B S95 B 995 Gemeente komt tegenstanders metro groot gedeelte tegemoet A ZEEMAN WASMANDEN 39c. 195 1.00 500 795 295 695 1295 DE HAVENLOODS IN DEZE KRANT rr Vleesli]®[p Bewoners: groen mag niet wijken voor hotel Oplettende buurtbewoner Ongewild op lijst CD Stormschade FILET él- 'De inspraak is niet voor niets geweest' Reddingsmedailles uitgereikt Luchtje DeBoodschappenKrant U ZOU WEL GEK ZIJN AIS U MEER BETAALDE. EDITIE 9, DINSDAG 1 FEBRUARI 1994, 18e JAARGANG, Nr. 5 Schiedams Nieuwsblad HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM. GRATIS HERPLAATSING Aktie voor particulieren Let op de speciale akties* S 010-4699444 Kijk op de rubrieks-pagina's Alléén voor particulieren UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 43 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK SCHIEDAM— In de Schiet baanstraat werd afgelopen zon dagochtend een 36-jarige man, zonder vaste woon- of verblijf plaats aangehouden. Een oplet tende buurtbewoner had gezien dat de man inbrak in een auto en waarschuwde de politie. De man werd daarop betrapt toen hij met een zaklantaarn in een auto scheen. Bij aanhouding bekende hij direct de inbraak in een Mer cedes. De buit bestond uit een autoradio en autotelefoon. a Buitenlandse kunst bij weekendpalerie in eigen huis bij SCHIEDAM- De Cen trumdemocraten hebben Daan Zonneveld tegen zijn wil op de lijst voor de ge meenteraadsverkiezingen ge zet. Zonneveld, bestuurslid van de Bewoners Vereniging Schiedam Centrum (BVSC) had „op aandrang van der den iets ondertekend waar van hij de reikwijdte niet heeft ingezien", schrijft het bestuur van de BVSC in een verklaring. „Het gehele be stuur van de BVSC, inclusief Daan Zonneveld, neemt na drukkelijk afstand van de ideeën zoals die worden ge propageerd door de CD." Zonneveld heeft het bestuur van de CD en de gemeente Schiedam laten weten niet beschikbaar te zijn voor een raadszetel voor deze partij. SCHIEDAM— Op de Vlaar- dingerdijk ontstond schade aan een aldaar geparkeerd staande auto, toen daar houten platen rondvlogen. De platen waren af komstig van een leegstaand pand. Aan de Burgemeester Stulemeij- erlaan kreeg de storm vat op een boom. Deze kwam terecht in een tuin. Omdat het gedeelte, dat nog overeind stond, op instorten stond, werd dit door de brand weer afgezaagd. Heerlijk magere Heerlijk malse Schiedam: Grote Markt 12 Vlaardingen: Fransenstraat 29 Spijkenisse: Breestoep 3 Zwembad ingewijd Gigantisch druk was het gistermorgen nog steeds bij het nieuwe zwembad Groe- noord. Dat was een voortzetting van de twee voor afgaande dagen. De open dag afgelopen zaterdag trok dui zenden bezoekers. Rob Schou ten spreekt van een (geschat) aantal van zes- tot achtdui zend. De zondag kon er voor het eerst gezwommen worden. Deze dag werd er geturfd, waarbij 1004 zwemlustigen werden genoteerd. De ochtend was bestemd voor ouders met kinderen. De paar jongeren die hiervan onkundig waren en zonder volwassenen kwamen, moesten even wachten. Het ini tiatief van het familiezwemmen werd zeer op prijs gesteld. „Toen ik buiten de rij van gro tere jeugd zag, waardeerde ik des te meer dat wij met de kleintjes apart kunnen zwem men", vertelde ëen ouder. Di recteur Rob Schouten toonde zich een tevreden man. „Alleen wat kleine dingetjes moeten even wennen, zoals het kwartje bij de kleedhokjes." Herhaling gratis graveeractie SCHIEDAM De preventie campagne die de politie onlangs heeft gevoerd in de strijd tegen autodiefstallen heeft zoveel reac ties opgeleverd, dat binnenkort een tweede campagne wordt ge voerd. In zeven actiedagen gaat de poli tie via een marktkraam in Schie dam en Roitterdam-West zal ad viseren en informeren over be veiliging van auto's. Voor Schiedam is dat op vrijdag 4 februari van 10.00 tot 16.00 uur op het Emmaplein en op zaterdag 5 februari op het Bach- plein, eveneens van 10.00 tot 16.00 uur. Op deze dagen worden autobe zitters weer in dè gelegenheid gesteld gratis de postcode in de auto te laten graveren. (Inge- bouwde apparatuur kan niet ge graveerd worden). Het tonen van een rijbewijs en het kente kenbewijs van