KU B495 BS95 Directie Smit haalt omstreden reorganisatieplan van tafel 114.95 B 395 1995 DE HAVENLOODS IN DEZE KRANT VteesÜGxDp KLEUTER T-SHIRTS ÏOO Kelderboxen opengebroken Afvallen! Ui W' KARBONADE FILET Blokkade leidt tot nieuwe onderhandelingen met Rotterdamse havenwethouder Medewerker van Sociale Dienst op straat gezet Grootscheepse tramcontrole tijdens donderdagkoopavond I 19.95 795 1.95 1.95 69c*. È3 1.00 Ruim 450 textielSupers in 4 landen. UZOU WEL GEK ZIJN ALS U MEER BETAALDE. EDITIE 9, DINSDAG 22 FEBRUARI 1994, 18e JAARGANG, Nr. 8 Wegener huus-aan+njLSbLaden Schiedams Nieuwsblad GRATIS HERPLAATSING Aktie voor particulieren HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM. Let op de speciale l iJl - akties* S 010-4699444 Kijk op de rubrieks-pagina's Alléén voor particulieren UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 43 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK Politieke markt SCHIEDAM Zeven politieke partijen en groeperingen houden aanstaand weekeinde een poli tieke markt. Op vrijdag 25 fe bruari staan ze op de Broersvest en een dag later doen ze het Hof van Spaland aan. Het publiek kan met de politici in discussie gaan. A Nieuwland krijgt multi- funitioneel hart a Reddende actie van monteur ONS Juventus-heren redden het niet tegen profs SCHIEDAM— Zeven kelder boxen in een flat aan de 's Gra- velndseweg werden in de nacht van vrijdag op zaterdag openge broken. De dader kwam ver moedelijk binnen met een valse sleutel. De buit bestond uit de kens, koffers en een citybike. De afgerlopen week werd ook een kelderbox in de MCM de Grootstrasat opengebroken. Het slot van de deur werd gefor ceerd. Hier verdwenen een da- mes- en een herenfiets en gereed schap. Rijdende stembus SCHIEDAM De gemeen te laat op woensdag 2 maart, de dag van de raadsverkiezin gen, een stembus door de stad rijden. De bus is bedoeld voor mensen die slecht ter been zijn. Een retourtje huis stembureau kost F 2,50 Wie gebruik wil maken van deze bus, kan donderdag 24, vrij dag 25, of uiterlijk maandag 28 februari bellen met het bu reau Voorlichting van de ge meente, tel. 4275389. [Health Diët Center] Op een gezonde en verantwoorde wijze. Health Diet Center telefoon: 010-4331746 Lekker magere Heerlijk malse Schiedam: Grote Markt 12 Vlaardingen. Fransenstraat 29 Spijkenisse: Breestoep 3 Blokkade haven Boze werknemers van Smit Havensleepdien sten hebben in de nacht vrijdag op za terdag met enkele tientallen schepen de Nieuwe Waterweg en het Calandka- naal geblokkeerd. Vrijdag om 16.00 uur waren zij in staking gegaan waarmee zij wilden protesteren tegen de reorgani satieplannen van de directie. Ondanks overleg met de vak bonden hield de bedrijfsleiding vast aan haar voornemen waarna vrijdagnacht werd be sloten tot de blokkade ter hoogte van de Berghaven in Hoek van Holland. Tientallen schepen konden de Rotter damse haven niet binnen en moesten op de Noordzee voor anker gaan. Zaterdag om 11.00 uur stelde burgemeester Peper van Rotterdam de actievoer ders een ultimatum. Hij eiste dat de blokkade om 15.30 uur moest zijn opgeheven. Uitein delijk gebeurde dat om 16.00 uur nadat bekend was gewor den dat de reorganisatieplan nen van tafel waren en er nieuw overleg zou komen. Gebroken neus SCHIEDAM— Een 73-jarige Schiedamse kwam vrijdagmid dag ten val op het fietspad van de Burgemeester Knappertlaan. Op het moment dat zij ter hoog te van de Nieuwe Haven reed, werd zij gepasseerd door een an dere fietser. Bij het afslaan naar de Nieuwe Haven sneed deze de vrouw zodanig de weg af dat zij daardoor viel. Het slachtoffer werd met een gebroken neus naar het ziekenhuis gebracht. Mond vol tanden SCHIEDAM— Het Anti-Dis- kriminatie Buro (ADB) heeft een brochure uitgegeven die het reageren op racistische uitlatin gen of opmerkingen moet verge makkelijken. De folder heet „Met de mond vol tanden", om dat volgens het ADB veel men sen die met zulke uitlatingen ge confronteerd worden, niet weten hoe ze moeten reageren. Wie de brochure wil bestellen, kan van maandag tot en met donderdag tijdens kantooruren bellen met het ADB, tel. 4264406. SCHIEDAM Op het hoofdkantoor van Smit