UJ DE HAVENLOODS 2 CDA Met havenslib opgespoten polders bevatten kankeiverwekkende stof SchiedamsNieuwsblad IN DEZE KRANT DM ■Ml 'i w 'D66 plakt illegaal' deZuifWSter Politici bellen duizend kiezers Barbies gekidnapt 5*i!Ë mam Bekende fles uit woning gestolen Schiedam of Lillehammer? Hermes DVS investeert 1.3 miljoen Ingeademd radon veroorzaakt jaarlijks vele honderden doden ■M Stellingname EDITIE P, DONDERDAG 24 FEBRUARI 1994, 43e JAARGANG Nr. 8 LIJST 2 Wegener huis^an+iuLSbLacJen HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM DAARMEE KOMT SCHIEDAM VOORUIT! UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM SCHIEDAM— In het Stads kantoor wordt op dinsdagavond l maart een grote bel-actie op poten gezet. Onder het motto 'Kandidaten bellen kiezers' pak ken veertig lokale politici de tele foon. Ze willen dan duizend Schiedamse kiezers bereiken met de vraag 'Gaat u morgen stem men?'. De massale actie begint om 18.00 uur, na een instructie door burgemeester Scheeres. In het Stadskantoor staan ruim drie honderd telefoontoestellen, maar er kunnen 'slechts' twintig uitgaande gesprekken tegelijk worden gevoerd. Dit betekent dat de politici in twee groepen zullen bellen. Het is de bedoeling dat de politici korte gesprekken voeren met de potentiële kiezers. De actie duurt tot uiterlijk 20.30 43 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK Met nieuwe heup weer op de b SZC wil groter groeien Tessa de Loo op bezoek SCHIEDAM Een 40-jari- ge man uit Maassluis werd dinsdagmiddag rond 13.30 uur betrapt op het stelen van drie Barbie-poppen uit een winkel aan de Hoogstraat. Hij werd door de politie aan gehouden op de Koemarkt nadat het winkelpersoneel zijn signalement had doorge geven. De Barbies zijn inmiddels te rug in de winkel. 'fv iv SCHIEDAM- Toen een 24- jarige Schiedammer maandag avond op weg naar huis een man tegenkwam met een vijfliter Coca-Colafles, kwam deze grote fles hem bekend voor. Hij had namelijk thuis ook zo'n fles, voor de helft gevuld met kwar tjes. Thuisgekomen in de Oran jestraat werd zijn vrees bewaar heid. De voordeur van zijn wo ning stond open en de bewuste fles was verdwenen. Evenals een cd-speler, videorecorder, kleu- ren-tv en geld. De dief was niet meer te achterhalen. r ie krijgt niet de kriebels wanneer Koss weer een we reldrecord ver plettert. Of Veld kamp met dat hupje door de bocht vliegt. Terwijl we kijken naar die sportmannen in hun glanspakken dromen we weg... Vroor het singeltje maar dicht. Want schaatsen is pas werke lijk sporten. Pootje over is toch zo weer geleerd. De wens van velen is dan ein delijk in vervulling gegaan. Het sneeuwt en vriest. De plas toont geen enkele rimpeling meer. Eindelijk kunnen talen ten getoond worden die zolang binnenskamers om de keuken tafel werden geshowd. Schaat sen geslepen, pyjamabroek er onder, muts op en handen op de rug. Al is de wind toch wel snerpend, het ijs niet zo glad als het van de kant nog leek. Voeten knellen, drie truien over elkaar maakt het wel erg warm. Nederland haalt opgelucht adem, er kan geschaatst wor den tegen een wit decor. En ach... Die toertocht kan volgend ook wel. Eerst die slag terug, maar dan...! SCHIEDAM Cricket- en voetbalclub Hermes DVS hoopt het 111-jarige bestaan te vieren met een nieuwe sportaccommo datie met squashbanen en in een geheel nieuwe kantine. Dat is beslist op de buitengewone le denvergadering van 'de oude dame'. Daarmee is het startsein gegeven voor een procedure die er toe moet leiden dat deze zomer met de nieuwbouw wordt begonnen. In het voorjaar van 1995 moet er dan een geheel nieuw gebouw staan met kleedkamers, kantine (met uitzicht op het hoofdveld) en squashbanen. De kosten van de nieuwbouw, dat het ver nieuwd élan van de vereniging moet symboliseren, zijn 1,3 mil joen gulden. 