Vrijwilligers onmisbare schakel in het maatschappelijke leven SCHIEDAM Jan Toorop toont DE HAVENLOODS Dansen in de Erker Dronken en niet verzekerd Reünie Open dag natuurcentrum 'Eris meer keus dan helpen bij zieken of ouderen Mflieuprijs uitgereikt Leerlingen als Piet naar Francois Haverschmidt Groepsexpositie Parket uit Frankrijk en en Zweden in nieuwe zaak Organist op Franse toer DINSDAG 7 DECEMBER 1993 SCHIEDAM In wijkcentrum de Erker in de Jan van Avennes- straat gaan zaterdag 12 decem ber de beentjes van de vloer, als daar de dans- en beweegdag wordt gehouden. Naast demon straties worden er ook lessen ge geven, waaraan iedereen vrijblij vend kan deelnemen. De deelnemende groepen bewe gen zich op het gebied van jazz- ballet, karate en volksdansen. Het programma is bedoeld voor kinderen en volwassenen. Het begint om 12.30 uur en eindigt om 16.00 uur. De entree is gratis. SCHIEDAM Een 46-jarige Schiedammer is woensdag om streeks 21.30 uur in Schiedam door de politie gearresteerd op verdenking van rijden onder in vloed en het veroorzaken van een aanrijding in Vlaardingen. Kort voor de aanhouding botste de automobilist tegen een andere wagen, waarna hij doorreed. Na onderzoek wist de politie te ach terhalen aan wie de doorgereden auto toebehoorde. Op weg naar zijn huis zag de politie de ver dachte rijden. Bij zijn aanhou ding bleek dat de man gedron ken had. Op het politiebureau blies hij 930 ug/1 (zo'n 2,1 pro mille). De politie vorderde met een het rijbewijs in. Tevens bleek dat de auto van de verdachte niet verzekerd was. SCHIEDAM Bert van Kan en Vera Bezem zijn op zoek naar oud-leerlingen die in 1964 in de zesde klas van de St. Christofoorschool in Rotterdam-Zuid zaten. Vol gens deze toenmalige scholie ren was het een bijzondere klas. Wie ook nieuwsgierig is wat er van zijn klasgenoten is ge worden wordt verzocht de re acties te zenden naar het adres Plein Eendragt 27a, 3111 AS Schiedam Expositie Unicef SCHIEDAM In de biblio theek aan de Lange Haven 131 is in december een tentoonstelling te bezichtigen over Unicef, het kinderfonds van de Verenigde Naties. Aan de hand van foto's met begeleidende teksten wordt een beeld van Unicef gegeven, dat al sinds 1946 in heel de we reld actiefis. Op 10 en 17 decem ber, van 13.30 tot 15.30 uur, zijn in de bibliotheek ook kerstkaar ten van Unicef te koop. Wegener huls-earvhulsbladen Prins Hendrikkade 12-16, Gebouw 'Maaspoort', postbus 1980, 3000 BZ Rotterdam. Telefoon (centrale): 010-4.699.911 DUO'S (rubrieksadvertenties): 010-4.699.444 Telefax directie: 010 - 4.699.362. Telefax advert, afd. en redactie: 010 - 4.600.205. BIJKANTOOR: Hoogstraat 122, Vlaardingen. Postadres: postbus 306, 3130 AH Vlaardingen. Tel. 010 - 4.346.711 KANTOOR-UREN: werkdagen 8.30 - 17.00 u. (vrijdag tot 16.00 u.) ADVERTENTIEVERKOOP: N. v.d. Marei (tel. privé 010 - 4.716.693). DISTRICTVERKOOPLEIDER: C. Vijfvinkel (tel. privé 010 - 4341702) REDACTIE: Peter Braad (eindredac- illeke c Nans Wolters e ce de Jong Wesdorp „ondenten. Nathalie Lans (tel. 010 - 4269247). Sport: Erwin v.d. Ler (tel. 010 - 4343850). Foto's: Fotobureau Roel Dijkstra, ten zij anders vermeld. Manager redactie Zuid-Holland: Jan Sieben. Schiedams Nieuwsblad verschijnt elke dinsdag huis-aan- huis in Schiedam, Groenoord