ul DE HAVENLOODS 'De raad is zo dood als eon pier BALY Weer volop koninginnedag in de hele stad nu hale IN DEZE KRANT BWSTOL nadefi Rijnmond moet schoner Iedereen welkom tijdens lokale verkiezingsavond EDITIE P, DONDERDAG 28 APRIL 1994, 43e JAARGANG f Wegener huLs^tan-huLsbLaden HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM SchiedamsNieuwsblad Graaf Floris (Koninginnedag gesloten) koffie met gebak gezellige, afzonderlijke, bar lunch 11-14 uur, diner 17-22 uur terras aan de Schie! zaal voor groepen, recepties e.d. UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 43 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK Van de Scheur bij kraam Solidair'93 SCHIEDAM— De alom be kende oud-vakbondsman Jaap van de Scheur komt vrijdag 29 april op bezoek in Schiedam. De landelijke lijsttrekker van Soli dair'93 zal tussen 11.00 en 15.00 uur aanwezig zijn bij de verkie- zingskraam op de Broersvest (ter hoogte van modezaak Alja). t Vrijwilligers hard nodig A Cricketer Erik Dulfer nu toeschouwer A 'Jan Rot is liefde' Vrouw beroofd SCHIEDAM Een 82-jarige vrouw is dinsdagavond beroofd van haar tas. De vrouw liep met haar dochter te wandelen toen een ongeveer 20-jarige man op de fiets haar tas wegtrok. De oude vrouw kwam hierbij bijna ten val, maar haar dochter hield haar op de been. TATOEAGE? SPIJT? Daar valt iets aan te doen Bel voor informatie "LASERASE" 010 - 4339.888 PRIJSTREFFER KONINGINNEDAG GEOPEND Trainingsbroek in katoen/pol. met katoenen voering. Diverse kleuren. Maten S-M-L-XL. Investeren in een schoon Rijnmond; bedrijven informeren, burgers signaleren. Onder die titel organiseert de Zuidhol landse Milieufederatie op maandag 9 mei een discussie avond voor bewoners van Schiedam, Vlaardingen, Maas sluis en Hoek van Holland die hinder ondervinden van de industrie in de regio. De bijeenkomst vindt plaats in het Vlaar- dingse Delta Hotel en begint om 20.00 uur. De milieufederatie wil de 'buren' die nu dikwijls met de rug naar elkaar toeleven met elkaar in gesprek krijgen. Stank, stof en lawaai zouden alleen dan aangepakt kunnen worden wanneer er samenspraak ontstaat met de regiobewoners. De bedrijven moe ten ieder jaar een milieujaarverslag publiceren, terwijl de bewo ners van hun kant hun klachten moeten kunnen melden. De DCMR, Milieudienst Rijnmond zal dan ook op de discussie avond in het Delta Hotel de klachten van omwonenden over stank, stof en lawaai noteren. Ook krijgen diverse sprekers de gelegenheid de mogelijkheden en onmogelijkheden om de hinder van bedrijven in te perken toe te lichten. Volgens de Zuidhollandse Milieufederatie laten milieubelevings onderzoeken en jaarverslagen van de klachtentelefoon van de DCMR over een lange reeks van jaren zien dat de inwoners van Rijnmond nog steeds niet tevreden zijn over de milieukwaliteit in hun directe woonomgeving. „Men ervaart nog net zoveel hinder van stank, stof en lawaai en onveiligheid als in het begin van de jaren zeventig, toen Rijnmond uitgeroepen werd tot 'saneringsge- bied'", zo meldt een woordvoerder van de milieuorganisatie. „Dankzij milieuwetgeving is door grote bedrijven veel geïnves teerd in het milieu, maar met alleen regelgeving blijken hinderpro- blemen met voldoende te kunnen worden aangepakt. Zowel de overheid als de milieubeweging vindt dat het tijd is voor een nieuwe aanpak van deze problemen, ook in het belang van de bedrijvigheid: want als Rijnmond niet voldoende aantrekkelijk is om in te wonen, zal het ook moeilijk zijn om kansrijke bedrijvig heid te krijgen