ÜJ Vrachtvetkeer zorgt nu voor overlast aan het Broersveld ZEEMAN «*10! 1995 1995 39*. 595 12.95 DAMESSUPSI .„J.95 -DE HAVENLOODS L „Speerpunten" nieuw college opgesteld MENU'S 25,- Opvoeding Cursus voor vrijwilligers 3000 gulden voor Zimbabwe SCHATTEN UIT DE ZEE 2 Kabeljauwfilets van de Visgrill wêêL mm jwm- ess Vlees LAPJES 9Eü\ SSxSsjjSO 1.00 Ruim 450 textielSupers in 4 landen J U ZOU WEL GEK ZIJN ALS U MEER BETAALDE. EDITIE 9, DINSDAG 5 APRIL 1994, 18e JAARGANG, Nr. 14 Wegener huls-aan-hixsbLaden Schiedams Nieuwsblad GRATIS HERPLAATSING Aktie voor particulieren HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM. Let op de speciale •Jl - akties* S 010-4699444 Kijk op de rubrieks-pagina's Alléén voor particulieren UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 43 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK SCHIEDAM - Voor Turkse en Marokkaanse moeders met kin deren van 3 tot 12 jaar organi seert de Stichting Maatschappe lijk Werk een cursus over opvoe- dingsvragen. De voertaal is Ne derlands. Doel van de cursus is, dat moeders hun kinderen even wichtig opvoeden en leren ac cepteren dat er wel eens iets mis kan gaan. De cursus, die begint op 20 april, bestaat uit tien bij eenkomsten, telkens op woens dagmiddag tussen 13.00 en 15.00 uur. Aanmelden is mogelijk tot 12 april, tel. 4731916. Clint Eastwood in spannende thriller SCHIEDAM - In het Filmhuis (Nieuwstraat 12) wordt vrijdag 8 april 'In the line of fire' van regisseur Wolfgang Petersen ver toond. Het draait om een ervaren mede werker van de Geheime Dienst die belast is met de beveiliging van de president. Dan komt er een psychopaat in het spel, die zowel de president als de veilig heidsbeambte wil vermoorden. Het verleden speelt hierbij een belangrijke rol... Een thriller met sterke rollen van Clint Eastwood en John Malko- vich. Aanvang 21.30 uur, entree vijf gulden. Muziek in molen SCHIEDAM Veertien musici van de streekmuziekschool ge ven op zondag 10 april tussen 15.00 en 16.00 uur een uitvoe ring in molen de Nieuwe Palm boom aan de Noordvest 34. Be zoekers van de molen kunnen dit concert zonder extra kosten be luisteren. De toegangsprijs tot de expositie in de molen bedraagt 3,50 gul den (kinderen 2,50 gulden). SCHIEDAM De Oproepcen- trale Nieuwe Waterweg-Noord start op 19 april een cursus voor vrijwilligers. De oproepcentrale steunt ouderen, zieken, gehandi capten en terminale patiënten. De vrijwilligers leggen één maal per week een bezoek af. Mensen die zich hiervoor vrijwillig willen inzetten, kunnen zich aanmelden voor de cursus bij Anneke de Jong, tel. 4278199 of 4278270. GROENE KELKEN Op het He- maplein vindt woensdag 6 april de start plaats van een rijdende exposi tie van het milieu-educatief centrum De Kleine Aarde in Boxtel, die toont op welke wijze het huishouden zo milieuvriendelijk gedaan kan wor den. De groene keuken blijft staan van 10.00 tot 13.00 uur. Daarna is de wagen nog tot 16.00 uur in winkel centrum Spaland. GISTEREN OP TV Heeft u het ook gezien? MIND BODY CONTROL Levenslang op uw ideale gewicht! [Health Diët Center] Vazen en tegels op tulpen-expositie - useum Boymans heeft in het kader van de landelijke manifestatie Tulp 400 een kleine ten toonstelling ingericht. Tot en met 29 mei worden voorwer pen geëxposeerd met 'blommi- ge' versieringen. Naast