UJ msm M1395 ADB start in vericiezingsjaar campagne tegen extreem-rechts ZEEMAN B 5s® OPRUIMING 1.50 1.95 fjf 095 DE HAVENLOODS IN DEZE KRANT Weektopper Vtees§GM$ i ALLE I-PERS00NS FLANELLEN LAKENS Info-avond Stadserf Gelukkig 1994 Opvallende toename racistische voorvallen in 1993 'Jaarwisseling rustig en gezellig verlopen' smult u mee? menu voor twee! ALASKA VISFILET DeBoodschappenKmnt ,2Sh""Aoa tCNHOiSUKENSt EDITIE 9, DINSDAG 4 JANUARI 1994, 18e JAARGANG, Nr. 1 Wegener huLS-aan-huusbLaden SchiedainsNieuwsblad GRATIS HERPLAATSING Aktie voor particulieren HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM. Let op de speciale [•U - akties* 010-4699444 Kijk op de rubrieks-pagina's Alléén voor particulieren UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 43 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK SCHIEDAM— De gemeente houdt op dinsdagavond 11 janu ari om 20.00 ulir een informatie avond over het bouwplan Stad serf. Op het Stadserf komen een theater, een bibliotheek, het ar chief en een uitbreiding van het Stadskantoor. De informatie avond wordt gehouden in het Stadskantoor aan de Emma- straat 1. Elektriciteit en gezond heid 4* Prominenten uiten goe- de voornemens Museum niet meer gratis SCHIEDAM Het Stedelijk Museum Schiedam heft met in gang van dit jaar toegang. Vol wassenen betalen een toegangs prijs van drie gulden. Kinderen vanaf dertien jaar, 65-plussers en houders van een CJP betalen I,50 gulden. Jongere kinderen, houders van een Museumjaar kaart of een RotterdamPas en Vrienden van het museum mo gen gratis naar binnen. Op woensdag zal het museum voor iedereen gratis zijn. Winkelend publiek dat voorheen in het museum naar de wc ging, moet nu naar het Stadskantoor om te plassen. Het museum gaat vanaf dit jaar een uur later open: II.00 in plaats van 10.00 uur. Het Nationaal Gedistilleerd Mu séum (NGM) zal in verband met een kleine verbouwing tot en met 28 februari gesloten zijn. Het NGM is gevestigd in de kelder van het Stedelijk Museum. Cursussen in De Teerstoof SCHIEDAM In gebouw De Teerstoof gaan dezer dagen drie cursussen van start: Delfts Blauw schilderen, tekstverwer king met WordPerfect en basis pc-gebruik met MS-DOS 6.0. De twee computercursussen kunnen ook gecombineerd ge volgd worden. Voor meer infor matie en een studiegids kan men tussen 10.00 en 17.00 uur bellen met 4270956. RUILBEURS Telefoonkaarten, munten, postzegels, prentbriefkaar ten. sigarenbandjes. Isle dagcn-cn- veloppen en stripboeken zijn op 9 januari de ruilobjecten in diensten centrum de 4Molcns aan de Nieuwe Damlaan 766. Aanvang 1.7.30 uur. Lekker magere nnnwwiinwk 'n delicatesse. Schiedam: Grote Markt 12 Vlaardingen: Fransenstraat 29 Spijkenisse: Breestoep 3 Alle medewerkers van Het Zuiden en De Haven loods wensen le zers en adver teerders een heel ge zond, voorspoedig en vredig jaar. We kozen bijgaande foto van John de Pater als eerste kleurenfoto voor 1994, omdat wij altijd lichtpuntjes blij ven zien, hoe donker de dagen ook mogen lij ken! Ook het komend jaar willen de medewerkers van De Havenloods en Het Zuiden elke week opnieuw de leukste en meest interessante nieuwtjes en achter grondinformatie over de regio bieden. Op een succesvol jaar! Regen bezorgt wateroverlast SCHIEDAM Als gevolg van de hevige regenval kwam don derdagavond de weg onder het spoorwegviaduct ter hoogte van Plein 40-45 onder water te staan. De waterafvoerputten waren zo verstopt dat het water niet meer wegliep. Ook slaagde de brand weer er niet in het water weg te pompen. Uiteindelijk moest de weg worden afgezet. De afzet ting kon vrijdagmorgen worden opgeheven. Diezelfde ochtend volgde