Gemeente Vlaardingen weigert ontwerpfoto's voor kerstkaart Soheb(] WATERWEG Grote Kerk echoot weer Turkije wijzigt telefoonnummers Dat zal niet meer knallen! Burger Belangen gokt op vijf zetels Bluesrock in Podium Nog steeds onveilig vuurwerk in omloop NOVA Kunstbeurs presenteert werk van 48 kunstenaars GRATIS VLOER BEDEKKING 40% KORTING DE HAVENLOODS Glad hè... DONDERDAG 2 DECEMBER 1993 Consumentenraad bij nutsbedrijf SCHIEDAM Met het instel len van een consumentenraad wil het Openbaar Nutsbedrijf Schiedam de vinger aan de pols houden bij de kwaliteit en de kosten van het door haar gele verde produkt. Het ONS is niet het eerste bedrijf dat een derge lijke raad installeerd. Het is de bedoeling dat door middel van het wetsontwerp Wet Energie distributie in 1995 alle nutsbe drijven in Nederland een consu mentenraad hebben geïnstal leerd. De raad zal bestaan uit acht personen die als individu of als vertegenwoordiger van een maatschappelijke organisatie plaatsnemen. Men zal zich rich ten op huishoudelijke en (klein- jzakelijke klanten. Daarbij zal het gaan om de dienstverlening, het incassobeleid, voorlichting, milieuactiviteiten, prijzen en/of tarieven. De Schiedamse consu mentenraad wordt half januari geïnstalleerd. Wilgen in bibliotheek WATERWEG— De knot- groep Midden-Delfland heeft een reizende tentoonstelling ingericht over de knotwilgen in deze regio. De tentoonstelling is te zien in een aantal bibliotheken. In de bieb aan het Bachplein in Schiedam-Noord is dat van 6 tot en met 31 december en voor Vlaardingen in biblio theek De Loper van 3 tot en met 22 januari. In de biblio theek van Maassluis is de ex positie te zien in de eerste twee weken van februari. Mensen die zich willen opge ven als knotter kunnen zich aanmelden bij mevrouw Van Nierop, tel. 4352156. 'Simple men' in Filmhuis SCHIEDAM - Flitsende dialo gen in een modern sprookje over grote gevoelens en alledaagse ge beurtenissen. Daar draait het om in de film 'Simple Men' die vrijdag 3 december draait in het Filmhuis (Nieuwstraat 12). Aan vang 21.30 uur, entree vijf gul den. PERSON AI. STYLING ZONNESTUDIO Nieuwlandplein 20 - S'dam Tel. 27310 99 megener huLs-aaohuLsbladen Prins Hendrikkade 12-16, Gebouw 'Maaspoort', postbus 1980, 3000 BZ Rotterdam. Telefoon (centrale): 010-4.699.911 DUO'S (rubrieksadvertenties): 010-4.699.444 Telefax directie: 010 - 4.699.362. Telefax advert, afd. en redactie: 010-4.600.205. BIJKANTOOR: Hoogstraat 122, 3131 BP Vlaardingen, Postadres: postbus 220, 3130 AE Vlaardingen, tel. 010 - 4.352.911 Kantooruren: maandag t/ ADVERTENTIEVERKOOP: VLAARDINGEN: M. v.d. Sluis (tel. privé 010 - 4.706.738) SCHIEDAM: N. v/d Marei (tel. privé 010 - 4.716.693) MAASSLUIS: E. den Breejen (tel. privé 01880 -15244) (tel.privé 010 - 4341702) Foto's: Fotobureau Roel Dijkstra, DE HAVENLOODS verschijnt elke donderdag huis-aan- huis in Rotterdam e.o. in 12 edities ei is een uitgave van Wegener Huis-aan-huisbladen B.V., behorende tot Wegener N.V. (zie HOOFDKANTOOR). DIRECTIE: Th. S. Bakker R.M. Brokking, commercieel adj.- een totale oplage van ru miljoen exemplaren. BEZORGING: Interlanden/Spreigroep. Bezorgklachten (tijdens kantooruren): 010 - 4.699.612/4.699.613 P+S+T VLAARDINGEN 'Te ne gatief voor het imago van Vlaardingen'. Zo zou het oor deel van het college van bur gemeester en wethouders heb ben geluid over de foto van Eric van Straaten die ge bruikt zou worden als kerst kaart van de gemeente. De Vlaardingse fotograaf legde naar eigen zeggen 'één van de mooiste plekjes van Vlaardin gen' vast: het zicht vanaf de Maasboulevard op de over kant. Een kleurenfoto waarop de lichtjes van de petrochemi sche industrie prachtig uit kwamen. Niet dus, volgens B W. Van Straaten leverde