jj DE HAVENLOODS Omroepbijdrage nekt onderwijs II n IS m smh SchiedamsNieuwsMad IN DEZE KRANT ieWinckelaer TARIEVEN- OVERZICHT 1994 1 BALY KERSTBUUGEH Inspiratie door poëzie Proefknallen met vuurwerk in hal Wilton-Fijenoord Medewerker van Sociale Dienst speelt financieel dubbelspel met vluchtelingen t KERSTMAAND bij jaat i ckZukWSter m 'Kerstkallje' in park ■"l1 I EDITIE P, DONDERDAG 16 DECEMBER 1993, 42e JAARGANG Nr. 50 ujegener huLs-aan-hulsbLaden HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM In deze uitgave van Jflj De Havenloods H unieke tips van adverteerder^* voor een geslaagde kerst UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 43 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK Inbreker met mes SCHIEDAM In een winkel aan de St. Liduinastraat werd dinsdagavond rond 23.15 uur in gebroken. Toen de eigenaresse van de zaak voor de toegangs deur stond, zag zij dat daar een gat in was gemaakt. In de winkel stond een man met een mes. De inbreker zag de vrouw en kwam dreigend op haar af. Zij rende hierop weg. De man verliet daarna de winkel door het gat in de deur en liep in de richting van de Tielman Oem- straat. Uit de kassa in de zaak bleek ongeveer 600 gulden gesto len. Naar aanleiding van de mel ding wist de politie later in de Julianalaan een 31-jarige Schie dammer aan te houden. Hij be kende de inbraak te hebben ge pleegd. Milieuvriendelijk koken met kerst Korfballers van Harga willen promoveren a Jaap van Zweden als vanouds SCHIEDAM Poëzie... Daar draait het om tijdens de Boeken week 1994. De bibliotheek en boekhandel Mercurius organise ren daarom samen een wedstrijd rond dit thema. Dus wie muziek kan maken, zin gen of een gedicht melodieus vertolken, kan zich aanmelden. Geen enkele kunstvorm is uitge sloten. Een deskundige jury zal de inzendingen beoordelen. De datum van de optredens is ge pland op vrijdag 25 maart in het Stedelijk Museum in Schiedam. Reacties - bij voorkeur op 16, 17 of 18 december - bij Greet van Norde (feieb-noord) tel. 4708320 of Ruud Aret (boekhandel Mer curius) tel. 4712313. De uiterste datum is 31 december. Dagopbrengst bij pomp gestolen SCHIEDAM Bij een benzine pomp aan de Nieuwe Haven is dinsdagavond rond 18.30 uur de dagopbrengst gestolen. Terwijl de pomphouder nog even stond te praten, werd de tas met het geld uit zijn auto gehaald door een man die aan kwam lopen. De dief stapte daarop samen met andere man in een wagen en reed weg. Deze auto bleek te zijn ge stolen. Kerstconcert in Trefpunt SCHIEDAM— Harmonie Wilton-Fijenoord geeft op zaterdag 18 december een kerstconcert in gebouw 't Trefpunt (Nieuwe Waterweg straat 14). Er worden werken gespeeld van o.a. Reed, An- driessen en Stratford. Na af- loopi kan er worden gedanst op live-muziek. Aanvang 20.00 uur, kaarten a vijf gulden verkrijgbaar bij de zaal of tel. 4748580. at het afsteken van vuurwerk een hachelijke zaak is, kan iedereen dit jaar ook op veel abri's en mupi's zien. Onder het motto: 'Je bent een rund als je met vuurwerk stunt', is de nieuwste Sire-campagne gestart om te M M proberen het aantal jongeren dat jaarlijks gewond raakt bij het afsteken van vuurwerk te verminderen. Bij de Rotterdamse Keuringsdienst van Waren zijn ze daar ook al enige weken mee bezig. Deze week is een zes weken durend onderzoek naar de veiligheid van vuurwerk afgesloten. Dinsdag werd in een leeg staande loods van Wilton-Fijenoord de 191-ste partij vuurwerk gecontroleerd. De gegevens liegen er niet om. „In totaal bestem pelen we 32 procent