en Kethel en is een uitgave van Wegener Huis-aan-huisbladen B.V., behorende tot Wegener N.V. (zie HOOFDKANTOOR). DIRECTIE: Th. S. Bakker Wegener huis-aan-huisbladen ver schijnen in Zuid-Holland wekelijks in een totale oplage van ruim een mil joen exemplaren. Pleintje in Tuindorp aan de beurt voor 'stadsvernieuwing' Het pleintje voor 't Schooltjenu nog 'een vieze bende SCHIEDAM— Tuindorp Ke thel verjongt. Regelmatig komen door overlijden of door verhui zing naar een verzorgingsflat of andere woonvorm, huizen vrij van mensen die er net na de oorlog zijn komen wonen. De wijk is zeer geliefd vanwege de aanwezigheid van uitsluitend eengezinswoningen, de rust en het vele groen, niet in de laatste plaats in de door de bewoners onderhouden voortuintjes. Kennelijk valt er echter nog wat te verbeteren in de wijk, getuige het gemopper van de voorzitter van de bewonersvereniging, de heer L. Steenbergen. In het laat ste nummer van het wijkblad 'Tuindorpnieuws' klaagt hij over het schoolpleintje, waar het 'een vieze bende is'. Steenbergen doelt op het pleintje voor het verenigingsgebouw 't Schooltje, de vroegere kleuterschool. Uit zijn betoog valt op te maken, dat de gemeente nog niet heeft inge speeld op de komst van jongere gezinnen. Het gaat trouwens niet alleen om de nieuwkomers, ook de omwonenden hebben hem aangesproken over de slechte staat van het pleintje. „De Schiedamse Gemeenteraad heeft de mond vol over stadsver nieuwing, maar dat slaat niet op Tuindorp", schrijft Steenbergen. „Elk voorstel van ons wordt af gedaan met 'er is geen geld voor', maar in de nieuwe woon wijken worden prachtige speel plaatsen aangelegd, en in het centrum worden er miljoenen besteed aan allerlei prestigepro jecten." Intussen heeft de voorzitter be zoek gehad van een vertegen woordiger van de gemeente en van de plantsoenendienst. Steen bergen: „Ik heb wel een beetje gemopperd in het wijkblad, maar er zat juist wat aan te komen. We zijn er al een paar jaar over bezig, maar er was nooit geld voor. Nu zijn al onze wensen tijdens het bezoek van de gemeente genoteerd. Zoals het er nu uitziet komt er een hek om het verenigingsgebouw, een grasveldje met twee rijen bomen en struiken, en een speelplaatsje met speelwerktuigen." Steenbergen verwacht dat na een laatste bespreking, nog dit jaar, het groene licht kan worden ge geven voor de start van de werk zaamheden in het voorjaar. SCHIEDAM De jeugdgroep van de vereniging voor veldbio- logie (KNNV) verzorgt op zon dag 12 december een open dag in natuurcentrum De Boshoek aan de Churchillweg 52. Er zijn foto's, films en dia's te zien en er is een prijsvraag over de natuur. De toegang is gratis. De open dag duurt van 12.00 tot 16.00 uur. HOWARD'S END In het Film huis, Nieuwstraat 12 Schiedam, is vrijdag 10 december de film Ho ward's End te zien, die een beeld geeft van de Britse rfiaatschappij van begin deze eeuw. De film begint om 21.30 uur. door Nans Wolters SCHIEDAM Het aantal mensen dat zich vrijwillig be schikbaar stelt om voor ie mand of een instelling iets te betekenen neemt de laatste ja ren met sprongen toe. Deze ontwikkeling wordt niet al leen veroorzaakt door de op alle fronten doorgevoerde be zuinigingen maar ook omdat steeds meer mensen vinden dat zij zich moeten inzetten voor