correct betaald wordt? Elke eerste maandag van de maand kunt u dat, tussen n 19.00 uur, laten controleren bij de Horecabond FNV _ldipl. ook in R'dam div. TER gevraagd. Info bij Marmer- Met spoed gezocht betrouwb schakel en automaat, 1e echte Bel: 010-4422282. i OPPAS voor ons 1 jr. dochtertje r,'li!sr„nV 1001 gezichten zoek. nog 286 i bij ons thuis en i.v.m. onze onrè- 01880- figuran- I gelm. werkt. Info; 078-104736. 43971 bgg 070-3457626 i Tel. 010-4677648 HULP vanaf 17-25 jaar vi markt Afrikaanderplein I tel. 010-4852103. Gevr. leerl. MATROOS op cc ter. Ned. Vlag i.b.v. mons boekje. Tel. 010-4297073. Al 42 jaar uw vertrouwen in ver- 3~ mnd Ma'dfdö "8*1548 15 keersschool BLAD, gratis theo- R'dam Kral. 0104695023 rieles' alle ni°Pl- ook °P'- in Z"4" 6-8 weken. Bel: tel. 0104194166 of 01858-12156 s huis. Tel. 010-4501856. RIVO-Talen: privé- en groeps les, in-company training, crash- es, Certificado de Espafiol, personeel aangeboden SWING is the Thing Nieuw! Tap- dance beginners bij Balletstudio Henny Pieck, Rotterdam- West, Autorijschool VIOS uw rijbewijs in 8 weken voor ƒ.999,- incl. exa men of ƒ.37,50 per les. tel. 01880-18371 of 06-52758677 Den Haan den Haan KONTANT GELD. Erk. ondernemer KvK nr 111289, koopt hele ged. van inboedels, bankstellen, eethoe- ken, wandmeubels, slaapka mers, gasfornuizen, fietsen, boeken, kunst, antiek, curiosa. O.a. schilderijen, porselein, goud, zilver, glaswerk, klokken. Tel: 4125790 - 4664129. Tel: 06- 52919280. Fax 4148408. Soeten- daalseweg 79-83. W.Tönder erkend opkoper, Zwaanshals vraagt hele of ged. INBOEDELS zoals: bankstellen, ijskasten, eethoe- ken, gasfornuizen, bedden, matrassen, vloerkleden, kleden, boeken, gashaarden, zilveren voorwerpen, bergmeubels, sa lontafels, schilderijen, etsen, klokken, buro's. Specialist in woningontruiming. Inl.telefoon: 010-4134492 of 0104673065. Firma SEBASTIAN vraagt te koop: Inboedels of gedeelte van inb., alle klassieke, eiken, Lode- wijk, Barok en Antieke meube len. Event, ontruimen van wo ningen nog dezelfde dag. Alles tegen cont.bet. Ook 's zondags. Tel.0104613337 4189458 FACULTEIT WELZIJNSWERK ARBEIDSVERHOUDINGEN GEZONDHEIDSZORG [WAG] vraagt t.b.v. de Dienst Financieel/Economische Zaken per zo spoedig mogelijk een (omvang van de aanstelling 30,4 tot 38 uur) Taken het verrichten van boekhoudkundige a het uitvoeren van diverse financieel/administratieve en beheersmatige werkzaamheden Functie-eisen praktijkdiploma boekhouden of daarmee gelijkwaardig te achten diploma voor de functie geëigende ervaring (bij voorkeur bij een onderwijsinstelling) ervaring en inzicht in het werken met een geautomatiseerde boekhouding redactionele vaardigheid ervaring met administratieve procedures en met automatisering enige bekendheid met het opstellen van financiële jaarstukken accuratesse, stressbestendigheid, flexibiliteit, assertiviteit en goede contactuele eigenschappen Salaris het salaris bedraagt bij een volledige aanstelling minimaal f 2.417,- en maximaal f 3.650,- (schalen 5/6 bbra 1984) Uw schriftelijke sollicitaties met curriculum vitae kunt u vóór 13 december 1993 richten aan de Dienst Personeelszaken van de faculteit, Wytemaweg 15, 3015 cm Rotterdam. Nadere inlichtingen over de functie kunt u verkrijgen bij het