'Slechts' het natte gedeelte (dou ches) wordt voor 140.000 gulden gesubsidieerd door de gemeente. De rest van de kosten hoopt Hermes DVS binnen te krijgen via acties, het bedrijfsleven en diverse stichtingen waar al enke le positieve reacties van zijn ont vangen. De drie squashbanen moeten vooral het familiesport- karakter van de club benadruk ken. SCHIEDAM In een aan tal polders in de regio Rijn mond komen aanzienlijke ver hogingen van de stof radon voor. Inademing van lucht met radongas geeft een ver hoogde kans op longkanker. Het gaat om polders in de ge meenten Schiedam, Vlaardin- gen, Maassluis, Capelle aan den IJssel, Ridderkerk, Spij- kenisse en Rotterdam. Deze polders zijn opgehoogd met havenspecie uit de Nieuwe Waterweg. Op sommige loka- ties werd viermaal zoveel ra don aangetroffen als normaal. Uit publicaties blijkt dat in Nederland jaarlijks tussen de 1000 en 2000 mensen aan de gevolgen van radongas overlij den. Gezien de gevoeligheid van de materie heeft het mi nisterie van VROM de mi lieuwethouders van de betrok ken gemeenten verzocht om niet naar buiten te treden met deze informatie. De zaak is nu aan het rollen gebracht door gemeenteraadslid A. van Wezel van Burger Belan gen Vlaardingen. „Gezien de ernst van deze kwestie kon ik het niet meer geheim houden", zegt hij. „De gevaren zijn zo groot dat mensen moeten weten waar ze aan toe zijn." Radioactief Het Rijksinstituut voor Volksge zondheid en Milieuhygiëne (RIVM) heeft inmiddels metin gen verricht in zes polders, waar van er één al is bebouwd met woningen (waarschijnlijk gaat het hierbij om de Steendijkpol- der in Maassluis). In de bodem monsters van deze polder werd een beperkte verhoging van de kankerverwekkende stof radon aangetroffen. In de overige mon sters (van lokaties waar dus nog geen mensen wonen, maar in sommige gevallen al wel wordt gebouwd) kwamen verhogingen tot aan de factor vier voor. In Schiedam gaat het vermoedelijk om het gebied Spaland-oost. Radon ontstaat door het radio actieve verval van radium dat overal in de bodem en in veel bouwmaterialen - zoals beton, gips en baksteen - voorkomt. Het radongas kan zich in wonin- Het gaat om terreinen n aar verontreinigd havenspecie is gestort gen en gebouwen ophopen, met name in kruipruimtes. De natio nale overheid doet al jaren on derzoek naar radon, omdat het een verhoogde kans op longkan ker geeft. De resultaten van eer der onderzoek zijn vastgelegd in het 'Basisdocument radon'. De bewuste, opgespoten polders in Rijnmond waren hierin niet op genomen, maar naar aanleiding van actuele gegevens over de ra- don-verontreiniging van haven specie besloot het ministerie van VROM een nieuw onderzoek in te stellen. Onzichtbaar De gipsslurrie van de fosfaatin dustrie aan de Nieuwe Water weg bleek verhoogde concentra ties radium te bevatten. Op basis van deze gegevens bestond het vermoeden dat in polders die met dit havenslib zijn opge hoogd een verhoogde concentra tie aan radium zou worden aan getroffen. En een verhoogde hoeveelheid radium in de grond kan aanleiding geven tot een ver hoogde concentratie aan radon gas in woningen die op deze grond gebouwd zijn (of worden). De resultaten spreken nu voor zich... De Consumentenbond publi ceerde in december '89 een uitge breid artikel over de risico's van radon. Daarin voorspelde men dat 'de binnenlucht weieens het milieuprobleem van de jaren ne gentig zou kunnen worden- waarbij het onzichtbare, reuk- vrije, radioactieve radon één van de hoofdproblemen is'. Deskun digen zijn het erover eens dat radongas na roken de belang rijkste veroorzaker is van long kanker. 'Rekening houdend met verschillende risicoschattingen vallen er in ons land jaarlijks tussen de 1000 en 2000 (of meer) doden, die zijn toe te schrijven aan radongas binnenshuis'. Van Wezel meldt dat inmiddels een scenario voor overleg tussen de gemeenten, de provincie en het Rijk is ontwikkeld. „Men wil vooral paniek onder de burgers voorkomen", zegt hij. LUNCHCONCERT Het duo Fratres Corona verzorgt op woens dag 2 maart een lunchconcert in de aula van het Stedelijk Museum. Silvain Kroon (viool) en Vincent Kroon (piano) spelen werk van Schubert en Brahms. Aanvang 12.30 uur, toegang en koffie gratis. 