yj DE HAVENLOODS Fusie tussen Holy-ziekenhuis en Schielandstaat op springen Schiedams Nieuwsblad IN DEZE KRANT „Park gevaarlijk voor fietsers" Film voor Indiëgangers CD mikt op zes raadszetels Water in overvloed 'Speurtocht' naar sporen Wethouder De Leede:Uitstel is nooit een goede zaak" Dieren de dupe van geknal Frontale botsing Nog weinig klandizie voor 'kerstboomwagen' Schietend in postkantoor EDITIE P, DONDERDAG 30 DECEMBER 1993, 42e JAARGANG Nr. 52 Wegener huLS-aan+iuLsblaclen HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM 'N AUTO HUREN DOE JE AL VOOR 58,- PER DAG!' TEL: 010-465 64 00 UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 43 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK WATERWEG De Vereni ging Oud Militairen Indiëgan gers (VOMI) organiseert op dinsdag 25 januari een speciale filmmiddag in 'Het Centrum' (Hoofdstraat 100) in De Lier. Oud-militairen kunnen vanaf 13.30 uur gratis naar binnen. In troducés zijn welkom en het meebrengen van prijsjes voor de verloting wordt op prijs gesteld. Inlichtingen op tel. 01745-15460 of 01899-27786. Ouderen in het zonnetje Ursus geen fusiepartner SCHIEDAM De Cen trumdemocraten mikken bij de komende gemeenteraads verkiezingen op vier tot zes zetels. „Gezien de opiniepei lingen moet dat mogelijk zijn", zegt fractieleider C. Krommenhoek. Deze week werd besloten dat hij begin maart als lijsttrekker zal fun geren bij de raadsverkiezin gen. Het andere raadslid C. Zonneveld is tweede man, A. Bierhuizen staat derde en R. Sanderse vierde. Terugkijkend op de eerste raadsperiode van de CD be treurt Krommenhoek het vooral dat zijn partij buiten de commissies is gehouden. „Dat vinden wij niet demo cratisch". zegt hij. „Juist daardoor hebben wij de afge lopen jaren niet veel kunnen bereiken." Het verwijt dat de CD racistisch is, vindt Krom menhoek niet terecht. „Het gaat ons vooral om het be leid. Als in Nieuwland voor 250 miljoen wordt opge knapt, maar de ramen er te gelijkertijd uitvliegen... Daar wonen toch veel buitenlan ders. In de Dr. Zamenhof- straat moest ik verhuizen, omdat het daar soms wel de tropen leek... Nee hoor, per soonlijk heb ik niets tegen buitenlanders." In West-Europa zorgde het wassende water voor miljarden guldens schade. Grote delen van Limburg, Brabant, Overijs sel en Gelderland kregen tijdens de kerstdagen een heel andere aanblik. In de omgeving van Schiedam bleef het rustig. Natuurlijk, de waterstand in sloten en singels steeg gestaag. Maar overstro mingen deden zich in dit gebied niet voor. Woordvoerder Anke Blumer van het Hoogheemraadschap van Delfland, dat in deze contreien voor zowel het toezicht op de waterstanden als de watervoorziening zorgdraagt, kan opgelucht ademhalen. „Aan het begin van de week hebben wij nog een stafvergadering gehouden. Daarop werd door niemand bijzonderheden gemeld." Bij het Hoogheemraadschap van Delfland zijn 23 gemeenten in zuidwest Nederland aangesloten. Zo'n 40.000 bedrijven en 1.250.000 mensen krijgen er hun water van. Bij dreigende calami teiten kan het Hoogheemraadschap beperkte of strikte dijkbewa king instellen. „Maar daar is in de afgelopen periode geen enkele maal sprake van geweest", aldus Blumer. „Al het water dat uit het zuiden en het oosten in onze richting kwam, is via de Nieuwe Waterweg naar de Noordzee afgevoerd. Nergens in rivieren of kanalen hebben zich in ons gebied problemen voorgedaan. Wij worden via de