hoofd van de Dienst Financieel/Economische Zaken, de heer R. Notenboom, telefoon (oio) 4 40 33 11. Gezien het streven van de hogeschool te komen tot een even wichtige verhouding tussen het aantal mannelijke en vrouwelijke personeelsleden, wordt vrouwen uitdrukkelijk verzocht te reageren. Hogeschool Rotterdam Omstreken Self Line start in uw omgeving een cursus THUISKAPPEN voor oud (ƒ.45,- p/lesavond) lessen ook per ANWB-erkende auto- en motor- rijschool Bastinck 010-4661398 PIANO en orgelles geeft Mej. 'b Charlois 0104295823. De VIERSPRONG gespec in au tomaat. Tev. schakel ƒ.37.50 p. 50 min. tel. 0104183451. T.k. gevr.: Hele of gedeelte v INBOEDELS en alle voorkomen de huisraad. Kunst en antiek Barok en Lodewijk Klassieke en stijlmeubelen. Gespecialiseerd in het ontruimen van woningen Vrijbl. en Kontante betaling, (voor binnen 30 min. ter pl. 0652- 980569) of tel. 0104679983. Bel G. Doolhof, erkend opkoper van hele of ged. van INBOE DELS, bankst., eeth., klein meu bels, antiek en curiosa. Alle soorten klein huisraad. Ontrui mingen enz. cont. betaling nog dezelfde dag, tel. 0104147906. Autorijschool DOBBINGA (rijks gedipl.) 1e 10 lessen van 60 min. ƒ.350,- tel. 010-4564014. ƒ.850,-. Autotel.:06-52.737130. TALENPRAKTIKUM "ZUID" individuele talencursussen. Gratis proefles/info 010-4813759. opleidingen administratief/commercieel medewerker 0104814777. Ook als u zich wilt aanmelden als lid, kunt u bellen! Is het tobbe met Uw wasauto maat Heeft U een warme KOELKAST Blijft Uw droger koud Voor al Uw witgoedpro blemen tel. 010-4861221. Bij re paratie geen voorrij- of onder- zoekkosten. Schriftelijke gar. Gevraagd BUFFETJUFFROUW Sandwich Corner luxe broodjes tot 30 jr. erv niet ver voor café zaak in Centrum R'dam zoekt Tel. 010-4230238 na 17 uur. MEISJE 16 18 jr. voor 32 u P wk Zaterdag^Zon^dag^vrij Be! diverse vakatures WASAUTOMAAT defekt? Repa ratie alle types. Rotterdam en omstreken, geheel Zuid-Hol land! Geen voorrijkosten, prijs opgave. U belt ik kom direkt!! Bel nu: 0104194628. Voor ons bedrijfsburo zijn wij op zoek naar een Werkvoorbereider m/v Vereisten: opleiding MTS voor meubilerings- en houtbedrijven of gelijkwaardig; enige jaren ervaring in soortgelijke funktie in de interieurbouw. Funktie inhoud: vanaf tekening samenstellen van materiaal- en produktie-staten. Werkzaamheden worden uitgevoerd m.b.v. een computergestuurd systeem. Kontrole van bestellingen en diverse administratieve werkzaamheden. Intensief kontakt met magazijn en produktie-afdelingen. Breedveld biedt u een zelfstandige funktie met een goed salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden. Brieven t.a.v. de heer A. van Munster. Breedveld Interieurwerken BV Postbus 10083, 3004 AB Rotterdam ADM.- BELASTINGADVIES- kantoor mr. A. Wolfinger; effi ciënt en klantgericht; v.d. Horst straat 11, R'dam. 010-4650595 Voor REPARATIE en vervanging van al uw houten ramen, deuren en kozijnen. De Driehoek tel. 01870-85549. Rep. wasautomaten en koelkas ten. Binnen 24 uur aan huis. Geen voorrijkosten. Handelson- dern. P. Spruit. 