tulpentegels van om streeks 1640 uit de eigen collec tie van het museum zijn oude en nieuwe tulpenvazen te be zichtigen (foto). Verder wordt een 'tulpenkabinet' getoond, gemaakt van exotische materi alen en versierd met bijzondere tulpen. De tulp is in de zestien de eeuw in ons land geïntrodu ceerd. Tegenwoordig komen talloze toeristen naar Holland om de bloem in de bollenvel den te bewonderen. Over 'Tul pen uit Amsterdam' is een lied je gemaakt, 'Tulpen uit Rotter dam' is de titel van de expositie in Boymans-van Beuningen. foto: LÉUNIS VERLINDE Afscheidsreceptie Chris Zijdeveld SCHIEDAM In de aula van het Stedelijk Museum wordt op donderdag 7 april van een af scheidsreceptie gegeven voor wethouder Chris Zijdeveld. Het gemeentebestuur biedt Zijdeveld deze receptie aan vanwege zijn vertrek - na twintig jaar - als wethouder. Wie de wethouder de hand wil drukken is welkom in het mu seum. De receptie, die duurt van 19.00 tot 20.00 uur, gaat 'naad loos' over in een feestavond in informele sfeer. Winkeldief in de tram opgepakt SCHIEDAM De politie heeft woensdagmiddag in de tram een 20-jarige man uit Den Haag aan gehouden. De man was niet in het bezit van een geldig plaatsbe wijs, maar had wel een tas met gestolen spullen bij zich. De goe deren had hij weggenomen uit diverse winkels in Schiedam. Omwonenden trachten via kort geding tegen gemeente om route af te sluiten SCHIEDAM De nieuw bouw in het stadshart blijft voor problemen zorgen. Voor al het aan- en afrijden van de vrachtwagens (vol bouwmate rialen en puin) levert voor om wonenden veel overlast op. In een eerder stadium maakten de bewoners aan de Grofbaan bezwaar tegen de route van het vrachtverkeer naar het te bouwen Imeldacomplex. De gemeente besloot daarom deze route te verleggen. „En nu zijn wij dus de klos", zegt M. van der Valk die een elek tronicazaak heeft aan het Broersveld. Daarom diende vorige week woensdag een kort geding tegen de gemeen te Schiedam voor de recht bank van Rotterdam, Sinds een paar weken kiest het zware vrachtverkeer de nieuwe route langs de Kreupelstraat, de Kerkstraat en het Broersveld. De gemeente werd daartoe ge dwongen omdat de vorige route, langs de Grofbaan, voor te veel overlast zorgde bij de omwonen den. Vooral aan het begin van de Grofbaan, bij de Lange Kerk straat, ontstonden steeds proble men. Daarom koos de gemeente voor deze nieuwe aan- en afvoer- Het vrachtverkeer dendert langs route. „En daar zijn wij niet blij mee", stelt Van der Valk. „De potjes en vaasjes vallen hier in huis ge woon op de vloer door alle tril lingen. Er is doorlopend opwaai end zand en er ontstaan vaak files doordat vrachtwagens moe ten wachten voordat ze gelost kunnen worden. En in de pan den ontstaan grote scheuren. Zo dalen onze woningen flink in waarde." Klandizie Maar ook de inkomstenderving speelt een belangrijke rol. „Aan het Broersveld zitten veel winke liers. Die zien nu plotseling het aantal klanten teruglopen. Ik merk dat aan mijn eigen elektro nicazaak. Maar ook andere mid denstanders klagen steen en been. Bij café Krijnen, dat op de hoek van het Herenpad en het Broersveld zit, is de klandizie behoorlijk geslonken. En de su permarkt van Bas van der Heij den heeft beduidend minder klanten dan voorheen", aldus Van der Valk. „Overleg met de gemeente