„De buitenlanders en de joden moeten het ontgelden bij de CD" 0 DE HAVENLOODS [3h 498- BALY IN DEZE KRANT dtZviderSter Fusie Holy en Schieland uitgesteld Overval op taxi De balletjes rollen weer Stellingname Heler en fietsendieven 'steunen' kinderziekenhuis a Overlast door duiven aangepakt a Voetballers GSS met lege handen Tennisspecial Ahoy' Café gesloten na vechtpartij SCHIEDAM- Voor de deur van een café aan de Vlaardingerdijk is maandag avond een 34-jarige man af getuigd. Gezien eerdere klachten over het etablisse ment heeft de politie de kroeg daarna voor 24 uur gesloten. Officieel wegens verstoring van de openbare orde. De man werd in elkaar gesla gen en over het wegdek ge sleept. Toen de politie arri veerde, was het slachtoffer al door zijn vriendin naar het Schielandziekenhuis ge bracht. Hij had een grote snee in zijn achterhoofd en diverse kneuzingen. De reden van de vechtpartij is nog niet achterhaald. De politie stelt een rapport op, waarna de burgemeester zal beslissen over de toekomst van het café. De buurt heeft in het verleden meermalen ge klaagd over overlast door de kroeg. Ook in Schiedam sprake van dreigbrieven, bekladdingen en fysiek geweld ISCHIEDAM „Het verstu ren van dreigbrieven, beklad dingen en fysiek geweld met een racistische achtergrond. Ja, dat gebeurt regelmatig in Schiedam", zegt G. Grubben van het Anti Diskriminatie Buro. „Het is een tendens. Ook als je beluistert wat de Centrumdemocraten momen teel naar buiten brengen. Niet alleen buitenlanders moeten het ontgelden, ook joden wor den nu aangepakt. Zo be schrijft Janmaat de joden als nomadentrekkers, die in Ne derland geen openbare func ties mogen uitoefenen. En blijkbaar vindt iedereen bin nen de Schiedamse afdeling van de CD zo'n uitspraak van de partijleider heel nor maal..." Racistische bekladdingen komen regelmatig voor Erwtensoep in De Woudhoek SCHI EDAM Op een echte 'snert- 'winter is het nog wachten. Vooruit lopend op flink wat graden onder het vriespunt serveert dienstencen trum De Woudhoek op donderdag 17 februari alvast een geurige kop erwtensoep met een plak rogge brood met spek voor 2,50 gulden per kop. Tot en met 11 februari kan men aan de balie van het centrum aan het Heijermansplein tussen 9.00 - 12.00 uur bonnen afhalen voor deze Hol landse specialiteit. )E NATIONALE WOONMANIfESTATIE l)l yJctWkU iuU De Centrumdemocraten liggen de laatste tijd zwaar onder vuur. Het begon met Tweede-Kamer lid en partijleider Janmaat, die na het overlijden van minister Dales zei dat hij haar dood niet betreurde. In een interview met Elsevier noemde Janmaat joden later letterlijk 'een beetje noma dentrekkers...maar dat wil ik ze niet kwalijk nemen, maar dan vind ik niet dat ze in openbare functies moeten komen' en 'van hoge functies moeten ze uitge sloten worden'. Waarbij de CD- leider rechtstreeks verwees naar de joodse afkomst van minister Hirsch Ballin. G. Grubben van het Anti Diskri minatie Buro in Schiedam kent de stukken. „Maar kijk ook eens naar het partijprogramma van de Centrumdemocraten", zegt hij. „Daarin is te lezen dat over- heidsbetrekkingen slechts open staan voor mensen, die het Ne derlanderschap tot in de derde generatie bezitten. Waar dat soort bepalingen aan doet den ken, moet iedereen maar voor zichzelf uitmaken." Stemgedrag Ook in Schiedam heeft Grubben de CD op de voet gevolgd. Vol gens hem zit er in het geheel geen lijn in de opvattingen van de extreem-rechtse partij. „Over de grote onderwerpen zoals de plannen rond Nieuwland, heeft de CD