volgens opdracht twee foto's in bij de gemeente Vlaardingen. Op de tweede plaat stond de Pelmolen, genomen onder de zandtrechters door aan de kade. De commissie voor de Beeldende Kunst oor deelde positief over het ingele verde werk en vond het van hoog artistiek niveau. De com missie voelt zich nu gepasseerd door het besluit van hogerhand. B W wezen de foto's namelijk 'Kinderachtig' Van Straaten vindt de weigering van het college 'kinderachtig'. „Het besluit de foto's niet te gebruiken sloeg bij mij in als een bom. Juist in deze tijd moet je open kaart spelen. Je kunt Vlaardingen niet verkopen als de Hof van Eden. Dat heb ik ook in een brief aan B W verwoord. Daarmee is voor mij de kous af. Ik draai me om en ga weer ver der. Ze betalen overigens wel gewoon uit. Het gaat me niet om het geld, maar om de eer", aldus Van Straaten. Hij wil zijn 'ge wraakte' foto niet beschikbaar stellen voor publicatie omdat anderen dan zullen denken dat hij zijn gram wil halen. Wethouder Kees van der Windt van Cultuur noemt de gang van zaken 'vervelend'. „We hebben in B W het adviesvan de commissie niet overgenomen. Het was voor ons een kwestie van smaak; zet je zoiets op een kerstkaart die het college ver stuurt? Vlaardingen ligt midden in een industriegebied, dus kom je al gauw uit op een dergelijk onderwerp. Dat mag op zich geen punt zijn. De volgende keer zullen we echter een betere pro cedure in acht moeten nemen. Met de kunstenaar vooraf pra ten over onze verwachtingen van een kerstkaart. Dan kan hij zelf beslissen of hij de opdracht aan neemt. Nu is er een vrije op dracht verstrekt en kun je alles verwachten. Bovendien zie je de foto's pas helemaal aan het eind van de rit. Ik vind het vervelend dat het zo is gelopen. Ik zal binnenkort Van Straaten uitnodigen voor een ge sprek", aldus Van der Windt. Onlangs is een werkgroep in het leven geroepen om het toeristi sche imago van Vlaardingen op te krikken. Er werden allerhande ideeën gespuid. Eén van de trek pleisters van de stad zou zijn: Het uitzicht op de Nieuwe Wa terweg... Er is inmiddels een andere plaat gekozen voor de kerstkaart die al in het bezit was van de ge meente. Op de foto, van de hand van Arie Wapenaar, staat een kunstwerk. Welk kunstwerk dat is, wil Van der Windt niet kwijt. Volgens ingewijden zou het ech ter gaan om de gedenknaald van Midden-Delfland bij de sluizen in de Oude Haven. VLAARDINGEN De Grote Kerk zal vrijdag 3 december het nieuwe Echo-werk feestelijk in gebruik nemen. Om 20.00 uur zal de heer Naujoks de avond openen en na enkele toespraken kan er geluisterd worden naar bespeling van het orgel door Aad Zoutendijk. Tevens is er een tentoonstelling ingericht. Deze handelt over de geschiedenis en vervaardigigng van het huidige Echo-werk. De oorspronkelijke Echo van de Vlaardingse kerk komt uit de Boudelo-abdij uit het Belgische Gent. Mede door de toenmalige Franse bezetters kwam de echo uiteindelijk in Vlaardingen terecht. Het Echo- werk werd verwerkt in een be staande klavier en dit betekende dat de functie verloren ging. Het Echo-werk heeft als functie om een solo, die op een ander klavier wordt gespeeld met een geringer klankvolume te herha len of te imiteren. In Nederland is het fenomeen Echo-werk een zeldzaamheid. De huidige res taurateur van het orgel, Firma Gebroeders Vermeulen, deed enige tijd geleden het aanbod uitgaan naar de eigenaar van het orgel, de Hervormde Gemeente, om een nieuw Echo-werk te ver vaardigen. Het aanbod werd gretig aanvaard. De giften stroomden binnen en vrijdag zullen de eerste tonen via het Echo-werk te horen zijn. Belang stellenden zijn van harte wel kom. Zaterdag 4 december is het Echo tijdens een wandelconcert te beluistpren van 15.00 tot 