Ml DE HAVENLOODS Zestienhoven breidt fors uit Schiedams Nieuwsblad IN DEZE KRANT nuhalei nadefii :<kZtóUrSter Vrouw beroofd van twee tassen Keukens Half Geld INTERSET Zesdeklassers grijpen macht op het Stedelijk Gymnasium Rommelmarkt Aantal chartervluchten vanaf luchthaven moet verdrievoudigen Nu al vernielingen in opgeknapt Julianapark CD'er stapt op (kTfiidcrSttr Ouderenpartij doet ook in Schiedam haar intrede Naar Pinkpop.. srjtr/: 10KORTING EDITIE P, DONDERDAG 5 MEI 1994, 43e JAARGANG Nr. 18 GRATIS HERPLAATSING Aktie voor particulieren I S 010-4699444 I Kijk op de rubrieks-pagina's TVW, V "Alléén voor particulieren J HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM LA/lUCUOllliTl TlCUlYNIIdll UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 43 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK SCHIEDAM— Een 66-jarige vrouw is dinsdagmiddag op het Hargplein beroofd van twee tas sen. De vrouw werd ter hoogte van verzorgingshuis De Harg van achteren genaderd door een ongeveer 14-jarige jongen op een fiets. De knaap trok plotseling de boodschappentas uit de han den van de vrouw. Hierin be vond zich ook de schoudertas van het slachtoffer. De jongen fietste weg in de richting van de Schiedamseweg. Hij had donker haar en droeg een beigekleurig jack en broek. Prestatieloop op Aleidafeest SCHIEDAM De Gravin Aleidafeesten vieren zaterdag 7 mei het 75-jarig bestaan. Een groot deel van Schiedam-Zuid zal dan ook worden lamgelegd voor vele festiviteiten. Zo is er weer een prestatieloop langs de Nieuwe Waterweg, die wordt georganiseerd door de Rotterdamse Politie Sportvere niging. De kinderloop, over l kilometer, start om 12.00 uur (inschrijfgeld 2.50 gulden). De 5 en 10 kilometer worden om 12.15 uur weggeschoten (in schrijfgeld 5 gulden). Start en finish liggen op de Burg. Knap- pertlaan. Inschrijving is mogelijk bij de start. Er kan worden ver kleed in Zwembad Zuid. Voor iedere deelnemer is er een leuke jubileum-herinnering. Olympus mikt op de roos voor Unicef SCHIEDAM Voetbalclub Olympus heeft sinds twee jaar een speciale band met Unicef. Naast promotionele activiteiten worden bijvoorbeeld de shirts van de selectieteams gesierd met de naam en het logo van het kinderfonds van de Verenigde Naties. Ook werd het afgelopen seizoen via diverse acties geld ingeza meld voor een straatkinderen- project. De afsluiting hiervan vindt komend weekend plaats. Op zaterdag 7 mei start in het clubgebouw aan de Sportlaan in het Hargapark om 21.00 uur een dartmarathon die tot zondag 13.00 uur duurt. Door sponso ring is inmiddels een bedrag van 2000 gulden bijeengebracht. Muzikale omlijsting zorgt voor extra sfeer. Zondagmiddag wordt overigens ook het promotieduel Olympus - WICO gespeeld, waarbij de Schiedammers een plek in de hoofdklasse RVB kunnen ver dienen. In Ommoord INTERS ET KEUKENS Wij zijn niet zomaar een keu kenzaak, door ons concept zijn wij de goedkoopste van Rotterdam en omstreken. Tijdens de opbouw van onze showroom verkopen wij diver se keukens voor halt geld. Daag ons uit!! En wij bewij zen u dat wij de goedkoopste zijn in Rotterdam. Wij hebben dan ook een groot aantal keu kens voor superlage prijzen. Tevens kunt u bij Interset ook direkt terecht voor uw nieuwe wand- en plafondbekleding voor uw nieuwe keuken. Interset voor een goedkopere en complete keuken. aangesloten bij de keukenorganisatie Satijnbloem 55 Rotterdam Ommoord Tel. 010-4550511 Voor veel jongeren zit het schooljaar er bijna op. Alleen nog even de examens tot een goed eind brengen... De hoogste tijd dus voor 'kolderdag'. Ook de zesdeklas