nooit gesproken. Het stemgedrag is in tegenstrijd ge weest met eerdere standpunten of met het landelijk partijpro gramma. Een plaatselijk pro gramma had men trouwens niet eens. De laatste tijd zijn de twee CD-raadsleden Krommenhoek en Zonneveld ook nooit meer samen aanwezig in de raad. Pri- vé-problemen rondom een vróuw liggen daaraan ten grond slag. Maar daarover wordt aan de kiezers geen verklaring gege ven." Volgens Grubben heeft zich met de opkomst van de Centrumdemocraten een ont wikkeling voltrokken waarbin nen geweld van radicaal-rechts steeds vaker voorkomt. „Jaze ker", zegt hij. „Vorig jaar zijn bij ons ruim vijftig klachten van ra cistische uitingen binnengeko men. Dat varieert van beklad dingen tot dreigbrieven en mis handeling. Met name in die dreigbrieven, die vooral worden verzonden naar mensen die zich openlijk pro-buitenlanders uitla ten, zie je een direct verband met de CD. Soms zijn teksten in die brieven regelrecht afkomstig uit partijblaadjes. Met mishande ling is het moeilijker. Maar er komen op ons kantoor mensen die zeker weten dat ze vanwege hun donkere huidskleur of het dragen van een hoofddoekje klappen hebben opgelopen." Moordenaar Kwaad maakt Grubben zich met name als CD'ers beweren dat hun partij niet racistisch is. „Waarom wil die partij dan arti kel 1 van de grondwet schrap pen? Daarin staat dat 'Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld'. Als je op grond van voorkeur voor een bepaald ras daarop uitzonderingen wil ma ken, ben je een racist. Lijkt me duidelijk." „En waarom telde en telt de CD dan talloze leden die uitgespro ken racistische opvattingen heb ben. Mensen die daarvoor wel degelijk zijn veroordeeld. Zoals Nico Bodemeijer, dat is de moordenaar van Kerwin Duin- meijer (de Amsterdamse jongen die enkele jaren terug vanwege zijn huidskleur om het leven werd gebracht -red.). Die kerel wordt regelmatig op het CD- partijbureau in Den Haag gesig naleerd. En zo zijn er meer... Fatsoenlijke kiezers kunnen straks aantonen dat zij de scho ne schijn die de CD probeert op te houden, doorzien." Kleurrijk optreden SCHIEDAM Een kleurrijk kwartet uit België treedt vrijdag 11 februari op in cafe 't Spul. Een band afkomstig uit de voormalige culturele hoofdstad van Europa, Antwerpen, met een vertegenwoor diging uit drie werelddelen. Twee Belgen, een Amerikaan en een muzikant komt uit Fiji. Alleen daardoor moet het concert al boeien. Het muzikale vierspan begint hun optreden om 21.30 uur. De toegang is gratis. SCHIEDAM— In buurtcen trum Trefpunt Oost (Celsius- straat 2) kan weer bingo worden gespeeld. De balletjes hebben enige tijd niet gerold, omdat de gemeente de regels voor bingo bijeenkomsten danig heeft ver scherpt. Vanaf heden kan ieder een opnieuw elke woensdag avond aanschuiven van 19.30 tot 23.00 uur. Een boekje voor ne gen ronden kost 15 gulden. Dit bedrag komt ten goede aan het kinderwerk en het zomerkamp. AHOY'ROTTERDAM EVEN WAKKER BLI, BLANK ESSEN SLAAPKAMER LEDIKANT 140 x 200 CM 2 NACHTKASTJES EN BOVENBOUW MET VERLICHTING. als het om wonen gaat SCHIEDAM De fusie tussen het Holy- en Schielandzieken huis wordt een paar jaar uitge steld. Aangezien beide zieken huizen de komende jaren nog voor miljoenen mogen verbou wen is het boekwaardeverlies zo groot dat de bouw van het nieu we fusieziekenhuis bij station Nieuwland in Schiedam nog even op zich moet laten wachten. Een en ander zou volgens welin gelichte bronnen blijken uit een 'letter of intent' van staatssecre taris Simons van Volksgezond