17.00 IN Het fraaie huizenwerk van het orgel SCHIEDAM Met medewer king van sponsors organiseert de Stichting KunstWerkt van vrij dag 10 tot en met zondag 12 december de derde editie van de Kunstbeurs. Tijdens deze beurs kunnen bezoekers niet alleen de geëxposeerde kunstwerken be kijken (en kopen!), maar tevens kennismaken met de makers daarvan. In het Stedelijk Museum zullen in totaal 48 kunstenaars werk laten zien uit verschillende disci plines, zoals beelden, schilderij en, grafiek, foto's en installaties. Een van de doelen die de Stich ting KunstWerkt zich stelt is het bevorderen van de belangstelling voor de kunst bij de Schiedamse bevolking. Tot nu toe heeft dat resultaat opgeleverd. In 1991 trok de beurs namelijk 1400 bezoe kers en vorig jaar kwamen 2100 kunstliefhebbers tijdens de kunstdagen een kijkje nemen in het Stedelijk. De beurs is geopend op zaterdag 11 en zondag 12 december van 10.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis. WATERWEG Vanaf 1 janu ari 1994 worden alle telefoon nummers in Turkije gewijzigd. De nummers bestaan straks uit 10 cijfers: een nieuw drie cijferig netnummer en een abonneenum mer van zeven cijfers. Alleen de abonneenummers in Ankara en Istanboel die al uit zeven cijfers bestonden worden niet gewij zigd. In de maanden november en december is het mogelijk zo wel het oude als het nieuwe num mer te bellen. Als 1994 is inge luid is het oude nummer voor goed vervallen en kan er alleen nog maar naar Turkije gebeld worden via het nieuwe nummer. PTT Telecom zal in december via advertenties in kranten het publiek informeren. Brochures met uitgebreidere informatie zijn verkrijgbaar bij Primafoonwin- kels. Turkse belangenverenigin gen zijn eveneens in het bezit van deze folders. Specifieke informa tie over de gewijzigde nummers is te verkrijgen via het gratis nummer 06-0220080. Dit num mer is tot 1 maart bereikbaar. Vanuit Nederland wordt veel naar Turkije gebeld. Jaarlijks worden circa 10 miljoen ge sprekken gevoerd. Het gaat hier bij vooral om Turkse inwoners die naar familie of kennissen bel len en bedrijven met handelscon tacten. WATERWEG De politie heeft dinsdagmiddag in Hoek van Holland een grote partij vuurwerk onderschept met een waarde van enkele tienduizen den guldens. Rond 16.00 uur kwam op het bureau een melding van in braak binnen. Toen de agenten arriveerden bij een pand aan de Zeekant bleek de zaak anders in elkaar te zitten... Drie man nen waren druk bezig met het overladen van dozen vuurwerk. Omdat zij hiervoor geen ver gunning hadden, nam de politie het spul meteen in beslag. Het vuurwerk was opgeslagen in een container en in het pand. De verdachten, twee 31-jarige mannen uit Schiedam en een 20-jarige man uit Hoek van Holland, werden gearresteerd. De partij vuurwerk bevatte ook enkele pakken illegale knallers, dat wil zeggen vuurwerk dat in Nederland niet is toegestaan. De 1760 kilo vuurwerk zal wor den vernietigd. De politie stelt een nader onderzoek in. WATERWEG Nog altijd is dertig procent van het vuurwerk gevaarlijk! Dat blijkt uit een onderzoek van de Rotterdamse Keu ringsdienst van Waren. De Keuringsdienst nam monsters uit 160 partijen vuurwerk uit heel Nederland. Daarvan bleek dertig procent afwijkingen te vertonen. Het betrof voor ruim zestig procent knalvuurwerk en voor meer dan 25 procent siervuurwerk. Onderzoeker Van Dop: „De lontvertraging functioneert nog steeds niet goed. Daardoor gaat vuurwerk soms te snel af. Dat kan ernstige gevolgen hebben." Uit het onderzoek blijkt verder dat het geluidsniveau van knalvuur werk is toegenomen. Daarnaast zat er veel vuurwerk tussen dat in eerste instantie niet afging. Als een tweede poging wordt gewaagd, is in veel gevallen het