Radon-deskundige twijfelt aan gevolgen voor volksgezondheid WATERWEG 'Als Jantje wil drummen dan gaat Jantje drummen' DE HAVENLOODS Nog één hindernis Wandelen door groene loof Lezing prof.dr.ir. Hendriks in Teer stoof Mazda-dealer Pennings heeft nieuwe 'amazing' showroom Pizza Prima nu ook aan de Billitonlaan DINSDAG 24 MEI 1994 Werk cursisten in Vaartland VLAARDINGEN— In de hal en de kleine zaal van verzor gingstehuis Vaartland is tot woensdag 20 juli een expositie ingericht met schilderijen en sie raden van cursisten van de Vrije Academie. Titel van de expositie is 'Verborgen talent'. De heer J. van Heijzen heeft de tentoonstelling afgelopen vrij dagavond geopend. Het werk is dagelijks tussen 09.00 en 17.00 uur te bezichtigen, behalve op dinsdagmiddag. De toegang is gratis. Vaartland is gelegen aan de Dillenburgsingel 9. Engelse mijl bij Fortuna VLAARDINGEN— Atletiek vereniging Fortuna organiseert morgenavond, woensdag 25 mei, een 10 Engelse mijl vanaf het complex aan de Marnixlaan. Be halve aan deze afstand kan er ook deelgenomen worden aan een twee kilometer speciaal be stemd voor de jeugd tot en met twaalf jaar en aan een vijf kilo meter. Het parcours wordt weer uitge zet richting surfplas en Broek polder. Het startschot van de drie afstanden valt om 19.15 uur. Het inschrijfgeld bedraagt een rijksdaalder, zonder herinne ring en vijf gulden met herinne ring. Vanaf 18.00 uur kan er in het clubhuis van Fortuna aan de Marnixlaan ingeschreven wor den. Voor meer informatie kan men terecht bij Ger en Ans van Walsum, telefoonnummer 474969. Volkstuintjes weg voor tunnel SCHIEDAM —Een lezer van De Havenloods/Schie- dams Nieuwsblad heeft het verhaal over de financiering van de tweede Beneluxtunnel met interesse bekeken. „Ik miste echter iets in het ver haal. Het is helemaal niet be kend dat er zestig volkstui nen moeten verdwijnen bij de Vijfsluizen. Ik heb daar ook een tuintje, maar dat ligt aan de andere kant. De aanleg van de tunnel treft mij dus niet. Het is toch zonde dat er weer een stukje recreatiege bied verdwijnt. Bij onze volk stuinvereniging leeft de ge dachte dat Rijkswaterstaat gewoon z'n gang gaat. Er is geen geld voor, maar toch gaat het project door. Daar klopt iets niet.." aldus de heer De Bruijn uit Schiedam. ujegener huts-aaahutsbLaden 41 edities in Zuid-Holland. Totale oplage per week 1.300.000 HOOFDKANTOOR: Wegener Huis-aan-huisbladen B.V Prins Hendrikkade 12-16, Gebouw 'Maaspoort', postbus 1980, 010 - 4.699.911 DUO'S (rubrieksadvertenties): 010 - 4.699.444 Telefax directie: 010 - 4.699.362 Telefax advert, aid.: 010 - 4.699.237 Telefax redactie: 010 - 4.699.359 Postadres: postbus 220, 3130 AE Vlaardingen, tel. 010 - 4.352.911 Kantooruren: maandag t/m donderdag 8.30 - 17.00 u., vrijdag 08.30 tot 16.00 u ADVERTENTIEVERKOOP: Schiedam: N. v/d Marei (tel. privé 010 - 4.716.693) Vlaardingen: L. van Dijk (tel. privé 01859 - 12068) Maassluis: E. den Breejen (tel. privé 01880 - 15244) Districtverkoopleider: C. Vijfvinkel (tel.privé 010 - 4341702) Accountmanagement: de Poorter (tel.privé 070 - 3282694). REDACTIE: Peter Braad, Marianne Ames, Nelleke de Jong en Bram Wesdorp. Correspondenten: 'd S. Verver (tel. privé 01899 -17787) en "- in van de Lee (tel. 010 - 4.343.850) >'s:Fotobureau Roel Dijkstra, DE HAVENLOODS verschijnt elke dinsdag en donderdag huis-aan-huis in de gemeenten Schie dam en Vlaardingen en op donderdag in Maassluis en Hoek van Holland en is een uitgave van Wegener Huis-aan- huisbladen