to DE HAVENLOODS Dag weidevogels, dag bloemen en dag natuur in Midden-Delfland! Schiedams Nieuwsblad IN DEZE KRANT BH/STOL M deZMiderSbr Rover bedreigt automobilist Hermes DVS wil geld voor nieuw clubhuis Gospel-concert Botlek Bus zorgt voor snel vervoer naar werk Kleuren in de 'vrije' natuur „Alleen de mensen kunnen deze ontwikkeling nog omkeren" Oplichter gepakt OPOPRUIMINGl Autohandel aan banden gelegd Genoegdoening na 45 jaar Stellingname 1 I AHOY' ROTTERDAM EDITIE P, DONDERDAG 3 FEBRUARI 1994, 43e JAARGANG Nr. 5 Wegener huLs-aarhhuLsbLaden HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM I EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK SCHIEDAM— Een 24-jarige man uit Vlaardingen is dinsdag middag rond 18.15 uur in Schie dam onder bedreiging van een vuurwapen beroofd. Op de Sin gel parkeerde de man zijn auto, waarna hij werd aangesproken door een voorbijganger. Deze dwong hem opnieuw plaats te nemen in de wagen. De overval ler haalde een vuurwapen te voorschijn, waarna de automo bilist zijn portemonnnee en hor loge moest afgeven. Daarna werd hij gedwongen naar de Noordsingel in Rotterdam te rij den, waar de overvaller uitstapte en verdween. Belastingwinkel gaat weer pieken NOAD is klaar voor de derde divisie Geen rood potlood bij verkiezingen SCHIEDAM Hermes DVS heeft bij het college van B W een verzoek ingediend voor een gemeentegarantie van bijna zeven ton. Hiermee wil de cricket- en voetbalver eniging een deel van het nieuw te bouwen multi-func- tioneel clubgebouw financie ren. Voor dit grote project wordt een Stichting Nieuwbouw Hermes DVS in het leven ge roepen. De voorgenomen bouwactiviteiten van de club in sportpark Harga vallen binnen de herstructurering van de Schiedamse sportvel den. De gemeente had eerder al een subsidie van 136.000,- ter beschikking ge steld aan Hermes DVS, voor de totale investering van 1.250.000,- Tijdens de ver gadering van komende dins dag 8 februari beslist de raad of de 'blauw-witten' de ge meentegarantie krijgen en of er dus binnenkort daadwer kelijk kan worden gebouwd in sportpark Harga. SCHIEDAM— In de Dorps kerk aan het Noordeinde is op zondag 6 februari weer een gos pel-concert. Het optreden wordt verzorgd door Double Sound uit Dor drecht, begint om 19.00 uur en duurt ongeveer een uur. Toe gang gratis (er wordt bij de uit gang gecollectèerd). Linea recta met de autobus naar het werk. Dat kan vanaf heden... Directeur-generaal Westerduin van het minis terie van Verkeer en Waterstaat heeft afgelopen maan dag namelijk het startsein gegeven voor de zogeheten Botlek Bus, een systeem van woon-werkverkeer per autobus. Het gaat om een lijnennet van veertien bussen dat zich uitstrekt van Schiedam, Ridderkerk, Rockanje tot Oude Tonge. In totaal doet de Botlek Bus 28 gemeenten aan waaronder ook Vlaardingen. Het initiatief is genomen door acht bedrijven in de Botlek. Om een net van gezamenlijk bedrijfsvervoer met een dergelijke omvang mogelijk te maken zijn de werktijden van werknemers aangepast. De deelnemende bedrijven zijn Akzo, Aluchemie, Carbon Black Nederland, Cargill, Elf Atochem, Esso, Kemira Pernis en Shell Pernis. Naar verwachting zullen zich de komen de maanden nog enkele bedrijven aansluiten bij het initiatief. De bedrijven hopen met de Botlek Bus een bijdrage te leveren aan het terugdringen van het woon-werkverkeer per auto. Zo proberen zij de bereikbaarheid en de concurrentiepositie van het Botlek-gebied in de Rotterdamse haven te kunnen behouden. In Schiedam stopt de Botlek Bus