Griep velt zowel spelers als groot deel van de motivatie ■BKr SPORT Dertiende NVC-prestatieloop opnieuw op complex Fortuna Succesvol jaar voor zwemvereniging VZC .N\V SCH'f0-U DE HAVENLOODS CION-bestuur weer compleet Rijnmond-heren staan na verlies weer met beide benen op de grond Zilver voor Tevreden FELICITEERT S.V.D.P.W. MET DE SPORTPRIJS 1993 Sportraad op zoek naar bezuiniging van een ton Sportstichting 2000 vraagt subsidie voor onderzoek .DINSDAG 7 DECEMBER 1993 Sportnieuws naar redactie Berichten, clubbladen en week brieven bestemd voor de sport pagina in het Schiedams Nieuwsblad kunnen worden ge zonden naar de redactie, Post bus 306, 3130 AH Vlaardingen. Sportnieuws voor de Nieuwe Vlaardingse Courant kunnen ge adresseerd worden aan de redac tie, Hoogstraat 122, 3131 BP Vlaardingen of aan onze sport- correspondent Peter Spek, tele foon 4352615. Het faxnummer van de redactie is 4600205. Renovatiebijdragen voor sportclubs VLAARDINGEN- De voet balverenigingen HVO en VFC alsmede de atletiekvereniging Fortuna en de vogelvereniging Icarus kunnen, als de sportraad vanavond akkoord gaat, reke nen op een tegemoetkoming in de materiaalkosten voor het tref fen van onderhoudswerkzaam heden aan de diverse clubaccom modaties. Uit de pot renovatie- bijdragen krijgt HVO een be drag van 14.519 gulden voor het vervangen van de buitenwanden van de accommodatie aan de Zwanensingel. VFC kan een be drag tegemoet zien van 6265 gul den voor het vervangen van de dakgoten van de tribune en club accommodatie aan de Sport- laan. De vogelvereniging Icarus krijgt een bedrag van 3537 gul den voor het vervangen van de dakbedekking van de onlangs van de watersportvereniging De Fuut gekochte en inmiddels ge plaatste verenigingsruimte aan de Claudius Civilislaan, terwijl atletiekvereniging Fortuna kan rekenen op een bedrag van 3195 gulden voor het vervangen van een negental buitendeuren van het clubgebouw aan de Marnix- laan. De tennisclub VLTC kan uit de pot 'plotseling opkomen de voorzieningen' een bedrag verwachten van 705 gulden voor het aanpassen van de meterkast op het complex in de Broekpol der. Records VZC VLAARDINGEN De VZC- zwemmers doen het uitstekend in de landelijke zwemcompetitie. In Zoetermeer behaalde de ploeg van trainer Chris Aartsen een tweede plaats achter koploper WVZ. Door dit resultaat is de kans groot dat de Vlaardingse ploeg zich gemakkelijk zal hand haven in deze klasse. In Zoetermeer werden niet min der dan 37 nieuwe persoonlijke records gezwommen, terwijl er ook twee nieuwe clubrecords werden gevestigd. Stefan Aart sen verwees het ruim twintig jaar oude record van Roger van Hamburg op de 400 meter wis selslag naar het verleden. De Vlaardinger kwam tot een tijd van vier minuten 33,6 seconden, een verbetering van ruim zes se conden met de oude record. De vier maal honderd meter wissel- slag-ploeg van VZC deed het uit stekend. Niet alleen verbeterde zij het clubrecord op deze af stand, maar voldeden met een tijd van vier minuten 35,6 secon den ook aan de limiet voor deel name aan de Nederlandse win terkampioenschappen, die op 17, 18 en 19 december in Henge lo worden gehouden. De VZC- ploeg bestond uit Brenda Sta rink, Karin Stein, Karin Siebel en Wilma van Hofwegen. Heijster snelste VLAARDINGEN- De on langs van Fortuna naar Rotter dam Atletiek overgestapte Vlaardingse atlete Jifke Heijster bezet op de nationale ranglijst op de 1000 meter een fraaie eer ste plaats. De talentvolle midde- nafstandloopster