0104613656. Voor al Uw onderh. en schil- dersw. ƒ.24,- mbinn./buit. o.a granol, witten ƒ.5,- m! parket- beh. 4833868/ 01804-24335/25421 Het beste schilderwerk in en rond Uw huis teg. de laagste prijs. Erv. schild, b.z.a. vrijbl. prijsopg. geh. Z.H. 0104325802. Oranje Bouwtechniek BV HES/O&O avondopleidingen Begin 1994 starten wij o.m. met Economie Management (2 jr) bestemd o.m. voor bankmedewerkers met tenminste MBO Middle Management (15 weken) Transport Distributielogistiek (12 weken) Alle opleidingen worden gegeven op de Gevr.INBOEDELS of ged. Alle soorten meubels, w.o. Lodew. barok, eiken, noten, klass., mo dern, antiek. Ook wit-, kleingoed en curiosa. Gespec. in ontr. \-- won. Vrijbl prijsopg. Bet. kc dezelfde dag. 0104145434. of Eethoek, Kasten. Antiek, restpartij, kelder, Woningontrui ming, ook na overlijden. 010, 4143567 bgg 010-2132501 WIJ zitten ZONDER HANDEL. Geh. woningontr. ook ged. in boedels, bankst., eeth., sl. kmrs.e.a. meubels, klein goed en leren motorjass. 0104777727. Dubbelbrander gashaard me kolen of houtvuur en ronde gas haard. Tk. gevr. 0104152219. berichten en oproepen i VERHUIZINGEN of kl. vrachtjes j Slachtofferspreekuur Naaimachine Reparatie aan huis. Sinds 1945 Alle merken. Gedipl. vakm. Met gar. Geen voorrijkosten 0104209470. T. v.d. Klooster jr. Als: - u gewond bedrijfsongeval, e mm Indien:- hiervoor een ander aanspakelijk r, i- g0e(j te Weten dat u recht heeft op professionele hulp. Burgers Schaderegelingsbu- Stof- en geluidsarmstraler i.b.v. groot rijbewijs en chauffeursdiploma Betonboorder i.b.v. rijbewijs B-E Schriftelijke sollicitatie's met c.v. kunt u richten aan: Oranje Bouwtechniek BV, Postbus 628 3200 AN Spijkenisse H. Oranje. Voor al Uw glas en kozijnen. Bel 0188040386 De goedkoopste in de Regio Zuid-Holland. I TUINAANLEG en onderhoud, te- commercieel personeel U bent ONDERNEMEND?! U zoekt een nieuwe uitdaging in marketing en distributie?! Part- of full-time. Bel tel. 02503- Vooral uwWIl werk. Goed i 1 0104131591 n verf- behang- n goedkoop tel. 18.00U. stucwerk. Tel. 0104102816. technisch personeel gevraagd i NO CURE-NO PAY De juristen en schaderegelaars v reau staan voor u klaar. Wij werken op basis vu en uitsluitend ten behoeve van slachtoffers. Op dinsdagavond houden wij SPREEKUUR van 19.00-20.00 uur. Komt u gerust langs om te kijken wat Burgers Schaderegelingsbu reau voor u kan betekenen, of bel voor gratis informatie. Burgers Schaderegelingsbureau, Provenierssingel 12, 3033 EK Rotterdam, tel. 0104677500. Solidair 93, partij voor ouderen, uitkeringsgerechtigden en al leenstaanden zoekt vrouwen en mannen, die de partij willen ver tegenwoordigen in de Gemeen teraad. JAAP V.D. SCHEUR Tel. 0104230702-de Rie. NEW-AGE MUZIEK: iedere werkdag 's-morgens van 6 tot 8 uur en 's-middags van 17 tot 18 uur, via kabelnet 99.6 FM-R'dam. Wie heeft aanrijding Vieram- bachtstr. op 21/3 '93 op zondag 00.30 uur) gezien. Bel a.u.b. 4764218 tussen 17.30 - 18.30. BALLONVAART-Kadobonnen, voor Sint en Kerst 75,- korting voor 60+ senioren nov-maart. Bel Ad Ballon: 076-145372 Verantwoord AFVALLEN! Bel nu: 0104650090. te koop gevraagd algemeen GEZOCHT!!!! Spontane gezellige Ned.-sprekende vrouwen er: mannen die bij een stijlvol Es cortbureau op een ongedwon gen manier hun geld willen ver dienen. Bel vrijblijvend voor info: 0104753289 v a. 14.00 u. Wij zoeken MODELLEN voor prom. werk modeshows figura tie en fotowerk. Alle typen leeft en conf. maten. Erv. niet vereist. Bel voor info New Models. Tel. 0104213502, ook zaterdag en 's-avonds tot 22.00 uur Hulp op Camping in Z.W. I °?df h' VERWARMINGSIN- SPOED: HLS zoekt voor FRANKRIJK seizoen 1994 Bar- ST.ALL ,Warmte Te?,h0nl®k: plaatwerkerij in Maassluis Rest Snackbar-keuken onderh. schoorsteenvegen. 