Nieuwe ontwikkelingen doen het technisch onderwijs goed SCHIEDAM Familie-reünie loopt uit de hand Plastic zakjes komen toch nog terecht bij gft-afval DE HAVENLOODS BOUWVAKCAFÉ Geen 'kapitaalvernietiging'meer op MTS Grote drukte bij De Kring Wereldwinkel zit goed Benefietvoorstelling Intermezzo moet OBK uit de brand helpen Rommelmarkt Oost DINSDAG 19 APRIL 1994 16-495 The waterdance' in het Filmhuis SCHIEDAM In het Filmhuis (Nieuwstraat 12) wordt vrijdag 22 april 'The Waterdance' ver toond van regisseur Neil Jime nez. In de film raakt de jonge schrij ver Joel als gevolg van een kam- peerongeluk verlamd aan beide benen. In het revalidatiecentrum maakt hij kennis met twee lotge noten: een grofbesnaarde biker die zijn woede van zich af- schreeuwt en een playboy die nog niet wil aanvaarden dat zijn oude trucs niet meer werken. Vooroordelen tellen niet langer en tussen het drietal ontstaat een band. Een sterk autobiografi sche film van de regisseur. Aanvang 21.30 uur, toegang vijf gulden. Computercursus SCHIEDAM In gebouw De Teerstoof (Nieuwstraat 12) start op 25 april de computercursus Assemblage Reparatie. De cursus is bedoeld voor mensen met dos-ervaring, duurt drie maanden en bestaat uit één les per week, telkens op maandag avond van 19.45 tot 21.45 uur. De cursus, die in een groepje van drie tot zes personen wordt gege ven, kost 194 gulden per maand of 582 gulden ineens, inclusief lesmateriaal. Aanmelden bij Ar thur Verhulst, tel. 4270956. Oranjefeesten SCHIEDAM Ouderen kun nen op 30 april meedoen aan verschillende activiteiten. Zo wordt op deze koninginnedag van 20.00 tot 24.00 uur een Oranjebal gehouden voor 55- plussers in dienstencentrum de 4Molens. Entree een rijksdaal der, inclusief koffie met gebak, hapjes en een lot voor de loterij. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal of bij de receptie van de 4Molens. In dienstencentrum de Woudhoek (Heijermansplein 35) wordt op 30 april een Oranje feestavond gehouden, met ope- rettemelodiëen gezongen door de tenor Frits van Houten. Aan vang 20.00 uur, toegang vier gul den, inclusief koffie of thee. BOUW- EN HOUTBOND FNV organiseert vrijdag 22 april aanvang: 20.00 uur Buurthuis De Voorpost Spaanseweg 20 Rotterdam-Spangen Belangstellenden welkom Koffie gratis oegener hutsaanhulsbLacten 41 edities in Zuid-Holland. Totale oplage per week: 1.300.000 HOOFDKANTOOR: Wegener Huis-aan-huisbladen B.V., Prins Hendrikkade 12-16, Gebouw 'Maaspoort', postbus 1980, 010 - 4.699.911 DUO'S (rubrieksadvertenties): 010 - 4.699.444 Telefax directie: 010 - 4.699.362 Telefax advert, afd.: 010 - 4.699.237 Telefax redactie: 010 - 4.699.359 Postadres: postbus 220, 3130 AE VIaardingen, tel. 010 - 4.352.911 Kantooruren: maandag t/m donderdag 8.30 - 17.00 u., vrijdag 08.30 tot 16.00 u ADVERTENTIEVERKOOP: Schiedam: N. v/d Marei (tel. privé 010 - 4.716.693) Districtverfcooplelder: C. Vijfvinkel (tel.privé 010 - 4341702) Accountmanagement: de Poorter (tel.privé 070 - 3282694) REDACTIE: Peter Braad, Marianne Ames, Nelleke de Jong en Bram Wesdorp Correspondenten: Arlen Poort (tel. 010 - 4.713.790) Sport: Erwin van de Lee (tel. 010 - 4.735.321) DE HAVENLOODS Schiedams Nieuwsblad verschijnt elke dinsdag en donderdag u in de gemeente Schie- uitgave van Wegener huis-aan- dam en Huis-aan-huisbladen BV, behorende tot Wegener NV. BEZORGING: Interlanden/Spreigroep Bezorgklachten: (kantooruren) 010-4.699.612/4.699.613 SCHIEDAM- Peter Collig- non uit Brielle, Ton Collignon uit Pijnacker en Harry Collig non uit Oosterhout zagen afge lopen zaterdag het resultaat van veel inspanning in de vorm van zo'n tweehonderd 'Collignon- nen'. Ze waren bij elkaar gekomen in boerderij Landvreugd. Vier jaar geleden was de eerste stap gezet op de weg naar 'familiehereni ging'. Toen ging het vooral om neven en nichten die elkaar nog nooit hadden ontmoet. Die fa milie-reünie bracht I2l personen op de been. Ze kwamen bij el kaar in een locatie op de Hoog straat. Die bleek te klein voor het vervolg: ditmaal werd uitge gaan