M1095 Rijnmondgebied loopt voorop stijging van weridoosheid ZEEMAN B 9s5 495 1495 4951 1495 14951 1495 795 395 B 4®® Vier Schiedamse ridders duo IN DEZE KRANT Vleeslkifi) MAMMA SCHOUDER* FILET Oranjedrukte Asfaltering Hargalaan College wil alles doen om probleem aan te pakken Staking bij Glasfabriek DAMESNACHTHEMDEN MENU'S 25r 2 Kabeljauwfilets van de Visgrill SCHATTEN UIT DE ZEE Ew? 395 Ruim 450 textielSupers in 4 landenj U ZOU ML GEK ZIJN JUS U MEER EDITIE 9, DINSDAG 3 MEI 1994, 18e JAARGANG, Nr. 18 Wegener huLs-aan-huLsbladen Schiedams Nieuwsblad HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM. DE HAVENLOODS V. GRATIS HERPLAATSING Aktie voor particulieren Let op de speciale akties* 010-4699444 Kijk op de rubrieks-pagina's Alléén voor particulieren UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 43 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK Moeder en dochter thuis overvallen SCHIEDAM— Een 42-jarige moeder en haar 16-jarige doch ter zijn in de nacht van donder dag op vrijdag in hun woning aan de Boerhaavelaan even na middernacht overvallen door twee gewapende mannen. Met witte maskers voor het gezicht drongen ze binnen, nadat was opengedaan op hun bellen. De vrouwen werden door de man nen opgesloten. Even later werd de moeder gehaald. Zij moest aanwijzingen geven over de plaats waar geld was opgebor gen. Nadat de vrouw weer bij haar dochter was opgesloten, maakten zij een bedrag buit en haalden de woning verder over hoop. De vrouwen wisten zich te bevrijden en waarschuwden de politie. Het onderzoek naar de daders duurt nog voort. Koninginnedag Thurlede verbouwd t Dames HBSS kunnen het wel vergeten RAADSLIEDEN ONBEREIK BAAR Het Instituut Sociaal Raadslieden (Nieuwe Haven 147) te Schiedam is gesloten op donderdag en vrijdag 5 en 6 mei en 12 en 13 mei. De belasting dienst is op 6 en 13 mei ook niet aanwezig. Op dinsdag 17 mei is het instituut weer geopend. De spreekuurtijden zijn: dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De belastingdienst is er ook weer op 20 mek Lekker magere Lekker magere Heerlijk zachte Schiedam: Grote Markt 12 Vlaardingen: Fransenstraat 29 Spijkenisse: Breestoep 3 Onder een stralend oranjezonnetje heb ben Schiedammers en Vlaardingers de afgelopen zaterdag koninginnedag gevierd. In Schiedam was het traditioneel het drukst in Kethel. Met de aubade als enthousiast begin ging het feest de hele dag door. In de wijken vonden op be scheidener schaal aardige acti viteiten plaats. Liefhebbers genoten van het Plantagefestival. De sfeer in het centrum was die was die van een 'gewone' zonnige dag met terrasminnende mensen. In Vlaardingen concentreerden de feestelijkheden zich juist in het centrum. Men kon er over de hoofden lopen. De kera- miekmarkt in de buurgemeen te, hier op de foto, trok veel bekijks. Walter van Leeuwen, coördinator van de markt en pr-man van Wegener Huis- aan-huisbladen, kon tevreden zijn. Meer over koninginnedag op de binnenpagina. SCHIEDAM— De Hargalaan wordt deze week geasfalteerd. Gisteren is begonnen met de werkzaamheden, ze duren tot en met vrijdag 6 mei. Het gaat om het gedeelte tussen de Nieuwe Damlaan en het kruispunt met de op- en afrit 'Schiedam-Noord' van Rijksweg 20. Dit gedeelte van de weg zal nagenoeg worden afgesloten voor het verkeer. Automobilisten die, komend vanuit Schiedam, Rijksweg 20 willen oprijden, zullen gebruik moeten maken van de opritten Schiedam-Centrum of Vlaardin gen. De omleidingsroute is aan gegeven. Automobilisten op de A20, ko mend vanuit de beneluxtunnel of vanuit Vlaardingen, wordt aan geraden de afrit Schiedam- Noord te gebruiken. De Harga laan blijft wel open in de richting van de Nieuwe Damlaan, maar men kan beter de afritten Vlaar dingen of Schiedam-Centrum gebruiken. SCHIEDAM