ZEEMAN bevorderde integratie migranten Benadrakken van overeenkomsten 1 595 „495 4.9S O 9.95 |200 295 DE HAVENLOODS IN DEZE KRANT ^HERENONDERGOED^ uasüsa J| J kV 95 Ruim 450 textielSupers in 4 landen.. Asfaltering Beatrixpark Vervalste giropas CTTT7 99.5 - 3!5 VtecsgjCbcEtp 'Campagne Schiedammers van overal en nergens redelijk succesvol geweest' Oude scherven Onderzoek moet woningmarkt in kaart brengen Blokken en zweten 1/ ZOU WEL GEK ZIJN JUS U MEER BETAALDE. IN PRIJS VERLAAGD!!! DAMES- EN HERENSWEATSHIRTS EN VOORJAARSPULLOVERS 27.95 19.95 JONGENSBLOUSES 12.95 995 DAMESBLOUSES J2^5T__„12 95 DAMESROKKEN 17s95 995 PEUTERJURKJES MET POP„ lfl.PS 995 DUS EERST NAAR.. UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 43 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK EDITIE 9, DINSDAG 24 MEI 1994, 18e JAARGANG, Nr. 21 Schiedams Nieuwsblad HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM. SCHIEDAM De Parkweg en de Nieuwe Haven zijn in de week van 30 mei tot en met 3 juni het toneel van asfalteringswerk- zaamheden. Bij de Parkweg gaat het om het deel dat gelegen is in het Beatrixpark. De Nieuwe Ha ven wordt van een nieuwe laag voorzien tussen de Hoofdstraat en de Willemskade. Hoogleraar bespreekt gevolgen van radon Directeur trots op streekmuziekschool Veel telefoontjes voor vrijkaarten SCHIEDAM Het was een gekkenhuis, woensdagmiddag op het kantoor van het Schie dams Nieuwsblad/De Haven loods. Vele lezers belden tussen eén en drie uur het nummer van deze krant in de hoop een gratis toegangskaart voor Circus Renz te bemachtigen. Slechts de eerste vijftig reacties konden worden beloond. Deze lezers werden uit genodigd de première van het circus bij te wonen. Wie met de vrijkaarten achter het net viste, kon nog wel met de kortingsbon uit deze krant de circusvoorstelling bijwonen. Cir cus Renz, Berlin heeft inmiddels vier voorstellingen gegeven en de tenten alweer opgeslagen in een andere stad. SCHIEDAM Een nog onbe kende man heeft afgelopen don derdagavond geprobeerd met gestolen girobetaalkaarten in de winkel van Gamma aan de Ad miraal Trompstraat een hoeveel heid gereeedschap en automate rialen ter waarde van ongeveer 1600 te betalen. Een verkoper ontdekte dat de giropas die de man bij zich had vervalst was. De ongeveer 35-jarige man raak te daardoor in paniek en vlucht te de winkel uit. De girobetaal kaarten en de goederen liet hij achter. AUTODIEF—SCHIEDAM- Na een korte achtervolging heeft de po litie afgelopen donderdag op de 's- Gravelandseweg een 23-jarige Schie dammer aangehouden. De man be stuurde een personenauto en negeer de een stopteken van de politie. Bij de oprit van de rijksweg strandde de auto, waarna de man te voet vlucht te. Kort daarna werd hij in de strui ken aangetroffen. De man bleek de auto in Maassluis te hebben gesto len. Hij werd in verzekerde bewaring gesteld. GEHAKT SAUCIJSJE .If om holf lekker maget Schiedam op tv WATERWEG De Streekmu ziekschool Nieuwe Waterweg "Noord is onlangs genomineerd voor de geldprijs van 2500 gul den en een tweetal macqettes, voor hun 'Originele muzikale aandeel' tijdens het jaarlijks te rugkerende Havenmuziekfesti val in Schiedam. Deze nominatie is nu omgezet in de uiteindelijke toekenning van deze prijs, die op zaterdag 28 mei zal worden uit gereikt op de Appelmarkt in Schiedam, aan de dependance van de Streekmuziekschool door de jury van de 'Stichting Dag van de Muziek'. Een camera ploeg van de KRO-televisie zal van deze gebeurtenissen een mu zikale impressie maken, zodat zowel het Schiedamse Havenfes tival als de prijsuitreiking medio augustus/september op het tele visiescherm te zien zal zijn. Ui teraard is Hans Mulder, direc teur van de Streekmuziekschool, erg blij met deze prijs, die overi gens gedeeld moet worden met 