computer op de hoogte gehouden van de water standen in het land, zodoende zouden we bij moeilijkheden meteen kunnen ingrijpen." Geen problemen dus in en rond Schiedam. Slechts hier en daar was te merken dat er meer water dan normaal door het gebied stroomde. Zoals in laaggelegen delen van het Beatrixpark, waar vissers soms vrijwel geheel omgeven leken door het water. SCHIEDAM Wie na al die dagen binnenshuis weer eens lekker buiten wil zijn, kan op zondag 2 januari terecht in de heemtuin. Onder leiding van gids Sjoerd Reinstra kan men speuren naar sporen van dieren. Als er sneeuw ligt is het zoeken naar diersporen het simpelst. Veel pootafdrukken zijn dan goed te herkennen. Zonder sneeuw zijn modderige plekken een prima alternatief. Toch zijn er ook andere sporen. Denk maar eens aan dé vraatsporen van muizen en konijnen of een spoor van lege slakkenhuizen achtergelaten door een zanglij ster. Ook tiksporen van een specht zijn vaak goed waar te nemen. Zelfs insecten laten een spoor achter! Deelnemers aan deze 'speur tocht' kunnen om 14.00 uur ver zamelen bij de ingang van de heemtuin in het Beatrixpark (aan het verlengde van het Dui- venpad in Kethel-Oost). Bereik baar met buslijn 53, halte Koe koekslaan. DRIEKAMP - De herenteams van Metaalbouw/Radius en TDK/Brevok spelen op zondag 2 januari in sportzaal Oost met het organiserende Rijnmond de jaarlijkse driekamp om de 'Aad Soeters'-bokaal. De Schiedamse vereniging is er andermaal in'ge- slaagd om sterke deelnemers naar Schiedam te halen. Radius en Brevok frequenteren namelijk de ere-divisie. De driekamp be gint om 10.30 uur. SCHIEDAM De fusie tus sen het Holy- en het Schie- land-ziekenhuis staat op springen. Dat melden welinge lichte kringen in de medische wereld. Zij leiden dit af uit het feit dat het ambtelijk overleg nog steeds niets heeft opgeleverd. „Nog altijd heeft men geen bestemming voor de op termijn leegkomende ge bouwen kunnen vinden. Ook vormt de financiering van de nieuwbouw een probleem. Het besluit over de fusie zou half november worden genomen. Als je alles bij elkaar optelt dan weet je dat de fusie niet doorgaat", aldus de bron die anoniem wil blijven. Sinds 1991 wordt er gepraat over een fusie tussen beide ziekenhui zen. De samenwerking was vol gens staatssecretaris Simons van Volksgezondheid noodzakelijk uit oogpunt van regionalisering en kostenbesparing. Onderdeel 'Echo', het personeelsblad van het Holy- van de fusie is de bouw van een nieuw ziekenhuis met 600 bed den bij NS-station Nieuwland in Schiedam. Signaal Met de bouw is een bedrag ge moeid van 265 miljoen gulden. Het nieuwe ziekenhuis zou er eind jaren negentig moeten staan. De Schiedamse wethouder De Leede vindt dat uitstel nooit een goede zaak is. „Toch heeft staatssecretaris Simons duidelijk toegezegd dat hij in zijn ambts periode deze kwestie zou afhan delen. De ziekenhuizen en de ge meenten hebben hun werk ge daan. Het wachten is nu op een signaal uit Den Haag." Zijn Vlaardingse collega Van der Windt hoopt niet dat van uitstel afstel komt. „We willen echter zekerheid. Nog altijd hebben we geen afspraak voor bestuurlijk overleg"met Simons. Hij heeft echter beloofd voor zijn vertrek naar Rotterdam duidelijkheid te geven. Dus vóór half februari." Navraag bij het ministerie van WVC leert dat het kabinet nog een besluit moet nemen. „Dat kan zowel positief als negatief uitvallen", stelt woordvoerder Aboutaleb. „Staatssecretaris