bij de halte Zwaluwlaan/Ker- klaan. Werknemers van de genoemde bedrijven moeten wel rekening houden met het feit dat op sommige punten moet worden overgestapt. Er is echter altijd iemand ter plaatse aanwezig die de overstap snel regelt. SCHIEDAM— De 'heemtuin- excursie' op zondag 6 februari vindt plaats in natuurcentrum De Boshoek (naast Bachplein- flat 5). In plaats van een wandeling wordt daar een dialezing ver zorgd door L. de Waard met als thema 'Kleur en vorm'. Kleur is een veelzijdig begrip. Zo ontdekte Newton dat dag licht uit verschillende kleuren bestaat, die door een prisma zichtbaar kunnen worden ge maakt. Ook de kleurencirkel en de primaire kleuren (blauw, rood en geel) komen aan bod. De dia's worden op een speciale manier vertoond. De toeschou wers zitten namelijk niet voor, maar achter het (doorzichtig) scherm. Het gaat dan om de reflectie van de kleuren. De bijeenkomst begint om 14.00 uur en is gratis toegankelijk. jUopard joggingbroek in zwart, marine en grijs. Maten S t/m XXL. Normaal 29.95 Per stuk 17.50 t/m zaterdag ROTTERDAM Binnenwegplein 20 (boven Zeeman) OTTERDAM op het Zulder-teim van WC. Zuidplein); SPUKENISSE Stadhulepaeeage 2 (v/hler Meulen) VLAARDINGEN Hoogstraat 219 SCHIEDAM Als er niet op korte termijn maatregelen worden getroffen dan zullen vogels als de hop, ortolaan en roerdomp verdwijnen en is hun afbeelding alleen nog te vinden in boeken. Deze som bere voorspelling komt van de Vogelbescherming. Ook in Midden-Delfland - de drie hoek tussen Schiedam, Maas sluis en Delft - gaat het niet goed met de natuur. „Maar deze ontwikkeling is nu nog omkeerbaar", zegt Schiedam mer Jan van Holten. „Als de mensen maar willen." Volgens een pas uitgekomen rapport van het ministerie van Milieubeheer staat het er met de natuur in z'n geheel zelfs nog slechter voor dan met het vogel bestand. Kortgeleden stelde de Vogelbescherming een 'rode lijst' op waaruit blijkt dat een vijfde van de Nederlandse vogel soorten wordt bedreigd. „Het gaat inderdaad nog steeds de verkeerde kant op", verklaart Jan van Holten, lid van de Ko ninklijke Nederlandse Natuur historische Vereniging, (KNNV) afdeling Waterweg-noord. „Dit wordt veroorzaakt door een groot aantal zaken, waaronder stedebouw, industrie, toenemen de recreatie zoals pleziervaart en golfterreinen en veranderde landbouwmethoden. Veel vogels zijn niet bestand tegen deze op rukkende verstoring. Een ma nier om de achteruitgang een halt toe te roepen is onder meer het rigoureus afsluiten van na tuurgebieden." Waterstand Van Holten brengt als amateur fotograaf voor de KNNV alle vogels in kaart die voorkomen in Midden-Delfland en is inmiddels deskundig op het gebied van be dreigde vogels. „Het gebied Midden-Delfland is voor Neder landse begrippen nog, redelijk dichtbevolkt met weidevogels. Door de hoge waterstand kan deze soort, waaronder grutto's, gemakkelijk voedsel vinden." Veel landbouwers in Midden- Delfland hebben met de Vogel bescherming afspraken gemaakt over het beheer van hun perce len. Dit betekent dat het gebruik van kunstmest wordt beperkt, dat er later wordt gemaaid en dat voorts het uitrijden van gier De kievit komt nog wel achterwege blijft. Vooral het la ter maaien heeft grote voorde len. Van Holten: „Het houdt name^ lijk in dat er een voedselrijkere vegetatie ontstaat en bovendien biedt het de vogels tijdens het broeden meer beschutting. Te gen de tijd dat er gemaaid moet worden zijn de jonge vogels groot genoeg om weg te vluchten voor de landbouwmachines. Toch is de