de auto is ver plicht. Tevens is er gelegenheid om voor tien gulden per auto, het kente ken in de voorruit te laten etsen. Bij het politiebureau in Bijdorp, en bij de kraam op de actiedagen zijn preventiebrochures te ver krijgen. SCHIEDAM Geen brug getjes over de metro langs de Vlaardingerdijk, maar een 'bovengrondse tunnel' en de metro na het NS-station di rect ondergronds, nog vóór Plein '40-45, in plaats van bo vengronds. Dat zijn de be langrijkste wijzigingen voor de nieuwe metrolijn, die wet houder Zijdeveld afgelopen donderdag wereldkundig maakte. De wijzigingen zijn aangebracht na de reacties tij dens de hoorzitttingen. „We hebben goed geluisterd naar de mensen", zei de wethouder. „Vóórdat een nieuw kabinet aantreedt, moet de gemeente raad „als de gesmeerde blik sem een uitspraak doen", re den waarom de raad afgelo pen woensdag is ingelicht, om op de hoogte te zijn in ver band met de commissieverga dering van de CGSV van gis teravond. Het aanvankelijk bovengronds geplande gedeelte tussen het NS- station en het begin van de tun nel in Nieuwland, ter hoogte van het korfbalveld aan de Jan van Zutphenstraat, was een belang rijk punt van kritiek, zo bleek tijdens de hoorzittingen in het najaar van 1993. De bewoners i m <e al vóór Plein '40-45 onder de grond voerden aan dat ze al met te veel geluidsoverlast te maken heb ben. Als met het ei van Colum bus zijn de samenwerkingspart ners (RET, Gemeentewerken van Rotterdam en Schiedam, de dienst Stedebouw en Volkshuis vesting Rotterdam) met het idee gekomen om een weggedeelte een meter op te hogen, waardoor er ruimte wordt gecreëerd om de metro al vóór Plein '40-45 on dergronds te laten rijden. Ir. H.G. de Block van Gemeen tewerken gaf aan, dat steeds meer mensen zich zijn gaan be zighouden met de metroplan nen, waardoor uiteindelijk deze oplossing werd gevonden. De re cente gewenste aansluiting van tramlijn 1 op het NS-station en de toekomstige Randstad-Rail plannen hebben volgens wethou der Zijdeveld tevens een belang rijke rol gespeeld. Begroeiing De bovengrondse tunnel die in de nieuwe versie komt langs de Vlaardingerdijk vanaf de Troel- stralaan tot de Slachthuisbuurt, zal in de toekomst aan het oog worden onttrokken door be groeiing. De eerder geplande bruggetjes over de metro zouden bij nader inzien voor spelende kinderen te onveilig zijn, of wel licht' gëwild punt om iets naar beneden te gooien, zo werd ge vreesd. De voorzitter van de bewoners vereniging West, Hennie Hagen, is „half blij" met de aanpassin gen. Zij had speciaal de onveilig heid voor spelende kinderen be nadrukt. Hagen noemt de wijzi ging een „duidelijke verbete ring", maar zou pas echt tevre den zijn als de metro van begin tot eind ondergronds gaat. „Over de trillingen wordt niet meer gesproken. Iemand van de Wetenschapswinkel heeft uitge zocht dat met name het geluid van de metro tussen Wilhelmi- maflat en de Vijfsluizenflat weerkaatst zal worden." Het stil- tegebied bij de begraafplaats wordt volgens Hagen ook nog te veel aangetast. Stimulator C. Conrads is als 'gewone bewo ner' uit de Raemaekersstraat, de stimulator geweest om de bewo ners uit zijn omgeving te bewe gen naar de hoorzittingen te gaan. Hij heeft de stukken over de aanpassingen, die betrekking hebben voor het gedeelte bij Plein '40-45, nog niet helemaal doorgewerkt, maar zijn eerste indruk is: "de inspraak is niet voor niets geweest. Het lijkt me heel aardig." De aanpassingen in het metro tracé zullen enkele tientallen mil joenen gaan kosten. De werk zaamheden voor de nieuwe me trolijn kunnen eind 1995 aan vangen. Zijdeveld erkent dat daar overlast van zal worden on dervonden. „Maar dat was ook het geval met de aanleg van tramlijn 1, en daar is iedereen het toch wel over eens dat dat een aanwinst is." Onderscheiding door hurgt SCHIEDAM Burgemeester Scheeres heeft woensdag in het Stads kantoor de drie mannen onderscheiden die op 25 augustus twee kinderen van de verdrinkingsdood redden. De kinderen, in de leeftijd van twee en drie jaar, waren die dag aan het spelen op een grasveld voor het Schielandziekenhuis