heeft deze problemen niet uit de wereld kunnen hel pen." Daarom sloegen de winkeliers de handen ineen en spanden een kort geding aan tegen de ge meente Schiedam, die verant- woordlijk is voor de route van het vrachtverkeer. Vorige week woensdag diende dit kort geding voor de rechtbank in Rotter dam. De omwonenden van het Broersveld eisten onmiddellijke afsluiting van de huidige route van het bouwverkeer in het cen trum. Rechtbank „Nee, daartoe heeft de rechter niet besloten", zegt Van der Valk. „Toch zijn wij niet hele maal ontevreden. De rechtbank heeft bepaald dat de gemeente de overlast zoveel mogelijk moet beperken. Plus dat er een onder zoek komt naar de schade die de omwonenden hebben opgelo pen. Er zal dus met name studie worden verricht naar de invloed van de zware vrachtwagens op onze panden. Dan kan er in een later stadium wellicht een scha devergoeding tegenover staan. En de gemeente gaat proberen op korte termijn een pand op de hoek van de Lange Kerkstraat en de Grofbaan aan te kopen. Dat zou dan gesloopt kunnen worden, zodat de vorige route via de Grofbaan weer kan wor den gebruikt. Dan zijn wij van de problemen af." Stafmedewerker Bohré van de afdeling Stedebouw bevestigt dat de gemeente druk bezig is om het pand van schoenmaker Tettero (aan de Grofbaan) aan te kopen. „Wij zijn in onderhan deling", zegt hij. „Het zou voor alle partijen het beste zijn als dat pand in handen van de gemeente komt. Nu mag het bouwverkeer daar niet langs, omdat dat pand niet stabiel genoeg is. Er zouden zich gevaarlijke situaties voor kunnen doen. Op het moment dat wij dat pand aangekocht hebben, wordt het gesloopt en is die route vrij toegankelijk. Dan zijn de mensen in het Broersveld ook meteen van de overlast af. Want dat de huidige situatie ver re van ideaal is, is ook de ge meente duidelijk." Er werd ook flink getuinierd SCHIEDAMZo'n 150 leerlingen van Beneden Maas hebben vorige week een actie gehouden voor Zimbabwe. „De aanleiding was dat wij onlangs een nieuw schoolgebouw hebben betrokken", zegt actieleider H. van Tienhoven. „Dit gebouw aan de Van Haarenlaan bevalt ons zo goed, dat we graag eens iets wilden doen voor jongeren die geen geld hebben om naar school te gaan. In veel Afrikaanse landen is dat nog steeds het geval." De omgeving van de school voor middelbaar beroepsonderwijs vormde woens dag en donderdag het decor van allerlei activiteiten. Zo was er een lesmarathon, waarbij 29 leerlingen 24 uur les kregen. Deze volhouders werden gesponsord door de middenstand en familie. Aan het slot was er op Beneden Maas een grote bingo. Na afloop bleek dat er in totaal ruim 3000 gulden was ingezameld. SCHIEDAM De onderhan delaars van de vijf politieke par tijen die meedoen aan de college besprekingen, hebben donder dag overeenstemming bereikt over de speerpunten van het be leid dat het komende college moet voeren. Daarbij hebben zij Exotische Groenten met Hollandaise saus en Pommes frites O Moussedessert met verse Aardbeien 2 NORMAAL 34,- NU GELDIG T/M ZONDAG 8 MEI 1994 GEOPEND MAANDAG T/M VRIJDAG 10.00 - 18.30 UUR KOOPAVOND TOT 21.30 UUR, ZONDAG VAN 12.00 TOT 18.30 UUI NRestou*ant* Lijnbaan 81Rotterdam niet gekeken naar de financiële onderbouwing van die punten. Als de onderhandelaars contact hebben opgenomen met hun fracties, kunnen zij morgen (woensdag) de definitieve lijst van speerpunten vaststellen. Vorige week zaterdag hadden de partijen afgesproken de speer punten van alle partijen afzon derlijk in te leveren bij Aad Wiegman (PvdA), de voorzitter van het overleg. Die heeft de adjunct-gemeentesecretaris, H. Maas, verzocht deze lijsten sa men te voegen tot één lijst. De onderhandelaars van PvdA, CDA, D66, VVD en Groen- Links concludeerden donder dag, dat zij het op enkele punten na met elkaar eens zijn. Vooral het grondbeleid zorgt voor ver schil van mening. CDA en VVD zijn voorstander van verkoop van grond aan burgers en bedrij ven. D66 vindt, dat er eerst een onderzoek moet komen, al wij zen de Democraten verkoop van grond niet af. Iets dergelijks vin den Gemeente Belangen en Soli dair '93. PvdA en GroenLinks zijn uitdrukkelijk tegen de ver koop van grond; zij willen grond alleen in erfpacht geven. Een ander discussiepunt vorm den de gemeentelijke heffingen en tarieven. D66 wil zo mogelijk een verlaging van tarieven. Alle partijen vinden dat de belastin gen niet mogen stijgen, tenzij dit echt niet anders kan. Groen Links wil „de positie van de min der draagkrachtigen" zo veel mogelijk ontzien. Overeenstemming over de colle gevorming was donderdag nog niet bereikt. Op 12 april moet die er wel zijn, anders wijst de ge meenteraad zelf aan wie er wet houder mag worden - een zoge heten wilde stemming. PvdA-af- delingsvoorzitter Jan-Willem Mennink zei donderdag, dat wanneer de lijsttrekkers er niet uit dreigen te komen, wellicht de partijbesturen een nieuw initia tief moeten lanceren. Hij dacht daarbij aan het aanwijzen van een „informateur", iemand zon der belangen in de op 12 april te beëdigen raad. De suggestie hier oud-VVD-coryfee Gerard Ver- hulsdonk voor te vragen, noem de hij „interessant". Maar Men nink benadrukte dat de PvdA, als grootste partij, ook genoeg mensen voor deze taak heeft, zoals scheidend wethouder Chris Zijdeveld. «4.R 1F1'I'l 1 i Fmi «11 r 11 itïïil11141fl Heerlijke PAARDE- Lekker magere SCHOUDER- >|95 KARBONADE KILO J Magere SPEK- "J95 LAPJES g VERSE 095 WORST ^■15 100% katoen. Enorme variatie in dessins. Buitenkansje! Maat M-L-XL. PRACHTIGE UNI BADJAS I Dikke kwaliteit badstof. Met driekwart mouw. I Wit, bleu, mint en rose. u-xl M 2-PERSOONS DEKBEDSE Met 2 slopen en instopstrook. Fraai neaessineerd. I 1 HERENSOKKEN 1 In uni wit-zwart-grijs-bordeaux- 1 marine-rafblauw. Maat 39/42 en 43/45. HERENSLIPS In uni zwart-marine-wit-bleu-groen- paars. 100% fijne katoen. BOERENZAKDOEK Bandana of shawltje. Diverse dessins in rood en blauw. 100% katoen. I Uni of gedessineerde WASHANDJES 1 Zoek maar uit! 100% katoen. Nu volop keus! KINDER T-SHIRTS Met printjes. Maat 104-164. 100% katoen. Kleurrijke kinder- REGENJASJES Aan twee kanten draagbaar! Sterk kunststof. Maat 104-128. I TUINGEREEDSCHAP 3-delig setje, hand- schepje en harkjes. AC Zeer solide. £.79 WITTE ENVELOPPEN 11 x 16 cm. Met binnendruk. (Dus niet doorzichtig.) 50 stuks I.W ook bu urn de buurt. Rotterdam (9x) Capelle a/d Ussel Hoogvliet Krimpen a/d Ussel 1 Ridderkerk C'W Schiedam /3S^3^r5j Spijkenisse A Vlaardingen (;jj\x' WENSKAARTEN Met enveloppen. Voor diverse doeleinden. WITTE SERVETTEN 3-laags, extra sterk. MjT.VUWTl 33x33 cm. r'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1994 | | pagina 1