yj DE HAVENLOODS Sociale Dienst wil fraude met uitkeringen harder aanpakken 995i LEVI'S 658 Schiedams Nieuwsblad x IN DEZE KRANT Prijs voor 'heldere' D66-voorman Oud-CDA'er lijsttrekker lokale partij BlfgSTOL Schiedammers schetsen griezelig toekomstbeeld Met tramlijn 1 'ondergronds' richting Delft Mentaliteitsverandering blijkt één van de oorzaken van misbruik In de avonduren op weg naar succes. Actie tegen reclame WfRöENS VOORPELl6ER OP - OPRUI** 'NU! EDITIE P, DONDERDAG 20 JANUARI 1994, 43e JAARGANG Nr. 3 ujGgener huis-aan^Tuisbladen 1 HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM GRATIS HERPLAATSING Aktie voor particulieren Let op de speciale [ijl- akties* S 010-4699444 Kijk op de rubrieks-pagina's Alléén voor particulieren UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 43 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK SCHIEDAM - H. Metaal is bij de komende raadsverkiezingen lijsttrekker van Gemeente Be langen Schiedam. De oud- CDA'er maakte in het verleden deel uit van de gemeenteraad en de Rijnmondraad. „Wij gaan vooral proberen de onverschilligheid bij de burgers weg te nemen", zegt Metaal. „Vroeger voelde iedereen zich betrokken bij de stad, tegen woordig is de afstand tussen po litici en kiezers juist ontzettend groot." Tweede man op de lijst van Gemeente Belangen is oud lijsttrekker J. Hagendoorn. De lokale partij deed tweemaal eer der een poging om in de gemeen teraad te komen, beide keren mislukte dat. „Maar driemaal is scheepsrecht", aldus Metaal. Alleengaanden samen op reis? Vaste fotograaf glijdt RUILBEURS In dienstencen trum 'De 4 Molens' kan op zondag 23 januari weer volop geruild wor den. Iedereen kan er terecht met munten, postzegels, prentbriefkaar ten, sigarenbandjes, eerste-dagenve- loppen. stripboeken en telefoon kaarten. Toegang en taxatie gratis. Aanvang 13."" Blue jeans. Maten 28-40. Adviesprijs Bristolprijs De posters hangen door het hele land. De moeder met het kindje aan haar borst. Alleen heeft zij geen gewone borsten, maar koeie-uiers waaraan het kindje sabbelt. Het affiche lijkt regelrecht afkomstig uit een griezelver haal... Volgens kunstschilder Marcel Rozenberg en model Yvonne van Oudheusden is dat ook de bedoeling. Beiden zijn woonachtig in Schiedam en samen zijn zij verantwoordelijk voor deze poster van de Dierenbescherming. De Dierenbescherming heeft de postercampagne gelanceerd om de maatschappelijke discussie over bio-technologie aan te zwen gelen. Het affiche belicht de motieven die schuilgaan achter de experimenten met genetisch gemanipuleerde runderen, zoals de inmiddels alom bekende stier Herman. „Niet de produktie van levensreddende medicijnen of het bereiken van weerstand tegen bepaalde ziekten vormt de ware doelstelling. Het gaat met name om de produktie van moedermelk uit koeien. Puur economisch gewin. Wij vinden dat je daarvoor dergelijke risico's als het veranderen van de genen, dat zijn de erfelijkheid bepalende delen in levende wezens, niet mag nemen zegt een woordvoerder van de Dierenbescherming. „De natuur moet zoveel mogelijk natuur lijk blijven." Yvonne van Oudheusden poseerde met haar dochtertje Nina voor schilder/fotograaf Marcel Rozenberg. „Dat was zo'n vier maan den geleden", zegt Yvonne. „Marcel Rozenberg zocht op korte termijn een model en gezien het goede doel van de campagne heb ik geen moment getwijfeld." De schilder heeft inmiddels redelijk wat reacties op zijn poster gekregen. „Nogal wat mensen vinden het affiche vrouw-onvriendelijk. Dat zie ik helemaal