nog wel een wegafzetting aan de Slimme Wetering tussen de Kerkweg en de Zwaluwlaan. De weg raakte zodanig verzakt dat verkeer niet meer mogelijk was. Het busverkeer werd omge leid. OVERVALLER AANGEHOU DEN De man die in oktober het postkantoor aan de Nolens- laan overviel, is op eerste kerst dag aangehouden in Rotterdam terwijl hij een inbraak pleegde. Bij zijn aanhouding verzette hij zich met een mes. De 32-jarige man afkomstig uit Rotterdam, heeft inmiddels be kend. SCHIEDAM Het Anti Diskriminatie Buro (ADB) is deze week een campagne be gonnen onder de naam 'Schie dam tegen extreem-rechts'. De actie is bedoeld om men sen te overreden niet op een extreem-rechtse partij te stemmen bij de drie verkiezin gen die dit jaar telt. De cam pagne duurt tot juni, de maand waarin de verkiezingen voor het Europees Parlement zijn. In maart en in mei zijn er verkiezingen voor de gemeen teraad en de Tweede Kamer. Al eerder gaf het ADB een brochure uit die specifiek ge richt was tegen de Centrum- democraten, die twee van de 33 zetels bezetten in de Schie- damse raad. Het ADB constateerde in 1993 een opvallende toename van het aantal racistische of extreem rechtse voorvallen in Schiedam. Tot de maand november ging hel om 51 gevallen, zoals haken kruisen of antisemitische leuzen die op muren geklad waren, schriftelijke of telefonische be dreigingen van buitenlanders en zelfs geweld tegen personen. In 1992 werden vijftien aangiften gedaan. Het grootste deel van de voorvallen werd gemeld in no vember. „Voor een deel kan dat door de aandacht in de meaia komen," erkent Gé Grubben. staffunctionaris van het ADB. Die maand werden in vele Ne derlandse steden hakenkruisen en dergelijke op muren geklad, met veelvuldige aandacht van de pers. „Een deel van de mensen doet zulke dingen alleen om pu blicitaire redenen. Die beloning moet je ze niet geven. Daarom hebben we met de politie afge sproken weinig ruchtbaarheid aan die voorvallen te geven." Ongeorganiseerd Niet alleen in Schiedam neemt HOPELIJK DOET u ET HETZE' het racisme toe, zegt Grubben. „Ook collega's in andere steden zien een hausse, die nu bijna een half jaar duurt. Voor een deel zijn die activiteiten georgani seerd. maar ze worden ook door individuen gepleegd. Veel men sen denken, dat het wel meevalt als die acties niet georganiseerd zijn. Maar dat is juist extra ver ontrustend, omdat er weinig val op te krijgen is. Een organisatie kun je oprollen, maar met kleine groepjes is dat moeilijk." Het ADB constateert dat behal ve de CD nu ook de wat extre mere CP'86 actief wordt in Schiedam. CP'86 deelt folders uit in bepaalde wijken. Met de in gang gezette campagne wil hel ADB mensen mobiliseren tegen deze partijen. Grubben: „Als er gefolderd wordt, moet er een te- genfolder in die buurten komen. We willen een informatienet werk opzetten van buurtbewo ners, zodat we weten waar de partijen actief zijn." Ook wil het ADB de folders toetsen op mogelijke racistische uitspraken. De verspreiders er van kunnen dan strafrechtelijk worden vervolgd. Politiek De campagne van het ADB wordt gevoerd in samenwerking met Schiedamse buurthuizen, sportclubs en organisaties als het Vrouwenoverleg, de FNV en Humanitas. „De politieke partij en houden we er bewust buiten," zegt Grubben, „want veel men sen hebben hun vertrouwen in de politiek verloren. Het gaat ons er juist om dat de kiezers niet op de CD of CP'86 stem men." Met dertien verschillende posters richt het ADB zich op de kiezers. Medewerkers van buurt huizen en'dergelijke wordt uitge legd hoe zij de discussie aan moeten gaan met mensen die zeggen op de CD te gaan stem men. Het ADB richt zich