van het vuurwerk als afwijkend. Maar liefst 68 procent van het knalvuurwerk en 19 procent van het siervuur werk was dit jaar onveilig", rekent onderzoekerVan Dop voor. Hij is coördinator buitendienst non-food bij de Keuringsdienst van Waren. „Van de 38 gecontroleerde partijen knalvuurwerk weken er 26 af. Maar liefst twintig keer was er iets mis met het lontje. Bij het siervuurwerk waren er ook vooral problemen met de lont en stuitten we op de zogenaamde weigeraars." De Keuringsdienst van Waren controleert alleen legaal vuurwerk. „Er zitten partijen vuurwerk bij die wij knap gevaarlijk vinden. Bijvoorbeeld omdat vuurpijlen omvallen, niet de lucht ingaan maar overal heenvliegen. Er is vuurwerk met heel korte lontjes, het kan een te harde knal hebben en op vuurwerk kan een buitenlandse en dus niet-leesbare gebruiksaanwijziging zitten. Het legale vuurwerk is natuurlijk maar een gedeelte van wat er in omloop is. Het illegale, zoalsstrij- kers en Chinese rollen, is per definitie gevaarlijk en voldoet niet aan de voorwaarden." Sfeervol concert -SCHIEDAM— Het jongeren koor St. Jan de Doper geeft op zondag 19 december het jaarlijk se kerstconcert. Harmonie Am- brosius en het Dubbelkwartet verlenen medewerking aan het sfeervolle optreden. De deuren van de St. Jan de Doperkerk gaan om 19.30 uur open en de toegang is gratis. Bus 138 eruit SCHIEDAM Met ingang van zondag 9 januari 1994 gaat de nieuwe dienstregeling van streekvervoerbedrijf Westneder land in. Lijn 138, die op werkda gen in de ochtend- en middag- spits tussen Vlaardingen, Schie dam en Rotterdam rijdt, wordt dan opgeheven. De alternatieven zijn: reizigers vanuit Vlaardingen en Schiedam kunnen reizen met de streeklij- nen 125/126 naar het Marconi- plein. In Vlaardingen rijden de lijnen 125/126 dezelfde route als lijn 138, in Schiedam wordt gere den via de Burg. Knappertlaan, Koemarkt, Broersvest, Horvath- weg en Franselaan naar het Marconiplein. Schiedam tekent protest aan tegen aanslag per radio- en televisietoestel SCHIEDAM De omroep bijdrage dreigt voor veel scho len een dure grap te worden. De Dienst Omroepbijdragen heeft namelijk aangekondigd dat met ingang van komend jaar voor elk radio- of televi sietoestel het volledige bedrag moet worden betaald. Het Schiedamse college van B W heeft hiertegen protest aangetekend bij de Vereni ging van Nederlandse Ge meenten. „Tot op heden wordt per school slechts een maal de omroepbijdrage voor radio- en tv-toestellen be taald", zegt medewerker P. van de Berg van de Dienst Educatie. „Als straks per toe stel afgerekend wordt, gaat dat rechtstreeks ten koste van de budgetten op school." Per school zou het al gauw om een paar honderd gulden gaan, zodat voor heel Schiedam sprake is van enige tiendui zenden guldens. De Dienst Omroepbijdragen heeft recentelijk naar buiten ge bracht alle onderwijsinstellingen in Schiedam te zullen bezoeken om te bekijken of de juiste om roepbijdrage wordt betaald. Hierbij kondigde deze Dienst aan dat scholen die over meer dan één radio of televisie be schikken voor ieder toestel een omroepbijdrage moeten betalen. „Dat is toch overdreven", meent medewerker Van de Berg van gemeentelijke Dienst Educatie. „Iedereen weet dat veel televisie toestellen uitsluitend worden ge bruikt om met behulp van een videorecorder beelden te verto nen. Dat is gezien de moderne wijze van educatie heel normaal. Het onderwijs is heel aanschou welijk geworden. Zo'n toestel wordt eigenlijk nooit als ontvan- ginrichting gebruikt. En daar is de