Q) DE HAVENLOODS Aantal aanvragen voor hulp bij schuld is 'alarmerend' gestegen OPRUIMING] Omleiding bus 52 stuit op bezwaren Schiedams Nieuwsblad v. IN DEZE KRANT Minder mensen werken bij meer vestigingen i -in Verkiezingen werpen hun schaduw vooruit Enorm Opheffingsleegverkoop EDITIE P, DONDERDAG 13 JANUARI 1994, 43e JAARGANG Nr. 2 HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM GRATIS HERPLAATSING Aktie voor particulieren Let op de speciale akties* s 010-4699444 Kijk op de rubrieks-pagina's Alléén voor particulieren 43 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK Zelfverdediging SCHIEDAM— De Stichting SVO en de Dienst Sport en Re creatie starten in februari een aantal cursussen die zijn gericht op zelfverdediging. Eén cursus vindt plaats op donderdagmor gen in het Sportinstituut Schie dam in Groenoord, een andere bijeenkomst zal worden gehou den in het centrum van de stad. Meer informatie geeft Mariann- ne Klop van de Stichting SVO, tel. 4734545. zich klaar voor titel strijd k Leven met leukemie Benzinestank verraadt dieven SCHIEDAM Na een mel ding heeft de politie maan dagnacht enige personen aangehouden die liepen te morrelen aan auto's in de omgeving van de Damlaan en de Vendelhof. Het gaat óm een 25-jarige Schiedam mer, een 20-jarige Vlaardin- ger en een 26-jarige Schie- damse vrouw. In de kofferbak van hun wa gen trof de politie een jerry can met benzine en een tuins lang aan. Een van de mannen stonk naar benzine, waarna bleek dat het drietal uit een tank van een aldaar gepar keerde auto brandstof had gestolen. 'Staren in de glazen bol' SCHIEDAM- De spiritische vereniging Harmonia organi seert op donderdag 13 januari (vandaag dus) een openbare avond met als thema 'Helder ziende waarnemingen met be hulp van de glazen bol'. Mevrouw J. Atsma uit Dor drecht geeft tekst en uitleg. Plaats van handeling is wijkcen trum Nieuwland aan het Dr. Wi- bautplein 165. Aanvang 20.00 uur, toegang 7.50. SPREEKUUR Het CNV houdt op woensdagmiddag 19 januari weer het maandelijkse spreekuur in De Stuurhut (Nijhoffplein 20). Tijdens dit spreekuur kan men terecht met problemen op het gebied van ont slag, arbeidsongeschiktheid, uitke ringen, huisvesting, studiefinancie ring, belastingen en subsidies. Het spreekuur is in de eerste plaats be doeld voor CNV-leden, maar ook niet-leden kunnen voor gratis hulp terecht van 14.00 tot 15.00 uur. Grandioze TERREIN- VERKOOP bij automobielbedrijf V00RIME PUTTEN SPIJKENISSE Het gaat niet goed met werkgelegenheid in Schiedam. Het afgelopen jaar is het totaal aantal werkzame personen in de stad fors gedaald naar 24.606. Dat is het laagste niveau sinds zes jaar. Het bedrijvenregister Zuid-Holland publiceert jaarlijks cijfers over de economische situatie in deze regio. Tussen 1985 en 1991 liep het aantal in Schiedam werkzame personen gestaag op tot 25.476. In '92 deed zich een daling voor naar 25.240 banen, die het afgelopen jaar dus heeft doorgezet. Vooral het aantal banen in de industrie (van 5870 tot 5633), het transport (van 1851 tot 1463) en het bank- en verzekeringswezen (van 2766 tot 2693) liep behoorlijk terug. De sterkste groei kwam voor rekening van de sectoren landbouw en visserij (van 55 naar 80) en de dienstverlening (van 6835 naar 6881). In totaal daalde de werkgelegenheid in Schiedam het afgelopen jaar met 2.5 procent. Het aantal vestigingen in de stad nam daarentegen toe. Van 2302 in '92 tot 2344 het afgelopen jaar. Dat is een groei van bijna 2 procent. Deze stijging komt vrijwel geheel voor rekening van het bank- en verzekeringswezen en de overige dienstverlening. Ook uit het aantal vestigingen blijkt dat het niet goed gaat met de industriële bedrijfs tak. Daar daalde het aantal bedrijven van 249 tot 239. Conclusie: Schiedam trekt wel meer bedrijven aan, maar steeds minder mensen werken binnen de stadsgrenzen. Exotische klanken passeren de revue SCHIEDAM In wijkcentrum De Erker worden met ingang van zaterdag 22 januari niet-alle- daagse muziekoptredens gepre senteerd. De bedoeling is dat het publiek eenmaal per maand in een ongedwongen sfeer kennis maakt met muziek van niet-wes- terse cujturen. De Ghanese percussiegroep van Kofi Aylvor is de eerste in De Erker die in een avondvullende muziekshow