LU mm ü495 „Programma WD is vooizichlig, maar juist daarom betrouwbaar" nSfcWHMK' wimuMuu'i ^ZEEMAN ..500 ®S6.50 ■s^flQOOI Yéi 995 995 «195 1495 195 Vlees Groenlinks wil parkeerbelasting en pendelbussen naar stadscentrum 90 IOC DE HAVENLOODS IN DEZE KRANT fZaÜS 7BA Strandwandeling Herstel kerk HaverSchmidt SCHOUDER- ®[p Veel volk bij Opera in Ahoy' Lekker bakkie Ontdekking Liberalen verwachten winst van twee zetels - Houtkamp geeft waarschuwing Alles orei Parket De BoodschappenKirant 1 #.5 EDITIE 9, DINSDAG 25 JANUARI 1994, 18e JAARGANG, Nr. 4 Schiedams Nieuwsblad HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM. DE HAVENLOODS V GRATIS HERPLAATSING Aktie voor particulieren Let op de speciale - akties* S 010-4699444 Kijk op de rubrieks-pagina's Alléén voor particulieren UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 43 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK SCHIEDAM— Wijkcentrum De Erker organiseert in de nacht van zaterdag 29 op zondag 30 januari weer zijn traditionele nachtstrandwandeling voor jon geren van 15 tot 25 jaar. De deelnemers nemen vanuit Schie dam de laatste trein naar Sche- veningen, lopen naar Hoek van Holland en pakken daar de eer ste trein terug. Daarna krijgen ze in de Erker een ontbijt aangebo den. De kosten bedragen twintig gulden (tien gulden voor hou ders van een ov-studentenkaart). Aanmelden tot 27 januari in de Erker, Jan van Avennesstraat. 32. Einde van Sportfondsen- Mentale training onder- deel van zelfverdediging SCHIEDAM Het gebouw Paulus aan de Korte Haven 125, waar Frangois HaverSc hmidt in de vorige eeuw preekte, kan binnenkort ge restaureerd worden. De ge meente en de Stichting Be schermd Stadsgezicht Schie dam hebben hiertoe onlangs besloten. Het gebouw be hoorde in de negentiende eeuw toe aan de vereniging Paulus, die nauw was gerela teerd aan de Nederlandse Protestantenbond. Na de res tauratie zal het pand een cul turele bestemming krijgen. Beschermd Stadsgezicht is volop bezig met de fondsen werving. zodat Spoedig be gonnen kan worden met de restauratie van het casco. Het gebouw, met een rijk bewerk te puntgevel en met drie grote rondboogvensters, verkeert ii> slechte staat. Vooral de gevel is er erbarmelijk aan ALCOHOLCONTROLE De politie hield afgelopen zaterdag ochtend tussen 01.00 en 0.3.00 uur een alcoholcontrole op de Horvathweg. Van de 150 blaas- testen was het hoogst gemeten alcoholpercentage 0,6 promille. Deze 55-jarige gebruiker kreeg een boete van 400 gulden en een rij-ontzegging van één uur. Drie bestuurders kregen een bekeu ring. Heerlijk magere Heerlijk malse 2 J KILO k Schiedam: Grote Markt 12 Vlaardingen: Fransenstraat 29 Spijkenisse: Breestoep 3 Na vier van de acht voorstellingen telde de organisatie van Opera in Ahoy' 25.000 tot 30.000 be zoekers, bijna net zoveel als als in totaal vijf keer 'Nabucco' vorig jaar. Ook bij het huidige dubbelpro gramma van twee korte ope ra's, Cavalleria Rusticana van Mascagni en Pacliacci van Le oncavallo, zijn kosten noch moeite gespaard om alle zintui gen van de bezoeker terwille te zijn. Het geluid mag voor een dergelijke grote locatie perfect worden genoemd, visueel is er - mede door het gigantisch groot aantal figuranten - zo veel oogstrelends waar te ne men dat het bijna afleidt, en door de aankleding is de sfeer in het sportpaleis warm te noe men. Wie nog een kaart wil bemach tigen, maakt met name» voor woensdag 26 januari een goede kans; maar ook voor 28, 29 en 30 januari bestaan er nog mo gelijkheden. SCHIEDAM De ingrediën ten voor een kopje thee of thee waren voor een autokraker ken nelijk heel begeerlijk. Een fluit ketel, koffie, thee en suiker ver dwenen althans uit een auto aan de Albertinghk Tijmstraat. Computergereedschap en een ra dar detector was de buit in de IJsselmondestraat en uit de opengebroken auto's in de Tuin- laan en de Burgemeester van Haarenlaanwerden cd-speler en motorkleding weggenomen. Au tobezitters in de Burgemeester van Haarenlaan en Grevelingen- straat