Het aantal langdurig werklozen in Schie dam neemt dramatisch toe. De stad neemt hiermee een koppositie in het Rijnmond gebied in. Op 1 april ontvin gen 2168 Schiedammers een RW W-uitkering, een toename van tien procent ten opzichte van 1 januari. Woordvoerder R. Jaggie van de sociale dienst verwacht dat het cijfer dit jaar nog verder stijgt, om dat werklozen niet direct een RWW-uitkering krijgen. Na ontslag krijgt een werknemer eerst een uitkering van het GAK. En het aantal 'nieuwe' werklozen is eveneens toege nomen. Pas na enige tijd be landen zij in de RWW, een uitkering op bijstandsniveau. Ook de jeugdwerkloosheid stijgt. Volgens Jaggie wordt het steeds moeilijker jongeren aan een wer kervaringsplaats te helpen. Voor jongeren tussen de zestien en ze venentwintig jaar die langer dan een half jaar werkloos zijn, is de Jeugdwerkgarantiewet (JWG) ingevoerd. Jongeren worden ver plicht hieraan mee te werken. Zij krijgen dan een door de gemeen te gecreëerde baan aangeboden, RUITEN VERNIELD In het kantoor van de Sociale Dienst te Schiedam kreeg een 28-jarige man het vorige week aan de stok met een ambtenaar. Hij uitte zijn ongenoegen door het vernielen van een ruit. De gewaarschuwde politie hield de man aan en zond hem na een verhoor heen. Voor lopig is hem de toegang tot de GSD ontzegd. Het arbeidsbureau Scholing de participanten in het Buro Werk ei waardoor hun kansen op de ar beidsmarkt toenemen. Op dit moment zijn er in Schiedam zes tig JWG'ers aan het werk. „Wat wij nu aan aanbod krijgen, kun nen we nog plaatsen", zegt Jag gie. „Maar het wordt steeds moeilijker." Vorig jaar was de JWG-regeling redelijk succesvol. De helft van het aantal JWG'ers kreeg toen een gewone baan en een kwart ging opnieuw naar school. De rest werkte niet mee en verloor daarmee het recht op een uitke ring. „De gemeente zal alles doen wat in haar macht ligt om werkzoe kenden een zo goed mogelijk perspectief te bieden", is te lezen in het vorige week verschenen samenwerkingsakkoord van het college van B en W. Het college kiest voor vier pijlers: scholing; betere samenwerking tussen in stellingen als de sociale dienst en het arbeidsbureau; aanvullende werkgelegenheid scheppen bij de overheid; werkgevers aanspre ken op hun verantwoordelijk heid. Wat dat laatste betreft: de ge meente wil afspreken dat werk gevers vooral werkloze Schie dammers in dienst nemen. En als de stad nieuwe bedrijven aan trekt, moeten die ondernemin gen aansluiten op de lokale ar beidsmarkt. Maar de werkgevers staan niet te trappelen om mee te werken. Piet Prins, de waarnemend voor zitter van de Schiedamse afde ling van het Koninklijk Neder lands Ondernemers Verbond (KNOV): „Het is moeilijk om afspraken te maken om alleen Schiedammers aan te nemen. Bedrijven kijken vooral naar de kwaliteit van de sollicitant, niet of iemand werkloos is of waar hij vandaan komt." Prins verwacht meer van de nieuwe ontwikkelingen in de binnenstad, zoals de bouw van de Imelda-passage. Omdat de stad hierdoor aantrekkelijker wordt om te winkelen, gaan de winkeliers meer verdienen. Daardoor kan de werkgelegen heid stijgen. „Maar als de econo mie niet aantrekt en de loonkos ten niet dalen, kunnen onderne mers weinig doen", zegt Prins. Jaggie van de sociale dienst ver wacht veel van samenwerking tussen allerlei instanties. Maar: j „Eén loket is één ding, één dos sier is iets anders." Pas als alle instanties hun bestanden samen voegen, kan de werkloosheid 11 echt aangepakt worden. Op dit moment werken de socia le dienst, het arbeidsbureau en het Educatief Centrum Volwas senen al samen in het Buro Werk en Scholing. In 1993 heeft dit bureau 150 langdurig werklozen aan een baan geholpen, iets wat zonder samenwerking waar schijnlijk niet gelukt was. Op de lange termijn ziet Jaggie