achteruitgang ook in dit gebied goed merkbaar." Dakpannen Vogels die 'nog' in Midden-Delf land leven zijn onder meer de kievit, kuifleeuwerik, zomerta- ling, kemphaan en tureluur. Doordat vroeger woningen meer gaten en spleten vertoonden was bijna overal gelegenheid om te nestelen voor bijvoorbeeld de gierzwaluw en de mus. Om het broeden van de gierzwaluw nu te bevorderen heeft de gemeente Schiedam aan architecten van nieuwbouwprojecten de eis ge steld dat zij speciale dakpannen gebruiken. De leden van de vo gelwerkgroep signaleren zelfs dat de huismus (nog niet op de rode lijst) door het ontbreken van onder meer overhangende dakgoten in aantal terugloopt. „Toch is deze desastreuze ont wikkeling nog tegen te houden en zelfs omkeerbaar", verklaart Schiedammer Jan van Holten. „Door het nemen van maatrege len op het gebied van biotoop verbetering kan veel worden be reikt. Dit blijkt uit projecten die waren gericht op de kerkuil en ooievaar. In de jaren zestig dreigden deze vogels uit te ster ven. Door een reddingscampag ne zijn er van beide soorten nu weer zo'n duizend broedparen in Nederland." Voor andere soorten liggen al reddingsplannen klaar. Die kun nen echter alleen worden uitge voerd met de inzet van mensen die de noodzaak hiervan inzien. „Daarom zijn nieuwe leden hard nodig", aldus Jan van Holten, die voor alle zekerheid maar even het telefoonnummer 03404 - 37700 van de Vogelbescher ming vermeldt. SCHIEDAM Bij een bank in Oud-Beijerland is vorige week een 34-jarige man uit Schiedam aangehouden. Hij probeerde met valse documenten een lening af te sluiten. De politie van Oud-Beijerland heeft de verdachte ingesloten en verhoord. Daarbij werd duidelijk dat de Schiedammer recentelijk valse aangifte had gedaan van een inbraak in zijn ouderlijke woning om zo verzekeringsgeld te kunnen PENTAX ZOOM 60X KLEIN, GEBRUIKS VRIENDELIJK, AUTOMATISCH Volautomatische 38-1 60 mm powerzoom- compactcamera met actief IR-scherpstel- systeem met focus-lbck. LCD-venster met alle informatie. Uitschakelbare automatische i flitser. Zelfontspanner. Van 399,- OP=OPRUIMINGSPRIJS ROTTERDAM - HoogltrMt ROTTERDAM - Winktlc. Zuidplein ROTTERDAM - 2e Middellandstraat 23 ROTTERDAM - Groene HllledIJk 173 SCHIEDAM De politie en de Dienst Gemeentewerken gaan de parkeeroverlast in de binnen stad aanpakken, die wordt ver oorzaakt door garagebedrijven en autohandelaren. Aanleiding vormt het grote aan tal klachten die al geruime tijd binnenkomen bij de politie en de gemeente. De garages en de au tohandelaren zetten hun 'han del' vaak op de parkeerplaatsen in de omgeving. Dit betekent een zware aanslag op de aanwezige parkeerruimte voor bewoners in Schiedam-centrum. Via een ver bod in de Algemene Politie Ver- ordeining wordt deze overlast nu aangepakt. Chef Van Haaften van de poli tiesurveillanten noemt een paar plekken waar extra zal worden gecontroleerd. „De Singel, de Broersvest >en de Boterstraat. Later zullen we ook Schiedam- oost onder handen nemen." Eerst zal de politie (in samen spraak met de Dienst Gemeente werken) persoonlijke contacten leggen met garagehouders en au tohandelaren. Er komt een strenge controle op de naleving van het verbod, waarbij de poli tie verbaliserend zal optreden. Ook de Dienst Motorrijtuigen belasting gaat extra controles uitvoeren in Schiedam. Een trotse F. de Jong SCHIEDAM Dienstplichtig soldaat F. de Jong werd 48 jaar geleden met een karabijn door zijn enkel geschoten. Die vijandelijke beschieting vond plaats tijdens een politionele