'AMOS',( Algemeen Muziek Overleg Schiedam). Het geld komt goed terecht: „Wij wilden al heel lang een draagbare, elec- tronische piano aanschaffen voor dit soort buitenoptredens", aldus Hans Mulder. Vlaardingen is weer een museum rijker. Mr. S. Patijn, nog tot eind van deze maand commissaris der Ko ningin in Zuid-Holland, open de donderdagj.l. het Archeolo- gisch-Historisch Museum 'Hoogstad' met een symboli sche handeling. Hij gooide een aardewerk pot kapot op de vloer. „Wij leven immers van het aan elkaar lijmen van oude scherven," licht Hoogstad-me dewerker Van den Boogert toe. Maar het museum brengt de archeologische vondsten op unieke wijze in beeld. Wie hier uitsluitend oude potten en pan nen verwacht, komt bedrogen uit. Op de vliering van de boer derij aan de Westlandseweg zijn vier interieurs gemaakt van bijvoorbeeld een leerbe- werker uit de Middeleeuwen en van een herberg uit de acht tiende eeuw. De reacties waren zaterdag, toen het publiek voor het eerst toegang tot het mu seum had, dan ook positief. Museum Hoogstad is zaterdag van 10 tot 17 uur geopend. /f j jgj 1'kwaliteit gekamde katoen. Normaal veel duurder. Slipof singlet. Maten Mt/mXL^B#^^r WNDERPYJAMA'S PEUTERPAKJES RUITSTOFDOEKEN printS' 100% kafoen- T shirtie met Print en 100% katoen. Grote restpartij Maten 92 f/m 128. bijpassend shortje. Maten 68 t/m 80. Nu inslaan! KINDERPYJAMA'S 100% katoen. Met leuke prints. H Maten 92 t/m 128. PEUTERPAKJES 100% katoen. T-shirtje met print en bijpassend shortje. Maten 68 t/m 80. RUITSTOFDOEKEN 100% katoen. Grote restpartij. Nu inslaan! Perstuk 4 Cl. ZONNESINGLETS Voor dames. Met 3 knoopjes. Kies uit 8 uni kleuren. H Maten S t/m XL HERENOVERHEMDEN Met korte mouw. Prachtige ruitdessins in verschillende kleuren. Maten 37 t/m 44. ALUMINIUMFOLIE 20 meter lang. Hartstikke goedkoop! ZONNEBRILLEN Grote restpartij. O.a. 'Madonna'-model. Geen geldl VOORRAADPOT Met weckdeksel. eypi Inhoud 1 liter. SPAGHETTI POT Extra hoog. JM Inhoud 2 liler. 495 de bevolkingsgroepen vergroten. Migranten werden uitdrukkelijk niet als een probleem gezien, zo als in het landelijke minderhe- dendebat gebeurde. Initiatieven Volgens campagnecoördinator Eric Dijkhuizen, die de evaluatie heeft opgesteld, is 'Schiedam mers van overal en nergens' re delijk succesvol geweest. „De kracht van de campagne is ge weest dat er veel meer initiatie ven zijn gekomen tot ontmoetin gen tussen allochtonen en au tochtonen." De organisatie die is opgebouwd, kan nieuwe initia tieven in de toekomst uitbouwen en intensiveren. De overheid zou het voortouw moeten nemen in verdere initiatieven die integratie bevorderen. „Het beleid moet gericht zijn op een gezamenlijke en integrale aanpak van overheid, particulier initiatief, bedrijfsleven en indivi duele burgers." De kennis en de mogelijkheden zijn in Schiedam zeker aanwezig, aldus de bro chure, „maar het moet veel ster ker gecoördineerd en op elkaar afgestemd worden". De overheid werkt nu nog te veel volgens 'blanke' normen. „Niet uit onwil maar uit onbekendheid en soms uit angst voor het vreemde." Als de overheid ook luistert naar de wensen en ideeën van migranten, kunnen zij beter integreren. Woningen kunnen er anders uit gaan zien. En meer ruimte voor marktkramen be vordert de ondernemingszin van allochtonen. De parken moeten intensiever kunnen worden ge bruikt. „Migranten gaan de stad dan veel meer als hun eigen stad zien." Dit kan ook vandalisme tegengaan, zo stelt de brochure, omdat meer mensen zich betrok ken voelen bij de openbare ruim te. De campagneleiding houdt zichzelf aanbevolen: „Het lijkt ons zeker nuttig om daarbij te blijven profiteren van de erva ring en de opgedane kennis van de campagne 'Schiedammers van overal en nergens'." WATERWEG Voor vele tienduizenden scholieren is het deze weken