BV, behorende tot Wege ner NV. BEZORGING: Interlanden/Spreigroep Bezorgklachten: (kantooruren) 010 - 4.699.612/4.699.613 VLAARDINGEN— Alle leer lingen van scholengemeenschap Westland-Zuid, met uitzonde ring van de eindexamenkandida ten, namen afgelopen donderdag verplicht deel aan de jaarlijkse sportdag op sportpark Vijfslui zen. Dit onder motto 'mens sana in corpore sane', oftewel een ge zonde geest in een gezond lichaam. Het evenement wordt jaarlijks georganiseerd door de docenten lichamelijke opvoeding. De an dere docenten kwamen er ook niet onderuit. Zij hadden geen vrije dag, maar werden ingezet als administratieve hulp, jurylid of scheidsrechter. Ook gebles seerde scholieren kregen zulk soort karweitjes op te knappen. Een dagje geen wiskunde of eco nomie, maar sporten. Na een dag zwoegen werd klas 3B3 uit de onderbouw havo schoolkam pioen. De leerlingen kregen afge lopen vrijdag de J.A. Tazelaar- bokaal uitgereikt, een wisselbe ker die vernoemd is naar de oud rector die bij zijn afscheid deze prijs instelde. Alle leerlingen hebben nu nog één hindernis te nemen: de overgangsproefwer ken die binnenkort beginnen. Koor brengt Mary Poppins VLAARDINGEN Het Musicalkoor van de Streekmuziekschool geniet opnieuw veel belangstelling. Op vrijdag 10 en zaterdag 11 juni sluit dit koor het seizoen af met de uitvoering van de musical 'Mary Poppins', die voor deze gelegenheid geheel in het Nederlands is bewerkt. De hoofdrollen worden vertolkt door Arjan Brands en Arléne Drenkelford, de muzikale omlijsting is in handen van het orkest van de Streekmuziekschool, welke geheel bestaat uit docenten en gevor derde leerlingen. Voor het nieuwe seizoen kunnen kinderen in de leeftijd van zeven tot zeventien jaar weer auditie doen. 'Mary Poppins', op vrijdag 10 en zaterdag ll juni in de Stadsgehoorzaal. VLAARDINGEN/SCHIE- DAM Op prof.dr.ir. Ch.F. Hendriks rust morgenavond een zware taak. De deskundi ge op het gebied van radon geeft in Schiedam een lezing over de risico's van dit gas voor de volksgezondheid. Zijn toehoorders zullen waar schijnlijk na afloop met vraagtekens blijven zitten. Wetenschappers kunnen na melijk geen klip en klaar beeld geven van de effecten van radon voor de menselijke conditie. De Vereniging tegen Milieubederf in en om het Nieuwe Waterweggebied (VTM) heeft de lezing geor ganiseerd omdat er veel on rust heerst onder de leden. Maar Hendriks heeft één boodschap. „Het is in ieder geval nodig onderzoek te doen op baggerspecie-locaties." In Nederland hebben slechts vijftien a twintig mensen zich verdiept in deze materie. De Vlaardingse hoogleraar is er één van. „Dan denk je natuurlijk 'daar heb je de zoveelste wijs neus die z'n mond opendoet'." VTM is blijkbaar een andere me ning toegedaan: op dringend verzoek van de vereniging spreekt Hendriks morgen in De Teerstoof. Hendriks heeft als lid van het Milieuberaad voor de bouw het beleidsstandpunt ra don mede samengesteld. Hij heeft daarmee aan de wieg ge staan van de formulering van het nationale beleid ten aanzien van radon. Wat is radon nu precies? Hen driks gaat er eens goed voor zitten. „In de bodem komen ra dio-actieve elementen voor. Die bewezen worden dat radon schadelijk is voor de volksgezondheid, zijn niet stabiel: als ze in aanra king komen met andere stoffen kan het gasvorming afgeven. Er zijn eigenlijk twee gassen, maar we noemen altijd alleen maar radon. Dit gas kun je niet zien of ruiken. Als je ermee in aanra king komt, is sprake van een soort interne