zuiveringsactie van een sawah op Java in voormalig Nederland-Indië. Vorige week heeft burgemeester Scheeres aan ex-militair De Jong alsnog een onder scheiding (draaginsigne en een oorkonde) uitgereikt. Dit gebeurde op initiatief van De Jong zelf. „Je moet zelf vragen of je voor een onderscheiding in aanmerking kan komen", vertelt hij. Als hem gevraagd wordt of hij niet met gemengde gevoelens op die periode terug kijkt, antwoordt hij: „Nee hoor, je werd voor je nummer opgenomen en dan had je maar te gaan. Wel was de financiële vergoeding in die tijd nogal magertjes. Ik was net getrouwd en mijn vrouw kreeg van de regering zeven dubbeltjes in de week om van te leven. Toen ik voor die enkel in het hospitaal lag, heb ik wel gezegd dat ik verder dienst zou weigeren als zij geen hogere uitkering zou krijgen en dat hielp. Want vanaf die tijd werd 28 gulden per week uitgekeerd. Maar eigenlijk had ik wel gehoopt op smartegeld. Men sen van het KNIL en de marine kregen wel een vergoeding. Gelukkig hield ik aan de. verwonding geen vervelende gevolgen over en kon ik genezen weer terug naar mijn onderdeel, het 2e Bataljon van het 13e Regiment Infanterie van de Koninklijke Landmacht", aldus De Jong. Op weg naar de stembus voelt De Havenloods/Het Schiedams Nieuwsblad telkens een politicus aan de tand, die reageert op drie (confronterende) stellingen. De politieke partijen komen in alfabeti sche volgorde aan bod. Er is gekozen voor de nummer drie op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 2 maart. Ditmaal is het Vincent Broeke van D66 (lijst 3). 1. Het zittende linkse college heeft Schiedam weinig goeds gebracht. Broeke: „Daar ben ik het mee oneens. De afgelopen vier jaar zijn er veel goede dingen gebeurd. We zijn momenteel dan ook druk aan het oogsten. Overal in de stad heerst activiteit. Denk maar eens aan het grote aantal bouwprojecten. Kijk naar Nieuwland, daar wordt een complete wijk opgeknapt. Daarnaast hebben ook veel ambtenaren een omslag gemaakt. De gemeente wordt steeds klantvriendelijker. En ook kiezersvriendelijker natuurlijk, want dat is voor raadsleden eveneens belangrijk..." 2. Et is niets terechtgekomen van de oorspronkelijke idealen van D66; de kloof tussen burgers en politici is groter dan ooit. Broeke: „Volstrekt niet mee eens. En de verkiezingspeilingen geven ons gelijk. Mensen komen bij mij over de vloer, bellen me op met problemen. De fractie trekt de buurten in. Er is doorlo pend contact." 3. De gemeente Schiedam had nooit akkoord mogen gaan met de huidige opzet voor de regiovorming OOR. Broeke: „Nu twijfel ik. Ik bespeur veel financiële obstakels. Er zijn nog steeds veel zaken onzeker. Het kan mensen straks een hoop geld gaan kosten. Daar heeft Schiedam, raadsbreed zoals bekend, doorlopend tegen geprotesteerd. Tegengas gegeven. Aan de ande re kant moet je begrijpen dat er geen alternatief is. In deze tijd kun je gewoonweg niet in je eentje doorgaan. Bilaterale afspraken werken niet meer. Maar nogmaals: ik twijfel. Ik heb bij het Openbaar Lichaam Rijnmond gezien wat er allemaal fout kan gaan." It* 10 Dagen lang *n uniek overzicht van 4e internationale woonmode o.a.: van design tot rustiek met alle grote internationale merken spectaculaire tuinenshow kijk op keukens Herman Brood schildert en exposeert op Binnenhuis ontdek het nieuwe slapen eigen huis en haard en nog veel meer, kortom Binnenhuis *04 overtreft zelfs uw stoutste woondromen. Dit mag u niet missen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1994 | | pagina 1