sers van het Stedelijk Gymnasium wilden de zinnen eens verzetten. Zij namen dinsdagmorgen de macht van de leraren over en gaven les aan de leerlingen van de eerste drie klassen. „De dag ging wat onwennig van start, maar toen de eerste les begon en de zesdeklassers met z'n tweeën of drieën de nietsver moedende scholieren van de laagste klassen hun werk uitdeelden, liep alles al snel heel soepel", zegt eindexamenkandidate Katrijn Hubregtse. „Zo werden bij wiskunde allerlei raadsels opgelost, terwijl tijdens de Franse les voornamelijk chansons werden ge draaid." Sommige van de nieuwbakken 'leraren' toonden zich van een verrassende kant. Zo waren er die als volwaardige professoren - dus met potloodventersjas, glimmende schoenen en een hoge graad van bekaktheid - presenteerden. Issabel Kerklaan en Petra Thurmer zorgden onderwijl voor de 'keetering'. „Aangezien het niet mee viel om steeds opnieuw die klas met pubers in het gareel te houden, mochten de 'docenten' tussen de lessen door even uitrusten in de leraarskamer. Zo konden we allemaal een keertje proeven van het echte leraarschap op ons gymnasium", aldus Katrijn Hubregtse. En dat eindexamen is nu natuurlijk helemaal geen probleen meer Blues in Podium SCHIEDAM In café Podium (Lange Haven) treedt zaterdag 7 mei Blues Indication op. Deze formatie belooft een geïnspi reerd optreden vol authentieke en hedendaagse blues. Aanvang 22.30 uur. Zondag 8 mei betreden om 21.30 uur Jay Dee de planken. Twee gitaren, mondharmonica en zang zorgen voor een sfeer van de jaren zestig en zeventig. Op het programma staan covers van onder meer John Lee Hooker, Muddy Waters, Van Morrison en Eric Clapton. SCHIEDAM Tamboer- Trompetterkorps Gusto houdt op vrijdag 6 mei een rommel markt bij het Verenigingsge bouw aan de Warande 150 (ach teringang). Er zullen voorname lijk kleingoed en modelboten worden uitgestald. De rommel markt is open van 10.00 tot 21.00 uur. door NANS WOLTERS SCHIEDAM 'Absoluut onacceptabel'. Zo reageren de Schiedamse milieuwethouder B. de Leede en de Zuidhol landse Milieufederatie op het bericht dat vliegveld Zestien hoven bezig is activiteiten te ontwikkelen waardoor het vliegverkeer in de regio flipk zal toenemen. In juni zullen meer chartervluchten van het vliegveld vertrekken dan ooit het geval was. De directie van Rotterdam Airport heeft voorlopig geen boodschap aan de discussies rond het voort bestaan van de luchthaven en richt zich op een forse uitbrei ding van het vliegverkeer. De Zuidhollandse Milieufedera tie toont zich zeer verrast. „Wij waren niet op de hoogte van deze ontwikkeling. Naar onze mening is een tweede luchtha ven, naast Schiphol, zinloos. Voor de bewoners en het milieu totaal onverantwoord", aldus woordvoerder Rene Wanen- bergh. Hij doelt hier met name op de slechte nachtrust die men sen te wachten staat. Ook valt een toename van stress en hart en vaatziekten te verwachten. Vorige maand ondertekende de grootste touroperator van Ne derland, Holland International, een contract met Zestienhoven. De reisorganisatie start over vier weken met wekelijkse vluchten naar populaire vakantiebestem- Momenteel wordt een groot aantal nieuwe activiteiten ontwikkeld op Rotterdam Airport mingen in Griekenland en Span je. Dat is voor een periode van ongeveer drie maanden. In dit tijdvak verwacht men achtdui zend passagiers meer te vervoe ren dan normaal. Geluidsoverlast Voorlichter W. Wegter van Rot terdam Airport: „Dit betekent dat er in de vakantieperiode zo'n 55 vluchten meer zullen plaats vinden. En daar zal het niet bij blijven, want er worden plannen