verschillende gen res van Afrikaanse muziek de revue laat passeren. Kaarten (voor vijf gulden) zijn verkrijg baar bij de balie van het wijkcen trum aan de Jan van Avennes- straat 32. Het optreden begint om 20.30 uur. BORREL De politie heeft in de nacht van dinsdag op woens dag een alcoholcontrole uitge voerd op de Horvathweg. Hierbij werden 125 blaastesten afgenomen. Vijf bestuurders kregen een proces-verbaal. Het hoogst gemeten alcoholprómil- lage was 0.9 „Mensen vooral in problemen door forse huurstijging, gokken en creditcards" SCHIEDAM Het laatste kwartaal van 1993 is in Schie dam het aantal aanvragen voor schuldsanering explosief gestegen. Maar liefst 128 huishoudens klopten de laat ste drie maanden van het jaar aan bij het project Schuld hulpverlening. „Dat is een alarmerende situatie", vindt coördinatrice M. Kras. In to taal ging er in '92 zo'n 1.290.000 gulden om via de burelen van het samenwer kingsproject tussen de Ge meentelijke Kredietbank, de Sociale Dienst en de stichting Maatschappelijk Werk. Landelijk meldden zich vorig jaar ongeveer 22.000 mensen bij de kredietbanken voor schuldsa nering. De economische recessie, de introductie van de pinpas door banken, de stijging van het aantal personen met een uitke ring en de wijze waarop met steeds gemakkelijker een lening kan afsluiten leiden ertoe dat de gezinsschulden fors toenamen. Wachtlijst „Dat merken we in Schiedam ook", zegt coördinatrice M. Kras. „Maar ook door de forse woonlastenstijgingen, de toena me van het aantal creditcards, Ook gestegen woonlasten zorgen voor problemen het gokken en het kopen via postorderbedrijven komen men sen in de financiële problemen. In 1992 klopten 377 mensen aan bij ons project Schuldhulpsame- ring. Bij elkaar ging het toen om een bedrag van 1.290.000 gul den. Vorig jaar waren dat er 353. Maar die lichte daling vertekent de boel. Want vooral het laatste - kwartaal kwamen ontzettend veel personen voor hulp naar ons toe. Dat waren maar liefst 128 huishoudens. Dat is een alarmerende situatie." Door die grote toestroom van cliënten en door het relatief klei ne aantal medewerkers bij het hulpproject is inmiddels een flin ke wachtlijst ontstaan in Schie dam. „Wij hebben hier maar zes budgetmedewerkers, niet eens allemaal fulltime. Die kunnen het grote aantal aanvragen niet aan. Daardoor moeten mensen die een beroep op ons doen mo menteel zo'n vier maanden wachten voor ze geholpen kun nen worden. Juist voor mensen die het water tot aan de lippen is gestegen, werkt zo'n wachttijd natuurlijk funest", aldus Kras. Bij de afwikkeling van schulden leggen de medewerkers van het project Schuldhulpsanering na druk op het beheersbaar maken van tekorten. „We leggen men sen uit hoe ze beter èn slimmer met hun geld om kunnen gaan. En we bekijken hoe we, soms via aangepaste kredieten, de boel kunnen betalen. Een enkele keer proberen we tot kwijtschelding van schulden te komen. Dan kloppen we aan bij overheidsin stellingen als het Gemeentelijk Woningbeheer en het ONS. Maar ook bij het Bureau Studie financiering en het ministerie van VROM dat huursubsidies behandelt." „Maar we hebben eveneens te maken banken en particuliere bedrijven. Dan blijkt steeds weer dat vooral de overheidsinstellin gen weinig professioneel met dit soort financiële moeilijkheden omgaan. Banken en particuliere firma's nemen via een bepaalde regeling regelmatig genoegen met een deel van de opbrengst en schelden de rest van de schuld kwijt. Overheidsinstellingen zijn daarin veel minder soepel. Onze ervaring leert dat die bijna altijd het onderste uit de kan willen..." Vooral fietsers met slecht licht SCHIEDAM In het kader van de verlichtingsactie heeft de politie maandagavond tussen 19.30 en 21.00 uur een controle gehouden langs de Nieuwe Ha ven. Hierbij werden slechts vier bekeuringen uitgeschreven. Ook dinsdagavond was de poli tie actief. Tussen 18.30 en 21.15 uur werden aan de Gerrit Ver- boonstraat 32 personen be keurd. Het ging om dertig fiet sers en twee motorvoertuigen. - »N ONZE KOOPJESHAL n&OMMOOEUENEN als het om wonen gaat! Uttfófote? SCHIEDAM De loopafstan den van het Holy-ziekenhuis naar de dichtstbijzijnde haltes van de buslijnen 52 en 56 zullen niet worden verkleind. Het Vlaardingse college van burge