078-154182. viertal MIG Lassers. Leeftijd zwembad. Alg. dienst. Info: Le VAN GEET ELEKTRA. Vlug rrtnH ,R 1 Camp de Florenze, 32480 La Ro- j Voordelig. mieu, Frankrijk. Tel. 09-33- - 62281558 of 010-4323743. Schoonmaakbedrijf City Service B V. vraagt met spoed een nette INTERIEURVERZORGER m/v voor een object in Rijsoord. Werktijden di/wo/do 08.00 -12.00 uur. Inl.: 0104322000 (tussen 10.00 - 15.00 uur). 4517125 ook na 18.00 ui Spec, in KEUKENS en badka- mers gratis advies en prijs op- I CAD-CURSUSSEN op rr gave. Tel. 0104564615 1 Frln-T<w-hni»v ?.S'rrk 20 i a/d de 'Jssel. te koop gevraagd. Tel. 0104770822. BOEDELS zoals: bankstellen, eethoeken, zilverkasten, boe ken, zilveren voorwerpen, Lode wijk bankstellen, eethoeken, sa- ontafels, schilderijen, etsen, klokken, buro's. Specialist in het ontr. v. woningen. 0104669332. T.k. gevr.: BANKSTELLEN, eeth., slaapk., geh./ged. inboedels, ontruimen v. won. U belt wij ko men. Den Haan, Peppelweg 91, - ged. INBOE- T.k. gevr. hele DELS, antiek stijlen bankstel, eethoek, kast, kleinmeubel enz. Ook klein huis raad, kleden, schilderijen, glas porselein enz. enz. Ook zijn wij gespec. in: ontr. v. kelders, zolders geh. woning. Gebr. van Weereld B V. 01860-20411/ I 17296 Oud-Beijerland. 010- 4653336/4123615 R'dam Alles tegen contante bet. Bel tot 23u. '2-748096 of 0104568099. T.k. gevr. Koelkasten/diepvr., gasfornuizen. Def. g. bezw. Ook buiten R'dam. 010-4835681. T.k. gevr.: WITTE 4 pits gascom- foor of gasfornuis v. Etna, Pel- grim of Atag tel. 0104152219. Divano Divani een luxe meubelspeciaalzaak aan de meubelboulevard te Capelle a/d IJssel. Zoekt voor het verzorgen van de dagelijkse administratie en het bestellen van de orders bij onze buitenlandse fabrieken een medewerkster die gewend is snel en accuraat te werken. Boekhoudkundig is en de moderne talen spreekt waaronder Spaans en Italiaans. De werktijden zijn van maandag t/m vrijdag van 9,00 tot 13.00 uur. Een leuke baan In een prachtige ambiance met fijne collega's en een goed salaris staan hier tegenover. Bent u geïnteresseerd, stuur dan een uitgebreide sollicitatiebrief met pasfoto naar: Divano Divani, Schinkelsebaan 3, 2906 LE Capelle a/d IJssel, t.a.v. afd. Personeelszaken. therapie Tel. 010-4602590 radio/tv/video VENTURA INTERNATIONAL vof voor reparatie aan tv video en audio. 7 dagen per week! Voorat een prijsopgave. 3 maanden schrift, garantie. Oók bij u buurt! Tevens voor van uw video. Bel 0104299000 01804-13250 01807-18042 010-2020896. REP. alle merken KTV video ai dag geholpen 0104712207 heTreinigen Audi°> KTV, Video REPARATIE. Vooraf gratis prijsopgave. 3 mnd gar Ruiter, Wolphae bocht 81, tel. 0104294359. HUURKOOP: TV v.a. ƒ.11.95 pwk. Videorec. ƒ.6,95. Hifi audio sets v.a. ƒ.9.95 CD-I ƒ.9,95. Ook verhuur zonnehemels, wasau- tom. koelk. enz. Nieuwe appara- ten. Bel TOPAZ: 06-8499. Kleuren TV of Video defect? Wij komen direct! 