lontje te kort. Het blijft uitkijken! VLAARDINGEN De kandi datenlijst van Burger Belangen is bekend gemaakt. „Vernieu wend", zo omschrijft woord voerder Ger Geysendorpher de net uitgebrachte lijst. Joke Fial- van Wingerden blijft de paarse partij aanvoeren. De ambitieuze RET-controleur Geysendorpher hoopt zijn intrede in de Vlaar dingse politiek te maken. Geno teerd op een tweede plaats ver wacht hij plaats te nemen in de gemeenteraad. „We rekenen op vijf zetels. Niet gering in vergelij king met het huidige aantal. Nu hebben we er nog maar één", zegt hij. Bij de negen kandidaten zitten drie vrouwen. Op de eerste, vier de en negende plaats zijn zij in gedeeld. De negende is tevens een allochtoon. Mevrouw Asha Chikoeri is afkomstig uit Surina me en gaf de voorkeur aan een lage plaats omdat zij langzaam de politiek wil leren kennen. Zij woont pas vier jaar in Neder land. Eveneens vernieuwend zal de partij naar voren komen met het verkiezingsaffiche. Dit en het partijprogram zullen pas over enkele weken bekend worden ge maakt. Burger Belangen heeft ongeveer 300 leden en zij zullen zich binnenkort uitspreken de te bepalen strategie. Speerpunten van de partij worden openbaar vervoer en veiligheid. „We zullen een openbaar-vervoerplajp pre senteren waarvan heel wat men sen versteld zullen staan. Nieuwe gezichten en verfrissende ideeën heeft Burger Belangen te bie den", aldus Geysendorpher. SCHIEDAM Gipsy Rose is een nieuwe bluesrock-band die is samengesteld uit vier muzikanten die stevige gitaarrock laten horen. De band treedt zaterdag 4 december op in café Podium aan de Lange Haven. De volgende dag zorgt Natural Chemistry voor meer dan muzikaal entertainment. Het duo Kate en Art brengt een programma van ballads tot soul en rock. Beide optredens beginnen om 21.30 uur. KAN NIET! WEL GEVEN WIJ TOT op ALLE BEKENDE MERKEN! ^TAPIJTEN^^ Uitzicht op industriegebied zou negatief zijn voor imago Tentoonstelling De Volharding WATERWEG— Dat was dinsdag en woensdagmorgen flink schrikken voor veel mensen. Door de ijzel waren nogal wat straten en wegen in een ijspiste veranderd. De politiewagens kregen zelfs speciale spikes om de wielen om toch op patrouille te kun nen. In Schiedam veroorzaakte de gladheid dinsdagmiddag zes aanrijdingen met blikschade. In Vlaardingen onstonden vijf botsingen. Bij een aanrij ding tussen een auto en een bromfietser raakte een 25-ja- rige vrouw uit Schiedam licht gewond. Zij werd met een ambulance overgebracht naar het Holyziekenhuis. En in Hoek van Holland ramde een 26-jarige Rotterdammer dinsdagnacht enkele paaltjes. Er ontstond alleen wat blik schade. Veel ongemak dus. Al zien sommige mensen ook de lol wel in van zo'n schuiver over die 'ijsvloer'... KAARSVLAM Harmonia-Schie- dam organiseert donderdag 2 de cember (vanavond) in wijkcentrum Nieuwland (Wibautplein 165) een openbare avond met als thema 'hel derziende waarnemingen via een kaarsvlam'. Lenie Thompson uit Den Haag geeft tekst en uitleg. Aan vang 20.00 uur, entree 7.50. SCHIEDAM— Nog tot het eind van het jaar is in het Natio naal Coöperatie Museum (Lan ge Haven 84) de tentoonstelling 'Van de wieg tot het graf te zien. De titel heeft betrekking op de Coöperatieve Bakkerij en Ver- bruiksvereniging De Volhar ding. Deze vereniging werd in 1880 opgericht en verzorgde vrij wel alles om de consument te voeden, en te kleden. Bezoekers van het kleinste museum van Schiedam, met het nostalgisch snoepwinkeltje, kunnen kennis nemen van de vele activiteiten van De Volharding en een video film bekijken. Openingstijden: donderdag en vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur. Koopavond van 19.00 tot 21.00 uur en zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 3