m Politie gaat in offensief met campagne merkt het' rï 1.00 B 5®® B 995 Vleessoep DE HAVENLOODS IN DEZE KRANT 'Politici komen op de koffie' LET OP; EXTRA KA TERN VANDAAG Beneden Maas RTC Rijnmond Eetverslaving Schiedammers op televisie FILET 'Billboard Overvaller in tram opgepakt Iedereen kan thuis waardevolle spullen (laten) graveren Brand op het dak Kind sluit moeder buiten De BoodschappenKrant EDITIE 9, DINSDAG 18 JANUARI 1994, 18e JAARGANG, Nr. 3 Wegener hu-S-aan-huLSbladen Schiedams Nieuwsblad HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM. UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 43 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK SCHIEDAM De Stichting Maatschappelijk Werk Schie dam èn Thuiszorg Nieuwe Wa terweg Noord organiseren voor de tiende keer een vrouwengroep waarin eetverslaving centraal staat. In de groep worden manieren gezocht om de verslaving te doorbreken, onder meer door oefeningen, opdrachten, het uit wisselen van ervaringen en aan dacht voor het levensverhaal aan de hand van gewichtsschomme lingen. De tien wekelijkse bijeen komsten zijn gepland op dins dagochtend van 9.15 tot 11.15 uur. De groep start op 8 februa ri. Meedoen kost 35 gulden. Aanmelden bij Maatschappelijk Werk, tel. 4731033. Artsen zonder Grenzen vereerd met Geuzenpen ning SCHIEDAM— Schiedam mer Mark van Pappelendam maakt op zaterdag 29 januari zijn tv-debuut in het jeugd programma 'De Droom- show'. Dit programma wordt 's ochtends van 9.00 tot 9.25. uur uitgezonden op Neder land 1. In 'De Droomshow' spelen twee koppels kinderen tegen elkaar. Ook doet tel kens een bekende Nederlan der aan het programma mee. Deze keer is dat Feyenoord- speler John de Wolf, die ook uit Schiedam komt. CHAOS— Een aantal jongeren heeft zaterdagavond schade aange richt in de gymzaal van een school aan het Bachplein. De politie kon twee van de belhamels oppakken. De groep jongeren was binnengeko men door een deur en een raam te forceren. In de gymzaal'was onder meer met een brandslang gespoten. Heerlijk malse Van de schouder Heerlijk magere Schiedam: Grote Markt 12 Vlaardingen: Fransenstraat 29 Spijkenisse: Breestoep 3 WÊÈÊm* ha" m Auto atani Z i s 9 '=538 Qtlmd&k m schisdm wa( PREVENTIE bus WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊItÊNÊÈÊÊÊÊÊÊÊÈÈÊÊÊÊÊÊÊi Reclame op een politie auto. Een landelijke primeur voor Schie dam. Sinds vorige week rijdt hier een soort billboard op wielen rond. Het busje maakt deel uit van de campagne 'Schiedam merkt het', die gericht is op het tegen gaan van diefstallen uit wonin gen en auto's. Bij alle wonin gen in de Jeneverstad wordt aangebeld waarop de mensen een koffer met graveermateria- len krijgen uitgereikt. Zo wor den zij in de gelegenheid ge steld hun persoonlijke bezittin gen te voorzien van belangrijke gegevens. De rijdende reclame zuil is een co-productie van de politie, ondernemers en de ge meente. Overigens heeft niet iedereen positief gereageerd op het initiatief. Zo zet de christe lijke politiebond vraagtekens bij de reclame op de bus. „Straks moet je met een tekst als 'Gebruik Durex-condooms' op patrouille in de tippelzone. Dat gaat wat ver", aldus een woordvoerder. SCHIEDAM De politie heeft donderdagavond een controle uitgevoerd op het zwartrijden in de trams naar Schiedam. In to taal werden 21 personen zonder geldig plaatsbewijs aangehou den. Allen werden naar het poli tiebureau overgebracht. Na het opmaken van het proces-verbaal zijn zij heengezonden. Ook