en te behouden." Rode vlag in top op 1 mei SCHIEDAM- Zoals elk jaar organiseert de PvdA ook ditmaal een 1 mei-viering in Schiedam. Voorafgaand aan de traditio nele maaltijd (in de PvdA- fractiekamer in het oude stadhuis), wordt zondag om 12.00 op de Grote Markt de rode vlag gehesen. Ais spre ker is Mieke van der Burg, voorzitter van de Rooie Vrouwen en kandidaat voor de Tweede Kamer, uitgeno- Kopje bouillon gaat met door SCHIEDAM Een 43-jarige Rotterdammer is dinsdagoch tend door personeel van een su permarkt aan het Broersveld op heterdaad betrapt bij het stelen van pakjes bouillonblokjes. De winkeldief werd aan de politie overgedragen. Bij controle bleek hij geregis treerd te staan voor een aantal niet-betaalde boetes. Normaal 49.95 Brisfolprijs 29.- Koninginnedag CDA-voorzitter Van Lambalgen over Brinkman, ambtenaren en de AOW ROTTERDAM (van 11-17 uur): Binnenwegplein 20 ROTTERDAM (van 11-17 uur): Zuiderterras W.C. Zuidplein SPIJKENISSE (van 11 - léuur): Stadhuispassage 2 RDINGEN (van 9- 1 Hoogstraat 219 BVUET (van 10-16 uur): KONINGINNEDAG GEOPEND van 10.00-20.00 5 00 P.S1 SPECIALE AANBIEDING KOOPSHOP SCHIEDAM Het gaat niet goed met het CDA. Zo wel landelijk als lokaal liggen de christen-democraten onder vuur. In Schiedam moest het CDA bij de laatste raadsver kiezingen twee zetels inleve ren en belandde de partij op het moment suprème buiten het college van B W. Lan delijk is de positie van lijst trekker Brinkman allerminst rooskleurig. Een dubieus commissariaat, boude uitspra ken over de AOW en een uit straling die volgens menigeen saai, koel en technocratisch is, hebben er mede toe geleid dat het CDA niet meer auto matisch in de regering komt. Reden genoeg voor een ge sprek met Riet van Lambal gen (67 jaar), aftredend afde lingsvoorzitter van het CDA in Schiedam. In 1978 kwam Van Lambalgen in de Schiedamse gemeenteraad terecht. „Ik vond vooral het emancipatiewerk heel belang rijk. Vrouwen van mijn genera tie hadden alleen achter het aan recht gestaan, dat moest maar eens veranderen. In die tijd was er volop discussie in de gemeen teraad. Ja, dat was nog eens wat anders dan tegenwoordig. Nu wordt alles voorgekookt in de commissies. Niemand houdt dat bij en in de raad is er niets meer aan. De gemeenteraad in Schie dam is zo dood als een pier. Jammer, maar waar. Na twaalf jaar, in 1990 dus, vond ik het Van Lambalgen:„De ingenieur weer op de tram. Waarom niet?" welletjes en ben ik uit de raad gegaan. Wel kwam toen het ver zoek of ik afdelingsvoorzitter van het CDA wilde worden. Heb ik gedaan...en met veel plezier overigens. Al heb ik meteen ge zegd dat ik maar voor een perio de van vier jaar mee zou doen." Desastreus Nu het moment van vertrek is gekomen, gaat het niet goed met het CDA geeft Vam Lambalgen toe. „Nee, ik ben hier niet blij mee. In Schiedam wisten we het verlies bij de laatste gemeente raadsverkiezingen nog te beper ken tot twee zetels. We hebben nu zes zetels en zijn nog steeds de tweede partij van de stad. Dat we buiten het college van B W terecht zijn gekomen, is een an der verhaal. Dat is te wijten aan de andere partijen. Niemand had erop gerekend dat de PvdA en de WD zo aan elkaar vastge klonken waren. Toen wij het aanbod kregen om bij die twee partijen aan te schuiven hebben we geweigerd. Maar wij hadden nooit gedacht dat onze mede standers in deze onderhandelin gen, D66 en GroenLinks, ons zo hard zouden laten vallen. Dat vind ik nog steeds ongelooflijk!" Landelijk zijn de problemen mo menteel nog groter. In de opinie