Nieuwe gehandicaptenwet brengt unieke samenwerking tot stand 1 SCHIEDAM Schooljeugd betrokken bij een gezond Schiedam Oost DE HAVENLOODS Staan in de trein Kleding en speelgoed Banenmarkt Brandersstad Vlaardingen, Schiedam en Maassluis slaan handen ineen Modellen gevraagd Indonesisch dansen en eten Love-boat Feest bij 'Nieuwland' Stellingname „Leer blijft in de mode" DINSDAG 15 FEBRUARI 1994 vanaf 55plus gegeven. De aanvang is SCHIEDAM Op de spoorlijn tussen Vlaardingen-Centrum en Rotterdam CS zullen vanaf 29 mei spitspendels gaan rijden. Dit zijn treinen waarin reizigers moeten blijven staan; er zijn slechts 98 klapstoetjes aanwezig. Deze sta-treinen rijden alleen in de ochtend- en avondspits en komen naast de normale treinen met gewone stoelen. Elke acht minuten zal er een trein rijden, waarmee de vervoerscapaciteit met vijftig procent toeneemt. Kaartjes voor de spitspendels zullen even duur zijn als gewone vervoersbewijzen. De Neder landse Spoorwegen willen met deze nieuwe treinen mensen uit hun apto's lokken. Rover, de vereniging van reizi gers in het openbaar vervoer, heeft geprotesteerd tegen de sta- treinen. Volgens de belangenver eniging verbreken de NS de be lofte te streven naar een zitplaats voor alle reizigers. SCHIEDAM Klubhuis Zuid organiseert op donderdag 17 fe bruari een beurs voor voorjaars- kledingen speelgoed. Aan te bie den kleding moet schoon en heel zijn. De deelnemers stellen zelf de prijzen vast. Twintig procent van de opbrengst komt ten goe de aan het clubhuis. Wie een stand op de beurs wil, kan bellen met het clubhuis aan de Dwars straat 42, tel. 4267297. Deelne mers brengen hun goederen op 17 februari tussen 9.00 en 10.00 uur naar het clubhuis. Bezoekers zijn welkom tussen 10.30 en 14.00 uur. SCHIEDAM Scholenge meenschap Brandersstad opent op zaterdag 19 februari haar nieuwe gebouw aan de Monseigneur Nolenslaan 99b. Op deze dag organiseert de school ook een banenmarkt voor schoolverlaters en werk zoekenden, waar 32 bedrij ven vertegenwoordigd zijn. De banenmarkt duurt van 10.00 tot 12.00 uur en wordt geopend door wethouder A. Wiegman. Wegener huls-aarvEiuLsbLacten HOOFDKANTOOR: Wegener Huis-aan-huisbladen B.V.. Prins Hendrikkade 12 -16, Gebouw Maaspoort', postbus 1980, 3000 BZ Rotterdam Telefoon (centrale): 010-4.699.911 DUO'S (rubrieksadvertenties): 010 - 4.699.444 Telefax directie: 010 - 4.699.362 Telefax advert, afd.: 010 - 4 699.237 Telefax redactie: 010 - 4.699.359 BIJKANTOOR: Hoogstraat 122, 3131 BP Vlaardingen Postadres: postbus 220, 3130 AE Vlaardingen, tel. 010-4.352.911 ADVERTENTIEVERKOOP: Schiedam: N. v/d Marei (tel. privé 010 - 4.716.693) Districtverkoopleider: C. Vijfvinkel (tel.privé 010 - 4341702) Accountmanagement: N. de Poorter (tel.privé 070 - 3282694) REDACTIE: Peter Braad, Marianne Ames, Nelleke de Jong en Bram Wesdorp Correspondenten: Arlen Poort (tel. 010 - 4.713.790) Sport: Erwin van de Lee (tel. 010 - 4.735.321) Foto's: Fotobureau Roel Dijkstra, tenzij anders vermeld Hoofd redactie: Jan Sieben DE HAVENLOODS Schiedams Nieuwsblad verschijnt elke dinsdag en donderdag huis-aan-huis in de gemeente Schie dam en is een uitgave van Wegener Huis-aan-huisbladen BV, behorende tot Wegener NV. BEZORGING: Interlanden/Spreigroep Bezorgklachten: (kantooruren) 010-4.699.612/4.699.613 door JACQUES VERHAGEN WATERWEG Maassluis, Vlaardingen en Schiedam hebben de handen ineen gesla gen. De drie gemeenten gaan de Wet Voorzieningen Ge handicapten gezamenlijk tot uitvoering brengen. De hoofd vestiging komt in Maassluis. In het stadhuis van de 'Eerste stad aan de Waterweg' wordt een volledig aangepaste ruim te klaargemaakt