SchiedamsNieuwsblad ifiO95 B 995 Bestrijding overlast hondepoep blijft kwestie van lange adem Ions mis H i2&Ö Iffff ZEEMAN l il ura viraimj 595 995 1495 500 1495 195 O 1 J tvt* li 1 B 4®® IN DEZE KRANT Vtecs^0D®[p Illegale cd's Man bedreigt politiemensen Chronische pijn SCHNITSELS FILET Station krijgt nieuw perron Woudhoek zoekt vrijwilligers Milieudefensie redelijk tevreden over milieubeleid De BoodschappenKrarit Alles over Parket Nieuwe woningen in de Gorzen Zoet geluid bij Radio Schiedam ooit UI uHIK mm EDITIE 9, DINSDAG 11 JANUARI 1994, 18e JAARGANG, Nr. 2 GRATIS HERPLAATSING Aktie voor particulieren wegener huLS-aan-hutsbUiden TT I Kijk op de rubrieks-pagina's HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM. DE SI UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 43 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK SCHIEDAM De politie heeft donderdagmiddag een partij van I90 illegale cd's in beslag geno men. De cd's werden ontdekt bij een controle van een auto op de Burgemeester van Haarenlaan. De twee inzittenden, een 27- en een 28-jarige Dordtenaar, wer den aangehouden. Zij konden geen verklaring geven over de herkomst van de cd's. Na raad pleging van de Buma/Stemra bleek dat de cd's inderdaad ille gaal geperst waren. De organisa tie zal een onderzoek starten naar de herkomst van de partij. A Uniek winkelproject ge- handicapten A Bewoners Broersvcst willen beveiliging kel derboxen SCHIEDAM In de Nieu we Maasstraat reageerde een 29-jarige man op hel uit schrijven van een parkeerbon door de politie, met beledi gende en discriminerende op merkingen aan hun jjdres. Toen hij met de auto weg wilde rijden, probeerde de politie hem tegen te houden, maar de man reed daarbij op een van de politieambtenaren in. Deze trok daarop zijn pi stool. waarop de man zijn auto tot stilstand bracht Hij werd overgebracht naar hel politiebureau, waar hij werd ingesloten wegens po ging tot doodslag. SCHIEDAM De Stichting Maatschappelijk Werk start op 26 januari met een groep voor mensen met chronische pijn- klachten. in samenwerking met Thuiszorg Nieuwe Waterweg Noord. In de groep wordt ge tracht oplossingen te vinden om de pijn te bestrijden. In totaal komt de groep zestien maal bij een. De kosten per deelnemer bedragen 35 gulden: leden van de Thuiszorg NWN krijgen een korting van tien gulden. Wie be langstelling heeft kan op werk dagen tussen 9.00 en 17.00 uur bellen met Marijke den Hollan der of Hans Yperlaan van Maat schappelijk Werk. tel. 4731033. Heerlijk malse Kant en klaar Heerlijk magere Lekker malse Schiedam: Grote Markt 12 Vlaardingen: Fransenstraat 29 Spijkenisse: Breestoep 3 Station Schiedam/Rot terdam-West krijgt over enkele jaren een extra perron aan de noordzijde. De bouw start in 1996 en tegen de eeuwwisseling moet het werk klaar zijn. een jaar voor dat de metro dit station aan zal doen. Het is dan inmiddels 1999. De bouwwerkzaamheden du ren zo lang, omdat de Neder landse Spoorwegen hel nieuwe perron onder de huidige over kapping aan willen brengen. De spoorwegen schatten de to tale kosten van het project op honderd miljoen gulden. Het nieuwe perron is nodig, omdat het aantal sporen lussen Rotterdam en Rijswijk verdub beld wordt. Hel wordt ook een stuk langer dan nu gebruikelijk is. want in de toekomst zullen de NS met Januen^^mei^raar^jde^^ SCHIEDAM Dienstencen trum De Woudhoek zoekt vrij willigers voor een ochtend of middag per week. Het werk bestaat uit serveren van drankjes zoals koffie en thee. Ook de werkzaamheden die hieruit voortvloeien komen op rekening van de vrijwilliger. Kas afsluiten, voorraad aanvul len en het bezoeken van de maandelijkse vergaderingen zijn een onderdeel van de aanvullen de werkzaamheden. Er wordt gewerkt in groepen van twee. dus het bediendend perso neel staat er nooit alleen voor. Een WA- en ongevallenverzeke ring zijn automatisch inbegre pen. Zowel mannen en vrouwen wor den verzocht te reageren. Belangstellenden worden ver zocht contact op te nemen met Janneke Mulder op dinsdag, woensdag of donderdag via tele foonnummer 4709555. SCHIEDAM „De bedoe lingen zijn goed, maar alles loopt niet altijd zoals het