niet zo. Ik heb juist de band tussen moeder en kind willen benadrukken. Laat iedereen in deze tijd daar maar eens over nadenken..." SCHIEDAM— Tramlijn 1 wordt de komende jaren tussen Schiedam-Noord en Delft flink doorgetrokken. Deze week ont ving de gemeente een positief antwoord van het ministerie van Verkeer en Waterstaat over een rijkssubsidie van bijna 18 mil joen gulden voor dit project. Het is de bedoeling dat tramlijn 1 in 1995 wordt verlengd naar het noordelijk deel van de 's- Gravelandsepolder (onder het spoor- en autowegviaduct door) en dan via een onderdoorgang van de spoorlijn Schiedam-Delft verdergaat. De subsidie-aan vraag van de gemeente Schie dam kwam tot stand in samen werking met de RET. DURE HOBBY— Een Schie- damse voetballer is het afgelo pen weekend bestolen op het ter rein van DHS/VVK. Terwijl de speler zijn hobby uitoefende, be traden ongenode gasten de kleedkamer. Uit de jaszak van de voetballer werd een porte monnee met Nederlands en bui tenlands geld weggehaald. SCHIEDAM De Sociale Dienst wil fraude met uitke ringen harder gaan aanpak ken. Uit een beleidsplan blijkt dat in de jaren '90 en '91 in totaal circa 4000 signalen van fraude via de belastingdienst zijn binnengekomen. Geschat wordt dat in 35 procent van deze gevallen sprake was van fraude. In de periode van 1990 tot 1993 werden op jaar basis telkens circa 65 uitke ringen stopgezet wegens onei genlijk gebruik. Dat leverde jaarlijks een besparing op van een miljoen gulden. Op korte termijn wil de Sociale Dienst het aantal sociale recher cheurs van drie naar vier uit breiden. De Gemeentelijk Sociale Dienst (GSD) in Schiedam kent sinds 1987 een actief preventiebeleid ter voorkoming van fraude. Uit gangspunt hierbij is het bestrij den van het oneigenlijk gebruik van uitkeringen en het beperken van de gevolgen, zoals ondergra ving van de solidariteit tussen Een vergezicht op het gebouw De HES Rotterdam biedt in de avonduren de vol gende vierjarige HEAO-opleidingen aan: Bedrijfs economie, Bedrijfskundige informatica, Commercië le economie (met afstudeerrichting Internationaal management), Management, economie en recht (met afstudeerrichting Bank- en verzekeringswezen), Logistiek en economie (met afstudeerrichting Haven en vervoer). Bovendien verzorgen we tweejarige (verkorte) opleidingen in Bedrijfseconomie en Haven en ven/oer. Bezoek onze HEAO-informatieavond op 25 januari, aanvang 19.00 uur, Kralingse Zoom 91, Rotterdam. Of bel: 010-4524388. De HES Rotterdam verschaft je betere kansen. HOGESCHOOL VOOR ECONOMISCHE STUDIES ROTTERDAM werkenden en niet-werkenden. Na de commotie door fraude onderzoeken in Groningen en Dordrecht, waar veel cliënten van de Sociale Dienst de boel leken op te lichten, gaf rtet kabi net aan dat de fraudebestrijding moet worden geactiveerd. Mede als reactie hierop heeft de Schie- damse GSD een beleidsplan ont wikkeld. Signalen De Sociale Dienst onderscheidt zeven vormen van uitkerings fraude: 'witte' fraude (het ver zwijgen van inkomsten die via loondienst of als zelfstandige verkregen zijn), 'zwarte' fraude (het verzwijgen van werkzaam heden, waardoor geen belastin gen en premies worden afgedra gen), fraude met woon- of leefsi tuaties (zoals door het opgeven van een verkeerd adres of het verzwijgen van een gezamenlijke huishouding), vermogensfraude (het niet opgeven van rekenin gen en/of bezittingen), fraude via de studiefinanciering, bij stand in meer dan één gemeente en het innen van een sociale uit kering tijdens onrechtmatig (ille gaal) verblijf