DE HAVENLOODS 'Schiedammer vaker op de fiets' li CRAZ .DAYS IN HOOGVLIET 35.°° Blue denim jeans 1 I5.00 25.00 Schiedams Nieuwsblad IN DEZE KRANT Jersey shirt. 1500 Graa Letterdief valt verkoopster aan Zonneveld eerste man bij de CD Graven naar de burcht Wereldwinkel showt kleding Wagenpark politie flink uitgedund na aanrijdingen Basisscholen gaan fuseren Grootste probleem vormt onveiligheid van tweewielers in het verkeer EDITIE P, DONDERDAG 7 APRIL 1994, 43e JAARGANG Nr. 14 HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM Aleida terdaq 11-24 u. Vro Open dinsdag-za Restaurant (32 plaatsen), voor koffie met gebak, lunch (11- 14 uur), en onze wekelijks wisselende drie gangen-speciali teitenmenu's (17-22 uur), inclusief Kir Royale, twee glazen bijpassende wijn en koffie met likeur: 57.50 per couvert Bovenzaal (25 plaatsen). Aparte bar (21 zitplaatsen). Alle drie afzonderlijk of samen beschikbaar voor uw feest, diner of receptie. Info en reserveringen: 010-4269795. UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 43 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK SCHIEDAM— Een 33-jarige Rotterdammer werd dinsdag middag door winkelpersoneel betrapt bij het stelen van vier lederen portemonnees uit een le- derwarenwinkel aan de Hoog straat. Bij zijn aanhouding greep de man een verkoopster bij de keel, waarna hij door de politie werd ingesloten. A 'Reïncarnatie therapie werkt' 1 april-grap geslaagd Archeologen nemen de komende tijd de ruïne Huis te Riviere onder handen. De werkzaamheden voor nieuw bouw aan het Stadserf en het Emmaplein geven hen de gelegenheid om op een aantal plaatsen ondergrondse resten van dit middeleeuws kasteel te onderzoeken. Op woensdag 6 april zijn medewerkers van het Bureau Oudheidkun dig Onderzoek van Gemeentewerken Rotterdam (BOOR) begon nen met hun 'speurtocht'. De ruïne van Huis te Riviere is, met de Sint Janskerk, het oudste gebouw van Schiedam. De vierkante toren werd omstreeks 1270 neergezet door gravin Aleida van Avesnes, een tante van Floris de Vijfde. In de veertiende, vijftiende en zestiende eeuw werd de burcht uitgebreid met verschillende bijgebouwen en muren. In 1575, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, hebben de inwoners van Schiedam het kasteel grotendeels gesloopt uit angst dat de Spanjaarden het zouden bezetten. De Rotterdamse archeologen zullen nu op een aantal punten, waar ze vermoeden nog resten van het kasteel in de bodem aan te treffen, nagaan hoe breed en diep de slotgracht was. Ook zullen ze het verloop onderzoeken van een muur die de ruïne verbond met de nu verdwenen 'voorburcht'. Bij vorige opgravingen zijn in de voormalige kasteelgracht grote brokken van de kasteelmuren gevonden. Ook werd een houten keuken aangetroffen en diverse keukengerei (zoals koperen schuimspanen en tinnen borden). In het Stedelijk Museum (Hoogstraat 112) is momenteel een kleine tentoonstelling ingericht over het kasteel en de opgravin gen. Het museum is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zon- en feestdagen van 12.30 tot 17.00 uur. Op woensdag is er vrij toegang. SCHIEDAM De Wereldwin kel presenteert dinsdagmorgen 12 april in wijkcentrum De Blau we Brug de modeshow 'Zit dat wel goed'. Deze show is bedoeld om het publiek kritisch te laten kijken naar confectie. De kle ding die getoond wordt is onder meer afkomstig uit India, Ban gladesh, Guatemala en Tanza nia. De mannequins showen zo wel authentieke als westerse kle ding. Voorts vertonen mede werksters van de textielwerk- plaats RAPPA uit Pijnacker de diaserie 'Kleding en mode van ver' en geven zij informatie over kleding en stoffen. Bezoekers van de modeshow kunnen ter plaatse stof en kledingstukken aanschaffen. De Wereldwinkel is present met een uitgebreide sor tering sieraden. Tevens kan men een keus maken uit kunstnijver- heidsartikelen en kaarten. Het programma begint om 9.45 uur en wordt omstreeks 12.30 uur afgesloten. Wellicht voor bezoe kers een leuk idee om na hun inkopen even binnen te lopen in het wijkcentrum waar men voor f 5,- in het bezit komt van een kaartje en een kopje koffie. SCHIEDAM Bij twee botsingen zijn de afgelopen week drie twee politiewagens total loss geraakt. Bij een aanrijding tussen twee politiewagens raakten zaterdag nacht rond 2.00 uur vier politiemensen gewond. Beide voertuigen waren ter