II B495 B99s Referendum blijft belangrijk punt in veritiezingsprogramma van D66 150 1MB BS95 9.95 1.50 "495 1.00 295 DE HAVENLOODS IN DEZE KRANT Vlees Vers gebakken uit onze kombuis CW»AVAlSS|M,W^ 'Zakenstrip Zestienhoven geen bezwaar' Afpersing FILET OIÏ Slechte opkomst apothekersdag Ook Democraten pleiten voor meer politiemensen op straat Sloop theater begonnen Actie gestart voor meer vrouwen in de raad löfW? r 3$** sk i if MENU'S Alles o/'ei Parket Ruim 450 textielSupers in 4 landen. U ZOU ML GEK ZIJN AIS U MEER BETAALDE. EDITIE 9, DINSDAG 8 FEBRUARI 1994, 18e JAARGANG, Nr. megener hULS-aaahuisbladen Schiedams Nfeuwsblad HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM. GRATIS HERPLAATSING Aktie voor particulieren Let op de speciale I - akties* S 010-4699444 Kijk op de rubrieks-pagina's Alléén voor particulieren UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 43 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK SCHIEDAM Als de ver moedens van wethouder Zij develd juist blijken, blijft het huidige vliegveld Zestienho ven bestaan als 'zakenstrip'. „Daar heb ik geen bezwaar tegen", is zijn eerste reactie. De wethouder baseerde zijn vermoeden op de berichten, die hij tot dusver had ontvan gen over het kabinetsbesluit van afgelopen vrijdag, dat in houdt dat Rotterdam een klein vliegveld wordt gegund. „Ik ben wanhopig bezig een beeld te krijgen, van wat ze nou precies willen", zegt de wethouder. Nog kort geleden schreef hij in een brief aan minister May-Weggen van Verkeer en Waterstaat dat de gemeente Schiedam onmoge lijk kan berusten in een ver der voortbestaan van Zes tienhoven. Als het echter alleen bij za- kenvluchten blijft, kan hij dus vrede mee hebben met het voorbestaan op de huidi ge locatie. „Maar het moet vaststaan dat er geen lijn- vluchten worden uitgevoerd, en geen charters, en geen nachtvluchten." Portrettengalerij ii a PPSC nog verder in de zorgen SCHIEDAM Een dertienjari ge Schiedamse jongen werd afge lopen vrijdag bij de onderdoor gang van de Sporthalstraat staande gehouden door een jon gen van ongeveer zeventien jaar. Deze vroeg hem, onder dreiging van een pak slaag, om een kwar tje. Toen het slachtoffer zijn por temonnee te voorschijn haalde, moest hij die helemaal afgeven. Health Diët Center] Onbeperkt trainen voor 65,- per maand! Steps, Aerobics, BBB, Callanetic, Figure Styling Health Diet Center telefoon: 010-4331746 Heerlijk magere Heerlijk malse Schiedam: Grote Markt 12 Vlaardingen: Fransenstraat 29 Spijkenisse: Breestoep 3 Uiteenlopende bezoe kersaantallen op de open apothekersdag die afgelopen zater dag in de regio Rijn mond werd gehouden. Apothe ker Menke van apotheek Ho- liërhoek aan de Reigerlaan in Vlaardingen spreekt van een 'redelijke belangstelling', een collega van hem van de Schie damse apotheek 't Gouden Hert aan de St. Liduinastraat van 'een hele slechte opkomst'. Tussen 11.00 en 15.00 uur kon den belangstellenden zaterdag een kijkje nemen in 'de keuken' van een apotheek. Op de open dag, die vooral gericht was op het werven van kandidaat-apo thekersassistenten, kreeg men uitleg bij het maken van poe ders, pillen, zalfjes en andere preparaten. Holiërhoek (foto) kreeg veertig tot vijftig mensen binnen, 't Gouden Hert in to taal drie. „Dat is heel verve lend eigenlijk", zegt een mede werkster. „Ik denk dat het ligt aan te weinig bekendheid die er aan gegeven is." BoodschappenKrant is groot succes Twaalf weken lang heeft De BoodschappenKrant op fleu rige wijze de achterpagina van deze uitgave getooid. Vandaag gebeurt dat voorlo pig voor het laatst, want tot september zult u de aankon digingen van nieuwe produk- ten en acties, alsmede de aan trekkelijke wedstrijdjes, moe ten missen. Daarmee komt ook een voor lopig einde aan de door Mar tin Rudelsheim gepresenteer de BoodschappenBeurs op Stads-TV. Uit een onlangs gehouden onderzoek