gammastraling. We weten niet precies wat het gezondheidseffect daarvan is. Er zijn drie theorieën, waarvan de worse case-benadering is dat er in Nederland per jaar 2000 men sen overlijden aan longkanker veroorzaakt door inademing van radon. Anderen menen weer dat de aanwezigheid van radon een positief effect heeft op de volks gezondheid omdat het de weer stand van mensen vergroot." Welterusten In het beleidsstuk voor de Twee de Kamer wordt uitgegaan van de meest ongunstige situatie. „Omdat het anders maatschap pelijk niet verantwoord zou zijn. Je kunt dit soort problemen on mogelijk bagatelliseren. De mi nister zou het politiek niet kun nen verkopen om mensen nu welterusten te wensen, niets te ondernemen om er over een paar jaar achter te komen dat radon wel effect heeft. Ik kan op grond van de bestaande gegevens abso luut geen keus maken. Uit oog punt van maatschappelijke argu menten - dus niet vanuit weten schappelijk oogpunt - vind ik dat we uit moeten gaan van de meest pessimistische benadering. Je kunt immers ook niet aanto nen dat er geen risico's zijn." Wanneer radon vrijkomt in een open gebied, zijn er geen proble men. Moeilijker is het als op zo'n locatie wordt gebouwd. Het gas radon hoopt zich op in afge sloten ruimten zoals een krui pruimte onder een huis of in leidingschachten. Daardoor kan de concentratie radon in huis hoger worden dan daarbuiten. Een bodem, opgespoten met baggerspecie, is bovendien hoger belast met radon dan bijvoor beeld een zandbodem. In het be leidsstuk radon wordt voorge steld de belasting van radon in Nederlandse woningen met één derde te reduceren. Per jaar wil de overheid daarvoor 350 mil joen gulden uittrekken. Te den ken valt aan maatregelen zoals een betere ventilatie van de krui pruimte, afdichten van de bega ne vloer, bepaalde bouwmateria len verwerken en bouwmateria len afdichten. Een punt van kritiek van Hen driks op het ministeriële stuk is de wijze van aanpak. „De minis ter wil eerst de laatst gebouwde woningen aanpakken en zo te rugwerken. Mijn benadering is dat je in het woningbestand moet zoeken naar de meest on gunstige situaties. Daar horen die baggerspecie-locaties zoals in Schiedam-Spaland bij, maar ook kleinere wooneenheden vanwege de geringe ventilatie. Degenen die het zwaarst belast worden, moeten prioriteit krijgen. Als je aan de slag gaat moet je toch eerst de olifanten aanpakken en uiteindelijk de muggen, niet waar." Op de vraag wat hij zou doen als bewoner van een huis op een baggerspecie-locatie, haalt Hen driks zijn schouders op. „Niks. De kans dat ik overlijd als ge volg van een dijkdoorbraak is aanzienlijk groter dan als gevolg van inademing van radon. Moet ik daarom emigreren? In Neder land - dat beneden de zeespiegel ligt - is de situatie trouwens veel gunstiger dan elders. Als ik een collega uit München, waar de radon-belasting veel hoger is, aan de lijn heb en ik constateer dat die man zich welbevindt, dan hoef ik me niet druk te maken. Och, dan heb ik wel wat andere dingen aan mijn hoofd. Maar ik vind dat ik de mensen morgen niet gerust kan stellen. Dat gaat me ook weer te ver." De lezing over radon wordt woensdag 25 mei gehouden in theater De Teerstoof, Nieuw- straat in Schiedam. Aanvang is 20 uur. Belangstellenden zijn wel kom. WATERWEG - „Houden van muziek en het bespelen van een instrument is niet aan leeftijd gebonden," zegt directeur Hans Mulder van de Streekmuziek school Nieuwe Waterweg Noord. En dat niet alleen de jeugd staat te popelen