'Racisme en tegenwerking houden ons cafépand al zes jaar dicht' 798 IN DEZE KRANT Schiedams Nieuwsblad BRISTOL I GRATIS!!! Keukens Half Geld INTERSET 'Theateraanbod in De Teerstoof gebakken lucht' Zwemparadijs Groenoord ontdekt door Rijnmonders EDITIE P, DONDERDAG 26 MEI 1994, 43e JAARGANG Nr. 21 43 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.Vi ROTTERDAM SCHIEDAM Tijdens een ca ravancontrole die afgelopen za terdag plaatsvond bij autoscha- debedrijf Dries in de Spaanse- polder bleken slechts twee van de 39 gekeurde caravans voor honderd procent in orde. De meest voorkomende mankemen ten waren slechte remwerking, versleten banden, oude gasslan gen en slechte assen en ophan ging- RIETZEILERS Carnavalsvere niging De Rietzeilers houdt zaterdag 28 mei een rommelmarkt. Allerlei 'hebbedingetjes' zijn tussen 10.00 en 17.00 uur te koop in de Elzensteeg. PHILIPS R.U.V.A. SNELBRUINLAMPEN Bl| AANKOOP ZONNEHEMEL/BANK SUNWORLD SCHIEWEC m - ROTTERDAM - 010-466001.1 In Ommoord INTERSET KEUKENS Wij zijn niet zomaar een keu kenzaak, door ons concept zijn wij de goedkoopste van Rotterdam en omstreken. Tijdens de opbouw van onze showroom verkopen wij diver se keukens voor half geld. Daag ons uit!! En wij bewij zen u dat wij de goedkoopste zijn in Rotterdam. Wij hebben dan ook een groot aantal keu kens voor superlage prijzen. Tevens kunt u bij Interset ook direkt terecht voor uw nieuwe wand- en plafondbekleding voor uw nieuwe keuken. Interset voor een goedkopere en complete keuken. aangesloten bij de fflJGkeukenorganisatie Satijnbloem 55 Rotterdam Ommoord Tel. 010-4550511 U KUNT NOG Knip de machtiging uit, die elders in deze krant staat en stuur 'm voor 31 Wie weef is die ton we/ ui SCHIEDAM Door de sloop van het Passage Theater is thea- terminnend Schiedam aangewe zen op voorstellingen in De Teerstoof. Wie echter verwacht dat het theaterprogramma voor dit seizoen er daarom extra aan trekkelijk uit zal zien, komt be drogen uit. Het programma heeft meer weg van 'spring plank-theater' aangevuld met herhalingen, try-outs en een en kele nieuwe voorstelling van onbekend talent. De start van het theaterseizoen in september is zonder meer ar moedig en begint met twee avonden gevuld met een selec tievoorronde voor het Cameret- ten-festival. Iets dergelijk kan ook op 3 en 4 februari worden bijgewoond. In de loop van de maanden komen verder cabare tiers aanbod als Paul Clark, André Manuel, Kees Torn en Bert Dictus. Bekende Neder lander Paul Haenen komt op donderdag 6 oktober met een try-out, De Types en ook Len- nette van Dongen zetten net als een groot aantal andere arties ten hun voorstelling van het vo rige seizoen op het podium van De Teerstoof. Voor rolstoelge bruikers en slechthorenden is het theater overigens niet aan gepast zodat deze groep zeker moet uitwijken naar elders. De interim-directie van de Stichting Schiedamse Theaters is van mening dat het aanbod meer dan redelijk is en zegt in het nieuwe jaarprogramma 94/95: „U zult, als u ons jaar programma doorneemt, mer ken dat Theater De Teerstoof nog meer dan voorheen in de schijnwerpers zal worden gezet. Wij blijven er voor zorgen dat we u de service blijven bieden die u van ons gewend bent. Daarnaast zullen wij er zoveel mogelijk naar streven de kwali teit en kwantiteit van het thea teraanbod te handhaven. Bo vendien hebben wij een regeling getroffen met het Luxor Thea ter in Rotterdam. Men is name lijk bereid in de voorverkoop enkele plaatsen (voor geselec teerde voorstellingen - red.) te reserveren voor het Schiedamse publiek. Ook zijn wij van