onder onze lezers is gebleken dat we hier te maken hebben met een 'suc cesformule'; De BoodschappenKrant en BoodschappenBeurs genieten een grote bekendheid en oogsten veel waardering. Reden genoeg dus om door te gaan in september en niet alleen in groot Rotterdam, maar ook in Amsterdam en omgeving. We houden u op de hoogte. door ARLEN POORT SCHIEDAM D66 heeft als laatste van alle partijen het verkiezingsprogramma ge presenteerd. „Dit is het mo ment" heet het program van de partij die naar verwachting op een flinke winst bij de ver kiezingen mag rekenen. D66 heeft nu nog vijf raadsleden, waarvan één wethouder. Een traditioneel punt van de De mocraten is het referendum. De gemeente moet raadple gende referenda houden over voorgenomen besluiten, dat zijn besluiten die al grondig zijn voorbereid. Het is volgens D66 wel noodzakelijk, dat deze besluiten van belang zijn voor alle inwoners van de ge hele stad of van een wijk. Het houden van een referendum in één bepaalde wijk moet daar om ook mogelijk zijn. Als bijna alle partijen pleit ook D66 biedt geen verrassingen: Adri Reijnhout D66 voor meer politiemensen op straat. „De politie werkt minder binnen en komt meer de straat op", zo is te lezen. En hoewel de gemeente door de reorganisatie van de politie minder te zeggen heeft, moet de burgemeester zich toch tot het uiterste inspannen om voldoende invloed te behou den. De politie moet zich richten op de bestrijding van „hinderlij ke delicten als inbraak in huizen en auto's, geweldpleging, tasjes roof en parkeer- en horecaover- De handel in hard drugs wordt met niets ontziende inzet bestre den", als het aan D66 ligt. Behalve door meer agenten op straat moet de veiligheid ook vergroot worden door meer ver lichting. Tegen gereduceerd ta rief moet op donkere plekken aan woningen buitenverlichting worden aangebracht. De ge meente moet hiervoor een actie starten. Ook wil D66 het wonen boven winkels stimuleren, voor al aan de Hoogstraat, de Broers- vest en het Broersveld. Hierdoor zien deze straten er 's avonds minder verlaten uit. Het verbie den van volledig gesloten rollui ken voor etalages kan hieraan bijdragen, vindt D66. Evenals GroenLinks willen de Democraten dat er in Schiedam een distributiecentrum komt. Vrachtwagens van buiten de stad kunnen hier hun goederen afleveren, waarna kleine bestel busjes met schonere motoren de handelswaar afleveren bij de winkels. Hierdoor zou de ver keersoverlast van grote vracht auto's in de stad kunnen vermin deren. D66 wil ook het aantal parkeerplaatsen bij bedrijven en instellingen beperken. „Voor waarde hiervoor is echter wel dat de verschillende locaties goed bereikbaar zijn per open baar vervoer." Aantrekkelijk Schiedam moet aantrekkelijker worden voor bedrijven, vindt D66. Daarom „wordt actief ge start met vormen van city-mar- keting", die de stad meer be kendheid en populariteit moet geven. Een ander punt uit het hoofdstukje economisch beleid Zie verder pagina 3 SCHIEDAM De sloop van het Passage Theater heeft vorige week een aanvang genomen. Over vijf maanden zullen deze werkzaamheden klaar zijn. De slopers zijn begonnen met enkele winkelpanden die direct naast de ingang van de Passage aan het Broersveld staan. Hiermee wordt een opening gecreëerd om te beginnen aan de sloop van het theater zelf. Tijdens de werkzaam heden blijft de Passage open voor het publiek, al zal na enige tijd de ingang aan het Broersveld wel worden afgesloten. Op de plaats van de gesloopte gebouwen komt het winkelcentrum Nieuwe Passage, inclusief een parkeergarage voor ongeveer driehonderd auto's. De oude Passage zal worden gerenoveerd. SCHIEDAM Vrouwen zijn in de politiek ondervertegen woordigd. Maken ze de helft uit van de bevolking, in de gemeen teraad van Schiedam is slechts iets meer dan een kwart vrouw. „Vrouwen hebben al 75 jaar kiesrecht, maar van een gelijke vertegenwoordiging