Si mons heeft momenteel een vier tal soortgelijke fusieplannen tus sen ziekenhuizen op z'n bureau liggen. Dan gaat het om Leeu warden, Groningen, Den Bosch en Schiedam-Vlaardingen. De nieuw te bouwen hospitalen ver tonen sterke overeenkomsten en de kosten ontlopen elkaar niet veel. Binnen dit kwartet nieuw- bouw-ziekenhuizen is elke com binatie denkbaar. Het kan best dat er uiteindelijk twee wel en twee niet gebouwd worden. Poli tiek ligt de zaak vrij gevoelig. Zo zijn onlangs bij de behandeling van de nota 'Positionering zie kenhuizen' door de Tweede Ka mer vraagtekens gezet bij grote ziekenhuizen met veel bedden. Dat zal staatssecreatris Simons zeker meenemen bij zijn defini tieve besluit." Grondgebied Leo den Hoedt, in Vlaardingen raadslid voor D66 en tevens lid van het Algemeen Bestuur van het Holy-ziekenhuis, schat de kans dat de fusie tot stand komt op vijftig procent. „Het is de grote vraag of die nog doorgaat. Het duurt allemaal wel heel erg lang. En met de financiële tegen vallers van het Rijk houd ik het op fity-fifty. Omdat het zo lang duurt pleiten wij in het verkie zingsprogramma van D66 voor de blijvende aanwezigheid van een ziekenhuis inclusief polikli niek op Vlaardings grondgebied. Maar ja, als plaatselijke politiek heb je in dit soort kwesties wei nig te zeggen." SCHIEDAM Het besluit van de overheid om toestemming te geven om op 31 december vanaf tien uur 's morgens vuurwerk te mogen afsteken, wordt door de afdeling Schiedam van de Dieren bescherming ten zeerste betreurd. Door middel van posters roept men de eigenaren van huisdieren op om hun honden aangelijnd voor tien uur 's avonds uit te laten en katten in huis te houden. Het dringende verzoek van de Dierenbescherming aan de Schiedamse bevolking om op oudejaarsdag geen vuurwerk overdag af te steken, is vergelijkbaar met dat van een roepende in de woestijn. Al weken wordt er op los geknald, dus nu al staat vast dat men zich op de 31e niet zal inhouden. Aan eigenaren van huisdieren die willen weten hoe zij de angst van hun viervoetei het beste kunnen aanpakken geeft de Dierenbe scherming Schiedam advies, tel. 4711295. Ook i het mogelijk tijdens kantooruren te bellen me dierenasiel De Hargahoeve, tel. 4714151. Jeica P150 AUTOMATISCHE DIAPROJECTOR VAN GROTE KLASSE Autofocus-scherpstelling en handbediende scherptekorrektle-moge- lijkheid. Projectie-arm voor losse dia's. Uitneembare afstandsbedie ning. Voor universele-, LKM- en CS-diama- gazijnen. Inklusief Hektor-P2 85mm objectief en 24W150W halogeenlamp. Van 399,- Aanbicding geldt t/m 6 januari en zolang voorradig FOTO - VIDEO SCHIEDAM Op de Kerkweg in Kethel heeft dinsdagmiddag rond 13.30 uur een fikse aanrij ding plaatsgevonden. Twee wagens botsten frontaal op elkaar. Politie en brandweer moesten er aan te pas komen om de auto's uit elkaar te halen. De bestuurder van één van de wa gens, een 20-jarige Schiedamse, moest met duizeligheid en last aan haar schouder naar het Schieland-ziekenhuis worden overgebracht. De andere be stuurder, eveneens afkomstig uit Schiedam, kwam met de schrik vrij. ROTTERDAM Hoogstraat ROTTERDAM - Wlnkalc. Zu._„— ROTTERDAM - 2e Middellandstraat 23 ROTTERDAM - Groene Hilledijk 173 WENST U EEN VOORSPOEDIG EN GELUKKIG 1994. HÏAANDAGlTANjj^ Waar lopenautorijden of fietsen SCHIEDAM- De fietsers bond ENFB is ontevreden over de opknapbeurt die het Beatrix park op 't ogenblik ondergaat. In de Fietserskrant