omroepbijdrage voor inge steld, laten we wel wezen. Toch moet dadelijk ook voor dat tv- toestel een omroepbijdrage wor den betaald." „Of kijk naar de radio-cassette recorder. Op*'veel van die appa raten worden op school alleen bandjes gedraaid, zoals bij taal lessen. De Dienst Omroepbijdra gen wil dat iedere school straks voor elk toestel gaat betalen. En zelfs voor een televisietoestel dat louter als monitor dient in com binatie met een computer. Dat is een aanscherping van het beleid, waar wij met onze pet niet bij kunnen." Papieren Per radio plus televisietoestel is men jaarlijks een kleine 200 gul den verschuldigd. „Dus als de Dienst Omroepbijdragen voor ieder setje geld gaat vragen, loopt dat behoorlijk in de papie ren. Wij hebben weieens doorge rekend dat het landelijk om to taal zo'n vijf a zes miljoen gul den gaat. Dat gaat dan dus rechtstreeks ten koste van de schoolbudgetten. De onderwijs instellingen moeten gaan bezui nigen op andere dingen. De ge meente Schiedam vindt dat een slechte zaak, daarover geen twij fel", zegt Van de Berg. Per school betreft het dus al gauw een paar honderd gulden, zodat over heel Schiedam sprake is van enige tienduizenden guldens. „Kijk, in de wet staat niet duide lijk omschreven hoe men moet omgaan met dit soort zaken. Voorheen is de Dienst Omroep bijdragen altijd vrij soepel ge weest. Waarom dat beleid nu ineens 180 graden gedraaid is, begrijpen wij ook niet", zegt Van de Berg. „Hierop gelet verzoeken wij met klem om met de Dienst Omroep bijdragen, het ministerie van WVC en/of het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen overleg te voeren en de mogelijk heden te onderzoeken oifi te ko men tot de afspraak om scholen ongeacht het werkelijke aantal slechts eenmaal de omroepbij drage voor een radio- en een televisietoestel te laten betalen", schrijft het college van B W aan de Vereniging van Neder landse Gemeenten. Afschriften van deze brief zijn gestuurd naar de betreffende ministeries. SCHIEDAM - De Sociale Dienst heeft deze week een in tern onderzoek afgerond naar de handelwijze van één van haar medewerkers. Deze ambtenaar zou zich schuldig hebben ge maakt aan belangenverstrenge ling door zich via een particulier bedrijf intensief te bemoeien met de inrichting van woningen voor vluchtelingen en asielzoekers. Via zijn werkkring bij de Sociale Dienst wees hij zijn eigen firma op die manier werk toe. Waar schijnlijk gaat het hierbij om eni ge tienduizenden guldens. De zaak liep spaak toen het be treffende inrichtings-bedrijf op een gegeven moment niet snel genoeg leverde aan in Schiedam woonachtige vluchtelingen. Een medewerker van de Stichting Vluchtelingenwerk ging op on derzoek uit en constateerde dat één van de grote mannen achter het leveringsbedrijf zelf werk zaam was bij de Gemeentelijke Sociale Dienst in Schiedam. Bij de Stichting Vluchtelingen werk reageert men verbaasd dat het nieuws nu naar buiten is gekomen. Voorzitter H. van Wieren wil er eigenlijk niets over zeggen. „Wij gaan er van uit dat de Sociale Dienst deze zaak naar behoren afhandelt. Verder zijn wij heel tevreden", klinkt het. Secretaris N. Vissers geeft echter toe dat er de afgelopen tijd iets fout is gegaan. „Er zijn dingen Echt antiek en nieuw geloogd grenen en vuren meubelen Ruime keuze in audio- videokastjes! Zondag 2e Kerstdag gesloten vele aanbiedingen! I I Dit is slechts één GIGANTISCHE OPRUIMING VAN (gm-KLASSEJ Zie de advertentie BUfClltllUVS elders in deze krant. i nterieur 7 als het om wonen c Hooldweg 