ontwikkeld om het aantal toeris tische passagiers in de komende jaren te verdriedubbelen." De uitbreiding betekent volgens Wegter dat de eerste drie jaar het aantal passagiers met 12.000 per jaar zal toenemen. „Daarna zal het waarschijnlijk stijgen met een aantal van 25.000." Dit houdt in dat het door Wegter genoemde aantal van 55 vluch ten met drie vermenigvuldigd dient te worden en dat bewoners van Schiedam en Vlaardingen, maar ook van bijvoorbeeld Delft en Berkel en Rodenrijs kunnen rekenen op een flinke toename van geluidsoverlast. Volgens de Milieufederatie wonen er binnen een straal van elf kilometer van Zestienhoven ruim 800.000 men sen. Rotterdam Airport is met Hol land International een promotie campagne gestart om de aan dacht te vestigen op de voorde len van de luchthaven. Zo wor den de snelle in- en outcheckfaci- liteiten genoemd en de voordelige parkeertarieven. Ook is het vijftig gulden goedkoper als zonzoekers vanaf Zestienho ven naar hun vakantiebestem ming vertrekken. Hobby Milieuwethouder De Leede heeft een geheel andere mening. „Met Schiphol op nauwelijks zeventig kilometer afstand is Zestienho ven absoluut overbodig. Zoals bekend is de gemeente Schiedam tegen de bouw van een nieuwe luchthaven of uitbreiding van de huidige. Het zorgt voor veel ge luidshinder en bovendien is het slecht voor het milieu. Het is voor het Rotterdamse gemeente bestuur een soort veredelde hob by om er een vliegeld op na te houden. De besluitvorming over een eventueel nieuw vliegeld is door de Tweede Kamer over de verkiezingen heen getild. Naar mijn mening is de directie van Zestienhoven daarom nogal voorbarig door nu al nieuwe ac tiviteiten te ontwikkelen." Woordvoerder Wanenbergh van de Zuidhollandse Milieufedera tie sluit hierop aan. „Uit rappor ten blijkt dat een nieuw vliegveld voor de werkgelegenheid niet veel voorstelt en dat het aantal passagiers te verwaarlozen is als je het vergelijkt met de stroom die vertrekt vanaf Schiphol. Dus moeten we alert blijven. Wij zul len ons vanaf nu weer stevig vastbijten in Rotterdam Air- port." SCHIEDAM De eerste fase van de opknapbeurt van het Ju lianapark wordt binnenkort af gerond. Met deze renovatie tracht de gemeente het oor spronkelijke karakter als kijk en wandelpark terug te brengen. „Zo heeft het Julianapark weer een zekere beslotenheid gekre gen, doordat er een taxushaag rondom het park is aange bracht", zegt Karin Jansen van de Dienst Gemeentewerken. „Daarnaast is de oude beplan ting aan de buitenrand vervan gen door bijzondere groen-blij- vende en rijkbloeiende soorten als de rhodendendron en hibis cus. Ook de keermuur heeft een grote beurt gekregen." Ondanks de vernieuwing van het Julianapark zijn nu al weer spo ren van vandalisme aangetrof fen: planten zijn vertrapt of uit de grond getrokken. „Wij willen het Julianapark zo mooi en net jes mogelijk houden. Daarom verzoeken we iedereen die spo ren van vernielingen ziet, con tact op te nemen met opzichter Vos op tel. 4154605", aldus Ka rin Jansen. Tevens worden hon- debezitters dringend verzocht om hun viervoeter buiten het park te houden. Vanwege de kwetsbaarheid van de beplanting zullen de Aleida feesten van komende zaterdag ditmaal niet in het Julianapark plaatsvinden. Uitwijken De gemeente heeft de organisa tie verzocht om uit te wijken naar omliggende delen van de buurt. Na de zomer start de tweede fase van de renovatie. Hierbij zal de overige beplanting worden aangepakt. Ook het aan wezige meubilair en de speel- voorzieningen zullen dan deels worden vervangen. SCHIEDAM C. Krommen hoek stapt uit de