hoort." Dat vindt de afdeling Schiedam van de vereniging Milieudefensie van het milieu beleid van de gemeente. Vori ge week maakte de gemeente het Milieu-uitvoeringspro- gramma 1994 en het Milieu verslag 1993 openbaar. Deze twee nota's behandelen het milieubeleid van dit jaar en beschrijven het beleid van het vorige jaar. Uit het verslag „komt naar voren dat in 1993 een belangrijk aantal taak stellingen uit het Milieube leidsplan een aanvang heeft genomen en tot uitvoer is ge bracht", zo stelt de gemeente. „Anderzijds is een aantal ta ken die voor 1993 gepland stonden, blijven liggen." Hondepoep is één van de groot ste problemen. Sinds 1992 kent Schiedam een aantal bepalingen in de Algemene Plaatselijke Ver ordening (APV) die gericht zijn Ei is nog hoop: 0\S zet homtepoepieegmachine op het voorkomen van overlast door hondepoep. In dat jaar werd door bewonersvereniging Oost een preventieproject in gang gezet, ondersteund door een speciaal voor dal doel ont worpen posteraclie. met veel vertoon gepresenteerd, die ech ter het aangekondigde vervolg miste. ..Door het tekortschieten van de handhaving is hel honde- poepbeleid echter weinig effe.c- SUBSIDIE ENERGIEZUINIGE VERLICHTING De N.V. Openbaar Nutsbedrijf Schiedam heeft ook voor 1994 een subsidiebudget vastgesteld voor de toepassing van energiezuinige verlichting in bedrijfspanden. De regeling geldt voor bedrijven die elektriciteit afnemen van het Openbaar Nutsbedrijf Schiedam en staat bekend onder de naam STIMEV (Stimuleringsregeling Energie zuinige Verlichting). Bedrijven die in aanmerking willen komen voor subsudie kunnen bij het nutsbedrijf een aanvraagformulier opvragen. Het budget voor 1994 is vastgesteld op 150.000.-. De subsidieregeling is ingedeeld in twee categorieën: Categorie A, subsidie voor armaturen. Deze regeling voorziet in een subsidie op armaturen voorzien van een hoog frequent elektronisch voorschakelapparaat. De subsidie bedraagt 35.- per armatuur. Deze subsidie geldt plaatsing in bestaande als nieuwe bedrijfspan den. Categorie B, subsidie voor vermogensreductie. Deze regeling voorziet in een subsidie op elektrische vermo gensreductie van de veriichtingsinstallatie. De vermogensre ductie is het verschil tussen het oude en het nieuwe geïnstal leerde vermogen. De subsidie bedraagt 20.- per kWe per procent vermogensreductie. Deze subsidie is enkel van toe passing op bestaande gebouwen. Informatie Bedrijven die meer willen weten over de subsidieregeling kunnen een brochure opvragen bij het nutsbedrijf. De brochure vermeldt o.a. wie in aanmerking komen voor subsidie en onder welke voorwaarden de subsidie wordt verstrekt. U kunt voor nadere informatie ook contact opnemen met de heer H. van Gog van de afdeling Milieu Energie, telefoon (010) 446 52 80. 1 N.V. OPENBAAR NUTSBEDRIJF SCHIEDAM lief', staal in het Milieuverslag 1993. De werkgroep Honden"- problematiek heeft ..niet opti maal kunnen functioneren" om dat één van de medewerksters van het bureau Criminaliteit spreventie van de dienst Algeme ne en Burgerzaken vertrokken is. Volgens gemeentevoorlichter Jan Langstraat is de bestrijding van hondepoep-overlast een kwestie van langer adem. Minder De gemeente heeft ook proble men met het handhaven van an dere bepalingen op milieugebied, zoals het verbod lot burenge rucht. „In aansluiting op hel lan delijke en provinciale milieube leid, zal meer de nadruk moe ten komen te liggen op controle en handhaving", luidt daarom één van de aanbevelingen die in het gemeentelijke verslag zijn opgenomen. De gemeente moet nog onderzoeken welke maatre gelen precies genomen moeten worden. Toch zal er in de stad de komen- de jaren minder hondepoep te zien zijn. De ONS zal vanaf dit jaar namelijk een hondepoep- veegmachine. een zogenoemde Puvac. leasen van de Roteb in Rotterdam. Omdat dit apparaat niet gekocht maar geleast wordt, houdt de gemeente veertigdui zend gulden over. Dit geld zal gebruikt worden voor andere maatregelen tegen de honde poep. zoals gedragsvoorschrif ten. aanleg van hondetoiletten, voorlichting aan hondenbezit ters en toezicht op de naleving van voorschriften die gelden bij hel uitlaten van