heid. De brief zou begin deze week zijn binnengekomen. Volgens de bronnen is door de beide ziekenhuisbesturen en het ministerie van WVC bewust aangestuurd op een vertraging. Zoals de naam 'letter of intent' al aangeeft zal een nieuw kabinet de beslissing nemen over het al dan niet doorgaan van de fusie. Uitstel betekent dus geen afstel. Het fusieziekenhuis is als eerste aan de beurt na de Tweede-Ka merverkiezingen. De ziekenhui zen in Spijkenisse en Capelle aan den IJssel zouden maar al te graag mee willen werken aan deze optie, omdat het nieuwe fusieziekenhuis in Schiedam minder bedden zal tellen. Zij hoeven dan niets in te leveren. Directeur M.J. Rutgers van het Holy-ziekenhuis ontkent overi gens dat er een brief van Simons is binnengekomen. VOnP^PHRIFTPN AANBIEDEN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN zie advertentie elders in deze krant N.V. OPENBAAR NUTSBEDRIJF SCHIEDAM Shampoo-lucht 'SCHIEDAM In tramlijn 1 Iwerden dinsdag rond 12.30 uur Iter hoogte van de grensflat op de 'Rotterdamsedijk een 33-jarige Schiedammer en een 30-jarige jRotterdammer aangehouden. Behalve dat zij zwart reden, be kende het tweetal de diefstal van Twintig flessen shampoo. VIDEOTHEEK KIJKCABINES KOOPSHOP VERKOOP VAN O.A. LINGERIE VIBRATORS POPPEN EN FILMS IN- EN VERKOOP VAN SEXBOEKJES EN FILMS Dam 9-11 Schiedam Tel. 4.26.71.26 Op weg naar de stembus voelt De Havenloods/Het Schiedams Nieuwsblad telkens een politicus aan de tand, die reageert op drie (confronterende) stellingen. De politieke partijen komen in alfabeti sche volgorde aan bod. Er is gekozen voor de nummer drie op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 2 maart. Ditmaal R. Hartog van Gemeente Belangen. 1. Schiedammers worden prima betrokken bij hun stad. Hartog: „Dat vinden wij juist niet het geval. Inspraakronden zijn vaak niet meer dan een formaliteit. In de meeste gevallen worden plannen uitgevoerd zoals ze voorgekookt waren door de politici. Wij zien de burgers veel meer als mede-bestuurders van Schiedam. Aan hen moeten de raadsleden en wethouders rechtstreeks verant woording afleggen." 2. De binnenstad gaat zienderogen vooruit. Hartog: „Zeker, vooral als je naar het vernieuwende karakter kijkt. Jammer is alleen dat er zo weinig speelgelegenheid wordt geschapen voor de kinderen. Ook het parkeerprobleem is nog niet opgelost. Wij willen mensen dwingen om hun wagen te parkeren op de daarvoor aangewezen plaats, zoals de Buitenhavenweg. Daar vandaan is alles uitstekend te belopen. Verder betreuren we het dat in het centrum een aantal historische plekken te weinig aandacht krijgt. De Lange Kerkstraat is er de laatste jaren bepaald niet op vooruit gegaan..." 3. Na twee mislukte pogingen van Gemeente Belangen om in de raad te komen, blijkt dat de Schiedamse kiezers geen behoefte hebben aan deze partij. Hartog: „Dat zou je bijna gaan denken, ja. Maar gezien de ontwikkelingen in de afgelopen vier jaar heb ik er goede hoop op dat wij ditmaal wel in de gemeenteraad terechtkomen. Veel kiezers lopen weg bij het CDA en de PvdA. Nogal wat proteststemmers die de vorige keer op de CD hebben gestemd, zien nu in dat zoiets ook niets oplevert. Wij staan voor een politieke lijn die links noch rechts is. Eigenlijk is Gemeente Belangen de enige echte, onafhan kelijke, lokale partij hier in Schiedam." CASIO. TV-7700 FANTASTISCHE LCD KLEUREN-TV/MONITOR MET 7 CM BEELD DIAGONAAL Actief LCD-scherm voor de allerbeste beeldkwaliteit. Ideaal voor camcorder-" bezitters. Voeding d.m.v. batterijen, net-"N