brengt het Schiedamse bestuurslid K. de Vette deze onvrede onder woor den. De twee belangrijkste fietsroutes in het Beatrixpark worden over het hoofd gezien, meent De Vet te. „De fietsersbond heeft hier over op 2 november een knel puntennotitie aangeboden aan het college van B W. Uit over leg met de verantwoordelijke af deling van Gemeentewerken bleek dat bijvoorbeeld de knel punten op de Parkweg niet be kend waren én dus zouden wor den vergeten." De ENFB noemt enkele belang rijke problemen: een onoverzich telijk en gevaarlijk punt bij de splitsing fietspad-parkeerplaats op de Parkweg bij sportvereni ging Excelsior'20 (wie heeft er voorrang? - auto's van en naar de parkeerplaats rijden vaak te hard), de slinger in het fietspad op de Parkweg ter hoogte van de ingang van het Beatrixpark (ge vaarlijk tegemoetkomend ver keer) en een onoverzichtelijk punt bij de samenkomst van het voetpad, fietspad en de parkeer plaats (wie heeft er voorrang? - waar moet men fietsen en waar lopen?). Waar eerst de kerstboom stond op de Grote Markt! SCHIEDAM De 'kerstboomwagen' heeft deze week maar weinig werk gehad. De wagen rijdt op dit moment door de stad. Op diverse locaties kunnen mensen hun kerstboom afgeven. De 'kerstboomwagen' is een initiatief van de gemeente en het Open baar Nutsbedrijf Schiedam. Afgelopen maandag was de eerste gelegenheid. „Nou, het liep niet storm", zegt ONS-voorlichter E. Ernst. „Maandag werden twaalf kerstbomen afgegeven. Maar de ervaring leert dat veel mensen hun boom pas na nieuwjaar wegdoen." De bomen worden ver snipperd en daarna gebruikt bij de aanleg van looppaden. Vorig jaar werden in Schiedam in totaal ongeveer 1500 kerstbomen opgehaald. Diefstal op Grote Markt De grootste kerstboom in Schiedam, die op de Grote Markt stond, werd maandagnacht om 3.00 uur gestolen. Twee politie mensen arriveerden juist toen ze eèn Opel Kadet zagen wegrijden met aan de trekhaak de metershoge kerstboom gebonden. Een Toging om deze auto tot stoppen te dwingen mislukte, omdat een bestelbus voor de surveillancewagen ging rijden. Aan het eind van de Lange Nieuwstraat probeerde dé politiewagen de bus te passeren, maar werd naar de linkerkant van de weg gedrukt en botste tegen een houten paal. Wel raakte de kerstboom hierbij los van de wagen en bleef op de kruising liggen. Later konden zowel de inzittenden van de personenauto als de bestelbus worden aangehouden. Het betrof vier Schiedammers in de leeftijd van 34, 29 en tweemaal 27 jaar. Ook een 34-jarige vrouw uit Zoetermeer werd opgepakt. De politie nam een honk balknuppel en een zaag in beslag. Het vermoeden bestaat dat het vijftal uit baldadigheid heeft gehandeld en dat de boom op oudjaarsavond voor een groot vuur had moeten zorgen. Een nieuwe kerstboom wordt dit jaar niet meer neergezet op de Grote Markt. SCHIEDAMTwee gemas kerde mannen kwamen maan dagochtend om 10.00 uur schie tend het postkantoor aan het Bachplein binnen. Op dat mo ment was er één klant binnen, achter de balie waren drie men sen aan het werk. De overvallers eisten geld en gingen er daarna met een wagen vandoor. Nadat de politie was gewaar schuwd. volgde een achtervol ging. Op de Polderweg raakte de wagen van de overvallers te wa ter en kon één man worden aan gehouden. Het gaat om een 33- jarige Rotterdammer die al eer der was veroordeeld wegens een overval en nu met proefverlof was.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1