WD wil de mogelijke partners tegelijk rond de tafel roepen 1495 .195 995 ZEEMAN B49s 19.95 Vleest DMESmiRTS^^U IN DEZE KRANT Weektopper Milieufederatie stopt medewerking milieudag fg.3.50 Inbraken in kelderboxen LAPJES IJLIL} N BIEFSTUK Gemeente Belangen noemt grote partijen „arrogant" Fracties verwijten PvdA stagnatie collegevorming gjjnssi Ruim 450 textielSupers in 4 landeniJ UZOU WEL GEK ZIJN ALS U MEER BETAALDE. EDITIE 9, DINSDAG 15 MAART 1994, 18e JAARGANG, Nr. 11 Wegener huLs-aan-huLsbladen GRATIS HERPLAATSING Aktie voor particulieren SchiedamsNieuwsblad I S 010-4699444 Kijk op de rubrieks-pagina's HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM. I IK TT AA/ HlYTT UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 43 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK SCHIEDAM In een kelder box in de Reaumurstraat werd in de nacht van donderdag op vrijdag ingebroken. De deur werd geforceerd, waar na men een gereedschapskist met inhoud, een vislamp, een boor- en een schuurmachine wegnam. In de nacht van vrijdag op zater dag werden uit een kelderbox in de Dieselstraat twee fietsen mee genomen. Men kwam binnen nadat een slot was verwijderd. Een nacht later, van zaterdag op zondag, werd ingebroken in een kelderbox aan de Cort van der Lindenlaan. Hier werd gereedschap wegge nomen na het forceren van een slot. Klassieke muziek voor jonge kinderen BIK sloopt bunker HBSS tenonder tegen Delta Sport Agentes krijgen harde klappen SCHIEDAMTwee vrou welijke agenten zijn vorige week woensdagmiddag mis handeld. Op de Rotterdam- sedijk hield het tweetal een 29-jarige Rotterdammer aan, die verdacht werd van dief stal en zwartrijden in de tram. Toen de agentes om transportbusje vroegen om de arrestant naar het politie bureau over te brengen, sloe gen bij de verdachte de stop pen door. De politievrouwen probeerden daarop de man te boeien, maar hij rukte zich los en begon wild om zich heen te slaan. Daarbij werd een van de agentes hard op haar hoofd geslagen. Ook de andere politievrouw incas seerde enkele tikken. De man werd daarna met behulp van omstanders alsnog geboeid en afgevoerd naar het bu- Beide politievrouwen werden voor onderzoek naar het Schielandziekenhuis overge bracht. Bij een van de agentes werd een hersenschudding vastgesteld, de andere had een kneuzing aan haar pols. Ze konden hun dienst niet Lekker magere Heerlijk malse Schiedam: Grote Markt 12 Vlaardingen: Fransenstraat 29 Spijkenisse: Breestoep 3 'Niet apart, maar samen' Verbeter het milieu en begin bij jezelf. Onder dat motto werd afge lopen vrijdag in Vlaardingen de Dag van het Openbaar Onderwijs gevierd. Het Vlaardingse open baar onderwijs presenteerde zich vrijdag nadrukkelijk met het bekende uitgangspunt 'Niet apart, maar samen'. Iedere openbare school adop teerde die dag een milieupro ject in de omgeving van de school. Onderwijswethouder Van der Windt liet op verschei dene scholen zijn gezicht zien. Hij bracht een bezoek aan De Springplank in de Stations straat waar 's middags de brandweer demonstraties ver zorgde (foto), de Jan Ligthart- school in Ambacht waar een schoonmaakactie werd gehou den, de Wetering/Zuidwester in de Westwijk waarvan de leerlingen de Schapenwei een onderhoudsbeurt gaven en de Erasmus in het centrum die de kikkerpoel op het landje van Eigenraam opknapte. Oud alarmnummer politie vervalt SCHIEDAM In verband met de aansluiting van de meldka mer van de Schiedamse politie op de regiokamer van de regio politie Rotterdam-Rijnmond