van tweehonderd naamge noten van drie verschillende tak ken. Ze kwamen uit alle delen van het land en zelfs uit België en Canada. Voor Schiedam werd gekozen omdat een zekere Thomas Col lignon, de voorvader van de grootste Collignon-tak, eind 1700 uit Hellevoetsluis naar Schiedam kwam om daar als ge weermaker in dienst van de ge meente Schiedam geweren te maken en te onderhouden. Zijn naam staat op een stamboom van een meter hoog en vijf meter breed, die zaterdag werd ont huld. Een aangetrouwde Collignon noemde de dag een grandioos succes. Als vrouw van een der organisatoren, Peter Collignon, was ze zeer betrokken. „Je denkt: hoe zal het allemaal lo pen, zouden de mensen zich zo'n hele middag amuseren?" Maar de ontmoeting tussen de 'fami lieleden' verliep uiterst geani meerd. Er was veel belangstelling voor de kleine tentoonstelling die werd gehouden van geboorte- doop- en trouwkaarten en fami liewapens; de t-shirts met de fa milienaam en dito pennen von den gretig aftrek, en voor de oudste mevrouw Collignon (93 jaar) waren bloemen. Niet lijfelijk aanwezig was de diezelfde dag geboren nieuwste Collignon. De stralende oma was wel aanwezig. Nieuwe nummers voor gemeente SCHIEDAM— De gemeente Schiedam krijgt op 16 mei een nieuw centraal telefoonnummer: 2465555. De huidige nummers van het stadskantoor, kantoor gebouw 's-Graveland en Nieuwe Haven 145b-147 vervallen. Voor laatstgenoemde gebouwen komt een zogeheten bemiddelings nummer: 2465155. Dit directe nummer kan in eertse instantie worden gebeld, maar wie het centrale nummer draait, wordt toch doorverbonden. De wijzi ging is nodig omdat de huidige telefooncentrale volledig is ver sleten. Vrijzinnigheid SCHIEDAM - De Nederland se Protestanten Bond (NPB) or ganiseert op 18 april een avond over vrijzinnigheid binnen de ge reformeerde kerk. Deze avond maakt deel uit van een cyclus van drie. Voor 18 april is ds Herman Wieringa uitgenodigd, een „vrijzinnige" dominee bin nen de gereformeerde kerk. Hij zal ingaan op de vraag wie of wat God eigenlijk is. De avond begint om 20.00 uur in het NPB- gebouw aan de Westvest 9092. WATERWEG Het Regio naal Technisch College Rijn mond startte in het studiejaar 1993/1994 met een nieuwe opleidingsstructuur. Vanaf dat moment is de opleiding niet meer ingedeeld in leerja ren maar in semesters. In elk semester wordt de leerstof aangeboden in modulen. Dat werken in kleinere eenheden maakt een einde aan het even tueel overdoen van een heel leerjaar. „Geen kapitaalver nietiging meer", noemt direk- teur onderwijszaken J.H. We- senaar dat. In de Rotterdam se vestiging werd tegelijker tijd begonnen met een uitbrei ding van het lesaanbod, bedoeld voor leerlingen die de vierjarige MTS-opleiding be slist willen volgen, maar niet voldoende kennis hebben van wis- en natuurkunde. Deze uitbreiding gaat met ingang van het nieuwe leerjaar nu ook van start in de Schiedam- se vestiging. Je hebt (wellicht bijna) een LTS- of VBO-diploma op B-niveau in je zak, of je hebt een Mavo diploma, maar je hebt wis- en natuurkunde in de derde klas laten vallen. In beide gevallen heb je onvoldoende kennis van wis- en natuurkunde voor de zo genoemde lange opleiding op een MTS. De nieuwe vooroplei ding 'oriënteren en schakelen' op het Technisch College schept n door hen gemaakte electronische schakeling op kwaliteit dan een kans toch die opleiding te volgen. In het extra jaar dat daarmee gemoeid is wordt het niveau van deze vakken tot de gewenste hoogte opgeschroefd. Bovendien kunnen de leerlingen zich in dat jaar oriënteren in de mogelijkheden voor de drie hoofdstudierichtingen Bouw kunde, Elektrotechniek en Werktuigbouwkunde. In de Rotterdamse vestiging in de Bal- ju wstraat is vorig jaar met succes een begin gemaakt, het komende seizoen volgt de vestiging aan de Schiedamseweg in Schiedam. Dat elk lesprogramma voor ver betering vatbaar is bleek tijdens het eerste jaar. De behoefte aan meer kennis van de Nederlandse taal, die vooral bij allochtonen werd geconstateerd, leidde