aan de Stadhouderslaan, toen zij in een met kroos bedekte sloot raakten. Twee medewerkers van het zieken huis, H. van Leeuwen en A.J. Nijenhuis, en een taxichauffeur, G.C. Lansbergen, kwamen de peuters te hulp. Ze reageerden op het hulpgeroep van iemand die zelf niet kon zwemmen. De drie redders kregen van de burgemeester een bronzen draagmedaille met oorkon de en een geldbedrag. De prijs werd toegekend door de Stichting Maatschappij tot Redding van Drenkelingen. SCHIEDAM De bewoners van Groenoord-Zuid vinden niet dat een oude boomgaard naast boerderij Landvreugd mag wij ken voor een hotel. Op die plek aan de Sweelincksingel heeft de keten Bastion Hotels een oogje laten vallen voor de bouw van een hotel met veertig kamers. „Groenoord mag geen Beto- noord worden", vindt voorzitter Eikenbroek van de bewonersver eniging. Afgelopen donderdag hield de gemeente een voorlich tingsavond voor de bewoners, in aanwezigheid van Wiebo van Riezen, de vertegenwoordiger van de hotelketen. De bewoners suggereerden het hotel te bou wen op de plek waar nu nog de dependance van scholengemeen schap Ter Schie staat. Dit ge bouw zou aan het eind van het schooljaar worden afgebroken. De bewoners hebben geen be zwaar tegen de komst van een hotel; alleen vinden zij dat het niet ten koste mag gaan van het groen. Eikenbroek: „De wijk stelt prijs op wat er is." Bastion-vertegenwoordiger Van Riezen zegt al sinds 1986 met de gemeente in overleg te zijn over een locatie voor een hotel. In 1988 werd voorgesteld te bou wen bij station Schiedam-Rot terdam West, maar hiervoor gaf de provincie geen toestemming. „Daarna zijn we heel lang bezig geweest, tot we deze plek von den." Als hij niet aan de Sweel incksingel mag bouwen, „weet ik het ook niet meer", zegt Van Riezen. Bastion bouwt zijn ho tels volgens een standaard-for mule: twee bouwlagen met veer tig kamers. Hierdoor kan een hotel goedkoop en snel worden neergezet. Als alles volgens plan verloopt start de bouw in het derde kwartaal van dit jaar en is het in februari 1995 gereed. Bas tion mikt op de onderkant van de zakelijke markt, met kamers van rond de honderd gulden per nacht. De totale investering be draagt „minstens 5,5 miljoen", aldus Van Riezen. Op 7 februari vergadert de ge meenteraad over de plannen. SCHIEDAM In tramlijn 1 werd afgelopen vrijdag een 22- jarige man uit Rotterdam aange houden. Hij bezat geen geldig plaatsbewijs en bij fouillering bleek dat hij vier flessen afters have bij zich had. Het vermoe den dat daar een luchtje aan zat klopte. Hij bekende deze te heb ben gestolen bij een winkel in het Hof van Spaland. VOLKSGEZONDHEID - Het CDA-Vrouwenberaad houdt op vrijdag 4 februari om 9.30 uur een bijeenkomst in het gebouw van de Nederlandse Protestantenbond, Westvest 92. Tijdens deze bijeenkomst zal me vrouw K. Eisses-Timmerman, lid van de Tweede Kamer voor het CDA, een lezing houden met als onderwerp 'Volksgezondheid vanuit de politiek belicht'. Er zal ook gelegenheid zijn om me vrouw Eisses vragen te stellen. Met alle nieuwtjes, akties en ideeën om goed en voordelig boodschappen te doen. KIJK SNEL OP ACHTERPAGINA! 0 45 cm. doorsnede. Maximaal 2 per klant. WASHANDJES Dikke badstof. Soms met een foutje. Uni of gedessineerd. SUPER THEEDOEKEN Erg decoratief in 4 kleuren. Plezierig afdrogen. PANTY'S MET TUSSENSTUK Diverse restantpartijen. Maten 40 -52. KINDERBADJAS Met capuchon. Badstof in wit, bleu, rose en mint. Maat 104-164. M H| SPORTIEVE DAMESJOGGINGPAKKEN Leuk gestreept of bedrukt. Met of zonder MÊA RBÊ capuchon. V.a. A PAAR HERENSOKKEN In 6 uni kleuren. Prima kwaliteit! BADSTOF HOESLAKENS Superstretch. 1 -persoons, 90 x 200 cm. MOLTON DEKEN 100 x 200 cm. Bescherm uw matras! Katoen/viscose. BABY T-SHIRTS Met schouderknoopjes. Zachte pasteltinten. CxJ Maat 68-86. KINDERPYJAMA'S Uni in maat 104-152. /N Leuke prints in maat 92-110. OOKBUUINDEBUURP. Rotterdam (9x) Capelle a/d Ussel Krimpen a/d Ussel Ridderkerk Spijkenisse "v- 'jJW j Vlaardingen r I Ruim 450 textielSupers in 4 landen..,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1994 | | pagina 1