wordt het oude alarmnummer tel. 4711811 binnenkort afgeslo ten. Voortaan moet iedereen i geval van nood 06-11 bellen. Momenteel worden bellers v het oude nummer doorgescha keld naar 06-11. De politie ver moedt dat het oude nummer bij een aantal mensen nog op tele foonstickers staat. Nieuwe tele foonstickers met uitsluitend 06 11 zijn op het politiebureau ver krijgbaar. Dus voor alarmmel dingen bij politie, brandweer en ziekenhuis moet moet alleen nog 06-11 bellen. Als elke seconde telt! SPREEKUUR— Het CNV houdt op woensdagmiddag 16 maart tus sen 14.00 en 15.00 uur weer het maandelijkse spreekuur in De Stuur hut (Nijhoffplein 20). ledereen kan hier met vragen terecht op het gebied ontslag, belastingen, subsidies, stu diefinanciering ed. Het spreekuur is in de eerste plaats bedoeld voor CNV-leden, maar ook niet-leden kunnen langskomen. SCHIEDAM De VVD wil zo snel mogelijk met alle vijf eventuele coalitiepartners rond de tafel gaan zitten. Dat heeft lijsttrekker Will van Wijk tegen deze krant ge zegd. De college-onderhande lingen worden nu nog telkens tussen twee partijen onderling gevoerd, wat voor veel ondui delijkheid zorgt. Lijsttrekker Nanda Gelderblom van het CDA is het met de VVD pens. Beiden zijn er ook voor, de besprekingen in de openbaar heid te voeren, al vrezen zij dat de partijen in dat geval niet het achterste van hun tong laten zien. Fractievoor zitter Gé Brouwer van de PvdA, is onverkort van me ning dat onderhandelen met alle partijen tegelijk te ono verzichtelijk is. Intussen ver wijt Gemeente Belangen de grote partijen arrogant te zijn. WD'er Van Wijk: „Wij zien nog steeds het liefst een coalitie van drie partijen: de grootste (PvdA) plus de twee winnaars. Dat zijn de VVD en D66. Maar andere combinaties zijn voor ons ook denkbaar." Hij sluit bij na uit, dat de sociaal-democra ten niet mee zullen doen: „Wij hechten aan de PvdA." Dat is wat de PvdA betreft wederzijds. De fractievoorzitter van die par tij, Gé Brouwer, ziet de WD als eerste coalitiepartner. Voor de verdere vorming van het college ziet Brouwer diverse mogelijkhe den, waaronder een drie- en zelfs WD-lijsttrekker Will van Wijk: "Het liefst coalitie van drie partijen een vierpartijen-coalitie. Brou wer, die de afgelopen week in de clinch lag met de andere .partij en, (Hij belde naar eigen zeggen zelf de krant om vermeend ge heim overleg van het CDA te melden), ontkent dat de PvdA af wil van GroenLinks. Die ver wachting, onder meer geuit door Bea Oomens van GroenLinks na de verkiezingsuitslag op 2 maart, wordt door Brouwer bestreden. „Dat is door niemand van ons uitgesproken." Het voeren van de onderhandelingen met alle mogelijke partners tegelijk vindt Brouwer niet vruchtbaar. „Maar als men daar massaal anders over denkt, moet je geen blokka de opwerpen." Voorgekookt Gelderblom ziet het liefst een coalitie van vijf partijen: PvdA, CDA, D66, VVD en Groen Links. Er is dan nog nauwelijks oppositie in de gemeenteraad over, maar dat ziet zij niet als een bezwaar. „Je krijgt dan juist meer discussie en duidelijkheid. Nu is het nog zo dat alles in commissies wordt voorgekookt; in de plenaire raadsvergaderin gen worden alle stukken er door heen gejaagd. Oppositiepartijen hebben dan maar weinig inzicht, want zelfs als je doorvraagt laat men niet meer los dan men wer kelijk wil." Of zij werkelijk gelijk heeft, weet zij niet: „Maar laten we het gewoon maar eens probe ren. Als er geen oppositie is, moet dat ons juist stimuleren om het werk echt