realiseerde bij de meisjes een tijd van drie mi nuten 6,5 seconden. Met deze tijd bleef zij haar concurrenten bijna een seconden voor. Een hoge klassering op deze lijst van de beste tien junioren van Ne derland behaalde ook Jasper van Meeuwen. De Fortuna-atleet kwam op het onderdeel speer werpen tot een mooie zesde plaats met een worp van 49,64 meter. VLAARDINGEN— Voetbal vereniging CION is er op de onlangs gehouden ledenvergade ring in geslaagd het bestuur weer compleet te krijgen. De leden van de Vlaardingse voetbalclub gingen akkoord met het voorstel om een organisatie op te zetten waarin diverse taken aan de commissies worden gedelegeerd, maar de eindverantwoording in handen blijft van het dagelijks bestuur. VLAARDINGEN— De pres tatielopen van atletiekvereniging Fortuna waren dit jaar erg in trek. Sloot de Vlaardingse vere niging het jaar 1992 af met een totaal van rond de 1700 deelne mers, dit jaar trokken de inmid dels tien georganiseerde lopen al meer dan 2000 deelnemers. Dit totaal kan nog sterk oplopen als ook voor de dertiende NVC- prestatieloop, die aanstaande za terdag op het programma staat, dezelfde belangstelling bestaat als in de afgelopen jaren. „Er is een duidelijk stijgende lijn te zien in het aantal deelnemers in het afgelopen jaar", zegt orga nisator Ger van Walsum van Fortuna. „Na enkele jaren waar in het aantal deelnemers vrij sta biel bleef, is er nu duidelijk meer belangstelling voor deze presta tielopen. De verhuizing van drie jaar geleden naar het nieuwe parcours, met start en finish op ons complex aan de Marnixlaan is een schot in de roos geweest." Vergelijking De deelnemers krijgen ook elke keer hetzelfde parcours voorge schoteld. „Op deze manier kun nen de lopers steeds een vergelij king maken met de vorige pres tatieloop om te zien of de condi tie voor- of achteruit is gegaan en van deze mogelijkheid maken steeds meer sporters gebruik, ze ker in de voorbereiding van een belangrijke wedstrijd." De meeste belangstelling bestaat er toch voor de vijftien kilome ter. „Niet alleen de prestatielo pers maar ook de wedstrijdatle ten programmeren deze afstand in de voorbereidingsperiode naar een marathon". Fortuna hecht veel waarde aan de organisatie van deze presta tielopen. „Niet zelden zien wij deelnemers aan deze prestatielo pen terugkomen in de lange-af- standstrainingsgroepen bij onze vereniging. Bekende lange-af- standslopers van dit moment maakten voor het eerst kennis met de atletieksport via deze prestatielopen", aldus Ger van Walsum. Havenloop Een hoogtepunt in het bijna af gesloten atletiekseizoen was on getwijfeld de Geul-Techniek loop, die enkele weken geleden op de Marnixlaan niet minder dan 500 deelnemers trok. „Be langrijk was natuurlijk ook dat deze loop was opgenomen in de Zuiderster-loopserie, waarin Fortuna naast de medewerking in de organisatie ook op het sportieve vlak erg succesvol is. Naast de Geul-Techniekloop is natuurlijk de Havenloop op Ko ninginnedag rond de Oude Ha ven een publiekstrekker van de eerste orde", zegt Ger van Wal sum niet zonder trots. De Ha venloop mag gerekend worden tot één van de oudere straatlo pen van Nederland. Zaterdag valt om 14.00 uur het startschot voor zowel de vijf, tien en vijftien kilometer. Vanaf 12.3Q uur kan er ingeschreven worden in het clubhuis van For tuna aan de Marnixlaan. Het inschrijfgeld bedraagt zonder herinnering 2,50 gulden en met herinnering 4,50 gulden. klagen over belangstelling voor de