voeding of auto-accu (optional). Externe^ antenne- en camcorderaansluiting. Gewicht 360 gr. Afmetingen (BxDxH) 118 x 63 x 105 mm. t Van 999,- FOTO - VIDEO DEN HAAG - Vcncstrut 8-10 43 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM EDITIE P, DONDERDAG 10 FEBRUARI 1994, 43e JAARGANG Nr. 6 Kijk op de rubrieks-pagina's Wegener huLS-aan-huLsbLaden v -1 HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM k II» UlLll llVUTTkH «till Rovers slaan toe op de Nolenslaan SCHIEDAM— Een 22-jarige Schiedammer is dinsdagavond rond 22.10 uur beroofd. Hij werd op de Nolenslaan aange vallen door drie jongens van on geveer 17 jaar oud. Een van hen had een negroïde en twee een Zuideuropees uiterlijk. Zij gooi den het slachtoffer op de grond en beroofden hem van zijn por temonnee met 1250 gulden. Ook liep de jongeman enkele schop pen op. Vlak na deze beroving vond op de Nolenslaan een overval op een snackbar plaats. Om 22.15 uur stapten twee mannen de zaak binnen. Zij eisten geld van het personeel, dat even pauzeer de in het klantengedeelte van de snackbar. Omdat er naar de zin van de overvallers niet snel ge noeg werd gereageerd, sprongen zij over de toonbank en verniel den de kassa. Met de geldlade gingen zij er vandoor. De daders van deze overval voldeden aan hetzelfde signalement als in het eerste geval. SCHIEDAM— Een 38-jarige taxichauffeur uit Rotterdam is woensdagochtend rond 09.45 uur op de 's Gravelandseweg overvallen door drie mannen. Hij had het trio opgepikt op de Abtsweg. Op de 's Gravelandseweg dwon gen de drie de chauffeur te stop pen waarna naar hem werd ge stoken met een mes. Ook werd de Rotterdammer geslagen en geschopt. De messteken wist de taxichauf feur te ontwijken, maar de drie mannen slaagden er wel in zijn portemonnee te bemachtigen. Omdat tijdens de vechtpartij di verse automobilisten zijn gepas seerd vermoedt de politie dat er ooggetuigen zijn. Zij worden dringend verzocht contact op te nemen met de re cherche van het bureau Bijdorp plein, telefoonnummer 4494402. De Schiedamse politie heeft van de nood een deugd gemaakt. Op initiatief van brigadier Helmer van der Velden werd woensdagmorgen namelijk een cheque van 5000 gulden overhandigd aan medewerkers van het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Het geld is afkomstig van de verkoop van 'gevonden' fietsen en het verzilver en van een groot aantal goederen die bij een heler werden aangetroffen. In oktober hield de politie aan het Bijdorpplein een kijkdag van 'gevonden' fietsen. Twee dagen hierna konden gedupeerden waar van de tweewieler niet was opgespoord de overgebleven fietsen (die niet bij hun rechtmatige eigenaar terug waren te brengen) voor een schappelijke prijs kopen. Hiervan werd gretig gebruik gemaakt. Daarnaast heeft de politie geld gebeurd voor een aantal goederen, die begin september werden aangetroffen bij een heler. De eigenaren van deze spullen konden niet worden achterhaald. Daarna gaf de officier van justitie toestemming om de boel te verkopen, mits de opbrengst naar een goed doel zou gaan. Dat werd dus het Sophia Kinderziekenhuis. Een medewerker van het Rotterdamse ziekenhuis voor de kleintjes denkt dat voor het bedrag speelmateriaal wordt aangeschaft. „Speelgoed kunnen we j hier altijd goed gebruiken." Om de feestelijke gift woensdamorgen nog verder op te vrolijken mochten kinderen die daartoe in staat waren op een politiemotor zitten en werd er een plaatje geschoten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1994 | | pagina 1