in Nederland. Bij vrijwel alle vormen van frau de blijkt het bijzonder moeilijk om aan betrouwbare gegevens te komen, stelt de GSD. Slechts over 'witte' fraude bestaan rede lijk betrouwbare cijfers. Zo ont ving de Sociale Dienst in 1990 en I99l via de belastingdienst in totaal ongeveer 4000 signalen van uitkeringsfraude. Uit een steekproef (die begin '93 werd gehouden) bleek dat in 35 pro cent van deze gevallen sprake zou zijn van fraude. Het leveren van een bewijs is dan meestal vrij eenvoudig, maar wel erg ar beidsintensief. Anonieme tips over fraude worden door de GSD 'zeer voorzichtig gehan teerd'. De belangrijkste oorzaken van fraude zijn de ingewikkelde re gelgeving (moeilijk controleer baar), de waarschijnlijkheid van geen of een lage straf (zo wordt het een 'goedkope manier van geld lenen'), de schuldenlast van veel mensen met een uitkering, de slechte uitwisseling van gege vens tussen verschillende diens ten en de mentaliteitsverande ring. Volgens de Sociale Dienst is onmiskenbaar een maatschap pelijke tendens te herkennen van vervreemding. De burger raakt steeds meer op zichzelf aangewe zen en .gaat calculeren. De GSD in Schiedam pleit vóór een nieuw evenwicht tussen rechten en plichten. Bij de aanpak van frau de wil de Sociale Dienst ook het huisbezoek aanscherpen. Overi gens leidt uitkeringsfraude pas tot aangifte (plus proceS-ver- baal) bij benadeling van een be drag van mininmaal 6000 gul den. Wie voor minder dan 6000 gulden fraudeert, krijgt in begin sel slechts een administratieve sanctie. Personeel De GSD wil het aantal sociale rechercheurs uitbreiden van drie naar vier. Dat fraudebestrijding wat mag kosten blijkt uit de 'ge wenste middelen vanaf 1994'. Bij elkaar kost de aanpak van het misbruik van uitkeringen jaar lijks bijna negen ton. Het groot ste deel komt voor rekening van het personeel dat wordt ingezet. In 1990 stelde de Sociale Dienst 145 onderzoeken in. Hierna wer den 76 uitkeringen beëindigd, wat een besparing opleverde van ruim een miljoen gulden. In '91 werden I5l onderzoeken ver richt, 62 uitkeringen stopgezet en twee verlaagd. De besparing was bijna een miljoen gulden. In 1992 deed men 135 keer onder zoek. Vijf uitkeringen werden verlaagd en 58 beëindigd. Een besparing van ruim negen ton. In 1993 (gemeten op l oktober) waren er 92 onderzoeken. Twee uitkeringen werden verlaagd en 35 stopgezet. Dat leverde alles bij elkaar net vijf ton op. SCHIEDAM - D66-fractielei- der M. Houtkamp is de Politicus van 1993. Een onafhankelijke jury van De Spot (het blad van GroenLinks) prees hem vanwege zijn duidelijke optreden in de gemeenteraad en de pers. Vooral de heldere standpunten van Houtkamp worden gewaar deerd. Houtkamp veroverde in totaal 48 punten. Als tweede ein- GroenLinks-fractievoor- zitter B. Oomens en derde werd voormalig PvdA-voorman H. Bakker. Na de twee voorgaande zeges van B. de Leede (van GroenLinks) waren wethouders ditmaal uitgesloten van deelna me. De jury heeft het hele jaar punten gegeven aan Schiedamse politici als zij opmerkelijke, zin nige en/of aardige zaken te ber de brachten. „Dat ik winnaar zou worden, kon je in het tussen- LET OP DE PRIJSKAARTEN MET DE RODE STIP AAQAZ1JNPRIJS als het om wonen gaatdeZuiderSter METALEN KLAPSTOEL IN 3 KLEUREN VAN 19,95 VOOR klassement al zien aankomen", zegt Houtkamp. Hij ziet de prijs zeker ook als een eerbetoon aan de hele fractie. Dat klinkt wat vreemd, want de overige D66- raadsleden brachten het er niet best van af. T. van de Akker eindigde als negende, C. de