CD. Naar aan leiding van het tv-programma Deadline van afgelopen vrijdag zegde het Schiedamse raadslid zijn partijlidmaatschap op. Hij blijft op persoonlijke titel in de gemeenteraad zitten. In het bewuste programma re gistreerde een verborgen camera het Amsterdamse raadslid Gra- man, die bekende gewelddadig heden tegen migranten te heb ben gepleegd. Graman is inmid dels opgepakt door de politie. „Daarna heb ik meteen mijn op zegbrief aan het CD-bestuur ge schreven", zegt Krommenhoek. „De maat was vol. Dit soort zaken kan gewoon niet door de beugel. Ik heb altijd gezegd dat ik geen racist ben, dan wil ik dus ook niet met mensen in een par tij zitten die er dit soort praktij ken op na houden." Het is overi gens de tweede maal dat Krom menhoek opstapt uit de CD. Eerder deed hij dat nadat het Purmerendse raadslid Van der Plas nazistische uitlatingen had gedaan. Partijleider Janmaat trok hem toen weer binnenboord. „Maar nu is mijn stap definitief', aldus Krommenhoek. Maar liefst 3 sauna's en een Turks stoombad voor de prijs van 1En natuurlijk met een uniek uitzicht over de Maas, ontspannings ruimte en een tropische bar met een nieuwe, uitgebreide menukaart. Kom dus naar Tropisauna...deze week tegen inlevering van deze coupon met f 5,- korting voor de all-in prijs van f 22,50. Voor meer informatie of reserveringen: 010-4020765. Geldig van 4 Om 20 mei 19 GRATIS EN ZONDER RENTE als het om wonen gaatI Hoofdweg 18 Capelle aan den IJssel Tel 010 - 4518844 Hillelaan 30-39 t.o. metrostation Rijnhaven Rotterdam-Zuid, Tel. 010 - 4852273 DROOMWENS METEEN IN VERVULLING In totaal brachten 39.99.1 stadgenoten hun SCHIEDAM De uitslag van Tweede-Kamerverkiezingen van afgelopen dinsdag wijkt in Schiedam nauwelijks af van de landelij ke trend. De PvdA verloor flink, maar blijft desondanks de grootste partij. Desociaal-democraten kregen 28,9 van de stemmen (in vergelijking met vier jaar terug een verlies van 13,4 Het CDA zakte weg naar de vierde plaats met slechts 15,1 (een verlies van 10,7 De WD en D66 deden het opnieuw goed. De WD behaalde 18 van de stemmen (een winst van 6,4 terwijl D66 uitkwam op 17,4 (een winst van 8,2 De opkomst lag met 73,9 iets beneden het landelijk gemiddelde. In totaal brachten 39.993 Schiedammers hun stem uit. Een andere grote winnaar was het Algemeen Ouderen Verbond dat uit het niets op 4 uitkwam. De andere ouderenpartij (die opkwam na de AOW-perikelen), Unie 55 haalde slechts 0,9 De Centrumdemocraten hebben duidelijk te lijden gehad van de uiterst negatieve publiciteit van de laatste weken. De CD steeg weliswaar van 2,6 naar 5,0 maar die winst lag veel lager dan recent nog was voorspeld. Een verrassende verliezer was GroenLinks, dat terugviel van 4,8 naar 3,6 van de stemmen. De kleine confessionele partijen scoorden in Schiedam tezamen 2,4 Van de overige partijen behaalden Solidair'93 (met 1,3 en de SP (met 1,2 de beste resultaten. SCHIEDAM— Wijkcentrum treden onder andere The Ur- De Erker organiseert dit jaar ban Dance Squad, Rage een trip naar het bekende Pink- Against The Machine en Sonic popfestival. De reis-wordt ge- Youth op. Aanmeldingen maak t met de bus en kost en .'of meer informatie via tel. 69.50 gulden. Op het festival 4267767. ONZE SCHOENEN KRIJGEN IETS EXTRA'S MEE! Wij nodigen u uit om onze sfeervolle winkel te bezoeken en een paar comfortabele kwaliteitsschoenen te proberen. Tot ziens in onze winkel! Geldig van vrijdag 6 mei t/m zaterdag 14 mei a.s. Rtxkport s ™BölÉpf faux, (jj V4N|lER WALDLAUFER MEPHISTOM Gabor

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1994 | | pagina 1