ü595 Bewoners hespreken problemen in koffie-uurtje met politici BS95 BS95 MEISJESSUPSI 495 1.00 '3" nfel DE HAVENLOODS IN DEZE KRANT rr VICC! Programma's splinterpartijen 'Vereniging wil brede discussie FILET ®fl Glasgraveren We willen zelf de handen uit de mouwen steken Q EDITIE 9, DINSDAG 15 FEBRUARI 1994, 18e JAARGANG, Nr. 7 Schiedams Nieuwsblad TO? TT/1T7T71TVTT V GRATIS HERPLAATSING Aktie voor particulieren HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM. Let op de speciale \éW - akties* ©010-4699444 Kijk op de rubrieks-pagina's Alléén voor particulieren UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 43 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK a Unieke samenwerking Waterweggemeenten A Schooljeugd verdiept zich in gezondheid Referendum Zestienhoven 'belachelijk' SCHIEDAM 'Soms krijg je de neiging om te zeggen: daar zakt m'n broek van af. Bij deze zegt wethouder Chris Zijdeveld het maar eens. in reactie op de uit spraak van burgemeester Pe per van Rotterdam, om een referendum te houden over de toekomst van het vliegveld Zestienhoven. 'Er loopt een gigantische dis cussie over de wenselijkheid van een referendum en dan moet er opeens één komen." Afgezien van het feit dat het referendum alleen in Rotter dam zou worden gehouden, alsof bijvoorbeeld Schiedam geen last zou hebben van het vliegveld, vindt Zijdeveld het van zijn mede-PvdA-bestuur- der „een belachelijke manier van zaken doen, te dol om los te lopen." „Zal ik er een zoutstel bij doen.?" Heerlijk magere Heerlijk malse Schiedam: Grote Markt 12 Vlaardingen: Fransenstraat 29 Spijkenisse: Breestoep 3 Leuke vondsten Burgemeester Scheeres ontving afgelopen za terdag de jubilerende carnavalsvereniging de Rietzeilers ten stadhuize voor een kleine re ceptie, voorafgaande aan het overhandigen van de stadssleu- tel aan Prins Andreus lTot en met vanavond 24.00 uur (dins dagavond) mag hij de stad be sturen. Onder een stralend blauwe hemel trok daarna de carnavalsoptocht voorbij het stadhuis. In de stoet bevonden zich opvallend veel particulie ren, met vaak leuke vondsten. De eerste prijs in deze categorie ging naar de Bezige Varken tjes. Jeugdvereniging Eldos kreeg in de categorie verenigin gen de eerste prijs voor de 22 elfjes, die verwezen naar 22 jaar Rietzeilers. De eerste prijs in de categorie bedrijven was voor de firma Bek. Helemaal buiten de prijzen vielen de toe schouwers die zich verzameld hadden op de Broersveld. Een (achteraf valse) melding over een overval zorgde ervoor dat de stoet een andere route moest kiezen. SCHIEDAM In buurtcen trum Trefpunt Oost is het moge lijk onder begeleiding glas te gra veren. Het gaat niet om een cur sus. Graveren kan elke maandag van 20.00 tot 22.00 uur en kost vijfentwintig gulden per zes bij eenkomsten. Meer informatie bij het Trefpunt, Celsiusstraat 2, tel. 4621066. CNV helpt met belastingbiljet SCHIEDAM - Het CNV helpt in de maand maart met invullen van het belastingformulier. Men moet zich wel van te voren opgeven. Dat kan bij J. Lamens, telefoon 010-4749994, tussen 10.00 en 20.00 uur. De zitting is dinsdagavond 8 maart in de Ark aan het Harg- plein 101. Voor de juiste invulling van het biljet moet men formulier, opga ve van inkomsten en andere noodzakelijke papieren meene men. De kosten zijn 6 gulden per biljet voor CNV-leden en 40 gul den voor niet-leden. door NELLEKE DE JONG SCHIEDAM Een politi cus op de koffie. Dat aanbod werd onlangs gedaan in het kader van de gemeenteraads verkiezingen. Schiedammers die samen met anderen een politicus-naar-keuze willen spreken, kunnen bellen met bureau Voorlichting van de gemeente, zo luidde de aan kondiging. Het zag er al naar uit dat geen Schiedammer daar behoefte aan had, maar afgelopen donderdag was het dan zover. De bewoners van de verzetsheldenbuurt in Woudhoek Noord vroegen meteen maar „een paar hoge pieten", zoals één van hen het uitdrukte. De wethouders Aad Wiegman van onder meer Fi nanciën (PvdA) en Adri Reijnhout van onder meer Buurtbeheer (D66) gingen op de uitnodiging in. Het Schie dams Nieuwsblad/De Haven loods mocht meeluisteren. De voorzitter van de Vereniging van Huiseigenaren van de Ver zetsheldenbuurt, Betty van Weelie, zag in de oproep voör een koffievisite een goede gele genheid om de politici bij de problemen in de buurt te betrek ken. Ze stelde een zo breed