peilingen staat het CDA op zo'n 25 zetels verlies. „Dat is desas treus", zegt Van Lambalgen. „Maar het is nauwelijks te keren. Je hebt te maken met een ten dens waarin mensen steeds indi vidueler gaan optreden. Ik vind dat zorgelijk. Iedereen wordt steeds minder sociaal, verliest z'n idealen en principes. Men kiest steeds meer alleen voor zichzelf. De kerken lopen leeg. Maar mensen verliezen ook hun houvast, hun bakens. Die ont wikkeling zie je in heel Europa, het CDA kan dat niet keren." „Ik zie dat overigens ook in het vrijwilligerswerk dat ik doe. Ik zit in nogal wat ouderenorgani- saties, zoals de Zuidhollandse Raad voor het Ouderenbeleid en de Bewonerscommissie Bejaar denhuizen. Daar krijg je tegen woordig bijna geen mensen meer voor, terwijl we om deskundigen zitten te springen. Aan de verga dertafel worden we regelmatig weggeblazen door de financiers en de aanbieders binnen de zorg sector. Die verwijzen dan achte loos naar map 7 uit dossier 4... Wij, als vragers van zorg, heb ben dan vaak nauwelijks een weerwoord. Simpelweg, omdat we niet de kennis in huis hebben om alert te reageren. De mensen die nu de kar moeten trekken, kunnen dat niet in alleen. We hebben hulp nodig." Brandpunt Ook over de verkiezingen voor de Tweede Kamer van komende dinsdag maakt Van Lambalgen zich grote zorgen. „Het gaat niet goed met mijn partij. Dat is echt niet alleen de schuld van Brink man. Je ziet bij elke wisseling van de wacht dat een partij zoekt naar de juiste richting. De PvdA heeft dat na Den Uyl meege maakt en de WD na Wiegel. Dat het ons nu ook overkomt verbaast mij wel enigszins. We hadden wellicht beter moeten weten. Lubbers heeft Brinkman wel erg vroeg als zijn troonop volger aangewezen, vind ik ach teraf. En bij de discussie over de AOW had men veel duidelijker moeten maken dat mensen met alleen een AOW-uitkering er nooit op achteruit mogen gaan. Dat zou schandalig zijn, die mensen kunnen gewoon niet te rug. Jammer is wel dat Brink man ook nog eens een schop na kreeg van de KRO's Brandpunt. Ik vond die uitzending over zijn commissariaat ronduit schanda lig. Dat was puur het bevuilen van het eigen nest..." „Kijk, ik hoop natuurlijk nog steeds dat het CDA volgende week de grootste partij van ons land wordt. Zo niet, dan voorzie ik een kabinet dat halfzachte maatregelen zal nemen. Er moet de komende periode alles aan gedaan worden om de werkloos heid terug te dringen. Vooral de hoge jeugdwerkloosheid van nu is funest. Daar zal opnieuw voor bezuinigd moeten worden, in derdaad. Bijvoorbeeld op de sa larissen en arbeidsvoorwaarden van ambtenaren, dat kan echt wel wat minder. Ook denk ik dat het minimumjeugdloon weldege lijk verlaagd kan worden. En mensen moeten eerder arbeid aanvaarden, ook als dat niet in hun straatje past. Ja, de inge nieur weer als controleur op de tram zoals in de jaren dertig. Waarom niet? Alles is beter dan thuis zitten en niets doen. Daar komt alleen maar narigheid van..." Deze week wordt Riet van Lam balgen als voorzitter van het CDA opgevolgd door Hans Doddema. SCHIEDAM De lokale uitslag van de Tweede-Kamerverkie zingen op dinsdag 3 mei zal 's avonds vanaf 19.00 uur in het Stadskantoor worden gepresenteerd. Iedereen is dan welkom om het resultaat op een projectiescherm te volgen. Ook tv-uitzendin- gen kunnen worden bekeken om het landelijke resultaat nader te bezien. De lokale uitslag zal door deskundigen worden 'vertaald' naar de Schiedamse gemeenteraad om een vergelijking te kunnen maken met de jongste raadsverkiezingen. IEDAMKoningin V SCHIEDAM Koningin Beatrix viert zaterdag 30 april weer haar verjaardag. Ook Schiedam laat zich natuurlijk niet onbetuigd. Het programma: 29 april - vanuit De Erker, Jan van Avennesstraat om 21.00 uur een lampionoptocht onder muzi kale begeleiding van Drumfan fare Harpe Davids. 