plan theatertrips (met een bus) te or ganiseren naar bijvoorbeeld The Phantom of the Opera in Den Haag." Opmerkelijk is dat de Stadsge hoorzaal in Vlaardingen in het hele verhaal van de stichting niet voorkomt. En dat is vreemd omdat dit theater een regionale functie heeft en een grote verscheidenheid aan voor stellingen biedt. Gebakken lucht „Het is inderdaad een rare situ atie", beaamt Marten Putman, directeur van de Stadsgehoor zaal. „Wij hebben na vijf be sprekingen met de Schiedamse Theaters moeten vaststellen dat met hen niet valt te onderhan delen. Zo wilde men zich niet conformeren aan ons abonne mentensysteem dat wij al jaren voeren. Wij op onze beurt wil den daar geen verandering in aanbrengen omdat het perfect werkt. Ik vind dat heel erg jam mer omdat het onze opzet was het Schiedamse publiek service te bieden. Overigens viel het ons bijzonder tegen dat de Stichting Schiedamse Theaters geen enkel risico wilde nemen en weigerde mede garant te staan bij het binnenhalen van bepaalde voorstellingen. Het komt er ei genlijk op neer dat zij voor een dubbeltje op de eerste rij wilden zitten. Daarna hebben zij beslo ten contact op te nemen met het Luxor theater. Ik ben echter van mening dat ons aanbod van 175 activiteiten veel gevarieer der is dan dat van het Rotter damse theater." Volgens Putman stelt het thea terprogramma van De Teer stoof inderdaad niet veel voor. „Het heeft veel weg van gebak ken lucht. Wij zijn daarom ze ker van plan het Schiedamse publiek via onder meer adver tenties attent te maken op onze voorstellingen." A 'Gezondheidszorg mag niet in verdomhoekje te rechtkomen' Politie ontdekt pillen exodus de wereld uit Veel caravans niet in orde Eigenaar spreekt van bedreigingen en ingooien van winkelruiten oiegener huisaan-IxisbLaden HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM SCHIEDAM— De christelijke muziekvereniging Harpe Davids geeft op zaterdag 4 juni haar jaarlijkse concert voor dona teurs en belangstellenden. In verband met de sluiting van het Passage theater vindt het concert dit jaar plaats in de Margriethal. Optredens zijn er van het har monie-orkest onder leiding van Cees Kramer. Machiel Jongste zal de drumfanfare leiden. Te vens zal het opleidingsorkest een optreden .verzorgen. De majoret tes en het twirlteam van de mu ziekvereniging geven eveneens acte de presence. Behalve enkele klassieke werken zoals het trom petconcert van Haydn en de 'Fremersberg' van Koenemann zal het orkest ook populaire mu ziekwerken ten gehore brengen waaronder muziek van Michael Jackson en muziek uit de Film van Aladdin. Muzikale shows zijn er te bewonderen van de drumfanfare en de majorettes. De toegang bedraagt tien gulden en de aanvang is om 20.00 uur. Kaarten zijn te verkrijgen bij het secretariaat van de vereniging, tel. 4715959/4715833, vereni gingsgebouw De Tamboerijn, het VW-kantoor en op de avond zelf aan de kassa van de Margriethal. Avondvierdaagse weer van start SCHIEDAM De avondvier daagse vindt dit jaar plaats van dinsdag 7 juni tot en met vrijdag 10 juni. Op maandag 6 juni kan er ingehaald worden voor diege nen die op een van de andere avonden niet kunnen. Er zijn twee afstanden, vijf en tien kilometer. Vijf kilometer voor kinderen tot acht jaar en voor personen van 65 jaar en ouder. Elke avond is de starttijd 18.45 uur. Inschrijving kan individueel als mede in groepsverband. Het in schrijfgeld bedraagt 4,50 gulden. Verenigingen en scholen krijgen bij voorinschrijving 75 cent re ductie. Voorinschrijven kan tot 4 juni. Inschrijven kan bij het VW- kantoor