zodat ieder een naar binnen kan zonder belemmeringen. Door de sa menwerking is er adequaat gereageerd op de opdracht uit Den Haag. De Vlaardingse wethouder Kool: „Deze sa menwerking is van historische betekenis. Een uniek project". De wet, een nieuw vergoedings systeem voor gehandicapten, gaat l april in. De gemeente re gelt dan de woon- en vervoers voorzieningen die nodig zijn. Gebeurde dat voorheen bij ver schillende instanties nu hoeft een gehandicapte nog maar aan één deur te kloppen. In de regio Wa terweg-Noord is dat in Maas sluis. Het project krijgt de naam Regionale Organisatie Gehandi captenvoorzieningen (ROG). Het laatste fiat kwam van de gemeente Schiedam. Op 7 febru ari gaf het gemeentebestuur van deze stad zijn ja-woord. De ver antwoordelijke wethouders zijn trots dat de klus op zo'n korte De drie wethouders spreken van een uniek project termijn is geklaard. Wethouder Kool over de totstandkoming. „We wilden een organisatie neer zetten die de taak goed aankan. Dat we achteraf niet met hiaten zouden komen te zitten. Een spe ciale bestuursgroep is opgericht en een extern bureau ingehuurd. De heer Kits van het interim- management bureau De Roo en Partners uit Den Haag had na mens hen zitting in die groep. Er is een structuur opgezet die op de taak berekend is en frank en vrij te werk kan gaan." 65-plussers De keuze voor de locatie van het hoofdkantoor is eveneens in on afhankelijke handen gelegd. „Elke gemeente heeft een locatie opgegeven. De definitieve keuze voor Maassluis is gemaakt door een makelaar. Het kantoor komt in het gemeentehuis en heeft een grote toegangkelijkheid." De heer Kits vult aan. „Door het aanvullend openbaar vervoer is het kantoor ook voor gehandi capten uit Schiedam goed be reikbaar. De eerste aanmelding kan gewoon nog in de eigen ge meente. In Vlaardingen bij het HICO en in Schiedam bij de Thuiszorg. Het ROG-kantoor in Maassluis is 's ochtends altijd open en 's middags volgens af spraak." Wat gaat en wat kan het ROG voor hun doelgroep doen en re gelen? Wethouder De Leede van Schiedam: „Niet alleen gehandi capten vallen onder deze rege ling maar ook, en dat is nieuw, 65-plussers. Het ROG biedt drie voorzieningen. Het verstrekken van rolstoelen, vervoersvoorzie ningen met uitzondering van vervoer van en naar het werk en het aanpassen van woningen. Fi nanciële voorzieningen zijn ver krijgbaar opdat gehandicapten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen". Voorlichting Door middel van folders zal het publiek worden ingelicht over de nieuwe opzet en de unieke sa menwerking van de drie gemeen ten. De Maassluise wethouder Timmermans: „Er zijn drie fol ders gemaakt. In elk wordt een van de drie voorzieningen uitge breid behandeld. De brochures zijn tevens speciaal voor migran ten vertaald." Het bestuur wordt gevormd door de portefeuille-wethouders van de drie deelnemende ge meenten. Er is veel aandacht aan dit project geschonken. De voor bereiding is vorig jaar augustus al van start gegaan. Het ROG is landelijk gezien snel tot stand gekomen. Het was volgens wet houder Kool belangrijk dat het in korte termijn werd gereali seerd. „De samenwerking is niet vanzelfsprekend maar we von den het belangrijk. Een uniek project voor een doelgroep die het ook verdient." SCHIEDAM In het kader werking met het regiokantoor kinderen een bezoek aan het re- van het project Schiedam Oost van Thuiszorg NWM zijn zij be- giokantoor van de Thuiszorg werken leerlingen van basis- zig met een aantal activiteiten aan de Van Swindensingel. Van- school de Sint Jan, in de leeftijd met betrekking tot het thema uit dit kantoor wordt de noodza- van vier tot en met zeven jaar. 