assistentie opgeroepen bij een bekeuring aan de Boom gaardstraat, die uit de hand dreigde te lopen. Een lastige arrestant verzette zich hevig bij zijn aanhouding. De eerste politiewagen kwam uit de richting van de 's-Gravelandseweg en sloeg rechtsaf de Boterstraat in. Tegelijkertijd wilde de andere politiewagen vanaf de Broersvest de Boterstraat in rijden. Beide auto's raakten total loss. Een politieman kreeg glas in zijn gezicht, terwijl een vrouwelijke agent nekklachten opliep. Twee andere politieman nen hadden builen en schrammen. Ze werden behandeld in het ziekenhuis. De lastige arrestant in de Boomgaardstraat werd tenslotte afge voerd naar het politiebureau. De man werd aangehouden, omdat hij zich vervelend gedroeg bij het opmaken van een bekeuring wegens een verkeersovertreding. Nadat deze bekeuring was uitge schreven, reed de man plotseling weg in zijn auto en botste daarbij tegen het portier van een politiewagen. Op dat moment wilde net een agent instappen, zodat hij met zijn hoofd bekneld raakte tussen het portier en de deurpost. Toen de politie de man daarna alsnog wilde aanhouden, verzette hij zich hevig en werd (even) assistentie gevraagd... Overigens heeft de verdachte geweigerd zijn identiteit kenbaar te maken aan de politie. Hij zal nu met behulp van foto's worden vervolgd. Dinsdagmiddag raakte op de Havendijk een politieman gewond bij een aanrijding. Een 41-jarige Schiedammer verleende geen voorrang aan de (burger)politiewagen die van rechts kwam. De auto raakte total loss en de politieman moest uit het wrak worden gezaagd. Hij klaagde over een pijnlijke nek, heup en borst. Na eerste hulp in het ziekenhuis kon de agent naar huis. SCHIEDAM De Centrumde mocraten hebben C. Zonneveld tot fractievoorzitter in de ge meenteraad gekozen. Tot voor kort was C. Krommenhoek eer ste man. Het besluit om Zonneveld tot fractievoorzitter te kiezen is enigszins verrassend, omdat hij bij de laatste raadsverkiezingen geen lijsttrekker was. Tevens staat hij op derde plaats op de landelijke CD-lijst voor de Tweede Kamer. „Ja, ik acht de kans vrij groot dat ik in het parlement terecht kom", zegt Zonneveld. „Dan moet ik mijn zetel in de Schiedamse raad op geven. Hier ontstaat dan een nieuwe situatie, waarbij in prin cipe ieder CD-raadslid in aan merking komt om de fractie aan te voeren. Nee, het is niet van zelfsprekend dat Krommenhoek dat wordt." SCHIEDAM De Konin gin Juiïanaschool en Dokter van der Kuijsschool in Schie- dam-Noord gaan zo goed als zeker per 1 augustus fuseren en zullen daarna onder de naam Christelijke Basis school Kethel door het leven gaan. Het Ie cursusjaar zal zich echter nog op beide io- katies, Vlaardingseweg 23 en Bachplein 582, afspelen. Over de bouw van een nieu we school wordt druk overleg gevoerd. De onderwijskundi ge, personele en organisatori sche aspecten zijn inmiddels al afgerond. Voor de leerlin gen wordt in juni een fusie- feest georpniseerd. Dinsdagmiddag moest een agent uitgezaagd worden cent van de verkeersongeval len met letsel betreft (brom- )fïetsers! Wethouder Zijdeveld wil dat in de periode 1994-1997 jaarlijks circa 70.000 gulden wordt be steed aan fietsbeleid. Dat blijkt uit de 'Fietsnota' van het college van B W. Het gaat hierbij om de aanleg van nieuwe en verbete ring van bestaande fietspaden, het plaatsen van fietsbeugels, de exploitatie van een fietsbus en het instellen van bewaakte rij wielstallingen. „In het belang van een duur zaam milieu, de verkeersveilig heid en een nuttig gebruik van ruimte in de stad is het noodza kelijk de automobiliteit terug te dringen ten gunste van het open baar vervoer en het langzaam verkeer", aldus Zijdeveld. „Om dat veel autoverplaatsingen over korte afstand - van 5 tot 10 kilometer - plaatsvinden, vormt de fiets hiervoor een goed alter natief. Voor grotere afstanden kan de fiets in combinatie met het openbaar vervoer worden gebruikt." Goedkoop „Andere redenen om het fietsen te stimuleren zijn: de aanleg of verbetering van infrastructuur voor het fietsverkeer is relatief goedkoop, fietsen zelf is niet duur, gezond en ontspannend en fietsen kost geen energie", aldus Zijdeveld. Daarom streeft de wethouder naar een toename van het fietsgebruik in 2010 van 30 procent ten opzichte van 1986. Een groot probleem voor het fietsverkeer vormt de (on- jveiligheid. Gemiddeld waren