maandelijkse prestatielopen op het „Tijdens de NVC-prestatieloop van aanstaande zaterdag zal ook het programma van volgend jaar bekend worden gemaakt, zodat de deelnemers bij het opzetten van het trainingsschema voor 1994 daar alvast rekening mee kunnen houden", besluit Ger van Walsum. SCHIEDAM De griepgolf waar bijna 'heel' Nederland aan lijdt, ging ook niet aan de volleyballers van Rijnmond voorbij. De toch al dun bezet te selectie moest het zaterdag in sporthal Zuid stellen zon der Arne Jaeger en Lennart Amersfoort. „En dan mis je niet twee mensen maar de helft van je team dat vorige week nog de koploper met 3-0 pakte", aldus een teleurgestel de John Groen. Het gevolg was een kansloze nederlaag tegen Vocasa: 3-1. Het uitzicht op de derde plaats was dus slechts één week in beeld. Vorige week jubelde de coach nog dat die plek in de kop toch voldoende motivatie moest opleveren. In de kleine hal in de Gorzen was er echter slechts één ploeg die aanspraak op de volle drie punten mocht maken. In een recordtempo van iets meer dan een uur konden de volley ballers van Vocasa de terugreis naar Nijmegen weer aanvangen. En die winst kwam tot stand door zo nu en dan verschrikke lijk goed, mooi en snel volleybal te spelen. Met dank aan de abso lute uitblinker aan Nijmeegse kant, spelverdeler Frank Den kers die alle ballen precies neer legde waar hij en zijn aanvallers die wilden hebben. Wissel Dat leverde in de eerste set met- Rijnmond ging in sporthal Zuid kansloos ten onder tegen Vocasa een al een klap van jewelste voor Rijnmond op. De set was nog geen twee minuten oud of de stand was al 0-3 door twee slor dig uit gesmashte ballen van Jur- gen Nielsen. Daarmee zette de aanvaller de toon en de lijn van de wedstrijd. Want Rijnmond modderde zo een uur lang aan, met uitzondering van de derde set. Slechts zo nu en dan kwam de normaliter sterkste aanvaller van Rijnmond van achter de drie-meterlijn aanzweven om snoeihard binnen te slaan. Die regel was echter zaterdag een uitzondering,zoals bij zoveel a- b-c-tjes van Rijnmond. Want zelfs de service ging een kleine tienmaal direct uit of haalde de overkant niet eens. Pas na de wissel Arjen Vijfwinkel voor Jur- gen Nielsen kwam Rijnmond slechts even in de set terug. Maar bij 8-14 stokte de productie van Rijnmond weer. Met een prima blok van Flendrie en Dreissen pakte Vocasa de eerste set. De tweede set begon schijnbaar hoopvol met een karaktervolle actie van Wilfred Segers. In een uiterste poging om een verkeer de stop nog goed op te zetten, botste hij tegen de paal onder de scheidsrechtersstoel. Even greep hij naar zijn hand maar hij kon de wedstrijd toch gewoon ver volgen. In de tweede set lukte er echter nog minder dan in de eer ste. Het blok sloot niet en de aanval stond op één schamel puntje na droog. Binnen dertien minuten was het gebeurd (1-15) en was het aan John Groen om de Rijnmond-trein weer op de rails te zetten. Huilen „Het is om te huilen", foeterde de trainer. Die uitspraak miste zijn uitwerking niet. Eindelijk werd er gevochten voor iedere bal en kreeg Rijnmond de han den van het thuispubliek op el kaar. Tweemaal achtereen ser veerde Klaas de Vries direct een punt. „Concentratiegebrek", keek Vo casa coach Langens terug. Rijn mond leek echter herboren. De stops kwamen precies in de han den van spelverdeler Wilfred Se gers en zelfs het blok scoorde punten. Via 6-1 werd het nog 10- 6 maar daarna liep Rijnmond simpel uit naar 14-7 en galmde het 