06-3S0.150.04 HHÜIdHUd; Schrijfter Odiel Reefman: 'je moet eerst je ziekte verwerken' SPARTA - G.A.EAGLES Bfaüonalé rri/z.ey^/?e7 BEE1 GA Eagles fladdert vrolijk rond EXCLUSIEVE VIDEOKABINES DE EROTHEEK SCHIEDAM 949 SCHLECKER modern prijsberoemd Vlaardinger nog vermist Sportduiken nog onbekende maar fascinerende hobby Groningen was driedubbele overwinning Lunchconcert De gezelligste telefoon- kwis van Nederland! SCHLECKER - DE HAVENLOODS - DINSDAG 7 DECEMBER 1993 VLAARDINGEN-De po litie heeft nog steeds geen spoor van de op 13 oktober van dit jaar verdwenen Mar co Menheer. De 24-jarige Vlaardinger is op die dag van huis vertrokken en wordt sindsdien vermist. Signale ment: Aziatisch uiterlijk, 1.80 meter lang, zwart steil haar, slank postuur, op één van zijn knieën heeft hij een haak vormig litteken. Mogelijk draagt hij een bril. Op de dag van de verdwij ning droeg Marco Menheer een blauw-groen winterjack, blauwe spijkerbroek, grijze Memphisto-schoenen en een donkerblauw met wit gespik keld overhemd met korte mouwen. Hij was bij het ver trek uit de woning in het be zit van een zwarte sporttas. Personen die informatie over deze zaak hebben, kunnen contact opnemen met de po litie, tel. 4342355, toestel 210. TANK Een tot nu toe onbe kend gebleven automobilist heeft donderdag rond 18.00 uur getankt bij een benzinepomp aan de Anna van Saksenweg. Daarna reed hij weg zonder te betalen. door DICK SNIJDERS ROTTERDAM 'Je moet er maar mee leren'. Een be kende kreet voor mensen met een chronische ziekte en bo- vendie de titel van een boek, waarin de psychische kanten van de chronische ziekte be licht worden. „Voor de medi sche kant van de ziekte is over het algemeen veel aan dacht", zegt schrijfster Odiel Reefman, „terwijl over het al gemeen aan de psychische kant erg weinig aandacht wordt besteed. En dat is onte recht als je weet dat een chro nische ziekte erg veel conse quenties heeft. Dan is het logisch dat mensen dat niet allemmaal zelf op kun nen lossen en heel onlogisch dat artsen zeggen: 'daar moet je maar mee leren leven..."'Odiel Reefman is zelf psychologe en is bezig met een opleiding psycho therapie. In het verleden werkte zij altijd met kinderen, maar door haar eigen ziekte -rheuma- toïde artritis-, voelt ze zich daar niet prettig meer bij. „Het werk met kinderen speelt zich voorna melijk af in een speelkamer", legt zij uit. „Echt op de grond zitten met kinderen kan ik al een hele tijd niet meer, maar nu ik in een rolstoel zit voel ik me te erg beperkt. En dat ligt niet aan de kinderen, want die accepteren het wel. Maar ik voel me er zelf erg ongemakkelijk bij." Odiel schreef 'Je moet er maar mee leren leven' vanuit haar eigen proces van leren omgaan met haar ziekte. Waar zij erg veel aandacht aan besteed is wat zij noemt de rouwverwerking. „Ik hoop door te geven dat er mee te leven valt", zegt zij ener giek. „Maar om ermee te kunnen leven moet je wel je evenwicht vinden en nieuwe doelen stellen. Ook al valt in eerste instantie je hele toekomst weg, er kan toch een toekomstbeeld blijven. En om nieuwe doelen te kunnen stellen moet je eerst afscheid kunnen nemen van je gezonde lichaam." 