wer den vier personen opgepakt in verband met een aantal winkel diefstallen. Eén van de zwartrij ders werd nog gezocht wegens een overval. De controles wer den uitgevoerd door politiemen sen in burger en in uniform. Ze maken deel uit van een project. Hiermee wil de politie het stij gend aantal drugsverslaafden vanuit -Rotterdam tegengaan en de toename van het aantal win keldiefstallen in Schiedam-cen trum terugdringen. POLEN Wie een pakket naar Po len wil versturen, kan op vrijdag 21 januari tussen 18.00 en 22.00 uur weer terecht bij de familie Korpers- hoek, Beiellandsestraat 57, Schie dam. De kosten bedragen 7.50 gul den plus 2,50 gulden per kilo. Infor matie: tel. 4265941. SCHIEDAM De politie is vorige week van start gegaan met de inbraakpreventiecam pagne 'Schiedam merkt het'. Bedoeling van deze actie het aantal inbraken in de stad in ieder geval niet te laten stij gen, zoals de voorgaande ja ren steeds gebeurde. De cam pagne zal naar verwachting twee jaar duren. Vijftig pro cent van de kosten komt voor rekening van sponsors; de rest betaalt de gemeente Schie dam. Max Schep, de coördi nator van de actie, vindt het „niet relevant" in te gaan op de totale kosten, maar vol gens hem gaat het om „vele tienduizenden guldens". Een groot deel van het geld gaat op aan de twee banenpoolers die aan het project meewer ken. Als de campagne over twee jaar is afgelopen, zullen alle waarde volle spullen bij alle Schiedam mers voorzien zijn van de post code van de rechtmatige eige naar. De medewerkers van 'Schiedam merkt het' zullen bij alle inwoners langskomen om voor enkele dagen een zogeheten graveerkoffetje achter te laten. Hierin zit de apparatuur waar mee de bewoners dan zelf hun spullen kunnen merken. Wie zelf niet in staat is zijn post code aan te brengen, kan hulp krijgen van de campagnemede- Medewerkers van de politie op stap met het graveerkoffertje werkers. Zij brengen ook folders mee met tips om inbraak te voorkomen, en een registratie formulier waarop men kan note ren welke waardevolle spullen in huis aanwezig zijn. Voordat de mensen langkomen, krijgt ieder een een folder in de bus waarin het bezoek aangekondigd wordt. Overigens is niemand verplicht mee te werken aan de preventie campagne. Klachten Het is de bedoeling, dat de me dewerkers ook eventuele klach ten of opmerkingen over het functioneren van de Schiedamse politie opnemen. „Het wordt een soort thermometer van ons klan tenbestand", zegt Schep. „Kri tiek is voor ons gratis advies. Ik wil van de medewerkers iedere dag horen wat de klachten zijn." „Zeker dat het zin heeft," rea geert Schep op de vraag wat het nut is van de actie. „Gestolen goederen die gemerkt zijn, heb ben minder waarde voor helers. Ook is het voor ons gemakkelij ker de eigenaar van gestolen goed op te sporen." Hij geeft een voorbeeld: politiemensen von den onlangs 's nachts in een auto een gemerkte videocamera. De agenten belden via een „omge keerd postcodeboek" de eige naars op. „Nee hoor, onze came ra ligt beneden", zeiden zij toen gevraagd werd of hun camera misschien kwijt was. „Toen ze gingen kijken bleek er toch inge broken te zijn", zegt Schep. Sponsors Dat de campagne door commer ciële bedrijven wordt gespon sord, zoals ijzerhandels en assu radeuren, kan niet voor ver strengeling van belangen zorgen, zegt Schep. „Dat is absoluut niet het geval, daar staan we voor. Het zou al slecht zijn als wê zelfs de schijn maar tegen ons had den. Wij vertellen de mensen