'één, één' door de zaal. Na tuurlijk kwam dat punt er direct, 15-7. In de vierde set excellereerde spelverdeler Frank Denkers en met hem Vocasa. Pas bij 0-7 scoorde invaller Arjen Vijfvinkel het eerste punt. De rest van de set en de wedstrijd was echter een formaliteit: 3-15 en een 1-3 nederlaag. „Voorlopig staan we weer met beide benen op de grond", aldus John Groen. "Normaal speel je Vocasa weg maar vandaag dus even niet. In plaats van de top zijn we nu weer een 'gewone' middenmoter." VLAARDINGEN Traditie getrouw sloot de Vlaardingse zwemvereniging VZC met het afwerken van de finales van de clubkampioenschappen het jaar 1993 af. En niet onder suc ces. Het jaar 1993 zal de ge schiedenis ingaan als een erg succesvol jaar. In het seizoen werden al zestig nieuwe clubre cords gezwommen, een teken dat er flinke progressie zit in de prestaties van de VZV-zwem- mers. De finales om de clubkampi oenschappen, met de verwer king van de vijftig en honderd meter vrijeslag in een sfeervol Kolpabad, vormden geen uit zondering op de successen van de afgelopen maanden. Clubrecords Niet minder dan veertien nieu we clubrecords werden er ge zwommen, terwijl er 52 per soonlijke records in de boeken werden bijgeschreven. De nieuwe clubrecords op de honderd meter vrije slag kwa men op naam van Eddy van Vliet (1 minuut 04,6 seconden), Rene Snoek (1 minuut 03,0 se conden) en Brenda Starink (58,7 seconden). Op de vijftig Met de honderd 'ijeslag sloot VZC een succesvol jaar af meter vrije slag werden nieuwe clubrecords gezwommen door Rene Snoek (30,1 seconden) en Wilman van Hofwegen (27,2 seconden). Ook op de diverse estafesttes kwamen nieuwe clubrecords uit het water. De opvallendste re cordverbetering was wel op de tien maal honderd meter vrije slag vrouwen, waar de VZC- ploeg met Conny Boer-Buijs kwam tot de tijd van tien minu ten 31,7 seconden. Niet alleen opvallend omdat het oude re cord uit 1975 werd verbeterd, maar ook vanwege het feit dat Conny Boer-Buijs toen ook al deel uit maakte van die estafet teploeg. Na het verwerken van het laat ste onderdeel kon de balans worden opgemaakt. Clubkampioen werden in de di verse categoriën Amada Elfers, Rolm Imhoff, Rene Snoek, Eddy van Vliet, Thamar Hen- neken, Jeroen Buitelaar, Karin Siebel, Martijn van den Ende, Brenda Starink en Stefan Aart sen. De kampioensbeker voor het lange-afstandzwemmen ging natuurlijk naar Karin Stein, terwijl de prestatiebekers voor de zwemmers die de grootste vooruitgang hadden geboekt in het afgelopen seizoen uitgereikt werden aan Wim Snoek en Marloes Buitelaar. VLAARDINGEN Na twee maal eerder een eerste plaats te hebben behaald heeft Harvey Tevreden van de sportschool van Egbert Thomas op de Ne derlandse kampioenschappen kyokushinkai een zilveren me daille veroverd. Door dit resultaat is Harvey Te vreden geselecteerd voor het Ne derlands team in de klasse zwaargewicht en zal hij de ko mende maanden uit gaan komen op diverse toernooien in Euro- Impuls De prestatie van de pupil van Egberth Thomas geeft de karate- sport in Vlaardingen een gewel dige impuls. Belangstellenden voor deze sport kunnen contact opnemen met Egbert Thomas, telefoonnummer 4748079 of op een trainingsavond op donder dag langskomen in de gymzaal van de Erikaschool aan de Delf- tseveerweg tussen 18.00 uur en 19.30 uur. en glaszettersbedrijf Gevel- en aluminiun Aad Storm Schilders ook uw winterschilder VLAARDINGEN On danks het feit dat de clustering van sportvelden, genoemd in