honden. Omdat niet alle doelstellingen van vorig jaar gehaald zijn. is er dit jaar extra geld beschikbaar. Dit geld werd in 1993 wel gere serveerd maar niet uitgegeven. Het geld wordt deels gebruikt om mensen in dienst te stellen voor de bestrijding van zwerf vuil. Aanvankelijk w ilde de ONS hiervoor banenpoolers in dienst nemén, maar hiervoor werd geen toestemming verkregen. De So ciale Dienst (GSD) stelt banen poolers alleen beschikbaar als het om „additionele arbeid" gaat. werk dat gewone werkne mers niet kunnen verrichten. De ONS moet daarom meer geld besteden om mensen in dienst te nemen. „Een andere optie is om de GSD met een zwaardere dele gatie te benaderen voor het ver krijgen van toestemming om ex tra banenpoolers in te zetten", aldus het Milieu-uitvoeringspro gramma. Slagvaardig Fred van der Drift, secretaris van de afdeling Schiedam van de vereniging Milieudefensie, is re delijk tevreden over het Schie- ^dams^miheub^ Met alle nieuwtjes, akties en ideeën om goed en voordelig boodschappen te doen. KIJK SNEL OP ACHTERPAGINA! van Bruynzeel en Kahrs. Ook voor doe-het-zelvers. I IN DE PARKETSHÖP ligt het vloerenboek voor u klaar. j U kunt het ook telefonisch bestellen: i Profiteer van de speciale aanbieding. I MTffWlfKfll MI I ÏTSlf I i ONS. op milieugebied slagvaar diger dan de gemeente zelf." vindt hij. Van der Drift wil nog niet diep op de,milieunota's in gaan. omdat hij eerst de raads commissievergadering hierover van woensdag wil bezoeken. De gemeente neemt te veel hooi op haar vork. vindt hij. Er zijn te veel projecten met weinig resul taat. Hij geeft een voorbeeld. „Voor het preventieproject afval bezochten wij in oktober een su permarkt in Zuid. Het ging over verpakkingen. De bedrijfsleider wist niets van hel project af." Van der Drift adviseert de ge meente eerst één project goed op te zetten, in plaats van vele tege lijkertijd. SCHIEDAM— De Woningbouwvereniging Schiedam is deze week gestart met de bouw van vierenzestig nieuwe woningen in Schiedam-Zuid. De huizen komen in de plaats van drieënzestig eerder gesloopte woningen in de Klaaswaalsestraat. de Maasdam- sestraat. de Nieuwe Maasstraat, de Pendrechtsestraat. de Rhoon- sestraat en de Zuidlandsestraat. Van de nieuwe woningen zijn er vijftig bedoeld voor ouderen, de rest bestaat uil eengezinswonin gen. De ouderenwoningen zijn aanpasbaar. Dal wil zeggen dat ze met enkele kleine ingrepen ook bewoond kunnen worden door mensen in een rolstoel. Op deze manier kunnen de ouderen langere tijd in hun huis blijven wonen, en hoeven ze niet te verhuizen als ze invalide zouden worden. Deze woningen zijn gevestigd in een gebouw met vijf verdiepingen aan de Nieuwe Maasstraat, drie verdiepingen aan de Maasdamsestraat en twee aan de Klaaswaalsestraat. Ze zijn alle met een lift te bereiken. De woningen zijn gegroepeerd rond een binnentuin. De eengezinswoningen staan aan de Pendrechtse straat en de Zuidlandsestraat. Door de nieuwbouw is hel aantal parkeerplaatsen in de wijk met negen stuks uitgebreid. Ook komen er twee open ruimtes die worden ingericht met groen, bankjes en speelvoorzieningen voor kinderen. SCHIEDAM De zangeres Sugar Lee Hooper is zondag 16 januari te gast bij het programma „De Muzikale Omloop" "van. Radio Schiedam. De zangeres had vorig jaar een top-40-hit met haar single ..It's raining men". Het programma duurt van 12.00 tot' 14.00 uur. DAMESLEGGINGS Alleen in zwart. Maten M L PEUTERSOKJES EN -KNIEKOUSEN Gedessineerd. De bak moet leeg! TAri J2dOS DIKKE KINDERTRUIEN Uni, met leuke applicaties. 22.95 STOERE DENIM TUINBROEKJES Met contraststof. - Maat 68 t/m 86. GROTE PARTIJ KLEUTERTRUIEN Winterjacquard. - Maat 92 t/m 128 J-&95 DAMESVESTEN Patentsteek in o.a. zwart en kobalt. 2K95 BEDRUKTE CORDUROY Kleuterblouses en -broekjes, shorts DAMESBROEKEN 100% katoen. Enorme keus! O.a. paardrijmodel. .29*95" DINO RAGE Dik Dinosaurus speelboek. Zo lang de voorraad strekt! Rotterdam (9x) Capelle a/d Ussel Hoogvliet Ridderkerk Schiedam Spijkenisse Vlaardingen I Ruim 450 textielSupers in 4 landen J UZOU WEL GEKZUNALSUMBETAALDE. J

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1994 | | pagina 1