'Het kan erger' Reefman vindt daf mensen die met een chronische ziekte te ma ken krijgen over het algemeen niet de gelegenheid krijgen voor een fatsoenlijke rouwverwer king. „Je krijgt al gauw opmer king in de trend van 'Wees maar blij dat je geen kanker hebt, want daar ga je dood aan'. Aan dat soort opmerkingen heb je dus helemaal niets. Je moet je gevoelens de ruimte geven en je realiseren datje verschillende te genstrijdige gevoelens tegelijker tijd kunt hebben. Het is bijvoor beeld heel goed mogelijk om zo wel opgelucht als verdrietig te zijn." Het boek van Odiel Reefman is nadrukkelijk geen 'kookboek' dat aangeeft hoe het moet. „Wat ik probeer is een richting aan te geven", zegt de schrijfster. „Dat geldt voor tijdens de rouwver werking, maar ok voor wat je daarna gaat doen. Ik probeer in mijn boek zo nauwkeurig moge lijk aan te geven welke factoren moeilijkheden kunnen geven en daarnaast te beschrijven wat je kunt doen om daar invulling aan te geven. Wat dat betreft is mijn boek zo praktisch mogelijk, an ders zou ik hetzelfde doen als die artsen die zeggen 'je moet ermee leren leven'." Een groot probleem voor chro nisch zieken is volgens Odiel Reefman dat de ziekte vaak steeds erger wordt. „Want dan kun je eigenlijk niet zeggen datje je ziekte verwerkt hebt", legt zij uit. „Iedere keer kan de ziekte weer herleven en moet je je leven opnieuw herordenen." De eerste reacties op het boek zijn bemoedigend voor Odiel. Veel mensen blijken zich te her- Odiel Reefman: „Het grootste probleem is dat een ziekte vaak steeds erger kennen in het boek en de erva ringen van patiënten. Samen met de reacties van uitgeverij ANBO, die heel snel tot publica tie besloot hebben die haar erin gesterkt om op het schrijverspad door te gaan. Volgend najaar verschijnt van haar een boek over psychotherapie voor men sen met en ziekte of een lichame lijke handicap. Een roman zit er voorlopig nog niet in. „Die lig gen onafgemaakt onderin de kast", bekent zij. „Daar kom ik misschien aan toe als ik 65 ben. Ik heb nu geen tijd om me een paar maanden in een verhaal te rug te trekken." Waar ze wel tijd voor heeft of voor maakt is het geven van een lezing bij patiëntengroepen. Ge ïnteresseerden kunnen contact met haar opnemen op tel. 413 60 42. Zondag 12 december 1993, aanvang 14.30 uur. Toegangsprijzen: f 10.- f 12.50 f 17.50 f22.50 VOETBALLIJNOok in het seizoen 1993-1994 heeft Sparta de beschikking over een eigen voetballijn. Via dit 06-nummer kunt u iedere dag op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen van de Kasteelclub. De Sparta- lijn is 24 uur per dag bereikbaar via 06-350.350.07. FORUMAVOND Donder dag 9 december organiseert de supportersvereniging van Sparta wederom een forumavond in het Kasteeltje. Het thema van deze avond zal zijn de veiligheid rondom de wedstrijden. In het forum zal onder meer adjudant Harmsen en de heer Van Rhee, veiligheidscoördinatur van de KNVB, zitting nemen. DINER Het Sparta-diner dat op vrijdag 3 december door het kampioenselftal van Sparta in Avifauna werd georganiseerd, is voor herhaling vatbaar. Onge veer 160 mensen waren afgeko men op dit feest, dat in een gezel lige sfeer verliep. GEBLESSEERD Mike Snoei is met een nieuwe tegenvaller geconfronteerd. De dynamische linksback van Sparta, die zo dicht bij een rentree in de hoofd macht leek, ging op de training weer door zijn knie, waaraan hij inmiddels is geopereerd. Snoei zal dit seizoen vrijwel zeker niet meer in actie komen. Mike Snoei. Voor de meeste clubs is het twee de jaar na een promotie het las tigste. Dan is het verrassingsef fect weggeëbd en dan zal de 'semi-nieuwkomer' moeten aan tonen dat