DE HAVENLOODS „Schiedam ontduikt de wet" SS» Schiedams Nieuwsblad IN DEZE KRANT Insluiper Niet zo mooi.. Wereldwinkel ckZuiderSter ROUTESCHEMA OPHALEN Vrolijke kerstdagen! Alles Parket EDITIE P, DONDERDAG 23 DECEMBER 1993, 42e JAARGANG Nr. 51 Wegener huts-sarvhuLsbLacien HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM If^fflsilTTC T\iIAl IWcHIqH GRATIS HERPLAATSING Aktie voor particulieren Let op de speciale akties* S 010-4699444 Kijk op de rubrieks-pagina's Alléén voor particulieren UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 43 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK Ambtenaar Sociale Dienst geschorst SCHIEDAM Het college van B W heeft ambtenaar B. van de Sociale Dienst geschorst. Vo rige week kwam naar buiten dat deze gemeentelijk medewerker via zijn werkkring bij de Sociale Dienst opdrachten verstrekte aan een particulier bedrijf, waar in hij zelf belangep had. Deze firma richtte huizen in voor vluchtelingen en asielzoekers in Schiedam. Opdrachten voor hét inrichten van woningen (betaald met le ningen van de Gemeentelijke Kredietbank) sluisde B. door naar zijn eigen bedrijf. Adjunct directeur Goedhart van de Soci ale Dienst meent dat B. de afge lopen jaren op deze manier voor enige tienduizenden guldens aan opdrachten heeft gegeven aan zijn eigen firma. „Het ging om cliëntencontacten die geen schoonheidsprijs verdienen", zo zei zij vorige week in De Haven loods. Een medewerker van de Stich ting Vluchtelingenwerk in Schie dam onderstreepte dat asielzoe kers en vluchtelingen door deze werkwijze waren benadeeld. Een intern onderzoek van de So ciale Dienst over deze kwestie belandde deze week op het bu reau van wethouder Wiegman, die is belast met het personeels beleid. „Half januari krijgt deze medewerker van de Sociale Dienst de kans om zijn verhaal te doen ten overstaan van het gemeentebestuur. We willen deze zaak zorgvuldig afhande len", zegt Wiegman. „Maar geen misverstand; toen wij op de hoogte werden gesteld van deze kwestie, hebben we meteen inge grepen. De betreffende ambte naar is hangende deze zaak op non-actief gesteld." A ONS wil voorschotten verhogen A Voetbalclubs staan in de rij voor fusie k W'interbeurt voor bomen SCHIEDAM In de gardero be van Huize Frankeland zijn dinsdagavond uit diverse jassen sleutels gestolen. In het verzor gingshuis aan de St. Liduina- straat was een feestavond bezig ten bate van het reumafonds. Nadat om 21.30 uur een inslui per werd gesignaleerd, belde men meteen de politie. Die stelde een onderzoek in, maar dat le verde niets op. Later bleek dat bij vier mensen een sleutelbos uit de jaszak was gehaald. HUURDERS SAMEN VER DER De meeste bewonersver enigingen hebben besloten om te gaan samenwerken in het plat form Schiedams Overleg Bewo nersorganisaties (SOBO). Deze club gaat zich onder meer bezighouden met de privatise ring van het Gemeentelijk Wo- ningbeheer en de woonruimte verdeling. Wereldnummers voor hooggeëerd circuspubliek Zijn in de rest van Euro pa de circuszeilen deze maand opgeborgen, in ons land is december de 'circusmaand' bij uitstek. Tussen de dertig en veertig circussen presenteren het hooggeëerd publiek adembene mende stunts, klassieke dres- suurnummers en vrolijkheid. Kerstcircus Ahoy' heeft de grootste show. Al 23 jaar lang. Dit jaar staan vooral Russische artiesten in de schijnwerpers van het sportpaleis. Het zijn bijna allemaal prijswin naars die in de piste verschijnen, zoals de top-jongleur Sergej Ig- natow, de