veel mogelijkheden. „Schiedam wordt het middelpunt van de Rijnmond." De uitbreiding van het NS-station en de komst van de metro maken de stad beter bereikbaar, waardoor meer be drijven zich hier willen vestigen. De slechte positie van Schiedam wat betreft werkloosheid - voor al ontstaan door de teloorgang van de scheepsbouw - kan dan verbeteren. SCHIEDAM Bij de Vereenigde Glasfabrieken is gisternacht enkele uren gestaakt. De aanleiding was de weigering van de directie om in de CAO een 2,5 procent loonsverhoging toe te passen, of werkgelegenheid te scheppen. Bovendien dreigt de hindertoeslag afgeschaft te worden en kan er geen garantie worden gegeven dat gedeeltelijk WAO-ers niet zullen worden ontslagen. Met betrekking tot het afschaffen van de hindertoeslag zei Egbert Schellenberg van de Industriebond FNV dat nieuwe produktie-omstandigheden er juist toe leiden dat met hogere temperaturen moet worden gewerkt en derhalve geen verbetering van de werkomstandigheden betekenen. Na de toezegging dat de uren van staking doorbetaald zullen worden zijn de werknemers weer aan het werk gegaan. Vanavond, dinsdagavond 19.00 uur zullen de bonden in een vergadering de leden raadplegen over verdere stappen. ^■50 ZONDAG 8 MEI MOEDERDAG In singlet-stijl. Eén maat. Vijf verschillende prints. 2 NORMAAL 34 - NU Exotische Groenten met Hollandaise saus en Pommes frites <M Moussedessert met verse Aardbeien GELDIG T/M ZONDAG 5 JUNI 1994 GEOPEND MAANDAG T/M VRIJDAG 10.00 - 19.00 UUR V KOOPAVOND TOT 21.30 UUR, ZONDAG VAN 12.00 TOT 19.00 UUR rtb ZATERDAG TOT 18.30 UURI NwRDSEE O Lijnbaan 81, Rotterdam SCHIEDAM Vier Schiedam mers hebben afgelopen vrijdag een koninklijke onderscheiding ontvangen uit handen van de burgemeester. P.J. Slavenburg, directeur van het gelijknamig bouwbedrijf, werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Sla venburg werkt inmiddels 35 jaar bij het bedrijf, dat nu vierhon derd werknemers telt. Drie anderen hebben de ereme daille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau gekregen. P. Roosen kreeg de onderschei ding om zijn twintigjarig lid maatschap van de CDA-fractie in de gemeenteraad en zijn inzet voor de Christelijke Ambtena renbond. Hij was ook lid van het bestuur van de GGD en het Schieland- ziekenhuis. M. Verwaal kreeg dezelfde me daille voor zijn veertigjarig dienstverband bij de Rotterdam se Droogdokmaatschappij (RDM) en zijn werk voor de Hervormde Kerk. H.E.M. Vorstenbos heeft even eens veertig jaar in de scheeps bouw gewerkt (bij Wilton Fije- noord). Hij is nu, net als Ver waal, vervroegd uitgetreden. ZONNETOPJE Gestreept singlet met knoopjes. 100% katoen. Maten S t/m XL STRANDLAKENS Enorme collectie. Mooie dessins. Ook in luxe velours. STRANDSLIPPERS 1 Luxe damesslippers, verstelbaar met 1 klittenband. Zwart, kobalt, bordeaux. 1 Maten 36 t/rr^3. BADPAKKEN EN BIKINI'S 1 Van Italiaanse topfabrikant. Superelastisch door elasthan. I Diverse uni-kleuren. 1 Maten 38 t/m 44. SINGLET MET SHORT Zonnig damessetje van soepele tricot. Twee dessins in diverse kleuren. Maten M t/m XL DAMESTOP 1 Body met lange mouw. teuk bedrukt. 1 Katoen/lycra. 1 Maten M t/m XL DOUCHELAKENS Gedessineerd of uni. Schitterende collectie! 70x140 cm. KWEEKKASJE Met 6 potjes, aarde en 6 verschillende 1 RINGBAND 2-rings. Leuk gedessineerd. 1 Alles in één map! ZIJDEN BOEKETJES Doen het altijd goed! Kies uit 4 soorten. DUS EERST NAAR... Rotterdam 12x) Ca pel Ie a/d Ussel Hoogvliet 1 Krimpen a/d Ussel 'iffhk Ridderkerk Schiedam Spijkenisse Vlaardingen jpi BLOEMPOT I 0 14 cm doorsnede. Glanzend kera- I miek in beige, groen, AAII1 I bordeaux en blauw. SLANKE VAAS 15 cm hoog. Glanzend keramiek. Piet Roosen is één ran de geridderden

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1994 | | pagina 1