het op eigen benen echt een rol van betekenis kan spelen op het hoogste niveau. De voorbeelden van de clubs waar het dan misgaat zijn legio. Met als vervelende bijkomstig heid dat de begroting dan al vaak op een hoger inkomstenni veau is afgestemd, waardoor de club na een degradatie nog ver der wegzakt. Voorlopig lijken de Eagles daar geen hinder van te ondervinden Het is misschien nog wat vroeg om weer terug te denken aan de tijden van weleer, toen Go Ahe ad een ploeg was die per definitie in de sub-top meedraaide, maar tot op dit moment speelt Eagles een heel behoorlijk partijtje mee in deze voetbaljaargang. Niet alleen op de eigen ver trouwde Adelaarshorst, maar ook in uitwedstrijden blijkt Go Ahead een ploeg te zijn waar terdege rekening mee gehouden moet worden. Bij Volendam (0- 1RKC 1 -2) en Heerenveen 1 - 4) werd immers de volle winst behaald en mede daardoor staan de Deventenaren op een hele vei lige middenmootpositie. Twee spelers zijn in aanvallend opzicht min of meer verant woordelijk voor deze opvallende klassering. Töine Rorije en Lloyd Kammeron scoorden te samen immers al twaalf doel punten. In beide gevallen mag dat opmerkelijk genoemd wor den. Kammeron kwakkelde al 'n paar jaar in het betaalde voetbal, terwijl Rorije voorgoed de weg kwijt leek toen de interesse van enkele topclubs voor hem als sneeuw voor de zon verdween. Desondanks zou het te ver voe ren om te veronderstellen dat GA Eagles voor Sparta een on neembare hindernis zou zijn. Zelfs vorig jaar, toen Sparta ui terst moeizaam tot scoren kwam, bleken de Kasteelheren tegen Eagles uitermate trefzeker. In een uitermate spectaculaire wedstrijd werd het toen 6-4 voor Sparta, maar ook in de jaren daarvóór toonde Sparta zich, vooral op het Kasteel, vaak de meerdere van Go Ahead. Van de laatste tien onderlinge wedstrij den die in Rotterdam werden gespeeld won Sparta er immers zeven, terwijl de drie resterende ontmoetingen onbeslist eindig den. Op basis van die gegevens moet het mogelijk zijn voor Sparta om de twee punten weer eens op het Kasteel te houden. U kunt gerust van mij aannemen dat ik geen moment heb getwij feld aan de mogelijkheden van deze ploeg. Alleen als je week-in- week-uit blijft roepen dat je zo lekker voetbalt, maar je pakt geen punten meer, dan wordt het toch een beetje vervelend. Van daar ook dat ik de zege op Gro ningen als een driedubbele over winning beschouw. Ten eerste blijkt dat goed voetbal gewoon tóch een keer wordt beloond, ten tweede zijn de monden van de kritikasters die door de mindere reeks van Sparta toch gelijk dachten te krijgen, weer even gesnoerd, en het allerbelangrijk ste vind ik dat de jongens weer het vertrouwen hebben dat ze een voorsprong ook gewoon vast kunnen houden. Om daarvoor te zorgen heb ik er bij 1-4 ook even de handrem opgezet. Achteraf bezien kan je misschien roepen dat er een nog grotere zege had ingezeten, maar ook die levert maar twee punten op. En die twee punten die we toch al in de knip hadden, wilde ik nu eens niet meer weggeven. Dat geeft in elk geval vertrou wen voor de komende weken, want normaal gesproken krijgen we nu drie thuiswedstrijden op rij. Ik ga er immers vanuit dat de wedstrijd tegen Volendam wel naar 9 januari zal verhuizen. Met het rijtje GA Eagles, Hee renveen en Volendam voor de boeg moet het mogelijk zijn om weer op een gemiddelde van één punt per wedstrijd uit te.komen en van