30 april - om 8.00 uur het luiden van alle kerkklokken en uitste ken van de vlaggen. 9.00 uur Aubade door de leerlingen van scholen in Schiedam Noord en Kethel op het plein van de Ne derlands Hervormde Kerk, Noordeinde. Dirigent Frans van Rhijn, pianist Kees van der Meer met medewerking van har monie-orkest St. Radboud. 10.00 uur - start Oranjefeest in Spaland met onder meer ballet demonstratie, parade van (klei ne) clowns en gratis graveren door politie van postcode op fietsen. In Kethel op het weiland achter de kerk vinden de volgen de activiteiten plaats: schiettent, Een feest voor iedei luchtkussen, mastklimmen en voor basketballiefhebbers een wedstrijd. Ook is er een demonstratie hon- dendressuur, ringsteken op paarden en een springwedstrijd. Voorts wordt er nogal op straat getekend op diverse punten in de stad, waaronder Vlaardingseweg 23, Gallileistraat 86 en Dwars straat 42. In de omgeving van Buurthuis Nieuwland om 11.45 uur een op treden van Tamboer en Majoret tekorps Juliana, oud-hollandse spelen, luchtkussen en Ren je rot, schminken en handenar beid. Om 11.45 uur begint de vrij markt op het Kerkplein, met brandkast kraken en touwtrek ken voor teams van tien perso nen. Bij het wijkcentrum kunnen kin deren vanaf 10.00 uur deelne men aan een ballonwedstrijd, kinderkennis en kindervrij markt. Voor volwassenen wordt een quiz georganiseerd. Voorts organiseert Schietvereni ging Schiedam wedstrijden in het clubgebouw aan Lange Ha ven 57a, aanvang 10.00 uur. Daaronder zijn vrije baan- en jeugdwedstrijden. Verder kan men deelnemen aan het open kampioenschap van Schiedam. Om 21.00 uur vertrekt een lam pionoptocht vanaf het Noord einde, begeleidt door Harpe Da vids en Scouting Nederland. Tenslotte wordt het feestgedruis rond 22.00 uur afgesloten met een paar flinke vuurwerknallen. 6 MEI GEEN OPHAALDIENSTEN n1da9 eerder opgehaald. Op donderdag 5 mei a.s. is het kantoor van de ONS gesloten Lv.m. Bevnjdtngsdag. Hierdoor zullen er ook geen ophaaldien sten njden voor het huisvuil, het GFT-afval en schillen. De op haaldag voor het huisvuil en schillen verschuift naar maandag 9 mei. Het GFT-afval zal een dag eerder worden opgehaald, na melijk op woensdag 4 mei. Ook op vrijdag 6 mei wordt, i v m sluiting van het overslagstation aan de Keilehaven, geen huisvuii opgehaald. Deze dag zullen ook geen schillen worden opge haald. De ophaaldag verschuift naar dinsdag 10 mei. Het Milieustation ook dicht Op donderdag 5 mei is ook het Milieustation gesloten. Op vrii- u wel weer terecht bij het Milieustation met uw afval. Ook het kantoor is op 6 mei gewoon geopend Voor nadere infonriatie kunt u bellen met onze Klantenservice telefoonnummer (010) 2621000 N.V. OPENBAAR NUTSBEDRIJF SCHIEDAM t onze Klantenservice SCHIEDAM I BudcZuclerS^f ALS U NU KOOPT BIJ DE ZUIDER STER BETAALT U PAS N DE WK-FINALE VOETBAL OP 17 JULI 1994 GRATIS EN ZONDER RENTE U KUNT DAN NOG KIEZEN OOK KONTANT OF IN GEMAKKELIIKF tfhmi imf=kj "A.AR °NZE SHOWROOM EN LAAT UW DROOMWENS METEEN IN VERVULLING GAAN i als het om wonen gaatlud&tbftêf e aan den IJssel Tel. 010 - 4516644 Hillelaan 30-39 t.o. metrostation Ri.nhaven Rotterdam-Zu,d Tel o,n

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1994 | | pagina 1