Ha vensleepdiensten in Schiedam zijn de gesprekken begonnen tussen de Smit-directie, vak bonden en het Gemeentelijk Havenbedrijf van Rotterdam die moeten leiden tot een ana lyse van de problemen in de sleepsector. Voor 10 april moet er een nieuw reorganisa tieplan komen. Het personeel was het oneens met het vorige week aangekondigde plan van de Smit-directie waarin werd aangekondigd dat er 117 van de 445 werknemers ontslagen zouden worden. De slepers gingen in staking en blokkeer den afgelopen weekeinde veer tien uur lang de Nieuwe Wa terweg. Uiteindelijk haalde de bedrijfsleiding het plan van tafel en werd afgesproken om opnieuw te onderhandelen vanuit een 'blanco' situatie. In de gesprekken is een bemidde lende rol weggelegd voor de Rotterdamse wethouder Smit van Havenzaken. „De kruik gaat net zo lang te water tot die barst", verklaart Vlaardinger Ben van der Velde, machinist op de sleepboten van Smit. „We hebben al sinds 1986 te maken met reorganisaties. Sindsdien is het alleen maar bergafwaarts gegaan. Het aantal werknemers is gedaald van 950 naar 450. Met de vorige reorga nisatie van twee jaar geleden zijn we nog akkoord gegaan omdat de vakbonden op het kantoor van Smit er een goede afvloeiingsregeling was. We zijn op onze knieën door het stof gegaan. Ook ik als lid van de ondernemingsraad. Vorige week was de maat vol. Unaniem werd besloten tot ac tie." Tot 1986 had Smit Havens leepdiensten een monopolieposi tie in de Rotterdamse haven. In dat jaar verscheen Kotug van Jan Kooren op de markt. Kotug Dit bedrijf ging aan de slag met lagere arbeidskosten en kon dus lagere tarieven hanteren. Het veroverde vijftien procent van de markt. Een geduchte concurrent dus voor Smit dat de inkomsten sindsdien alleen maar heeft zien teruglopen. Van winst is volgens de directie nu helemaal geen sprake meer. Om de toekomst van het bedrijf te kunnen waar borgen werden vorige week 117 gedwongen ontslagen en een nieuw week op /week af-systeem aangekondigd. „Smit heeft na het verschijnen van Kotug niet adequaat gerea geerd", vervolgt Van der Velde. „Kotug ging met lagere tarieven werken en zo werd een gezonde bedrijfstak langzaam gesloopt. Te meer omdat het Havenbedrijf niet ingreep. Er wordt alleen aan de economische belangen van de haven gedacht, over de ruggen van de mensen heen. Wij wilden dat er een algemeen verbindend verklaring voor alle cao's zou komen. Die hebben we ook ge kregen. Er werd echter één uit zondering gemaakt, namelijk voor Kooren. Die kon ook reke nen op de steun van de familie Lubbers. Sinds 1986 is er span ning onder de werknemers en die is afgelopen vrijdag geësca leerd." Laconiek Volgens Van der Velde heeft de blokkade van de Nieuwe Water weg en het Caland-kanaal effect gehad. „Het was een uiting van frustratie. We hebben willen la ten zien dat wij er waren. Nu moest de politiek zich er wel mee I gaan bemoeien. Nee, bang voor ingrijpen met geweld zijn we geweest. We hadden zoiets van: als je A zegt moet je ook B zeggen. Iedereen was vrij laco niek. Ook leefde de gedachte: dan sluiten ze het bedrijf toch. We waren ouderwets hartstikke solidair onderling. We hebber een daad gesteld. Toch ben ik niet optimistisch dat de gesprek ken die nu gaande zijn een oplos sing zullen opleveren." Afgezien van de ontslagen be vreemdde het de werknemers dal zij in het nieuwe werkroostei meer werk moesten gaan doen „Dat is natuurlijk gek. Aan de ene kant moeten er mensen uit, terwijl de rest arbeidstijdverlen ging krijgt. Dit was de druppel. We zijn al door het stof gegaan, hebben geld ingeleverd. Twaalf uur aan boord zonder te worden betaald. In het najaar hoorden we overigens al berichten dat er mensen uitmoesten. Er is toen ook een poortactie bij het hoofd kantoor in Schiedam geweest. Maar toch kwam de directie nu met 117 gedwongen ontslagen." Die zijn inmiddels van tafel. De gesprekken die nu worden ge voerd moeten een scherpe analy se opleveren van de problemen in de sleepsector. De onderhandelingen moeten 10 april zijn afgerond. SCHIEDAM Een medewerker van de Sociale Dienst is vorige week disciplinair op non-actief gesteld. „Per 18 feberuari staat hij