om een muziekinstrument ter hand te nemen blijkt uit de nieuwe trend ook om op latere leeftijd (weer) les te gaan nemen. „Vaak zien ouders hoe leuk hun kind zich ontwikkelt op de muziekschool; dat wakkert oude verlangens aan en wij bieden die mogelijk heid." De 'Streekmuziekschool Nieuwe Waterweg Noord' houdt op za terdag 4 juni 'Open Huis'. Bewo ners uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis kunnen dan niet alleen kennismaken met het oor spronkelijke cursusaanbod, ook een dertig-tal nieuwe, kortlopen de cursussen vinden voor '94/'95 een plaatsje in het onlangs uitge brachte cursusboek. „Daar was veel vraag naar," aldus Mulder, terecht trots op 'zijn' school, daar deze niet alleen blijk geeft van een gedegen, veelzijdige mu zikale vorming, maar ook eigen tijdse, electronisch- of computer gestuurde muziek miet schuwt. „In veel huishoudens staat een computer binnen handbereik", aldus Mulder. „Daar kun je op heel simpele wijze ook een key board aan koppelen, niet te ver warren met de synthesizer, na tuurlijk. Overigens komt tijdens de cursus komt niet de handlei ding van het instrumentarium aan de orde, maar wel wordt er een schat aan muzikale kennis aangereikt." Mulder ziet in de kortlopende cursussen niet alleen een finan cieel voordeel. „De leerlingen kunnen zelf kiezen hoe vaak ze les willen hebben. Drukbezette, meest dertigplussers, (een derde op het totaal aantal leerlingen) kiezen er voor om bijvoorbeeld maar twee keer in de maand een half uur les te nemen. De tijd die hierdoor vrijkomt, biedt wellicht weer plaats aan nieuwe leerlin gen. Volgens Mulder klopt ook het hardnekkige beeld dat veel mensen van een muziekschool hebben niet, want: „Als Jantje wil drummen, dan gaat hij ook gelijk drummen, 't Is niet zo dat onze leerlingen eerst twee jaar moeten 'blokfluiten'." Van de traditionele cursussen bestaat er een Vlaardingse 'top s', die er volgens Mulder als- Het bespelen van een muziekinstrument is niet aan leeftijd gebonden volgt uitziet: 1: Piano, 2: Key board, 3: saxofoon, 4: gitaar, 5: dwarsfluit. Behajve de bekende cursussen een greep uit het nieuwe cursu saanbod: Orrientatiecursus 'pop' voor kinderen, Popmuziek voor ouders, Componeren en arrangeren op de computer', Basiscursus diri geren, Koorscholing, Luisteren naar Bach en Strauss, Adem- techniek, Hoborieten snijden, Trio's en kwartetten met piano en dé muziekcursus voor baby's: Muziek op schoot. In een samenwerkingsverband met de Vrije Academie is het dit jaar door de Streekmuziek school georganiseerde 'Mag neetproject' een doorslaand suc ces, ofschoon het zich nog in de expirimentele fase bevindt. Leer lingen van basisschool 'Het Pris ma' volgen een maal per week de cursus 'kunstzinnige vorming', waarvan de muziek een van de belangrijke pijlers is. De kinde ren krijgen onder meer oriënte rende cursussen en blokfluitles. Ook het speciaal voor deze gele genheid opgerichte 'Prisma Kin derkoor' mag geslaagd genoemd worden. „Dit experiment, niet alleen in Vlaardingen maar ook in Am sterdam uitgevoerd, laat zien dat hierdoor ook veel allochtone kinderen geinteresseerd raken in de lessen," legt muziekschooldi recteur Mulder uit. „Zo'n 1,5 van de leerlingen is allochtoon. De toegangsdrempel naar een Nederlandse muziekschool is hiermee duidelijk verlaagd. De resultaten van het 'Magneetpro ject' zullen uiteindelijk ook door de landelijke politiek moeten worden opgepikt." Zaterdag 4 juni houdt de mu ziekschool Open Dag en wel op de volgende