24 uurs service Geen voorrijkosten. ALVO altijd voordeliger. Nw. Binneweg 318 en 320 R'dam. tel. 0104760106 'GARANT* Televisie Service, Reparatie van KTV en Video. Snel en voordelig. Vooraf prijs opgave, geen voorrijk. 4 mnd. garantie. 0104714855/4708407. Nieuwe KTV v.a. ƒ.599,- Video v.a. ƒ.499,- Stereoset v.a. ƒ.199,- Inruil KTV v.a. ƒ.149,- Video v.a. ƒ.249,- TV Paleis Strevelsweg 25 R'dam-Zuid 0104851106. QUICK TV Snel service, tevens video, 3 mnd. garantie. Geen voorrijkosten. Dag 165B 0104677519 of 4222885 Te koop gevr. Video-KTV beslist hoogste prijs cont. geld def geen bezw. Tel. 010-4851106 of 06-52.755.107. 4262996/4707143 lid uneto. ouder dan 5jr. Tel. 01804-31884. Wij betalen de hoogste prijs voor uw KTV/Video. Def. gn. bezw. kont, geld. 0104158148. KTV Reparatie 24 uur service. Geen Voorrijkosten. 3 maanden garantie. 0104191147. REPARATIE, aan koelkast, was automaat, TV, video, stereo, bin- nen 24 uur. Tel 010-4770400 ƒ.100,- tel: 0104714934. bromfietsen SINT AANNBIEDING: Scooter alarm met uitgebreide afst.bed. Nu ƒ.174,95. Op is op! Natuurlijk bij Fred Motoren. Alles op ge bied van scooter en bromfiet sen. Stieltjesplein 12-16. Tel. 0104860380 Helmen nu va ƒ.50.- Mamadou gespec. als Medium helpt u m. probl. als je nodig heeft partner in geluk, bij exa men, besch. teg. boze geesten Verl.liefde. Terugwinn. enz. Snel result.4657856. Heer Kerstantstr Zoekt u GENEZING, innerlijke I bevrijding? 010-4377643. rommel markt en veilingen Bilabi MEDIUM en HELDER ZIENDE. Helpt U uw moeilijkste problemen op te lossen. Fami liegeluk, liefde etc. Effectieve werking. Tel. 010-4676292. Van I 8.30 - 18.30 uur. Grote vlooienmarkt Gouda SPORTHAL DE SPRINGERS Sportlaan 2 Zo. 12 dec. 10-17 u. (ontheffing). Org Buro Midland B.V. 033-751167 Abu Bakar een MEDIUM helder- I ziend, zal U Helpen Uw moeilijk ste Problemen op te lossen o.a Liefde en Werk en beschermen I bij Uw gezondheid enz. Tel. 010- i 4852866. Fuchsiastraat 15b. MOHAMED (Medium) voor be scherming tegen vijanden aar- i zei niet ontdek de waarheid di- bescherming eeuwigdurende liefde geluk werk 010-4625537. DE WITTE MARKT de gezellig ste vlooienmarkt v Ned. 200 kramen, led. zat. 06.00-16.00u. Snelweg R'dam-Zierikzee, af slag 's-Gravendeel afslag Hei- nenoord/Boonsweg. Kraam hu ren tel. 010-4843289/ 018624534/ 015-628036. Ook op kadobon BEAUTY-VER WENDAG v. ƒ185,- v. ƒ95,-. Geh. schoonh.beh. v./65,- v./35,- Kleurstijl make-up analyse v ƒ159,- v. ƒ99,-. tel. 01819-13302 Alie Medium gespecialiseerd in liefdes-problemen, faalangst examens en hulp bij werk/za ken. Gegarand. werking binnen enkele dagen. Tel. 010-4653673 HERA Helderziend Medium helpt u in geluk, liefde en relatie Bescherming tegen slechte in- vloeden enz. Snel resultaat. 010- 4657787 Wiekstr. 47a TREINENBEURS Spijkspoor Nieuwe lokatie 11 dec. 1993 Chr. scholengemeenschap "Blaise Pascal". Nijverheidstr. 2 Spijkenisse, open v. 10.00-15.00 u. Goede parkeergelegenheid. De Bumper3 Verd. vol nostal gie van 1900 t/m 1960. Ringdijk 5, Ridderkerk. Tevens inkoop, open v.a. 12.00u. 01804-21059. AFVALLEN? Dr. Sim6on-kuur 4 i wi hoifmmari^t 11/10 !e1dmgk9merafsr,a"ne,iee?eT j ha, Rotterdam Inl.08812/ 01819-13302 of 04108-16302. Nieuw STOOMMASSAGE voor i kade^? elkeen uw gezondheid. 0104760634. de 71 elke dag 9eoPend

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 17