la Rie werd dertiende en V. Broeke moest genoegen nemen met de 22e (en voorlaatste) plek. Houtkamp vermoedt dat zijn uitverkiezing te maken heeft met de manier waarop hij zijn stand punten naar voren brengt. „Hel der en met een beetje humor, daar hou ik van. Vooral in de discussies over de regiovorming, het OOR, vond mijn optreden weerklank." Ook neemt Hout kamp een voorschot op de ko mende gemeenteraadsverkiezin gen op 2 maart. „Ik heb vier jaar geleden al gezegd dat deze coali tie het beste is wat Schiedam te bieden heeft. Niets ten nadele van CDA en WD, die zeer soli de standpunten innemen, maar wij als coalitie zijn toch kriti scher en hebben wat meer opval lende ideeën. En dan met name D66 en GroenLinks. De PvdA is wat weggezakt." Deze opmer king moet vooral worden gezien als een verwijt in de richting van de PvdA, nadat de socialisten hun fractieleider Bakker - die voortdurend naar vernieuwing streefde - aan de kant hebben gezet. De laatste plaats in het eindklassement wordt gedeeld door drie personen. De dames B. Hoogeveen, N. Samkalden en Y. Siljee (allen PvdA) wisten gedu rende het hele jaar één puntje te veroveren. Hier en daar worden de stickers nu al gebruikt SCHIEDAM De kans is groot dat de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis binnenkort een gezamenlijke actie starten tegen de verspreiding van ongeadresseerd drukwerk. Hier bij wordt huis-aan-huis een sticker verspreid met de tekst 'Nee: Geen ongeadresseerd reclamedrukwerk/ Ja: Wel huis-aan-huis- bladen'. De kosten belopen zo'n 30.000 gulden per gemeente. Tot nu toe konden de stickers alleen worden afgehaald op een aantal punten in de stad. „Dat had een redelijke respons", aldus een woordvoerder van de gemeente. „Maar wij hebben het idee dat bij verspreiding huis-aan-huis veel meer mensen bereid zijn om de sticker op hun brievenbus te plakken. Dat is onder meer gebleken in Groningen, waar de sticker overal is bezorgd." Uit een enquête van scholengemeenschap Beneden-Maas in Vlaardingen kwam naar voren dat 44 van de bevolking het prettig vindt om reclamedrukwerk via de brievenbus te ontvan gen, 40 kan dat niet waarderen. Wanneer de gemeente de bewuste sticker huis-aan-huis gaat verspreiden zal 38 van de huishoudens deze op de brievenbus plakken, 56 doet dat niet. De conclusie luidt dan ook dat hierdoor een aanzienlijke vermin dering van het papierafval zal plaatsvinden. De huis-aan-huisbla- den blijven buiten deze actie, omdat hierin regelmatig officiële overheidspublicaties staan. Indien burgers daarvan verstoken blijven, kan de rechtsbescherming worden aangetast. Waarschijnlijk zal de sticker in februari/maart huis-aan-huis worden verspreid. „De verwachting is dat het bedrijf dat deze stickers drukt dan weer voldoende exemplaren kan leveren", zegt de gemeentewoordvoerder. „Mensen die hier langskomen moeten we nu regelmatig duidelijk maken dat de sticker 'uitverkocht' is. De drukker heeft de zaak aanvankelijk nogal amateuristisch aangepakt en kon op een gegeven ogenblik niet voldoende stickers leveren. Dat mag in de toekomst natuurlijk niet meer gebeuren." PENTAX Z-101 CREATIEVE AUTO-| FOCUS REFLEX CAMERA MET F 35-70 ZOOM Drie zoomsnelheden met one^ touch bediening. Perfecte belicht ting onder vrijwel alle omstandighe den. Handige uitklapbare flitser. Inklusief Pentax F 35-70 mm zoom. Van 1199,- OP=OPRUIMINGSPRIJS Aanbieding geldt t/m 27 januari en zolang voorradig ROTTERDAM - Bergs» Dorpsstraat 32

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1994 | | pagina 1