18 Cap* Hillelaan 30-39.1 o melroslain KOOPAVOND MAGAZUN GESLOTEN 1 KOluO WEES ER SNEL BU! f 1 V.T1: METALEN "Tip) KLAPSTOEL f U IN DIVERSE KLEUREN. meeneemprusi U VAN 19,95 VOOR Mie aan den iJssel. Tel 010-4518844 an Rijnhaven Rotlerdam-Zuid. Tel 010-4852273 gebeurd die niet kloppen", vindt hij. „En vluchtelingen zijn hier door benadeeld, dat staat vast." Adjunct-directeur C. Goedhart van de Sociale Dienst bevestigt onmiddellijk dat er de afgelopen tijd fouten zijn gemaakt. „Een medewerker van onze dienst heeft cliëntencontacten onder houden die geen schoonheids prijs verdienen. Toen wij daar van op de hoogte zijn gesteld, zijn we meteen gestart met een intern onderzoek. Het gaat met name om kredieten die via de Gemeentelijke Kredietbank wer den verstrekt aan vluchtelingen. Dan gaat het om minimaal 3000 gulden per woning. Bij de beste ding van deze bedragen zou onze medewerker op een of andere wijze belang hebben gehad." Dus gezien het aantal vluchtelin gen/asielzoekers in Schiedam zou het in totaal om enige tien duizenden guldens gaan, die via het particuliere bedrijf van de Sociale Dienst-medewerker on rechtmatig zijn aangewend. De conclusies van het interne onder zoek zijn deze week naar het college van B W verstuurd. Wethouder Wiegman is verant woordelijk voor het gemeentelijk ambtenarenbeleid, dus hij zal moeten beslissen over het func tioneren van de betreffende me dewerker van de Sociale Dienst. Belangstelling voor Karin en haar kameraadje SCHIEDAM Onlangs heeft de Lavender koe Tinie van de kinderboerderij in het Beatrixpark een kalfje gebaard. Het is voor de eerste maal in het vier-jarige leven dat zij een 'dochtertje' heeft gekregen. Haar vorige kinderen zijn alle vier van het mannelijke geslacht. De Lakenvelder koe is één van de zeldzame Hollandse landbouw huisdierrassen en valt op door de karakterestieke zwart-wit-zwart tekening, alsof er een laken over de rug ligt. Karin, zoals het nieuwe kalfje heet, is niet helemaal raszuiver. Haar 'laken' is wat aan de smalle kant. Toch mag ze op de kinderboerderij blijven. En omdat moeder Tinie teveel melk heeft, heeft Karin er een rood bont kameraadje bijgekregen. SCHIEDAM- Het kerst vrouwtje komt op woensdag 22 december weer langs in Schie dam. Ze zal dan een rondje langs de jeugdafdelingen van de bi bliotheken maken, waar een kerstverhaal wordt voorgelezen. De route ziet er als volgt uit: 13.30 - 14.00 uur filiaal Zuid (Leliestraat), 14.15 - 14.45 uur filiaal Nieuwland (Dr. Wibaut- plein), 15.00- 15.30 uur Jeugdbi bliotheek Korte Haven en 16.00 - 16.30 uur filiaal Noord (Blau we Brug). Alle kinderen tot 8 jaar die het leuk vinden om het kerstvrouwtje te ontmoeten kun nen dan langskomen. ZIE ADVERTENTIE ELDERS IN DEZE KRANT CASIO. TV-6500 LCD KLEUREN-TV EEN "MUST" VOOR IEDERE CAMCORDERBEZITTER 7 cm LCD scherm met perfecte kleurweergave. Aansluitbaar op elke camcorder via optionele AV-kabel Tevens te gebruiken als kleuren-tv Met ingebouwde antenne en spea ker. Werkt op batterijen of lichtnet via los leverbare petvoeding Formaat 92x47,5x93 mm, 275 gr Van 599,- SUPER-STUNTPRIJS ,Het onderwijs is aanschouwelijk geworden. VIDEOTHEEK ALTIJD DE NIEUWSTE SPEELFILMS UIT DE TOP 50 SPEC. AANBIEDING 10 VOOR 25.°° VIDEOTHEEK BALY Dam 9-11 Schiedam Tel. 4.26.71.26 Openingstijden: ma. gesl., di.t/m za. 9-17 uur vrijdag koopavond 19-21 uur Chr. Huygensstraat 3(ind.terr.)Strijen(Z.H.eii.),tel. 01854 - 3000 Voor een unieke keuze eerst naar Strijen!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1