'zorg en ouderen'. kelijke hulp verstrekt die onder aan dit onderwerp. In samen- Op 18 en 25 februari brengen de meer kan bestaan uit dieetadvie zen, wijkverpleegkundige bij stand en gezinszorg. Het is de bedoeling dat de kinde ren kennismaken met de doel stelling en met de produkten van deze instelling. Zo zullen zij bij voorbeeld kunnen zien wat be doeld wordt met EHBO en krij gen zij allerlei hulpmiddelen on der ogen die het leven van ouderen en/of gehandicapten mensen kunnen veraangenamen. Twee personen die al enige jaren cliënt zijn van de Thuiszorg, hebben toegezegd op maandag 21 februari de Sint Janschool te bezoeken. Zij zullen aan de kin deren in de onderbouw vertellen wat hun handicap voor hen bete kent, hoe zij daarmee omgaan en hoe het is om zorg te ontvangen van derden. De kinderen kunnen op die manier ervaren hoe het is om ouder te worden en hoe be langrijk het is om in de eigen vertrouwde omgeving te blijven wonen. Het drie weken durende project dat de kinderen van de Sint Jan- school onderhanden hebben gaat deze week nog over baby's, kleuters, hygiëne, groeien en voeding. Voor dit laatste zijn de leerlingen vrijdag zelfs een kijkje gaan ne men in een eetcafé. SCHIEDAM Een voordelige opknapbeurt van het hoofd. Dat kan bij Kluphuis Oost op don derdagmorgen, als men als mo del wil fungeren voor de dames die bij het clubhuis een kappers cursus volgen. Men kan zich laten knippen voor F 5,-, watergolven kost F 7,50. Permanenten van kort haar F 17,50; voor lang haar be taalt men F 20,-. De cursisten die de behandelingen uitvoeren worden deskundig begeleid. Een afspraak maken is noodzakelijk. Dat kan op woensdag tussen 10.00 en 13.00 uur bij Kluphuis Oost, telefoon 4735435. SCHIEDAM In wijkcentrum De Blauwe Brug aan het Bach- plein wordt op zaterdag 19 fe bruari een dansavond gehouden met Indische keuken. De organi serende stichting Bunga Mayang houdt de avond ten bate van kansarme mensen en Lepra-pa tiënten in Indonesië. Medewer king wordt verleend door het dansorkest Double Delight en door de Indonesische dansgroep Bunga Melati. De avond begint om 19.00 uur en eindigt om on geveer 24.00 uur. Zaal open 18.00 uur. De toegangsprijs is 13,50 gulden, donateurs betalen 11,50 gulden. Kaarten verkrijg baar via tel4708505 en 4713706. SCHIEDAM De leerlingen van Scholengemeenschap Brandersstad scheepten vrij dag 11 februari in op het Hoofd bij de Maasboulevard om op de salonboot Carolina Valentijnsdag te vieren. De ei genlijke Valentijnsdag op 14 februari vond directeur Frans man minder geschikt. „Nu kunnen ze uitslapen." Het werd een swingende vaart en- het was dan ook de bedoeling dat er flink gedanst zou wor den, op muziek van Ruud Boon's Swinging Base. Het mooie weer zorgde ervoor dat onderweg naar Rotterdam en Maassluis op het dek genoten kon worden van sprookjesach tige verlichting. De verrassing van de avond op de 'love-boat' was de verkiezing van een miss en een mister Valentijn, com pleet met wisselbeker. De win naars werden uitgekozen op grond van de mooiste (verkle ding. Tegen twaalven stond de kade vol met familieleden, om de tevreden leerlingen veilig thuis te brengen. SCHIEDAM— Wijkcentrum Nieuwland bestaat in de huidige vorm tien jaar, reden voor een feestelijke herdenking op zater dag 19 februari. Voor de kinde ren is er 's middags een speciaal programma. De ouders zijn 's avonds aan de beurt. De geschiedenis van het centrum gaat veel verder dan tien jaar terug. Veel Schiedammers herin neren zich nog hun schoolfees tjes in de jaren vijftig en zestig. Maar de verbouwing van tien jaar