ertoe dat Nederlands, en trouwens ook Engels, tot het lespakket gaat behoren. Dit alles in kleine groepen, en veel individuele be geleiding. „Onderwijs op maat", licht stafmedewerker J.A.A. Pe- Veranderingen De veranderingen die - in dit geval in het technisch onderwijs - plaatsvinden, hebben alles te maken met veranderingen in de maatschappij. „De samenleving verandert", constateert Peters. „Leerlingen kijken op tegen lan ge trajecten. Het korte traject is in." Bij de korte opleidingen in het technisch onderwijs was het traditionele patroon van klassi kaal onderwijs al doorbroken. Bij de lange MTS-opleiding heeft die doorbreking van het oude patroon zich in de afgelo pen twee jaar voltrokken. „Nieuwe leerlingen weten al niet anders meer dan dat er wordt gewerkt in semesters." Het werken met kleine eenheden voorkomt dat wanneer je het op onderdelen niet redt, je alles moet overdoen. „Dat is eigenlijk, kapitaalvernietiging", vindt We- senaar. Enthousiasme alom dus. Ook bij de docenten. „Zij kijken met andere ogen naar hun vak", weet Wesenaar. Indrukwekkend De investeringen voor dit type onderwijs zijn niet mals. Peters: „Het gaat vaak niet alleen om een nieuw computertje, maar om een heel laboratorium." Hij meent dat hulp van het bedrijfs leven onontbeerlijk is. „Beide partijen zijn gebaat met een goe de opleiding." Een rondleiding door de school leert dat het toch al twintigjarige gebouw aan de Schiedamseweg in bijzonder goede staat verkeert. De bewo ning door techneuten moet daar debet aan zijn. Indrukwekkend is het aanwezige lesmateriaal. Vooral het electronicalokaal spreekt tot de verbeelding. Het klinkt dan ook heel geloofwaar dig als Wesenaar lachend op merkt: „Hier geldt niet: hoe krijg je ze naar binnen, maar hoe krijg je ze eruit." Op de foto met een heuse Harley Davidson SCHIEDAM Op de foto met een heuse Harley Davidson. Dat kon afgelopen zaterdag tijdens de zeer druk bezochte fancy-fair van openbare basisschool De Kring op het Frans Halsplein. Maar er was meer te doen. Zo was er een uitgebreide rommel markt, kon men meedoen aan een karaoke en aan verscheidene spelletjes. Ook konden de bezoe kers hun geluk beproeven met een rad van avontuur. Tegen het einde van de fancy-fair vond de trekking plaats van een grote loterij, met prijzen als een fiets, een radiocassetterecorder en een walkman. Alle activiteiten leverden een be drag op van circa 6500 gulden. Dat komt voor een deel ten goe de aan bijzondere leermiddelen. Een ander deel van de opbrengst wordt geschonken aan de kin derafdeling van het Schieland- ziekenhuis. SCHIEDAM- Het groente-, fruit- en tuinafval uit Schiedam gaat ook de komende tijd naar composteringsinstallatie De Leeuwenakker in Bergschen- hoek. Het Openbaar Nutsbedrijf en het Provinciaal Afvalverwij- deringsbedrijf Zuid-Holland (PROAV) hebben hiertoe vorige week een overeenkomst gete kend. Voor de grootste proble men bij de compostering zorgen nog altijd plastic zakjes die (on terecht) tussen het gft-afval wor den gestopt. In 1993 werd in Schiedam bij 3200 adressen circa 800 ton gft-afval opgehaald. Dit gft-afval wordt in Bergschen- hoek omgezet tot compost. De goede bereikbaarheid van deze installatie vanuit Schiedam is een belangrijke overweging ge weest bij deze keuze. De ver wachting is dat dit jaar ongeveer 1500 ton aan gft-afval wordt in gezameld in Schiedam. De ge meenten in Nederland hebben sinds 1 januari '94 de wettelijke verplichting om groente-, fruit en tuinafval in te zamelen. On langs heeft het ONS in Schiedam het aantal adressen met een gft- container uitgebreid naar ruim 6000, waarbij het voornamelijk om laagbouwwoningen gaat. De PROAV draagt in de provin cie Zuid-Holland zorg voor de continuïteit van afvalverwijde ring en is belast met de uitvoe ring van het afvalstoffenbeleid. De PROAV is in 1989 opgericht door de provincie Zuid-Holland en neemt deel in drie composte- ringsinstallaties in Zuid-Hol land. De verschillende gemeenten in Zuid-Holland die gft-afval inza melen