aan de Buitenhavenweg 9, vanaf 24 mei tot 5 juni. Voor elke deelnemer die de tochten volbracht heeft ligt er een herin nering klaar. Een roosje op je bovenarm... Een romantisch roosje op je bovenarm of je hele lichaam onder de tatoeages. Iedereen denkt anders over ver siering van de menselijke body. Afgelopen zaterdag kon een ieder die geïnteresseerd is in tattoo terecht in zaal De Har monie aan de Schiedamseweg in Vlaardingen. Daar organi seerde de Tattoo Studio een regionale open dag waar vele honderden mensen op afkwa men. Het was dus erg druk. Niet alleen kon men zich laten ta toeëren, ook waren er demon straties body-painting en air- brushing. Behalve zestien tat- too-kraampjes waren er ook stands met lederen kleding en was er iemand aanwezig die aan body-piercing deed. Een ring door je neus of je tong laten slaan dus. Over belangstelling kon de or ganisator niet klagen. Veel ge hoorde klacht was echter wel dat de toegangsprijs aan de hoge kant was: vijftien gulden. En dan krijg je nog niet eens een roosje... Uitvoering Harpe Davids Sandalet in wit, zwart, rood, beig en imit. croco. Maten 36 - 41 Normaal 34.95 Bristolprijs 25- T/m zaterdag i op het Zuider- Boerenbedrijf in Filmhuis SCHIEDAM- In het Schie damse Filmhuis draait op vrij dag 27 mei de Film 'Het is een schone dag geweest'. Regisseur Jos de Putter toont een fraai gefilmd portret van zijn ouders en hun boerderij. Een vraaggesprek geïllustreerd met prachtige beelden. De onderwer pen die aan de orde komen zijn onder andere de teloorgang van het boerenbedrijf en de rol die ze hem hadden toebedacht als op volger. Aanvang van de Film is 21.30 uur en het Filmhuis is ge vestigd aan de Nieuwstraat 12. SCHIEDAM De officiële opening van Sport- en Recreatiebad Groenoord ligt alweer een paar maanden achter ons. Het moder ne bad is inmiddels ontdekt door een stroom van recreatiezwem mers uit Schiedam en de regio. Door de vele aantrekkelijke mogelijkheden binnen en buiten het bad weten steeds meer mensen Groenoord te vinden. Zo vinden veel bezoekers het leuk om van binnenuit via een poortje naar buiten te zwemmen, weg te dromen in de whirlpool of als een razende door de ronde, gesloten kronkelende en kleurige glijbaan van zeventig meter te vliegen. Mensen die meer willen dan recreatiezwemmen kunnen deelnemen aan aquafitness, waarbij alle spieren aan bod komen of aan aquajoggen waarbij men met een drijfgordel in diep water 'loopt' zonder de bodem te raken. Alle gewrichten worden bij deze techniek goed gebruikt, echter zonder dat ze worden overbelast.Ook voor aanstaande moeders, senioren en dames die zich Fitter willen voelen, worden speciale activiteiten ontwikkeld. Kinderen die iets te vieren hebben kunnen voor 10 gulden per kind een feestje bouwen in het zwembad. Daarbij zijn inbegrepen: twee uur waterpret, frites met een kroket, limonade en een ijsje. Mensen die alleen maar baantjes willen trekken kunnen daarvoor terecht in het professionele wedstrijdbad. HOE BESTAAT KOMPLETE EETHOEK GRENEN TAFEL MET 4 ROTAN STOELEN VAN 998,- VOOR MEENEEMPRIJS 1 als het om wonen gaatfl£/ MiWftjtjgf SCHIEDAM „Door te genwerking van de gemeente en racisme in de buurt is onze winkel al zes jaar dichtgetim merd. We hebben de kwestie aangevochten bij de provincie en nu loopt de zaak bij de Raad van State", zegt me vrouw H. Wittkamp. Met haar partner I. Oz moest zij in in 1988 afstand doen van haar cafépand aan de Singel, waar nieuwbouw was gepland. Maar het nieuwe Turkse café kon aan de Mgr. Nolenslaan in Nieuwland nimmer geopend worden, omdat (eerder toege