een leefbare samenle ving. Om het vrijwilligers werk onder de aandacht te brengen van het publiek orga niseert het Steunpunt Vrijwil ligerswerk Schiedam samen met de Campagne Schiedam mers van Overal en Nergens op zaterdag 11 december een vrijwilligersmarkt in de Grote Kerk. „De toenemende mentaliteits verandering om anderen bij te staan juichen wij van harte toe", aldus René van Hulst, coördina tor van het vrijwilligerswerk. „Steeds meer organisaties doen bij de uitvoering van hun taak een beroep op vrijwilligers. Het is ons overigens opgevallen dat tla—i». De Werkgroep vrijwilligersmarkt om de tafel het bij de vrijwilligers die zich aanmelden in de regel niet gaat om personen die werkloos zijn en daarom ervaring willen op doen voor een mogelijke baan, of zo maar iets om handen willen hebben. Wij hebben over bet al gemeen te maken met mensen die naast hun werkkring, of na hun pensionering zich bewust willen inzetten voor de samenle ving. Volgens René van Hulst wordt, als men aan vrijwilligerswerk denkt, in eerste instantie gedacht aan hulp aan zieken en ouderen, Greenpeace of Amnesty. „Op de vrijwilligersmarkt laten wij ech ter zien dat men kan kiezen uit uiteenlopende disciplines. Van heel wat mogelijkheden is men niet op de hoogte. Een vrijwilli ger kan net zo goed voorzitter van een bestuur zijn, of het ma teriaal en veld beheren van een sportvereniging, een vrouwen krant maken voor een organisa tie of muziek maken met ver standelijk gehandicapten. En dit is nog maar een kleine greep uit het grote aanbod. Ook de op vang van de ruim 3000 nieuwe Schiedammers die er jaarlijks bijkomen valt onder vrijwilli gerswerk. Voor mensen uit eigen land of uit landen als Iran, Sri Lanka of de Verenigde Staten is het prettig wegwijs te worden gemaakt in de Schiedamse sa menleving." Onderzoek Naar de mening van Van Hulst zijn er zeker meer dan 500 Schie damse organisaties die werken met vrijwilligers. Dat het om heel wat mensen gaat die zich belangeloos inzetten, liet het on langs gepubliceerde onderzoeks resultaat (17.000 personen) van het vrijwilligerswerk in Vlaar dingen zien. Coördinator Van Hulst gaat er vanuit dat een der gelijk onderzoek in Schiedam hetzelfde resultaat zal opleveren. Het doel van de vrijwilligers markt is om beide partijen met elkaar in contact te brengen. In totaal nemen 48 organisaties deel aan de manifestatie. Een aantal instellingen verzorgt op het podium een optreden. Daar onder zijn een honk- en softbal- vereniging, de Frank Singers (Verzorgingshuis Frankeland) en de Turkse Sas-groep. De Vrijwilligersmarkt in de Gro te Kerk is geopend van 11.00 - 15.00 uur. SCHIEDAM Minister Alders vond het belangrijk genoeg om naar Schiedam te komen voor de uitreiking van de Maltha Milieu- prijs. Het gaat om een prijs, uit een fonds, dat in 1991 op initia tief van de heer C. Maltha, de 'uitvinder' van de glasbakken is ingesteld. De prijs wordt uitge reikt aan een Nederlandse instel ling of persoon, die zich verdien stelijk heeft gemaakt voor een schoner milieu, waarbij gedacht wordt aan bijvoorbeeld het her gebruik van materialen of grondstoffen. De Stichting Maltha Milieuprijs heeft in samenwerking met de gemeente Schiedam en een onaf hankelijke jury de prijs in 1993 toegekend aan Koppert