hebben de laatste tijd te maken met toenemende vervui ling. Hierdoor neemt de kwali teit van het gft-afval af. Het per centage vervuiling dat door de bewerkers wordt geaccepteerd is 5 procent. In Schiedam ligt het percentage op 7 procent, dat valt in vergelijking met andere ge meenten overigens nog mee. De belangrijkste oorzaak van ver vuiling is het plastic zakje. Dit valt niet te bewerken en geeft veel problemen bij het compos- teringsproces. De komende tijd komt er daarom een voorlich tingscampagne en zal het ONS strengere eisen gaan formuleren bij het accepteren van gft-afval. Op korte termijn wordt een open dag georganiseerd en krijgen Schiedammers te horen waar zij compost af kunnen halen. Het ONS hoopt hiermee te bereiken dat nog meer groente-, fruit- en tuinafval kan worden ingeza meld. Vooral de modeshow werd goed bekek directeur H. Eikenbroek (van SCHIEDAMZo'n zeventig mensen hebben vorige week de manifestatie 'Zit dat wel goed' van de Wereldwinkel bezocht. In de Blauwe Brug klonk muziek uit de Derde Wereld op de achtergrond, terwijl bezoekers langs de stands schuifelden waarop sieraden, kleding (vooral veel ECO t-shirts) en kaarten waren uitgestald. Medewerkers van de textielwerkplaats RAPPA (uit Pijnacker) vertoonden de dia-serie 'Kleding en mode van ver' en gaven voorlichting over de gebruikte stoffen. Tijdens de modeshow, waarbij vrijwilligers van de Schiedamse wereldwinkel de kleding toonden, was een hoofdrol weggelegd voor de jongste 'manne quin'. De zes maanden oude Isak werd zonder problemen enkele malen van nieuwe kleren voorzien, tot genoegen van het publiek. Er werd kleding getoond uit onder meer Guatamala, India, Tanzania en Thailand. „Het was een geslaagde bijeenkomst", zegt voorzitter Corrie Korte van de Wereldwinkel. „We konden veel informatie kwijt en hebben flink verkocht." SCHIEDAM Muziekvereni ging OBK zit al een jaar zonder clubgebouw. Na de brand van 13 januari 1993 staat de vereni ging nog steeds op straat. Het ziet er voorlopig niet naar uit dat er een gebouw beschikbaar is, zodat een ander onderkomen op nieuwbouw zal uitdraaien. Ver zekeringsgeld en gemeentelijke subsidie zullen naar verwachting onvoldoende zijn pm dit te reali seren, zodat OBK genoodzaakt is diverse activiteiten te onderne men om de nodige gelden bijeen te brengen. Met een belangeloze voorstelling van het blijspel 'En toen was het vakantie' biedt toneelvereniging Intermezzo de helpende hand aan OBK. De uitvoering vindt plaats op vrijdag 22 april in Zaal De Rank aan de Schiedamse weg. Het voorstelling gaat over een echtpaar dat een klein hotelletje drijft. Als gasten zich aandienen die de naam Jansen dragen, en tegelijkertijd berichten in de krant spreken van zogenoemde hoteldieven, slaat de fantasie van de hoteleigenaar op hol. Hij verdenkt zijn gasten er van een gefingeerde naam te gebruiken. Hij ziet zichzelf al als degene die de dieven ontmaskert; een beetje publiciteit voor zijn hotel kan hij wel gebruiken. Zijn vrouw is hem echter voor en belt de krant, daarmee een andere strategie volgend dan haar echtgenoot. Uiteraard blijkt dat ze de ver keerden voorhebben en alles ontaardt dan in het spel der ver gissingen. De avond begint om 20.00 uur. Na afloop is er bal na. Kaarten zijn verkrijgbaar voor 7,50 gul den aan de zaal. Telefonisch re serveren is mogelijk via nummer 4265830, 4736435 en 4268870. De opbrengst komt geheel ten goede aan het nieuwe clubge^ bouw. Ti SCHIEDAM In Klubhuis Oost (Galileistraat 86) wordt op zon dag 24 april de laatste rommelmarkt van het seizoen gehouden. De markt begint om 11.00 uur en duurt tot 16.00 uur. De toegang is gratis. Wie een tafel wil huren, betaalt tien gulden. Inlichtingen: tel. 4735435. Buurtcentrum Trefpunt Oost (Celciusstraat 2) is op zoek naar oude spullen voor rommelmarkten die dit centrum geregeld organiseert. De opbrengst hiervan is bestemd voor het kinderwerk en zomerkam pen. Informatie: tel. 4621066.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1994 | | pagina 3