mo gelijk gezelschap samen. „Onge veer uit elke straat één." De voorwaarde was minstens tien personen. Op het lijstje van te bespreken problemen stonden de onderwerpen verzakkingen, parkeren, verkeersveiligheid, groenvoorziening en speelgele- genheid. „Weet u dat er problemen zijn in deze wijk?", ging Van Weelie meteen in de aanval. Dat bleek niet het geval, waarop uitgebreid uit de doeken werd gedaan, hoe veel kosten en ongemak de ver zakkingen in de buurt opleveren. Aan het eind van het gesprek begaven de wethouders zich naar een paar adressen in de buurt, waar ze zelf enkele voor beelden van een fors hoogtever schil konden waarnemen. Wet houder Reijnhout liet merken dat het probleem hem bekend is. „Het geldt voor heel Noord. Het kost de gemeente miljoenen." Zelf bedacht De wijk is door de gemeente al ophoging in het vooruitzicht ge steld, maar de bewoners willen dat tegelijkertijd andere zaken worden meegenomen. Dat leek de wethouders ook economi scher, en Aad Wiegman, die eerst een 'algemene beschou wing' gaf over budgettering en prioriteiten, vroeg de bewoners welke oplossingen ze zelf hadden bedacht. Tijdens de koffievisite stuurde hij het gesprek steeds die richting uit: Wat vonden ze er zelf van. Wat hadden ze al on dernomen. Bij het onderwerp verkeersvei ligheid werd lang stilgestaan. Het tekort aan parkeerruimte zou een onveilige situatie in de hand werken, bijvoorbeeld door het parkeren op de stoep. Of elk gezin een auto had, wilde Wieg man weten. Dat bleken er in de meeste gevallen twee te zijn. Van de aanvoerroute naar de scholen De Regenboog en De Klinker werd gezegd, dat er roekeloos en veel te hard werd gereden. De toevoeging „vooral voor en na schooltijd" deed vermoeden dat het ook ouders betrof, die hun kinderen naar school brengen. VOORSCI AANBIED HOUDELI VOORSCHRIFTEN AANBIEDEN HUIS HOUDELIJKE AFVALSTOFFEN ZIE ADV. ELDERS IN DEZE KRANT N.V. OPENBAAR NUTSBEDRIJF SCHIEDAM Discussie §p tussen ouderen en raadsleden Gemeente Schiedam Woensdag 16 februari vindt er een discussiebijeenkomst Tijdens de bijeenkomst kunnen allerlei onderwerpen omtrent gemeentelijk ouderenbeleid worden besproken, zoals sociale veiligheid en nieuwbouw van woningen. Geïnteresseerden kunnen zich vooraf telefonisch opgeven bij mevr. T. de Bel-Hersbach van Stichting Ouderen Welzijn, tel. 4731976. „Zijn die ouders er op gewe zen?", vroeg Wiegman zich af. „Kan dat niet via de school- of wijkkrant? Ik wil het ook wel doen, tenslotte heb ik ook on derwijs in m'n portefeuille." Hij ging het ook niet uit de weg om naar het rijgedrag van de aanwe zigen te vragen. „Hoe rijden jul lie zelf als je in een andere wijk komt?" Van de aangedragen oplossingen als drempels of het tot woonerf verklaren vond Adri Reijnhout: „Het staat of valt met het gedrag van de mensen." Advies Jeugdopvang werd algemeen dringend noodzakelijk geacht. Voor kinderen vanaf vier jaar is hier niets, zo werd gesteld. Over de groteren werd opgemerkt, dat ze „nóg geen rottigheid uithalen. Maar wat als onze kinderen tie ners zijn? Er moet nu al over worden nagedacht." Reinhout zei geen passend antwoord klaar te hebben, maar raadde de be woners aan met het sinds kort bestaande Steunpunt Jongeren van het MAG te gaan praten. Als de wethouders tijdens het koffie-uurtje iets duidelijk heb ben kunnen maken, dan is het wel de mogelijkheid met de stadsbestuurders in contact te komen, „Ik kom graag hier heen", zei Wiegman, "maar ik heb ook wekelijks spreekuur. En ik heb ook koffie." Ook Adri Reijnhout zei beschikbaar te zijn voor de burgers. Hij wees er wel op dat primair,met de gemeente lijke diensten overleg wordt ge voerd. „Maar kom je daarmee vast te zitten, dan kun je bij mij terecht." Volgens de bewoners zat het hem nou juist in dat ambtelijke overleg. Men vond dat de diensten slecht aanspreek baar zijn. Jalouzie was er ten opzichte van Spaland. Men had het gevoel dat daar alles kon. Vandaar dat het koffie-uurtje voor hen als geroepen kwam om hun wensen kenbaar te maken. Betty vaiï Weelie gaf aan dat de bewoners zelf graag de handen uit de mouwen willen steken. De beide wethouders dachten daar wel wat mee te kunnen doen. Met de voorwaarde dat de be woners zelf een plan de campag ne moeten maken, beloofden ze de problemen aan te zullen pak ken. Wie ook een politicus op de koffie wil ontvangen, kan