misten een radio-cassette- recorder. SCHIEDAM In het Filmhuis aan de Nieuwstraat is op vrijdag 28 januari de film „1492, Con quest of paradise" te zien. De film, met Gérard Depardieu in de hoofdrol, gaat over de ont dekking van Amerika. Aanvang 21.30 uur. De toegang bedraagt 7,50 gulden, donateurs mogen voor vijf gulden naar binnen. SCHIEDAM „Geef ons de vijf, maar liever zes." Dat is het motto waarmee de Schiedamse VVD de verkie zingsstrijd ingaat. De libera len hebben op dit moment drie zetels in de gemeenteraad, en dat moeten er na 2 maart, de dag van de verkiezingen, min stens vijf worden. Afgelopen vrijdag presenteerde de partij haar verkiezingsprogramma, „dat voorzichtig geformuleerd is, maar juist daarom be trouwbaar", aldus mevrouw M. de Mol, nummer vijf op de verkiezingslijst en dus kans rijk om in de raad te komen. Tijdens de presentatie van het programma in boerderij Land- vreugd somde mevrouw De Mol de belangrijkste punten op. Als eerste noemde ze de noodzaak de lasten voor de burgers niet zomaar te verhogen. „De VVD wil dat terughoudendheid wordt betracht met de verhoging van gemeentelijke belastingen en ta rieven", is te lezen in het pro gramma, met de titel „Niet zeg gen, maar doen!". „Naar de me ning van de VVD mogen tarie- ven.en heffingen niet worden ge bruikt als instrument van inkomensbeleid." Dat houdt in, dat heffingen niet afhankelijk De VVD vraagt steun via shirtreclame mogen zijn van het inkomen varr de burger. „De VVD kiest voor openheid", zei De Mol. Zij op perde de mogelijkheid raadsde- batten en commissievergaderin gen live uit te zenden op televisie of radio. Voorlichting is belang rijk: „Goede, duidelijke en tijdi ge informatie over plannen en te verwachten gevolgen vergroot het draagvlak in de stad." De liberalen vinden dat de posi tie van gehandicapten bij de so ciale werkplaats (Bedrijfsge- meenschap Schiemond) niet be dreigd mag worden. De laatste tijd bestaat de tendens dat socia le werkplaatsen commerciëler moeten werken. Vaak houdt dat in, dat gehandicapten moeilijker ■inzetbaar zijn. „De VVD vindt het belangrijk dat de Bedrijfsge- meenschap Schiemond waar mogelijk haar economische posi tie versterkt. Dit mag echter niet ten koste gaan van de plaatsings mogelijkheden", is de kantteke ning die de VVD bij deze ont wikkeling plaatst. Vliegveld De partij vindt dat het vliegveld Zestienhoven verplaatst moet worden. Hiermee gaat zij in te gen de mening vdn de meeste andere Schiedamse partijen, die vinden dat Rotterdam helemaal geen vliegveld meer mag hebben. „Goede, snelle internationale verbindingen zijn essentieel voor het vestigingsklimaat in Schie dam en de regio als één van de voorwaarden voor uitbouw en versterking van de Mainport- fupetie Rotterdam." Het nieuwe vliegveld moet naar het noorden worden 'gedraaid', vindt de VVD, waardoor de geluidsover last in Schiedam vermindert. Ook mogen er geen nachtvluch ten worden uitgevoerd vanaf Rotterdam Airport. De liberalen pleiten eveneens voor de aanleg van Rijksweg 19 door Midden- Delfland. Als andere punten noemde De Mol het ondersteunen van ouderen, opdat zij lang zelfstan dig kunnen leven; ondersteuning van mensen in achterstandsposi ties; doorgaan met sociale ver nieuwing; bestrijding van mis bruik van sociale voorzieningen; meer politie op straat en een betere sociale en verkeersveilig heid. Blij De huidige fractievoorzitter, W. van Wijk, blijft lijsttrekker van de VVD. Hij en de andere hoog- geplaatsten op de lijst zijn allen beschikbaar om wethouder te worden. Zo ook oud-wethouder L. Hafkamp, die op nummer twee staat: „Natuurlijk, daar streef je naar. De uitkomst van deze verkiezingen is heel moei lijk in te schatten, maar met de verwachte zetelwinst zal de VVD een belangrijke positie gaan be kleden." Hafkamp en Van Wijk zijn be zorgd over de opkomst van de Centrumdemocraten. „Maar ik ben blij dat de CD blunders gaat maken", zei Hafkamp, doelend op recente uitlatingen van Twee de-Kamerlid