39 cm Flat Square 24-Uur sleeptimer PHILIPS 15AA3536 DRAAGBARE KLEUREN-TV Van 799, STUNTPRIJS Aanbieding geldt FOTO - VIDEO ROTTERDAM - Hoogstraat ROTTERDAM - Wlnkelc. Zl ROTTERDAM - 2e Middellandstra ROTTERDAM - Groene Hllledljk 173 SCHIEDAM In allerijl heeft D66 vorige week een stuk of tien verkiezingsborden weggehaald, die door de hele stad om lanta renpalen waren bevestigd. Deze affiches waren daar 'illegaal' ge plaatst. Het campagneteam van D66 wist niet dat voor het plaat sen van deze 'sandwich-borden' een vergunning moet worden aangevraagd bij het Openbaar Nutsbedrijf Schiedam. Het ONS is officieel eigenaar van deze lan tarenpalen. Per bord diende we kelijks tien gulden te worden be taald. Het ONS stelde D66 vorige week schriftelijk op de hoogte van deze 'illegale' activiteiten. „Toen wij daarvan hoorden, hebben we de borden meteen weggehaald", zegt campagnelid Vincent Broe- ke. „Een tientje per week voor elk bord vinden we wat veel. Dat kan Bruin niet trekken." Broeke blijkt verbaasd dat de 'sandwich-borden' niet om lan- tarenpalen mochten worden be vestigd. „Het is toch allemaal heel milieuvriendelijk. We plak ken niet, maar bevestigen alleen onze affiches. Als de verkiezin gen voorbij zijn, zouden we die borden direct weghalen. En ach... Dit hoort er toch een beet je bij. In de jaren zeventig kreeg ik ook nog eens een bekeuring, omdat ik een affiche op zo'n zandbak plakte. Dat is de typi sche verkiezingssfeer. Dat maakt het juist een beetje spannend", vindt Broeke. In totaal heeft D66 ongeveer tien borden (met de beeltenis van lijsttreker Reijnhout) verplaatst. Ze zijn nu bevestigd rond ver keersborden en op hekwerk. Daar mogen ze wel blijven zit- ten... i BABYKAMERS-KINDERWAGENS De grootste keus van Nederland en BEFtEGOEDKOOP! U bent op Mn adres nog nooit zo voordelig uit Meer aan 100 babykamers KORTINGEN TOT 7096 BABYPARK DE KINDERHOEK Geloogd Grenen Meubelen Meubelpark "de Bongerd" Burgemeester R. Scheeres Op weg naar de stembus heeft De Havenloods/Het Schiedamns Nieuwsblad politici van alle partijen aan de tand gevoeld. Zij reageerden telkens op drie (confronterende) stellingen. In deze afsluitende aflevering staat burgemeester R. Scheeres (PvdA) cen traal. 1. Stemmen is zinloos. Scheeres: „Dat is onzin. Het is de enige manier waarop burgers hun voorkeur duidelijk kunnen maken. Dat geldt zowel landelijk als lokaal. Als je. mee wilt denken en praten over je stad moet je gaan stemmen. Doe je niet mee aan verkiezingen, dan verspeel je eigelijk het recht om later kritiek uit te oefenen op het stadsbe stuur." 2. Als de opkomst hij de gemeenteraadsverkiezingen rond de vijftig procent schommelt, kun je niet meer spreken van een democratisch gekozen stadsbestuur. Scheeres: „Vind ik onjuist. Hoezeer ik een lage opkomst ook betreur, het blijven democratische verkiezingen. Mensen die be wust niet deelnemen aan de raadsverkiezingen zullen daar hun redenen wel voor hebben... Ik vind het stom. Voor een evenwich tig stadsbestuur is het belangrijk dat de opkomst zo hoog mogelijk is. Zet jezelf dus niet buitenspel, maar stem 3. Ook de burgemeester moet op korte termijn worden gekozen door de bevolking. Scheeres: „Dat is een interessante gedach(£. Toch ben ik er geen voorstander van. Vooral uit praktische overwegingen overigens. Als je de burgemeester door de burgers wilt laten kiezen, moet daarvoor de Grondwet worden veranderd. Dat kost heel veel tijd. Het lijkt mij beter om de burgemeester te laten kiezen of benoe men door de gemeenteraad. Iets dergelijks heeft de commissie Van Thijn onlangs voorgesteld. Er komt dan een open sollicitatiepro cedure, waarbij iedereen zich kandidaat kan stellen. De gemeente raad kiest dan de meest geschikte persoon." - NORMAFLEX SEMI - ELECTRO (HOOFDEIND) LATTENBODEM GEPATENTEERD VEERSYSTEEM DIT KOMT NOOIT MEER 80 x 200 CM. MAGAZUNPRUS I NU VAN 1698,- als het om wonen gaat

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1994 | | pagina 1