ook op bur gers die zelf iets tegen extreem rechts willen ondernemen. Grubben: „Waar het ons om gaat is dat mensen in hun ent housiasme niet de verkeerde din gen doen. Wij kunnen met voorbeelden la ten zien hoe anderen actie voe ren. Ook kunnen wij ze aan ma teriaal helpen, zoals videoban den, posters en ander informa tiemateriaal." SCHIEDAM Volgens de politie is de jaarwisseling in Schiedam 'gezellig en rustig' verlopen. Wel werden er enkele vernielingen aangericht. Zo werden ruiten ingegooid van een schoolgebouw aan de Iepenlaan, van een snackbar aan de Mgr. Nolerislaan en van een school aan de Burgemeester Van Haarenlaan en werd een lantaarnpaal aan de Groen van Prinstererlaan vernield. Groot schalige schade werd er tijdens de jaarwisseling niet aangericht. De brandweer hoefde niet uit te rukken. Bij de politie kwamen tien inbraakmeldingen binnen ten gevolge van vuurwerk. Een tienjarige jongen moest met brandwonden aan zijn borst naar het ziekenhuis worden overgebracht nadat hij bij een kerstbomen- brand aan de Cornelis Drebbelstraal geraakt was door vuurwerk. Om af te koelen werd hij door omstanders in een vijver geduwd. De politie wijt het rustige verloop van oudejaarsnacht aan dé preventieve maatregelen die zijn genomen. Diverse bedrijven zijn aangeschreven om brandbaar materiaal zo goed mogelijk op te bergen, wrakken van de straten te verwijderen, keetwagens op afgesloten terreinen te plaatsen en dergelijke. Ook hebben ge sprekken plaatsgevonden met jongeren en bewoners over de locaties waar kerstbomen ingezameld zouden worden en vreugde vuren zouden worden ontstoken. De politie en de gemeente zeggen bijzonder tevreden te zijn over de wijze waarop met name de groepen in de Morsestraat en in de Huijsmansstraat zich tussen kerst en nieuwjaar hebben gedragen. Zo werd de traditionele kerstboomverbranding van de Huijsmansstraat verplaatst naar de kruising Burgemeester Knappertlaan-Penninglaan. Ook waren er verbrandingen aan de Cornelis Drebbelstraal, Lekstraat, Sl&chl- huislaan. Perenlaan en in Bijdorp. 2 menu's voor met Zigeunersaus, Groentegarnituur, Pommes frites Moussedessert NQRDSEE tt< Restaurant Zondag van 12.00 tot 19.00 ui Uw dichtstbijzijnde Nordsee Restaurant vindt u op de Lijnbaan 81 te Rotterdam BEROUWVOL-Twee jeugdige jongens die eeoier een vrouw besto len, hebben berouw getoond. Het duo belde op 20 december aan bij een vrouw aan het Lisztplein, aan wie zij vroegen of zij misschien een karweitje konden doen. De vrouw gaf de jongens 35 gulden mee voor boodschappen, maar de jongens verbrasten het geld aan snoep. Toen de vader van één van de jongens naar aanleiding van een krantebericht hierover met zijn zoon sprak, bekende deze zijn mis daad. De vader nam vervolgens contact op met de politie en met de ouders van het vriendje. Besloten werd dat de jongens het geld uit hun spaarpot terug moesten betalen. De twee moesten ook nog hun berouw tonen aan hun slachtoffer. Met alle nieuwtjes, akties en ideeën om goed en voordelig boodschappen te doen. KIJK SNEL OP ACHTERPAGINA! GROTE-RUIT- I STOFDOEKEN KLEUTER BROEKEN Winters gevoerd. Maten 68 t/m 86. KATOENEN LUIERS I Spaar het milieu. m 6 Stuks J3s95 MEISJESSLIPS Blijvend elastisch door elaslhan. A95 DAMES I SHIRTVESTEN I Tricot jersey. O.a. grijs mêlé. DAMESSLIPS Elaslhan. Heel veel mooie restanten. Ji&S JAZ9S DAMESBLOUSES Ongelooflijk zoveel keus. BH'S Zeldzaam mooi. Buitenkansje! J&5 £95 ALLE KLEUTER JOGGINGPAKKEN OOK BUUlHDt Rotterdam (9x) Capelle a/d Ussel Ruim 430 textielSupers in 4 landen.. U ZOU WEI GEK ZIJN ALS U MEER BETAALDE.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1994 | | pagina 1