daaruit kunnen we in 1994 wel weer verder kijken waar het schip strandt. Om dat te bewerkstelligen zullen we eerst Eagles moeten kloppen en dat is toch een lastige ploeg. Ik heb ze zelf in actie gezien tegen Ajax en MW en voor mij staat vast dat we die ploeg niet moeten onderschatten. Aan de andere kant denk ik dat Sparta, als het zo voetbalt als de afgelo pen weken, tegen de Eagles moet kunnen winnen. Dat moet dan gebeuren zonder Jalink en De Bruin, die door een schorsing op de tribune zitten. Maar ook dat heeft weer zijn positieve kanten. De laatste weken is er op de training continu strijd om een plaatsje bij de zestien te verove ren. Ik ga er dan ook vanuit dat die strijd de komende dagen nog wat verder zal opleven, omdat er in elk geval twee plaatsen vrijko men. En wie die wedstrijd ge wonnen heeft, merkt u wel als de opstelling bekend is. HAN BERGER VLAARDINGEN De wereld onder water is erg fascinerend. Gerard den Hertog kan dat vol mondig beamen. De Vlaardingse duikinstructeur heeft van zijn hobby zijn beroep gemaakt. Bij de brandweer is hij onder andere duikinstructeur, maar ook be staat bij hem sinds kort de mo gelijk om een echte duikoplei- ding te volgen om bijvoorbeeld op vakantie zonder gevaar de wereld onder water eens te bekij ken „Steeds meer mensen willen op vakantie ook eens de duik sport beoefenen, maar als je de spelregels onvoldoende kent kan dat een zeer gevaarlijke onderne ming worden", zegt Gerard den Hertog. Ruim twintig jaar geleden kwam de brandweerman in aanraking met de duiksport. „Dat gebeur de via mijn werk. Wij kregen een cursus duiken en dat fascineerde mij zo erg, dat ik me vanaf dat moment ben gaan specialiseren in de duiksport. Eerst natuurlijk voor het redden van mensen bij ongelukken in en om het water, maar ook werd de vraag steeds groter van mensen die voor hun plezier eens willen gaan duiken en dat voornamelijk in de warme landen", aldus Den Hertog en thousiast. Sinds kort bestaat in Vlaardin- 'gen de mogelijkheid bij duik sport-service Sepia een volledig en erkend cursus sportduiken af te werken. „Het aardige hiervan is dat zowel in Nederland als in Frankrijk een examen kan wor den afgenomen. Wij hebben daarvoor in Frankrijk de be schikking over een echte duikba sis met alle faciliteiten die daar voor nodig zijn. Daar raken de deelnemers pas echt enthousi ast", aldus Gerard den Hertog. Met veel zorg is de cursus sport duiken samengesteld. „De veilig heid van de deelnemers staat na tuurlijk voorop. Maar is ook be langrijk als je straks op vakantie gaat duiken in vaak toch onbe kend water. De theorielessen worden in Vlaardingen gegeven en voor de praktijk wordt uitge weken naar het Kolpabad of naar het Oostvoornse meer of de Grevelingen." De deelnemers die met goed gevolg de cursus heb ben doorlopen ontvangen een officieel diploma van de Interna tional Association of Diving schools. „Mocht je op vakantie willen sportduiken dan is een certificaat van deze overkoepe lende organisatie voldoende om met toestemming te gaan dui ken", zegt Gerard den Hertog. De deelnemers aan de cursussen bij Sepia zijn in goede handen. Gerard den Hertog heeft in de afgelopen twintig jaar een schat van ervaring opgedaan bij de Vlaardingse brandweer. De Vlaardinger geeft duikopleidin- gen aan de vrijwilligers bij de brandweer, heeft zelf ervaring bij het ijsduiken en geeft theorie lessen EHBO. „Een duikoplei- ding