lokaties: Maassluis: Ontmoetingscentrum Koningshof, Ui verlaan 20: 10.00 - 13.00 uur. Schiedam: Muziek school Lange Nieuwstraat 183: 12.00 - 16.00 uur. Schiedam: Wijkcentrum De Blauwe Brug, Bachplein 590: 12.00- 16.00 uur. Vlaardingen: Muziekschool Meidoornstraat 30: 12.00 - 16.00 uur. Tijdens deze dag worden tal van demonstraties gegeven en het nieuwe programmaaanbod 1994/1995 gepresenteerd. VLAARDINGEN—Een wan deling door het groene loof van het bos rond de kooikerspias. Dat belooft de Vereniging Na tuurmonumenten vanavond, dinsdag 24 mei. Wie om 19.00 uur aanwezig is bij de rand van het natuurgebied de Aalkeetbui- tenpolder, kan deelnemen aan deze excursie. Tijdens de wandeling wordt het begrip eendenkooi duidelijk. In Zuid-Holland leefden vroeger veel wilde eenden van verschil lende soorten. De kooiker ving ze in zijn eendenkooi. De eenden werden in de uitlopers van de plas gelokt in pijpen. Opzichter J. Hofman zal de wandelaars onder andere hierop wijzen. Belangstellenden zijn welkom bij de ingang van de eendenkooi, bij de Broekpolderweg, de parallel weg noord van de A20, die be reikbaar is via Maasland. Aan melden via tel.010-4741032. Na tuurmonumenten vraagt voor excursies een geringe vergoe ding. Overigens worden deze zo mer diverse excursies door de eendenkooi gehouden. Burgemeester Scheeres verrichtte de openingshandeling Zakelijk bekeken SCHIEDAM Burgemeester R. Scheeres van Schiedam heeft afge lopen donderdagavond de nieuwe 'amazing' showroom van Mazda- dealer Pennings aan de Noordmolenstraat 17 geopend. De nieuwe showroom telt maar liefst 1500 vierkante meter. Ook heeft Pennings nu een ultramoderne werkplaats. Dat moest gevierd worden en dat gebeurde dan ook donderdag met een feestelijke receptie waarop ook, hoe kan het anders, The Amazing Stroopwafels hun opwachting maakten. n van Pizza Prima aan de Billitonlaan Zakelijk bekeken VLAARDINGEN Pizza Pri ma heeft haar activiteiten uitge breid tot in de Westwijk. Behal ve een vestiging in Rotterdam en in de Holywijk heeft Pizza Prima nu ook aan de Billitonlaan, in de voormalige slagerswinkel, een afhaalpizzeria. Eigenaar Abraha komt uit Eri trea, een voormalige Italiaanse kolonie waar pizza's volksvoed- sel nummer één zijn. Ervaring heeft de goedlachse uitbater op gedaan in de twee andere pizza zaken van zijn familie. Waarvan er een is gevestigd aan de Vlaar dingse Reigerlaan. De keuze aan pizza's is groot, vooral de dubbelgeslagen calzo- ne is een aanrader, terwijl ook spare-ribs kunnen worden afge haald. Bereid met eigen gemaak te kruiden. Dit is tevens een spe cialiteit van Pizza Prima. Alle ingrediënten zijn dagvers en de producten worden pas na bestel ling gemaakt. Er komt zelfs geen machine aan de bereiding te pas. De bodem van de pizza's ruikt dan ook heerlijk naar de steeno ven en het deeg wordt al genera ties lang volgens geheim familie recept bereid. Geen sponsachtige massa waar de ramen mee te lappen zijn. Tevens is het mogelijk om pasta of stokbrood met eigen gemaak te kruidenboter te bestellen. Behalve drie koks heeft Pizza Prima vier bezorgers in dienst. Op een bestelling hoeft dus in principe nooit lang gewacht te worden. Omdat de afhaalpizza pas geopend is heeft Abraha een interessante introductie in de maand mei. Op elke maandag kosten alle pizza's elf gulden. Uw adres voor: tapijt - gordijnen vinyl - zonwering tafelmode en Hoogstraat 197 Vlaardingen Telefoon 4603329

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1994 | | pagina 3