dat ze bijvoorbeeld nieuw hang- en sluitwerk moeten kopen. Het maakt ons dan niets uit of ze dat nou bij één van de sponsors doen. of in Den Haag." In Schiedam zal het voor inbre kers minder aantrekkelijk wor den. Dit kan er voor zorgen dat zij naar andere steden uitwijken, erkent Schep. De politie van Vlaardingen is in ieder geval niet bang voor een toename van het aantal inbraken daar, zegt een woordvoerster. „Maar ze zou den het kunnen proberen." De brandweer rukte uit met drie wagens SCHIEDAM Op het dak van een woning aan De Bommelse- straat brak zaterdagavond brand uit. De bewoners legden de laatste hand aan nieuwe dakbedekking toen de boel plotseling vlam vatte. De brandweer gaf middenalarm en rukte uit met twee blusauto's en een ladderwagen. Er vielen geen gewonden. SCHIEDAM— Een 26-jarige bewoonster van de Vlinderho ven kwam vorige week woens dagmorgen plotseling buitens huis te staan. Haar twee jaar oude kind had per ongeluk van binnen uit de grendel op de deur gedaan. Daardoor waren de huissleutels nutteloos geworden. Daarop werd de hulp van de politie ingeroepen. De agenten moesten de ruit van de voordeur breken om binnen te kunnen ko- Met alle nieuwtjes, akties en ideeën om goed en voordelig boodschappen te doen. KIJK SNEL OP ACHTERPAGINA! SCHIEDAM Schiedammers die samen met buren, kennissen of andere mensen met een politi cus willen praten, krijgen hiertoe in de aanloop naar de gemeente raadsverkiezingen alle kans. Tientallen politici zijn gaarne be reid 'op de koffie' te komen. Deze actie vindt plaats binnen de campagne 'Ik kies voor Schie dam'. De bedoeling hiervan is bij de burgers interesse te wekken voor de komende raadsverkie zingen op 2 maart. Hiervoor werkt de gemeente samen met alle politieke partijen, behalve de Centrumdemocraten (die niet uitgenodigd werden). Niet alleen zittende raadsleden doen mee, maar ook wethouders en verte genwoordigers van partijen die nu (nog geen deel uitmaken van de gemeenteraad. Schiedammers die samen met anderen een politicus-naar-keu- ze willen spreken, kunnen bellen met Bureau Voorlichting, tel. 4275389. De medewerkers kij ken dan welk (aankomend) raadslid op de gewenste tijd be- Ook D66 is bereid een kopje te komen drinken schikbaar is, waarna een af spraak kan worden gemaakt. Het is de bedoeling dat tenmin ste tien mensen aanwezig zijn tijdens de ontmoeting. De plaats doet er niet zoveel toe: het kan bij iemand thuis, in een clubhuis of verenigingslokaal. Kiezers en politici kunnen met elkaar pra ten waarover zij willen, er zijn geen vaste of 'verplichte' onder werpen. Het idee van 'politici op de kof fie' is overgenomen van de ge meente Rotterdam, waar buurt bewoners en politici elkaar in het kader van de sociale vernieu wing regelmatig ontmoeten. BADHANDDOEKEN Kleine foutjes, groot voordeel. Afmeting 50 x 90 100% Katoen WITTE MERKLAKENS Laatste partijl 2-persoons. ,^5 180 x 250 STUNTPARTIJ PANTY'S Overproduktie. 1kwaliteit. DE ECHTE COLPULLI'S AeI en zonder rils Alfiid aoed M-L-XL FLANELLEN HERENPYJAMA'S 00% katoen. *22»95^ UL95T \2JKT Maat 36/40 en 40 DIKKE POLAR FLEECE ANORAKS Voor binnen en builen Voor groot en klein KINDER JOGGINGPAKKEN de Malen 104 t/m 152 2X95 19*95 JOGGINGBROEKEN STUUR 'NS EEN KAARTJE Grote partij wenskaarten Capelle a/d Ussel Hoogvliet Krimpen a/d Ussel Ridderkerk Schiedam Ruim 450 textielSupers in 4 landen U ZOU WEL GEK ZIJN ALS U MEER BETAALDE

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1994 | | pagina 1