er in Schiedam van 1987 tot 1993 jaarlijks 1456 ongevallen. In 172 gevallen betrof dat (brom (fiet sers. Maar uit de ongevallen met letsel komt een veel ongunstiger beeld naar voren. Zo waren er in dezelfde periode 160 ongelukken waarbij iemand (ernstige) ver wondingen opliep. In maar liefst 88 gevallen (55 procentbetrof het (brom)fietsers. Ongevallen waarbij (brom)fiet- sers zijn betrokken, komen ver spreid over de stad voor. Het meest in het oog springt de loka- ties 's-Gravelandseweg/De Brauwweg. Van 1987 tot 1993 deden hier 34 ongevallen voor waarbij (brom)fietsers waren be trokken, 18 keer had dit (ernstig) letsel tot gevolg. Eind '92 is deze plek overigens voorzien van ver keerslichten. Ook de Vlaardin- gerdijk/Westfrankelandsedijk blijkt gevaarlijk. Hier werden 19 ongelukken opgetekend, waar van 11 met verwondingen. De Nieuwe Damlaan/Nolenslaan scoorde 17 ongevallen, waarvan 10 met letsel. En op de kruising Churchillweg/Beatrixlaan wa ren van '87 tot '93 12 ongevallen te noteren, 8 met met verwon- Kruisingen Uit het recente omnibusonder- zoek is gebleken dat Schiedam mers voor de woon/winkelafs tanden in 32 procent voor de auto kiezen, 3 procent gaat met het openbaar vervoer, 23 pro cent pakt de fiets en 42 procent gaat lopen. Zijdeveld wil het fietsgebruik de komende jaren fiks opvoeren. Een aantal pro jecten dat per se doorgaat is on der meer: uitbreiding van de fietsverbindingen naast de hoofdwegen in Schiedam- Noord, een kortere route tussen Spaland en industriegebied 's- Graveland, verbetering van het fietspad tussen de Hogenbanweg en het Giessenplein, een voet- /fietsbrug tussen de 's-Grave- landseweg en de Noordvest, re constructie van fietspaden in Midden-Delfland, aanpassing van de Beatrixlaan (in verband met Bad Groenoord). Ook zul len sommige kruisingen (zoals aan de Van Haarenlaan) worden beveiligd, komen er meer be waakte stallingsmogelijkheden (oa. op het Stadserf) en worden fietsklemmen geplaatst. Tot slot wil Zijdeveld de sociale veiligheid drastisch vergroten. „In dit verband wordt - in over leg met het Buro Criminaliteit spreventie en andere instanties - gewerkt aan een plan voor een routenet waarvan fietsers ook 's nachts gebruik kunnen maken." Alles bij elkaar gaan deze aan passingen van 1994 tot 1998 jaarlijks zo'n 70.000 gulden kos ten. Dat is in vier jaar tijd een kleine drie ton. LET OP: WEEKMARKT BROERSVELD VERPLAATST! Met ingang van vrijdag 8 april a.s. is de markt aan het Broersveld tijdelijk verplaatst naar het parkeerterrein ach ter de HEMA. Markttijden van 9.00 uur -16.00 uur. N.V. OPENBAAR NUTSBEDRIJF SCHIEDAM SCHIEDAM Schiedam mers moeten nog vaker de fiets pakken. Dat is althans de inzet van wethouder Zijde veld van Verkeer. „Vanuit de milieu-opvatting dat de stadsplanning moet worden gericht op het berei ken van een duurzame samen leving is de aandacht voor de fiets en het openbaar vervoer vanzelfsprekend", meent de stadsbestuurder. Daarom moeten onder meer fietsroutes worden verkort, de sociale veiligheid verbeterd, fietspa den goed onderhouden en die nen er stallingen in de wijken te komen. Nadeel is wel dat (brom)fietsers in het verkeer nog steeds bijzonder kwets baar zijn. Maar liefst 55 pro- Wie de (fiels)broek past, trekke 'm aan... Het is weer zover! Komend weekend wordt het weer een gekken huis in Hoogvliet. Dan organiseert Big 'L' voor de 14de maal zijn inmiddels beroemde 'Crazy Days'. Vele merkartikelen worden dan extra laag geprijsd! Je weet niet wat je ziet! Per aanbieding maxi maal 1 stuks per klant. Géén verkoop aan handelaren. Van USA's bekendste jeansmerk. Diverse kleuren. Winkelprijs Van héél bekend merk uit de U.S.A.BTCT1 Spijker jacks. H Winkelprijs 1693*5 Van héél bekend merk uit de U.S.A. Heavy jersey shirt, fin Winkelprijs Z93S QÜEEj Van héél bekend merk uit de U.S.A.BTÏJ1 Blue denim jeans. W Winkelprijs 1>935 Van zeer goede kwaliteit. Sweater in effen en mêlée. fl® Size XXL. Winkelprijs QÜQ Van USA's bekendste jjeansmerk, 2 topmodellen. Winkelprijs 13$^ - NEDERLANDS GROOTSTE JE ANSDISrOUNT wilhelm Tellplaats 33 Rotterdam - Hoogvliet Telefoon 010 - 4723277 Ulb Jbni«^l/IJV.UUI1 I Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 10-17.30 uur, zaterdag van 10 -17.00 uur. Vrijdag koopavond van 18.30 - 21.00 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1994 | | pagina 1