éénwieler-virtuoos Alexandr Zukanow, de luchta crobaten aan de rekstokken 'Troupe Juravel' en dompteur Nikolaj Pawlenko, winnaar van de Gouden Clown op het festi val van Monaco met zijn vijftien tijgers. SCHIEDAM In het Hof van Spaland werd dinsdagmiddag rond 16.30 uur een 25-jarige man uit Hoogvliet betrapt bij het stelen van cosmetica uit een winkel. De man nam de benen, maar een winkelbediende zette de achter volging in en wist hem te achter halen. De verdachte werd over gedragen aan de politie en mee genomen naar het bureau. Daar bleek de man voor ruim 170 gulden aan cosmetica bij zich te hebben. Ruim 5000 piek voor Bosniërs SCHIEDAMHet gemeente bestuur van Schiedam heeft be sloten om het bedrag dat afgelo pen zaterdag werd opgehaald voor de internationale Actie Be scherming en Dekens voor Bos nië te verdubbelen. De Schiedamse bevolking gaf 2641,-. Door het gebaar van het college van B W wordt dat nu 5282,- Veelscholen zijn volgens Dienst Omroepbijdragen 'zwartkijkers' SCHIEDAM Adjunct-di recteur R. Peters van de Dienst Omroepbijdragen in Den Haag is verbaasd over de brief van de gemeente Schie dam waarin het college van B W protest aantekent tegen de heffing van een omroepbij drage per radio - en televisie toestel op scholen. Deze pro testbrief is onlangs verstuurd naar de Vereniging van Ne derlandse Gemeenten en en kele ministeries. Het Schiedamse college van B W verwijst in deze brief naar een afspraak met de Dienst Omroep bijdragen om 'ongeacht het wer kelijke aantal slechts eenmaal de omroepbijdrage voor een radio- en een televisietoestel te laten betalen'. De gemeente Schiedam wil dat graag zo houden. „Er is in het verleden inderdaad zoiets afgesproken", zegt ad junct-directeur Peters. „Maar meer omdat het op die manier Een dure grap i'< veel scholen gemakkelijk was om de zaak in één keer administratief af te han delen, dan om die scholen een voorkeursbehandeling te geven. Als onderwijsinstellingen gedu rende de afgelopen jaren meer radio- en televisietoestellen bin nenshuis hebben gekregen, had de gemeente Schiedam die ge- woon aan moeten melden bij de Dienst Omroepbijdragen. Als dat niet is gebeurd, dan heeft de gemeente Schiedam de wet ont doken, zo simpel is dat." Ook voor de opmerking van het college B W dat veel radio- en tv-toestellen niet als ontvangin- richting, maar slechts voor het afspelen van video- en geluids- opnamen worden gebruikt, heeft SCHIEDAM Rond de jaar wisseling past de Wereldwinkel (aan de Lange Achterweg 14) de openingstijden aan. Op vrijdag 31 december is de winkel open van 10.00 tot 13.00 uur. Op dins dag 4 en woensdag 5 januari 1994 is de zaak de hele dag ge sloten in verband met het opma ken van de jaarbalans. Vanaf donderdag 6 januari is de We reldwinkel weer geopend op de vaste openingstijden. DE WISSEL OPEN Op eer ste en tweede kerstdag en op nieuwjaarsdag is het ontmoe tingscentrum De Wissel (Broers- veld 30) geopend van 13.00 tot 15.00 uur. Iedereen kan dan langskomen voor de gezelligheid of voor een gesprek onder vier ogen. Van 2 tot 15 januari is De Wissel aan het verhuizen naar de Grote Kerk. MEDEDELING VEERDIENST VLAARDINGEN-PERNIS Mededeling van Veerdienst Vlaardingen-Pernis: BEIDE KERSTDAGEN ZIJN ONZE SHOWROOMS GESLOTEN HET JAAR 1993UIT Peters weinig begrip. „Als dat werkelijk zo is moet bij de televi sie het ontvangstgedeelte tech nisch onklaar worden gemaakt. Dan wordt zo n toestel door ons niet meegerekend. Heeft die technische ingreep niet