bellen naar Bureau Voorlichting van de gemeente, telefoon 4275389. SCHIEDAM De splinterpartijen 'Solidair '93' en 'Gemeente belangen' zijn onlangs met hun programma's naar buiten geko men. Solidair '93 betekent eerlijk delen, delen van inkomen, delen van werken en delen in rechtvaardigheid", staat in het verkiezings programma van deze partij, een afsplitsing van de PvdA. De partij wil opkomen voor de mensen in Schiedam die leven onder het bestaansminimum. „Wij zeggen tegen de sociaal zwakkeren: neem uw lot in eigen handen." Solidair '93 strijdt voor arbeidstijdver korting bij de gemeente, meer politie op straat, lagere gemeentelij ke tarieven, meer goedkope woningen, een multi-culturele samen leving. beter onderwijs voor kinderen in achterstandsposities en meer aandacht voor ouderen. „Saamhorigheid, gemoedelijkheid en burenhulp moeten in Schie dam tot de gewoonste zaken van de wereld gaan behoren", vindt Gemeente Belangen Schiedam. De lokale partij, opgericht in 1985, wil zich niet binden aan landelijke organisaties. Gemeente Belan gen, met Henk Metaal als lijsttrekker, wil minder regels en verordeningen, invoering van een referendum, alle gemeentelijke heffingen vervangen door één belasting, betere controle op instan ties die subsidie ontvangen. Ook wil de partij béter openbaar vervoer, minder auto's in de stad en invoering van een maximum snelheid van 30 km/u in de hele stad, met uitzondering van doorgaande wegen. De partij wil voorts meer aandacht voor de historie van Schiedam, door het opzetten van een historisch museum en het beschermen van het stadsgezicht. SCHIEDAM De Vereniging Tegen Milieubederf in en om het Nieuwe Waterweggebied (VTM) wil een brede discussie op gang brengen over het milieubeleid van de gemeente Schiedam. „Er is nu nog te veel aandacht voor hondepoep", zegt bestuurslid E.H. Verhaar. „Dat ligt erg emotioneel. Maar wij willen nu juist een structureel beleid." Ver haar roept burgers op, na te den ken over milieubeleid en schrif telijke reacties op te sturen naar de vereniging. De VTM is hele maal niet tevreden over het mi lieubeleid van de gemeente Schiedam. Verhaar: „Schiedam zegt een koppositie in te nemen op milieugebied, maar daar is geen sprake van." In de binnen stad komt een parkeergarage, terwijl de gemeente de auto's juist wil weren. En de 's-Grave- landseweg wordt doorgetrokken naar Spaland, zodat automobi listen sneller het centrum kun nen bereiken. „En intussen pro testeert wethouder Zijdeveld wel tegen rijksweg 19 en tegen Zes tienhoven." Verhaar zou liever zien, dat het openbaar vervoer verbeterd wordt. „Onze oplossing is: de 's- Gravelandseweg doortrekken tot aan het geplande Station Spaland. Auto's kunnen dan wel vlot het station bereiken, maar er niet onderdoor rijden." Er moet volgens hem wel een weg vrij blijven voor calamiteiten. Wat de VTM voor ogen staat, is het op gang brengen van een discussie over het milieubeleid, zodat duidelijk wordt hoe de burgers denken over dit onder werp. „Het Groene Hart van Zuid-Holland moet blijven, of juist niet. De burger beslist daar over." Maar volgens Verhaar leeft dit onderwerp nauwelijks bij de burgers. Met de vraag om reacties wil de VTM inzicht krij gen in de mening van de mensen, zodat duidelijk wordt welke keu zes de politiek moet maken. Voor de zomer wil de vereniging de reacties geïnventariseerd heb ben. Het adres van de VTM is: Postbus 252, 3130 AG Vlaardin gen. Tel.: 4350696. ^■lOO Snoezige meisjesslips met leuke opdrukjes. 100% Katoen. Maten 104-164. KLEUTER GYMPEN I Hoog model. Felle kleuren. I Hartstikke leuk! Maat 20-27. KINDER T-SHIRTS 100% katoen. In wit. Maat 128-176. TRICOT JERSEY HOESLAKEN I Soepel en sterk. Sluit altijd mooi glad om uw matras. 1 100% Katoen. Wit-bleu-mint-rose. BEUGEL-B.H.'S veel kant. In w HUISHOUDSCHORTEN Fris gedessineerd. 100% Katoen. pannelappen verkrijgbaar! TENNISSOKKEN I Versterkte katoen. Maat 39/42 en 43/46. JOGGINGBROEK Met breed elastiek. Soepele sweatstof. BOXERSHORT 100% Katoen. Mooie dessins. MaatM-L-XL WIT OVERHEMD Met lange mouw. Altijd netjes. 12 KLOSJES GAREN Alle kleuren van de regenboog. Altijd handig! OOK BUU IN DE BUURT. Hoogvliet Krimpen a/d Ussel Ridderkerk Ruim 450 textielSupers in 4 landen.. U ZOU WEL GEK ZIJN AIS U MEER BETAALDE.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1994 | | pagina 1