zweten geblazen. Niet vanwege de enorm hoge temperatu ren, maar vanwege het feit dat de jaarlijkse eindexamens worden afgenomen. Na maanden van voorbereiding en weken van blok ken was het vorige week maandag zover. Moeilijke vragen, lastige teksten en ingewikkelde sommetjes. De havo-leerlingen hadden woensdag een 'koleretekst' over meritocratie tijdens tekstverkla ring Nederlands, terwijl de vwo'ers 'een echt makkie' hadden aan bedrijfseconomie. Donderdag was dat anders. Bij geschiedenis werden 'doordenk- vragen' gesteld en er was veel tekst te lezen voor biologie. Kortom, de Vlaardingse en Schiedamse scholieren moesten ploeteren. Eind deze week zit het er op. SCHIEDAM Negatieve aandacht voor migranten in de media heeft de integratie van allochtonen in de weg ge staan. „De angst en onrust die hierdoor ontstaan binnen de migrantengemeenschappen, versterken niet de krachten die willen integreren, maar juist die willen isoleren." Dat staat in de evaluatiebrochure van de campagne 'Schiedam mers van overal en nergens'. Migrantengemeenschappen hebben een gevoel van veilig heid nodig om volwaardig aan de samenleving deel te kunnen nemen. 'Schiedammers van overal en nergens' ging in september 1991 van start. De campagne moest de bevolking van de stad duide lijk maken dat zij leeft in een multi-culturele samenleving. Eén van de kernpunten was te laten zien dat bijna iedereen een migrant is; er zijn maar weinig families die al sinds mensenheu genis in Schiedam leven. De bro chure noemt als voorbeelden Italiaanse bankiers, Franse Hu genoten, Duitse brandersknech ten, joodse vluchtelingen en Zwitserse schoorsteenvegers. De overeenkomsten tussen allochto nen en autochtonen moest zo benadrukt worden. Dit moest het begrip tussen de verschillen- SCHIEDAM Vijfenveertig woningcorporaties en achttien gemeenten in de regio Rijn mond gaan dit jaar hun wo ningmarkt in kaart brengen. Het belangrijkste deel van het onderzoek is een grote enquête. 135.000 Huurders van corpora tie- en gemeentewoningen krij gen binnenkort een vragenfor mulier toegestuurd; de helft van alle huurders. De enquête is zo grootschalig om ook gegevens per buurt boven water te krij gen. De regio is ingedeeld in ongeveer driehonderd buurten. Vierhonderdvijftig huishoudens per buurt krijgen een formulier. De woningcorporaties, vere nigd in het Samenwerkingsver band RijnmondCorporaties (SRC) en de gemeenten willen op deze manier de woningbe hoefte in de regio in kaart bren gen. Ook willen zij onderzoeken wat de marktbehoefte van de verschillende corporaties en de regering juist veel mensen in een klein gebied wil huisvesten: de zogeheten compacte stad. Uit dit onderzoek bleek tevens dat het tekort aan woningen nog altijd stijgt. De aanstaande enquête in het Rijnmond-ge bied wordt uitgevoerd in sa menwerking met het onder zoeksinstituut OTB van de Technische Universiteit Delft en het NIPO. De resultaten moeten duidelijk maken welke maatregelen nodig zijn om wo ningen verhuurbaar te houden. Ook moet blijken welke verlan gens mensen hebben die naar een nieuwbouwwoning willen verhuizen. „Het onderzoek maakt poten tiële verhuisstromen in de regio inzichtelijk. De enquêteresulta ten worden verwerkt in een nieuwbouwprogramma dat voorziet in de woonwensen van de toekomstige bewoners," al dus de SRC. Coördinator Erik Dijkhuizen: „Campagne is redelijk succesvol geweest" buurten is. Onlangs werd be kend dat de behoefte van 'woonconsumenten' duidelijk verschilt van het woningbouw programma van de regering. Dit bleek uit een onderzoek van de Nationale Woningraad (NWR). Mensen willen het liefst een royale eengezinswo ning in een veilige wijk, terwijl Het tekort aan woningen stijgt nog altijd

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1994 | | pagina 1