Janmaat. „Behalve met de CD is de WD bereid met elke Schiedamse partij een coali tie te vormen", benadrukte Van Wijk. SCHIEDAM Politicus van het jaar 1993 Marcel Houtkamp (D66) waarschuwt voor de hoge kosten van de vorming van de stadsprovincie Rotterdam. „Het gaat gewoon geld kosten", zei de fractievoorzitter van de Democraten zondagmiddag na de prijs uitreiking in café Het Paard. Als het Rijk geen geld beschikbaar stelt, zo voorziet Houtkamp, zullen de lasten voor de burgers omhoog moeten. Volgens hem zijn nog niet alle politici hiervan doordrongen. GroenLinks-wethouder Bart de Leede, die met Houtkamp discussieerde, benadrukt het belang van de stadspro vincie: „De gemeenteraad van Rotterdam heeft nu zeggenschap over zaken die de gemeentegrenzen overschrijden, zoals de nieuw bouw van vliegveld Zestienhoven. Maar het zijn de burgers van Schiedam die zitten met de geluidsoverlast." SCHIEDAM De gemeente invoeren in de gehele stad. Hoe moet een stringent parkeerbeleid dichter bij het centrum, hoe voeren en een parkeerbelasting duurder parkeren wordt. Het van Bruynzeel en Kahrs. Ook voor doe-het-zelvers. IN DE PARKETSHOP ligt het vloerenboek voor u klaar. U kunt het ook telefonisch bestellen: Profiteer van de speciale aanbieding. I m i m -i ifpaHcetll LM14ÜSH BURG. VAN WALSUMWEG 192, ROTTERDAM TEL: 010 - 4 14 73 6! Met alle nieuwtjes, akties en ideeën om goed en voordelig boodschappen te doen. KIJK SNEL OP ACHTERPAGINA! aantal parkeerplaatsen dient stapsgewijs verminderd te wor den. Ze moeten geconcentreerd worden rond drie lokaties: Vijf sluizen en de twee NS-stations. Vandaar moeten pendelbussen naar het centrum gaan rijden. Dat staat in het verkiezingspro gramma van GroenLinks. „Een radicale milieupolitiek is niet het verbieden van alles wat leuk en lekker is, maar het biedt juist kansen om de kwaliteit van de samenleving te verhogen," al dus het programma. „Gezien het grote aantal milieuvervuilende bedrijven, dient de gemeente een ontmoedigingsbeleid te gaan voeren toor deze vervuilende in dustrie. Dit hoeft niet ten koste te gaan van de werkgelegenheid, omdat ervaren is, dat een aantal schone industrieën hebben afge zien van vestiging vanwege de aanwezigheid van vervuilende industrie." GroenLinks wil het verbruik van drinkwater terug dringen. Daarom vindt de partij, dat er een progressief tariefstel sel moet komen voor huishou dens die meer dan tachtig liter water per dag gebruiken. „Bij het waterleidingbedrijf dringt de gemeente aan op het afschaffen van het tariefsvoordeel voor grootverbruikers." wil Groen Links. GroenLinks wil dat men sen met een hoog inkomen zwaarder belast worden dan mensen die minder verdienen. Zo dient de jaarlijkse huurver hoging ook afhankelijk te zijn van iemands inkomen. Iets der gelijks moet gelden voor de On roerende Zaak Belasting (OZB): „Alleen de bewoners van duur dere huizen gaan in dit systeem meer belasting betalen," wanl deze belasting, die de rioolrech ten en afvalstoffenheffing ver vangt, is afhankelijk van de waarde van het onroerend goed. GroenLinks is bereid na de ver kiezingen van 2 maart met iedere partij een coalitie aan te gaan. uitgezonderd de Centrumdemo craten. Lijsttrekker is huidig wethouder Bart de Leede. DAMESBLOUSES 1 Uni en gedessineerd. ROYAL BREIGAREN 100-grams bol. Ja95* MEISJESNACHTHEMDEN BABYJOGGINGPAKKEN FLANELLEN OVERHEMDEN 1 Houthakkersruiten 1 1 pyir vJi it u ns DAMESSPIJKERBROEKEN Stone-washed denim, 1 KORTE MOUW VEREN KUSSENS 1 Herenoverhemden in talloze dessins. Echte veren in een stevige tijk. 1 Wees slim, koop nu! Zacht en comfortabel. GEDESSINEERDE SLOPEN 60 x 70 cm. Reslantpartij. VOORJAARSJACKS HANDIGE azX'JÏ memobloks Magazijnvoorraad. j.n W)^f|9eklfurde kubus' OOK BU U IN Dl BUURT! Rotterdam (9x) Capelle a/d Ussel Hoogvliet 1 Krimpen a/d Ussel Ridderkerk Schiedam Spijkenisse jïx iZ—1 Ruim 450 textielSupers in 4 landen. UZOU WEL GEK ZIJN ALS U MEER BETAALDE.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1994 | | pagina 1