bv, een bedrijf uit Berkel en Rodenrijs, dat biologische bestrijdingsmid delen ontwikkelt voor de teelt van tomaten, komkommers en paprika's. De firma Koppert werd winnaar door de biologi sche bestrijding van plagen in de kastuinbouw, waarvoor hij hommels en insecten kweekt.Mi nister Maltha reikte de prijs, be staande uit een bedrag van 45.000 gulden, vorige week uit in het Stedelijk Museum. De tweede prijs (30.000 gulden) was voor het consulentschap Natuur- en Milieu-educatie uit Rotterdam. Ecosor Milieu uit Voorthuizen kreeg de derde prijs van 15.000 gulden. Minister Alders kwam naar het Stedelijk voor de uitreiking van de Maltha SCHIEDAM Zesentwintig leerlingen van groep acht van basisschool De Gorzen hebben vrijdagochtend eenzelfde aantal bewoners van verzorgingstehuis Francois Haverschmidt verrast. Uitgedost als zwarte pieten gin gen de kinderen de conversatie zaal van het tehuis binnen, on der begeleiding van Sinterklaas en een opperpiet. Zieke bewo ners kregen bezoek op hun ka mer. Elk kind had van een bewo ner een verlanglijstje gekregen. „Ze hebben heel veel luchtjes gegeven, zoals after shave", zegt onderwijzer Rob van der Mark. Bij elk cadeautje hoorde een sur prise en een gedicht. Om iets voor de kinderen terug te doen, heeft één van de bewoners een eigen gedicht voorgelezen. Het was dit jaar al de veertiende keer dat de oudste groep van De Gor zen in het tehuis cadeaus uitdeel de, hetgeen uiteraard zeer wordt gewaardeerd. VLAARDINGEN- In het streekmuseum Jan Anderson is vanaf vandaag een tentoonstel ling te zien van de bekende kuns tenaar Jan Toorop. Het gebeurt niet vaak dat het streekmuseum kunst toont. Veelal is er streek gebonden materiaal te zien. Bij voorbeeld over opgravingen. Nu is het dit knusse museum gelukt om werk van een bekende schil der te tonen. De medewerkers van Jan Anderson waren al lan ger bezig om een expositie rond deze schilder te organiseren. Dankzij de steun van het Nuts bedrijf Vlaardingen-Maassluis is het nu mogelijk. De litho's van de in 1930 overle den schilder behoren tot de zoge heten Jugendstil.Het adres van het Streekmuseum is Kethelweg 50. Elke zaterdag en iedere eerste zondag van de maand is het ge opend van 14.00 tot 16.00 uur. Op tweede kerstdag is het mu seum eveneens geopend. VLAARDINGEN Een gebeeldhouwde vis van René de Man; één van de vele kunstwerken die tot en met vrijdag 24 december te zien zijn tijdens een eerste groepstentoonstelling van Vlaardingse kunstenaars in de Galerie Artoteek. Een tentoonstelling die afgelopen vrijdag werd geopend en veel variatie in het werk laat zien. Niet iedere Vlaardingse kunstenaar mag aan de Oosthaven- kade 'hangen'. De commissie voor de Beeldende Kunst maakt zoals altijd een keuze uit het aanbod en gaat daarbij streng doch rechtvaardig te werk, al zijn daar de meningen vaak over verdeeld. Zoals gezegd gaat het nu om een eerste groepstentoonstelling. Een tweede volgt tussen 7 en 29 januari. De Artoteek is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur (vrijdag tot 18.