de structuurschets van de ge meente Vlaardingen, nog niet concreet is ingevuld moeten de veldsportverenigingen toch voor volgend jaar een bezuini ging vinden van 100.000 gul den. Dit jaar werd deze taakstelling in de begroting gevonden door eenmalig de herprofilering van de velden niet te laten uitvoe ren. De sportraad, die van avond (dinsdag) in het stad huis bijeen komt, staat voor de moeilijke taak het bedrag van een ton toch in de eigen sport- begroting te vinden. Al eerder sprak de sportraad zich echter uit dat slechts door clustering van sportvelden deze bezuini ging gerealiseerd kan worden. „Aangezien de kwaliteit van de sportvelden en banen gehand haafd moet blijven, zullen de herprofileringen in 1994 moe ten worden uitgevoerd. Een be zuiniging is daarop niet meer te vinden", laat het dagelijks bstuur van de sportraad weten. Toch zal de sportraad een in vulling moeten geven om dit bedrag op tafel te krijgen. Voorgesteld wordt om het re novatiesubsidiebedrag voor 1994 van 63.000 gulden te ver lagen met 25.000 gulden. Voorts is er nog een restant bedrag van ruim 10.000 gulden uit de pot renovatiesubsidie van dit jaar beschikbaar en sa men met een tariefsverhoging van zeventien procent op de sportvelden en een niet uitge voerde onderhoudsbeurt op een sportveld in de Holy kan een bezuiniging gevonden wor den van ongeveer 75.000 gul den. Het dagelijks bestuur laat ech ter weten „grote moeite te heb ben met het inleveren van een bedrag van 25.000 gulden van de post lenovatiebijdragen voor de diverse sportaccom modaties, maar gezien het feit dat in de laatste jaren vele vere nigingen groot onderhoud hebben gepleegd, is het een aanvaardbaar alternatief om op dit bedrag in te leveren". Verder verzoekt het sportcolle- ge aan burgemeester en wet houders om het restant-bezui- ningsbedrag van 25,000 gulden oningevuld te laten. VLAARDINGEN - Vlaar dingse Sport Stichting 2000, een initiatief van voetbalvereniging Fortuna om te onderzoeken of een multi-disciplinair sportcen trum in Vlaardingen haalbaar is, verzoekt het college van burge meester en wethouders een be drag ter beschikking te stellen voor het houden van een haal baarheids-onderzoek door het NSF/NOC. Onlangs is de Stichting WS 2000 opgericht en die bestaat uit voorzitter J.M.Hoppzak, secre taris Theo de Vree, penning meester Bas de Raaf en de leden Bram den Hamer en Ruud Muuren. Naast de voetbalvere nigingen Fortuna en VFC wer ken ook atletiekvereniging For tuna en handbalvereniging Hol- landiaan mee om de plannen verder te ontwikkelen voor dit multifunctionele sportcomplex, dat naar alle waarschijnlijkheid in de Broekpolder moet verrij zen. Belangstelling voor dit plan heb ben ook korfbalvereniging Spi rit, Vlaardingse IJsclub, Vlaar dingse Scheidsrechters Vereni ging en de Rotterdamse Ont- spannings Vereniging Shell (ROVS). Het haalbaarheids-onderzoek van de NSF/NOC wordt be groot op een bedrag tussen 35.000 en 50.000 gulden en in dit onderzoek zal onder andere aan de orde komen wat de toekomst visie van de gemeente op sport gebied is, wat de toekomstvisies van de diverse sportclubs zijn en of het beoogde sportcentrum met een sporthal, atletiekbaan en voet- en handbalvelden haal baar is. tjs!& 1993 - niet leden 2,5,10 IVoor leden en n 15, en 21J marnti (halve marathon) ZATERDAG 11 DECEMBER SPORT SCHOOL-DAG IN DE MARGRIETHAL TE SCHIEDAM inschrijfkosten O I HM INFOUIN TEL. 4715203

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 5