is een erg gespecialiseerde opleiding waarbij toch veel theo rie en veiligheid komt kijken. Ook een goede lichamelijke con ditie is erg belangrijk. Daarna komt pas de praktijk aan de orde. Niets wordt in onze sport aan het toeval overgelaten." Belangstellenden voor een duik- cursus kunnen bij duiksport ser vice Sepia terecht, telefoonnum mer 4746938. VLAARDINGEN Organist Aad Zoutendijk verzorgt op donderdag 9 december van 12.45 tot 13.15 uur een lunchconcert in de Grote Kerk. Op het program ma staan werken van De Sola, Couperin en Lasceux. Ook wordt een improvisatie gespeeld. RECEPTIE Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van schiet vereniging Wilhelmina wordt op za terdag 11 december voor genodig den een receptie gehouden om dit eeuwfeest te vieren. De bijeenkomst vindt plaats in het verenigingsge bouw aan de Emmastraat 43a en begint om 16.00 uur. Beantwoord vragen uit één van de vier categoriën die Oe zelf kiest. Een voorbeeld? IEDER£LN\ Uit welk land komt Julio KAN I Iglesias? Geef het goede vMEfDOEN!J antwoord en win elke /Af week fantastische prijzen. O (Zeer luxe, met afst. bediening kopje koffie) Wij onderscheiden ons door kwaliteit en unieke keus. Immers de échte liefhebbers weten ons al te vinden. 200 m2 erotisch warenhuis. Video-verhuur Video-verkoop Lektuur Lingerie Erotische artikelen Geinartikelen Leder Open: ma., vr. 12.00-22.00, za. 11.00-21.00 uur Tel. 010-4270424 Rotterdamsedijk 411b, Schiedam Ook achteringang parkeerplaats Buitenhavenweg. Ook vestiging te Gouda, Walvisstraat 9. Tel. 01820-82302. Nog meer voordeel met WAARDEBONNEN Waardebonnen zijn in onze filialen verkriji IfTn I r,iii»„c IITH KI1H iUJ scheer- U'IJIiiaa. Edet toiletpapier 18 rol, normaal 4, I Tegen inlevering Energance/ Rayonnance( op alle I produktenj Tegen inlevering I van de bon I KORTING 0,50 Axe after shave div. soorten, 100 ml Gillette scheer schuim normaal 200 ml 99^1 Gillette Sensor DE HAVENLOODS/HET ZUIDEN BON VOOR HET OPGEVEN VAN EEN ADVERTENTIE. VOOR ZAKELIJKE ADVERTEERDERS (zie voer de particuliere aktie: elders in de krant BEL VOOR INLICHTINGEN 010 - 4699444 Handtekening Verzoekt hierbij om plaatsingen van i Q advertentie in de dinsdagkrant (Oplage Groot Rotterdam) l~l advertentie in de donderdagkrant (Oplage Groot Rotterdam en een gi Gouda en Alphen a/d Rijn) kombi advertentie in de dinsdag- (Oplage Groot Rotterdam (2*) en e omg. Gouda en Alphen a/d Rijn) Wij verzoeken u hokje te schrijve in het gedeelte waar op l i de tekst vai advertentie eldt één lette ir per Prijs plaatsing op Hrijs plaatsing op donderdag Prijs komb. plaatsing op^ Mi, al 2 regels. en donderdag "9 1. 2. 20.21 27.26 aktieprijs 35.26 3. 30.32 40.89 aktieprijs 52.89 4. 40.42 54.52 aktieprijs 70.51 5. 50.53 68.15 aktieprijs 88.14 6. 60.63 81.78 aktieprijs 105.77 7. 70.74 95.41 aktieprijs 123.40 8. 80.84 109.04 aktieprijs 141.02 9. 90.95 122.67 aktieprijs 158.66 10. 101.05 136.30 aktieprijs 176.29 De tarii avenzljn inklusie if 17.5% BTW, r naar excl admini istratiekostei n. Voor diverse rubriekei nwc :>rdt kontarrt. 3 betaling verlangd^(o.a. worden opgegeven do< voorkomt u berekening van administratiekosten. Brieve leze bon. In< in onder nun imerinc irBTw6! ijke 5.88 en girobetaalkaart o f bank- of eurocheque insluit DEZE BON IN EEN ENVELOPPE OPSTUREN NAAR DUO'S, POSTBUS 1980, 3000 BZ ROTTERDAM.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 2