meester en wethouders heeft dinsdag besloten geen van beide bussen dichter bij het hospitaal te laten stoppen. Uit een onder zoeksrapport van de Dienst Stadswerk is namelijk gebleken dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. De kosten voor het omleiden van de lijnen via de oprijlaan van het zieken huis vallen te hoog uit. Ook wordt verwacht dat de omlei ding van de Schiedamse lijn 52 op bezwaren zal stuiten van de gemegnte Schiedam. Daarmee gaan B en W van Vlaardingen voorbij aan de commissie Verkeer ep Vervoer die al enige tijd de wens heeft de loopafstand tussen ziekenhuis en haltes te verkleinen. Tijdens de behandeling van de 'Parapluno ta Openbaar Vervoer' in novem ber jl. werd door wethouder Van Ardenne toegezegd dat er op korte termijn 'een voorstel zou komen dat een einde maakt aan de discussie over dit onderwerp. 55?* Lijn 52 blijft gewoon stoppen op de Holysingel Verandering in de openbaar-ver voerssituatie rond het Holy-zie kenhuis komt er niet. Uit onderzoek bleek dat een rou teverlegging over het ziekenhuis terrein vanwege een rijtijdverlen ging voor doorgaande passagiers een verlies aan reizigers oplevert. De extra reistijd zou voor bus 52 circa drie minuten zijn, voor bus 56 vier. Met het oog op de ex ploitatiekosten zou dan op lijn 52 voor elke zeventien ritten via het ziekenhuisterrein een gehele rit vervallen. Op lijn 56 is deze verhouding negen ritten via het terrein tegen een gehele vervallen rit. Op grond hiervan meent men dan ook dat de gemeente Schie dam nooit akkoord zal gaan met deze verslechtering. Wanneer de gemeente Vlaardin gen zelf de extra kosten voor het omrijden voor haar rekening zou willen nemen zijn aanzienlij ke bedragen nodig. Als lijn 56 het gehele jaar door via het zie kenhuis zou rijden kost dat 474.000 gulden. Als deze bus dat op jaarbasis alleen tijdens de be zoekuren zou doen, moet er 60.000 gulden worden gevonden. Voor buslijn 52 zijn de bedragen respectievelijk 246.000 en 32.000 gulden. En dan moet bij de op brengsten nog rekening worden gehouden met een teruglopend aantal reizigers die vanwege de rijtijdverleninging afhaken. Bovenop deze bedragen komen dan nog de kosten voor een ge deeltelijke reconstructie van het kruispunt Holysingel-Dillen- burgsingel die nodig is wanneer bus 56 via het ziekenhuisterrein zou gaan rijden. Dit alles maakte deze optie voor B en W onhaal baar. Over het omleiden van bus 52 is overleg gevoerd met de RET. De vervoersmaatschappij bleek geen voorstander van de routewijziging. De RET noemde als nadelen rijtijdverlenging, ver storing van de dienstuitvoering doordat het terrein zeer krap is en gebruikt wordt als parkeer terrein, de hoge kosten en verlies van passagiers. De Vlaardingse commissie Ver keer en Vervoer buigt zich in haar vergadering van donderdag 20 januari over dit onderwerp. De horden komen er SCHIEDAM— Om de gemeenteraadsverkiezingen (die op woensdag 2 maart plaatsvinden) meer bekendheid bij de Schie damse burgers te geven, gaat binnenkort een voorlichtingscam pagne van start. De kosten van deze actie bedragen bijna 22.000 gulden. Dit bedrag komt ten laste van de gemeentebegroting. Volgens voor lichter T. Reyman wordt dit geld vooral besteed aan een speciale verkiezingskrant die eind februari huis-aan-huis wordt verspreid. „Daarin wordt onder meer het gebruik van stemmachines uitge legd, die in maart in alle stembureaus in de stad zullen staan. Ook kunnen mensen lezen hoe ze per volmacht kunnen stemmen." De rest van het bedrag gaat naar diverse onderdelen als een 'speakers corner' en schoolbezoek aan de gemeenteraad. Naast de gemeenteraadsverkiezingen staan dit jaar de stemmingen voor de Tweede Kamer en het Europees Parlement op het programma. van eiken kwaliteits meubelen bij Burchthuys Interieur Schiedam. Kijk snel verder in deze krant. GSE VEP-2 FANTASTISCHE EFFECT GENERATOR Ideaal voor het bewer ken van al uw video films. Achteraf in- en uitfaden. Diverse wipe functies. Positief/nega tief schakelaar. Kleurcorrecties via joystick Twee videobronnen aansluitbaar. Inklusiet netvoedingsapparaat Van 999,- OP=OPRUIMINGSPRIJS Aanbieding geldt t/m 20 januari en zolang voorradig FOTO VIDEO

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1994 | | pagina 1