geleden was zo drastisch, dat het woord nieuwbouw toch beter op zijn plaats is. Nu alweer tien jaar lang maken veel Schiedammers reeds als baby gebruik van het centrum via de Kruisvereniging. Later komen ze hun favoriete boeken lezen in de bibliotheek. Diverse zalen worden voor diverse doel einden gebruikt. Sinds 1993 heeft de Vereniging Vluchtelin genwerk Schiedam er haar do micilie gevonden. Kaartenzijn zolang de voorraad strekt, gratis af te halen bij het wijkcentrum. Noor Samkalden Op weg naar de stembus voelt De Havenloods/Het Schiedams Nieuwsblad telkens een politicus aan de tand, die reageert op drie (confronterende) stellingen. De politieke partijen komen in alfabeti sche volgOrde aan bod. Er is gekozen voor de nummer drie op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 2 maart. Ditmaal Noor Samkalden van de PvdA (lijst I). 1.Een groot D66 is een aanwinst voor de politiek. Samkalden: „Dat denk ik wel. Vooral nu gebleken is dat D66 niet alleen bij de PvdA veel stemmen weghaalt, maar ook bij andere partijen. In veel van hun standpunten kan ik mij behoorlijk vinden. In dat opzicht is het toch heel aardig dat D66 kiezers wegtrekt bij de VVD en het CDA." 2. Schiedam is een rode stad. Samkalden: „Nu aarzel ik enigszins. Schiedam is geen arbeiders stad meer zoals jaren terug. De bevolking is meer gespreid over verschillende sectoren in de samenleving. In bestuurlijk opzicht heeft de PvdA duidelijk een stempel gedrukt op de stad. En ik hoop dat het zo blijft." J. De PvdA gaat ten onder aan vriendjespolitiek en interne conflic ten (zoals bleek uit de affaire rond fractievoorzitter Bakker). Samkalden: „In Schiedam heeft onze partij daar hinder van. Het tussentijdse vertrek van fractieleider Hans Bakker kan als voor beeld dienen. Ik ben daar nog steeds niet blij mee. Landelijk heeft de PvdA minder last van dat soort zaken. Natuurlijk, er zijn verschillen van inzicht. Maar daar wordt open over gesproken. Zoals nu over vliegveld Zestienhoven. Er zijn allerlei stromingen... Toch zie je dat op een gegeven moment de meerderheid beslist. Al verdient de hele procedure natuurlijk geen schoonheidsprijs." Zakelijk bekeken SCHIEDAM E.Demirkiran heeft altijd al met leer willen werken. Zijn broer heeft al tien jaar een leermodezaak, „en in mijn vrije tijd was ik altijd bij hem aan het werk", vertelt hij. Nu heeft hij zelf een winkel in Schiedam: Rijnmond Leermode aan de Hoogstraat 133. Hij ver koopt er leren jassen voor da mes, heren en kinderen in alle maten en in zeker honderd ver schillende modellen. Ook ver koopt hij rokken en vestjes. Zijn collectie wisselt ieder jaar, en Demirkiran is voorbereid op elk jaargetijde, 's Zomers heeft hij veel suède en 's winters veel lam- my's. „Ik laat mijn jassen niet in Ne derland maken. Daardoor kan ik een hoge kwaliteit leveren te gen groothandelsprijzen." De patronen, die Demirkiran vaak' zelf maakt, stuurt hij naar ate liers in Turkije, Italië en Zuid- Korea. De jassen worden daar gemaakt en vervolgens naar Ne derland gestuurd. Rijnmond Leermode voert ook reparaties uit, zoals scheurtjes wegwerken en nieuwe ritsen inzetten. Jassen op maat maken kan ook. Tijdens de openingsactie heeft Rijnmond Leermode een groot aantal aanbiedingen, zoals suède jacks voor 149 gulden, kinder jacks vanaf 125 gulden en da- mesjassen voor 299 gulden. Demirkiran heeft inmiddels al zes jaar ervaring met leren kle ding. „Als je één keer een leren jas hebt gekocht, wil je nooit meer iets anders. Leer blijft altijd in de mode." Rijnmond Leermode trekt altijd bekijks

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1994 | | pagina 3