zegde) vergunningen door de gemeente werden geweigerd. „De gemeente is gezwicht voor de protesten uit de buurt, waarbij racisme een rol heeft gespeeld", zegt Wittkamp. Elk verhaal heeft verschillende kanten. Zo publiceerde De Ha venloods eind april een artikel onder de kop 'Winkelpand al vier jaar dichtgetimmerd'. Een aantal bewoners van Nieuwland protesteerde hierin tegen de ver paupering van de wijk, doordat een etablissement al sinds vele jaren met houten platen is dicht- onze drank- en horecavergun- ning ingetrokken. Daarbij heeft de buurt een belangrijke rol ge speeld. De omwonenden kwa men vooral in opstand omdat het Turks bedrijf betrof. En dat ging ver. Toen wij namelijk de winkel hadden opgeknapt en in gericht, ging de zaak maar niet open. De stenen vlogen daarna geregeld door de winkelruiten. In totaal zeker zes keer. De glas verzekering heeft ons toen ge royeerd, waarna we de zaak wel moesten dichttimmeren. Toen mijn Turkse partner daarmee bezig was, werd hij zelfs be dreigd door omwonenden. De zaak zou in de Fik worden gesto ken, kregen we te horen." Uitkering Sindsdien ligt de kwestie op tafel bij de provincie Zuid-Holland en de Raad van State. De gemeente wil de zaak eigenlijk afkopen, maar Wittkamp stemt daar niet mee in. „Mijn partner en ik leven nu al een paar jaar van een RWW-uitkering, maar als de problemen de wereld uit zijn moeten we dat geld wel terugbe talen. Dus willen we nu ook een flinke schadevergoeding. De ge meente wil ongeveer een ton be talen, maar gezien alle onkosten die we hebben gemaakt is dat gewoon te weinig", aldus Witt kamp. De gemeente reageert bij monde van beleidsmedewerker J. Gordijn van Algemene en Burgerzaken. „Ik sluit niet uit dat aanvankelijk toezeggingen zijn gedaan aan mevrouw Witt kamp en haar partner die wij niet konden waarmaken", geeft hij toe. „Toen we een drank- en horecavergunning moesten ver lenen, werd daarbij de buurt ge raadpleegd. Daar bestond veel verzet tegen de komst van het café. Mensen zijn bang voor overlast, door muziek, auto's en klanten. Daarom heeft de ge meente de vergunning niet afge geven. En moet nu de Raad van State beslissen hoe het verder moet..." Mevrouw Wittkamp heeft haar conclusies al getrokken. „De ge meente wilde ons destijds zo snel mogelijk weghebben van de Sin gel. Dat is gelukt. Maar de te genstand vanuit Nieuwland heeft de gemeente overvallen. En racisme heeft toen een hoofdrol gespeeld. Alles bij elkaar zijn mijn partner en ik daarvan de dupe geworden. En dat merken wij zowel Financieel, lichamelijk als geestelijk." gespijkerd. Naar aanleiding van deze publi catie reageerde mevrouw H. Wittkamp, die samen met haar Turkse partner I. Oz het horeca- pand huurt van de gemeente. „Er is een spelletje gespeeld", zegt zij. „Mijn partner en ik zijn, na toezeggingen van de gemeen te Schiedam, in 1988 huurder geworden van het pand aan de Mgr. Nolenslaan 844. Daar zou den wij ons horecabedrijf voort zetten. In 1978 hadden wij na melijk een Turks café geopend aan de Singel en dat moest weg in verband met nieuwbouw. De gemeente zegde ons toe dat alle vergunningen die wij aan de Sin gel hadden, zonder problemen overzetbaar waren naar de No lenslaan. Er leek geen vuiltje aan de lucht." Toch werd het bedrijf in Nieuw land nooit geopend. „Maar dat is niet onze schuld", meent Witt kamp. „De gemeente heeft zich niet aan bepaalde afspraken ge houden, vooral wat betreft de vergunningen. Plotseling werd Het bewuste horecapand aan de Mgr. Nolenslaan

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1994 | | pagina 1