van vrou- !wen in de gemeentepolitiek is echter nog lang geen sprake", staat in een folder van de Stich ting Schiedamse Vrouwen emancipatie Organisaties (SVO). De brochure is maandagavond gepresenteerd en vormt de kern van een actie van de SVO om meer vrouwen in de raad te krij gen. Noor Samkalden, PvdA- raadslid, overhandigde de folder aan burgemeester Scheeres. De SVO streeft ernaar dat de ge meenteraad uiteindelijk voor de helft uit vrouwen bestaat, maar stelt haar eerste doelstelling wat lager. Na de verkiezingen van 2 maart moet de raad voor 35 pro cent uit vrouwen bestaan en moet er één vrouwelijke wethoir- der zijn. Dit houdt in, dat de SCHOLFILET MET CHAMPIGNONS :'>vV *^**1 Pommes Frites «nel Remowladesaus Gemengde Salade met Dressing naar keuze iet Slagroom NOKMAAL3450 NU GELDIG T/M ZONDAG 6 MAART 1 GEOPEND MAANDAG T/M ZATERDAG ttt.00-W.30 UUR. KOOPAVOND TOT 21.30 UUR. ZONDAG VAN 12.00 -18.30 UUR NORPSEEO Lijnbaan 81Rotterdam Restaurant raad dan drie vrouwen meer telt dan nu. In de folder roept de SVO op, toch vooral op een vrouw te stemmen. Aniek de Poorter, medewerkster van de SVO, vindt dat vrouwen het moeilijk hebben in de poli tiek. „Commissievergaderingen worden vaak op een onmogelijk tijdstip gehouden: rond zes uur 's middags, juist voor vrouwen een druk tijdstip." In de brochure van de SVO, getiteld „Vrouwen kiezen in Schiedam", komen vijf vrouwen aan het woord die voor evenzo veel partijen kandidaat zijn. Bea Oomens (GroenLinks): „Vrou wen hebben andere ervaringen dan mannen en gaan daardoor anders met politiek om. Concre ter, meer op samenwerking ge richt, minder vergaderen en meer doen, dat maakt politiek ook leuker." Christine Daskala- kis (CDA) voegt hieraan toe: „Er zijn momenteel te weinig vrouwen actief in de politiek, terwijl vrouwen dagelijks te ma ken hebben met de gevolgen van politieke besluiten. Daarom is het juist zo belangrijk dat er meer vrouwen deel gaan nemen aan de politiek!" De SVO organiseert nog meer activiteiten om meer vrouwen in de raad te krijgen. Op donder dag 10 februari van 13.30 tot 15.30 uur houdt de stichting een speciale bijeenkomst voor mi grantenvrouwen die meer willen weten over de Schiedamse poli tiek en kennis willen maken met vrouwelijke kandidaten. Op deze bijeenkomst zijn ook tolken aanwezig. Op de vrijdagen 18 en 25 februari van 10.00 tot 13.00 uur zullen vrou\ven van diverse politieke partijen vragen beant woorden van bezoeksters van de wekelijkse koffie-inloop. De ac tiviteiten worden telkens gehou den in 'Het Gebouw', Broersveld 142. Wie meer informatie over „Vrouwen kiezen voor Schie dam" wil, kan op werkdagen, behalve woensdag, bellen met de emancipatiewerkster van de SVO. tel. 4734545. van Bruynzeel en Kahrs. Ook voor doe-het-zelvers. IN DE PARKETSHOP ligt het vloerenboek voor u klaar. U kunt het ook telefonisch bestellen: 01850-53888 Profiteer van de speciale aanbieding. Grote boerenzakdoeken. 55 x 55 cm. 100% katoen. VALENTIJNSDAG 14 februari. Alle kunstzijden boeketjes. SIERKUSSENS Prachtig glanzende chintz. PEUTERBROEKJES Voorjaarsstreep in kobalt, rood en groen. Maat 68-86. 100% katoen. I KINDERSWEATSHIRTS appelgroen, geel en kobalt BEDRUKTE LEGGINGS dochter. 100% elastische katoen Meisjesmaten 104-164. DAMESSLIPS Uni of bedrukt. 100% katoen. Grote partij. BADSTOF LUIERPAKJE Met amerikaanse sluiting en mouwtjes. Maat 62-68. BOODSCHAPPENNETl Handig en oersterk. Milieuvriendelijk. 1 Ecrukleurig. PANNENSET De bekende, met anti-aanbaklaag. HAPJESPAN 4.95 STEELPAN 3.95 EIERPAN PEDAALEMMERZAKKEN Nergens zo goed koop 40 stuks Wirct. OOKBUUINDEBUUKnl Rotterdam (9x) Capelle a/d Ussel Hoogvliet Krimpen a/d Ussel Ridderkerk Schiedam Spijkenisse Vlaardingen (^jra, HUISHOUDHANDSCHOENEN Kleven niet aan uw handen. In rose of geel. M MaatS-M-L. M 7cl.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1994 | | pagina 1