op straat", zegt wethouder Wiegman, die verantwoordelijk is voor het gemeentelijk ambtenarenbeleid. De medewerker zou zich op oneigenlijke wijze via een eigen bedrijf hebben verrijkt bij de inrichting van woningen die werden toegewezen aan buitenlandse vluchtelingen in Schiedam. De zaak kwam aan het licht, toen een medewerker van de stichting Vluchtelingenwerk zijn beklag deed over de trage afhandeling bij het inrichten van huizen van in Schiedam woonachtige asielzoekers. Adjunct-directeur C. Goedhart van de Sociale Dienst bevestigde onmiddellijk dat er fouten waren .gemaakt. „Het ging om cliënten contacten die geen schoonheidsprijs verdienen", zei zij. Uit een intern onderzoek bleek onder meer dat de bewuste ambtenaar via leningen van de Gemeentelijke Kredietbank de opdrachten aan zijn eigen bedrijf had toegewezen. Per woning ging het om inrichtingskosten van minimaal 3000 gulden. Gezien het aantal vluchtelingen en asielzoekers betreft het dus een totaalbedrag van tienduizenden guldens. Nadat de Sociale Dienst een eigen onder zoek had afgerond, werd de zaak overgedragen aan het college van B en W. Vorige week mocht deambtenaar zijn verhaal doen ten overstaan van het gemeentebestuur. „En wij hebben besloten deze werknemer per 18 februari disciplinair op non-actief te stellen. Hij krijgt geen afkoopsom mee." Verder wil Wiegman niet op de zaak ingaan, omdat de mogelijkheid wordt opengehouden dat de Sociale Dienst-medewerker alsnog de ambtenarenrechter inschakelt. „Dan kan alles wat je nu naar buiten brengt, tegen je worden gebruikt", vindt wethouder Wiegman. 100% katoen. Met schouderknoopjes. Wit, rood, marine, kobalt, groen en geel. Maat 92-110. KLEUTER POLO'S I Pracht piqué. Wel 8 uni kleurenl Maat 92-116. PEUTERJACKS Voorjaarscollectie. Met kraag en KÏÏW ESEBEffl TRICOT HERENPYJAMA'S I 100% katoenen interlock in I Zit lekker, ligt heerlijk. I MaatM-XL. BABY HANSOPJES Met voetjes. Snoezig afgewerkt. LANGE BADJASSEN Uni dikke badstof in kimonostijl. Wit, bleu, mint of rc SCHIEDAM „Blijf van m'n heroïne af', schreeuwde een man afgelopen donderdag, toen agenten hem tijdens een tram controle een pakje afhandig maakten. Het bleek inderdaad om heroïne te gaan, maar vol gens een woordvoerder van het politiebureau Bijdorp werd de man niet gearresteerd, omdat het niet meer dan een 'gebrui- kershoeveelheid' betrof. In dit geval ging deze gebruikershoe- veelheid de 2 gram niet te boven, aldus de woordvoerder. Blijkens het politiebericht over de desbetreffende tramcontrole, namen hieraan ongeveer twintig politiemensen en RET-beamb- ten deel met het doel zwartrij ders van en naar de Schiedamse koopavond te onderscheppen. Daarbij werden 36 zwartrijders aangehouden. Bij drie personen werden nog openstaande vonnis sen betekend en twee winkeldie ven aangehouden. De politie verrichtte deze don derdagavond nog enkele aan houdingen. Op de Rotterdamse- dijk was dat een 38-jarige Rot terdammer, die even tevoren uit een winkel aan de Broersvest een cd-speler had weggenomen. De man werd al enige tijd door de politie in de gaten gehouden. Toen hij met een volle tas de winkel uitkwam, waarin bij con trole de cd-speler bleek te zitten, werd hij aangehouden en inge sloten. Eveneens een winkel aan de Broersvest was de locatie, waar scheermesjes en batterijen de ar tikelen waren, die een 41-jarige Hagenaar aan het stelen was. Hij werd bij deze bezigheid betrapt. Na verhoor werd hij heengezon den. Een 26-jarige man uit Hoogvliet werd door de bedrijfsleider van een groot winkelbedrijf op de koopavond aangehouden van wege diefstal van een aantal le pels. De man werd aan de politie overgedragen. WITTE WEKEN, DE PRUZEN VERBLEKEN 2-PERSOONS DEKBEDSETS 100% katoen. 200 x 200 cm. met 2 slopen. I GRASLINNEN HOESLAKENS lAAe rsoons 9.9S 2-Persoons I UNI BADLAKENS I 'Groot en lekker dik. 70 x 140 cm. PALEISDAMAST SERVETTEN I 100% katoen. 45 x 45 cm. BADSTOF KEUKENDOEKEN I Met kleine weeffoutjes. BADSTOF PANNELAPPEN I Met kleine weeffoutjes. RUIT STOFDOEKEN ZEEMSPONS Klaart elke klus. OOK BUU IN DE BUURT. Capelle a/d Ussel

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1994 | | pagina 1