plaatsge had, dan leggen wij de omroep bijdrage op. Bij radio's is dat ontvangstgedeelte veel moeilij ker onklaar te maken, daarom worden radiotoestellen door ons altijd aangeslagen." Stilte Gevraagd om een reactie op deze uitlatingen van de Dienst Om roepbijdragen heerst er bij de gemeentelijk medewerker P. van de Berg van de Dienst Educatie in Schiedam enige tijd stilte. maar wij hebben in het verle den wel eens voor een tweede toestel betaald, hoor", klinkt het tenslotte. Een vreemde opmer king als men de brief van het neemt. Nogmaals het gaat om 'de afspraak om scholen onge acht het werkelijke aantal slechts eenmaal de omroepbijdrage voor een radio- en televisietoe stel te laten betalen', schrijft het stadsbestuur letterlijk, verwij zend naar het recente verleden op Schiedamse scholen. Schiedam blijkt overigens geen uitzondering. Ook in de gemeen te Vlaardingen bestaat een over eenkomst met de Dienst Om roepbijdragen. „In augustus is hier nog een mannetje van die dienst langsgeweest en hebben we de afspraak gemaakt dat zes tien scholen betalen voor 27 ra dio- en tv-toestellen". zegt een ambtenaar van de afdeling Edu catie in de buurgemeente „Zo zijn wij goedkoper uit dan wan neer we voor het werkelijke aan tal toestellen moeten betalen." Dus overtreedt ook de gemeente Vlaardingen de wet, volgens ad junct-directeur Peters van de ^iens^mroegbjidrager^^ als het om wonen gaat Echt antiek en nieuw geloogd grenen en vuren meubelen Wij wensen al onze klanten prettige kerstdagen en een voorspoedig 1994 Chr. Huygensstraat 3 (ind. terr.) Strijen (Z.H. eil.). tel. 01854 - 3000 Voor een unieke keuze eerst naar Strijen! MEDEDELING De DINSDAG-uitgaven van De Havenloods en Het Zuiden van 28 december a.s. zullen niet verschijnen. De donderdaguitgaven op donder dag 30 december verschijnen als normaal. Onze kantoren zijn op vrijdag 24 en 31 decem ber vanaf 16.00 uur gesloten. Directie en medewerkers van Wegener Huis- aan-huisbladen wensen alle lezers en adver teerders prettige feestdagen! Gemeente Schiedam KERSTBOMEN In de gemeente Schiedam kunt u na de feestdagen de kerstboom meegeven aan de 'kerstboomwagen'. Deze wagen rijdt volgens een vaste dienstregeling. Op de vol gende dagen staat de kerstboomwagen op de onder staande plaatsen: Maandag 27 december tot en met vrijdag 31 december en maandag 3 januari tot en met woensdag 5 januari: 08.30 - 09.30 uur Hof van Spaland bij de glas- en papierbak ken 09.30 - 10.30 uur Geuzenplein bij glas- en papierbakken 10.30 - 11.30 uur Wibautplein nabij kruising Troelstralaan 11.30 - 12.30 uur Frans Halsplein nabij kruising Albert Cuyp- straat 13.30 -14.30 uur Rozenburgerplein nabij de Beijerlandsestraat 14.30 -15.30 uur Edisonplein nabij de kruising Edisonstraat 15.30 -16.30 uur Grote Markt nabij het stadhuis Alle medewerkers van De Havenloods en Het Zuiden wensen lezers en adverteer ders een prettig en gezellig kerstfeest IN DE PARKETSHOP ligt het vloerenboek voor u klaar. U kunt het ook telefonisch besteller 01650-53888 Profiteer van de speciale aanbieding van Bruynzeel en Kahrs. Ook voor doe-het-zelvers. WALSUMWEG 192, ROTTERDAM TEL: 010 - 4 14 73 68 BURG 46499 ACCU-ONTLADER Verlengt de levensduur van uw accu's. 5 LED's geven het niveau aan. Geschikt voor accu's van meeste camcordermerken en voor "hand greep" accu's. Zoemer geeft aan als de accu ontladen is. Van 99.- SUPER-STUNTPRIJS Aanbieding geldt t/m 30 december do. 23 dec

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1