goed te doen. D66 en GroenLinks willen het ook." In Amsterdam voeren de ver schillende partijen de onderhan delingen in het openbaar; ieder een die dat wil, mag daar meege nieten van de gesprekken. Van Wijk en Gelderblom zien dat op zich wel zitten, maar zij denken dat het niet goed werkt. Van Wijk: „Ik ben bang voor wat ik noem de twee-gezichtentheorie." Gelderblom noemt dit „het ge bruik van dubbele agenda's". Wat zij bedoelen, is dat de on derhandelingspartners, buiten de officiële gesprekken om, in achterkamertjes overleg voeren dat niet te volgen is voor buiten staanders. Van Wijk: „Ik weet niet of het goed is, maar de WD houdt in principe niet van geslo ten deuren." Gelderblom: „Bin nen het CDA is die optie wel besproken, maar we zijn bang. voor die dubbele agenda's. En dat is niet in het belang van de stad." Eenheidsworst Gemeente Belangen Schiedam, die met één zetel een nieuwko mer is in de gemeenteraad, noemt de vijf grote partijen „ar rogant". Gemeente Belangen en Solidair '93, dat ook één zetel heeft gekregen, zijn van de on derhandelingen uitgesloten. In een verklaring schrijft Gemeente Belangen: „Wat vergeten wordt is, dat er ook nog inwoners zijn die niet op de vijfgrote' partijen gestemd hebben, en deze kiezers worden op deze wijze helemaal buitenspel gezet. Dat zal kwaad bloed zetten en over vier jaar een weer andere samenstelling van de gemeenteraad geven. Alsof de leden van de vijf 'grote' partijen in de achter ons liggende tijd niets geleerd hebben." Arie van Loenen van Solidair '93 kan zich vinden in deze ver klaring, zegt hij. „Een coalitie van vijf partijen is de dood in de pot, het is een eenheidsworst. Het is absurd." De beide 'kleintjes' wijzen erop, dat ze samen meer stemmen heb ben gehaald dan GroenLinks. Van Loenen vindt het jammer, dat ze geen lijstverbinding zijn aangegaan, want dan hadden ze samen drie zetels gekregen, in plaats van de huidige twee. Ex- PvdA'er Van Loenen vindt zijn collega Metaal van Gemeente Belangen „geschikt" om wet houder te worden: „Ik heb een goede indruk van hem. Hij is acceptabel. Wij willen elkaar in ieder geval steunen." SCHIEDAM De fracties en besturen van CDA, D66 GroenLinks hebben gistermiddag in een brief aan het bestuur en de fractie van de PvdA een dringend beroep gedaan om met hen en de VVD, zo spoedig mogelijk en in elk geval nog deze week, een gesprek te beleggen om de vorming van een breed college te onderzoeken. „Ruim een week na de schok van de verkiezingsuit slag in Schiedam constateren wij dat de PvdA als grootste fractie in de nieuwe raad nog niet ingaat op onze dringende oproep om de mogelijkheid van een, breed college, gesteund door PvdA, CDA, D66, VVD en GL, met spoed te onderzoeken", zo luidt de beschuldiging. De briefschrijvers zien in de uitnodiging van Wieg man aan GroenLinks de bevestiging dat de PvdA, „volhardt in een strategie van bilaterale gesprekken waarin zij de regie voert." De briefschrijvers zijn „van mening dat deze aanpak, mede met het oog op de verkiezingsuitslag, ongelukkig is en de vorming van een nieuw college nodeloos lang laat duren. Wij aarzelen niet om het volharden in deze manier van onderhandelen desastreus te noemen voor de beeldvorming van de politiek in de stad." In het licht van de massale steun voor de CD stellen zij dat één antwoord mogelijk is om het.groeiend wantrouwen naar de democratische partijen, „namelijk een krachtige democratische politiek die zich daadwerkelijk en zichtbaar inzet voor alle