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur) en op zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur. winkel aan de Oranjestraat ademt een bepaalde chic Zakelijk bekeken SCHIEDAM- Een ouwe vos en een jonge hond hebben een nieuwe parketzaak geopend. De vos is de 52-jarige Gerrit Holter- mans. Gepokt en gemazeld in het zakenleven en vooral in de houtbusiness. Hans van de Berg is de jonge hond. Ambitieus en leergierig. Brandweerman van beroep. Een combinatie die moet leiden tot een florerende zaak aan de Oranjestraat 15. De eerste aanzet is hoopgevend. De winkel ademt een bepaalde chic uit die doet denken aan de glamourwinkels van de Champs-Elyséé. De parketvloeren komen dan ook uit Frankrijk. Hiermee wil het zakelijke duo de markt veroveren. Sierlijk en zwoel zijn kenmer ken van het Franse bodemvlak. Dankzij beschermde importen van vooraanstaande merken, Ober en Panaget, kunnen Holtermans en Van de Berg het publiek iets bijzonders aanbieden wat niet bij de concurrentie te vinden is. Naast het exclusieve aanbod zijn er ook vloeren te bewonderen uit Zweden. Het steeds populairder wordende laminaat (kunststof) is ook met een ruime selectie vertegenwoordigd. De pas geopende zaak heeft de veelzeggende naam 'Les Parket' meegekregen en de eigenaren hebben enkele interessante kortingen tijdens de eerste openingsdagen. VLAARDINGEN- Organist Arie Loonstra geeft zaterdag 11 december een concert in de Gro te Kerk van Vlaardingen. Deze Gelderlander maakt op dit mo ment furore met zijn net uitge brachte verzamel-cd. Een viertal cd's zijn opgenomen met maar liefst 150 instrumenta le psalmbewerkingen. Naast de Geneefse melodieën kan de luis teraar ook kennismaken met de zeventiende- en achttiende- eeuwse Franse stijl die door de componist gebruikt zijn om be werkingen gestalte te geven. Nadat Arie Loonstra afgestu deerd was aan het Stedelijk con servatorium te Arnhem ging hij zich toeleggen op Frans-klas siek. De stijl van de Franse com ponisten en de zeggingskracht van de Frans-klassieke instru menten zijn voor Loonstra een belangrijke inspiratiebron. Arie Loonstra achtte deze stijl daar om het meest geschikt voor het op cd vastleggen van de 150 psalmen. Het repertoire voor het komen de concert zal bestaan uit een selectie van de 150 psalmen zoals die op de cd's zijn te beluisteren. Bovendien zal het jeugdkoor Nuove Primavera uit Middel- harnis zijn medewerking verle- Het concert begint om 20.00 uur en de toegang bedraagt vijf gul den. SPELER V.D. WEEK Winston In samenwerking met De 1Winston Bogarde Sparta 6.71 2. John de Wolf Feyenoord 6.64 3. Jerry Simons Dordrecht '90 6.46 4. Virgil Breetveld Dordrecht '90 6.44 5. Warry van Wattum Dordrecht '90 6.38 3. Arnold Scholten Feyenoord 6.36 7. Regi Blinker Feyenoord 6.33 Ulrich van Gobbel Feyenoord 6.33 9. Peter Bosz Feyenoord 6.31 3. Brian Wilsterman Dordrecht '90 6.25 1Gerrie Slagboom Dordrecht '90 6.21 2. Rene Klomp Sparta 6.18 3. Errol Refos Feyenoord 6.17 4. Nico Jalink Sparta 6.14 Havenloods en Het Zuiden. Maarten Admodikoro Dordrecht '90 6.14 16. Michel Langerak Dordrecht '90 6.13 Andre van den Fleuvel Excelsior 6.13 18. Reinier Robbemond Dordrecht'90 6.11 19. Dennis de Nooyer Sparta 6.10 20. Marcel Boudesteijn Excelsior 6.08 KEEPERSKLASSEMENT 1Ed de Goey Feyenoord 7.13 2. Oscar Moens Excelsior 6.50 3. Edward Metgod Sparta 6.27 4. Ricardo de Jongh Dordrecht '90 6.25 TOPSCORER 1Virgil Breetveld Dordrecht '90 - 13 doelpunten

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 3