Schiedammers. De inzet zal zich met name op de communicatie met die Schiedammer moeten richten." Hoe breder de 'slag naar de stad' kan worden opgezet, hoe kansrijker zo'n aanpak wordt, zo benadrukken de fracties de noodzaak van de vorming van een brede coalitie. De fracties vrezen voor onbegrip bij de kiezers, als de onderhandelin gen verzanden in onderlinge discussie en gekissebis. Het achterwe ge blijven van een initiatief achten zij onverantwoord. WATERWEG De Zuidhol landse Milieufederatie is uit de stichting gestapt die een Rotter damse milieudag moet organise ren. In deze stichting, M'90 ge naamd, werken gemeente, be drijfsleven en natuur- en milieu organisaties samen. De milieufe deratie vindt, dat de Rotterdamse „propaganda rondom Zestienhoven het poli tieke klimaat voor samenwer king verpest." In Schiedam zijn alle partijen, behalve de WD, tegen het vlieg veld Zestienhoven. „Een nieuw vliegveld is een ernstige inbreuk op ontwikkelingsmogelijkheden, leefbaarheid en milieu van de noordrand van vrijwel de gehele Rijnmond", vindt Arno Steeke- lenburg van de federatie. „Zo'n zaak vereist een zorgvuldige be sluitvorming." De Rotterdamse burgemeester Peper is voorstander van een nieuw Zestienhoven, even ten noorden van het huidige vlieg veld. Uit een enquête die de ge meente heeft gehouden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, blijkt dat een grote meerderheid van de Rotterdammers voor het nieuwe vliegveld is. De meerder heid is zelfs zo groot, dat dit een referendum over deze kwestie overbodig zou maken, vindt Pe per. Eerder pleitte hij ervoor, juist wel een referendum te hou den. De milieufederatie vindt deze enquête „strijdig met de grondregels van de democratie en van de integere volksraadple ging"- Peper maakt met zijn opmerkin gen „een goed gebruik van het middel referendum bij voorbaat onmogelijk", vindt Steekelen- burg. Een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad is te gen een nieuw vliegveld, en daar om moet de burgemeester terug- Rotterdamse propaganda r samenwerking Zestienhoven verpest politieke klimaat houdend zijn in zijn uitspraken, is het standpunt van de federa tie. De milieufederatie wil samen met andere natuur- en milieuor ganisaties een discussieforum opzetten, waarin zij de discussie over Zestienhoven willen voe ren, geconcentreerd „op de vraag waarom het moet gaan: welke ontwikkelingsimpuls de noordrand van Rotterdam no dig heeft." ■■795 Superpartij modieuze T-shirts. In 9 uni kleuren en diverse streepdessins. Ronde hals met knoopsluiting. Maat M-L-XL. DAMESNACHTHEMDEN Met korte mc Maat 40-50. BEUGEL-B.H/S 100% katoen. Met of zonder kant. Draagt prettig. In zwart en wit. Maten 70-85 B, 80-95 C. KINDERJOGGINGBROEKEN Zware sweatslof met breed taille-elastiek en -koordje. Grijs-mêlé, bordeau-rood, kobalt. SLOBSOKKEN De grote mode voor aerobics en fitness. 80% katoen/20% polyamide. Maten 35/38 en 39/42. TRICOT MEISJESSETS Capuchon T-shirt met bijpassend short. Fris streep/nopdessin in marine, fuchsia, rood en groen. ZE ZIJN ER WEER! Witte sportsokken. Superelastische katoen. Maten 39/42 en 43/46. GLAZEN KNIKKERS EN STUITERS Heel veel soorten, o.a. katte-ogen. 45 stuks irriiandig HERENPANTALON 100% katoenen twill met bandplooi en omslag. Draagt heerlijk. Maat 48-58. WIT KUNSTSTOF SNIJPLANKJE Oersterk en hygiënisch. Mag in de vaatwasmachine. KORTE MOUW u of chique streepdessin. rat 37-44. OOK BUU IN DB BUURT.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1994 | | pagina 1