ÜJ Schieland-ziekeiihiiis sluit met renovatie woelige periode af 195 150 IOOI 1495 Schie ongeschikt om te zwemmen LAPJES 5" Duo betaalt met gestolen cheques WTTÏK/WMR WH/RB' 1 T* 1 "B 1 LetopdesPecia|e Reünie De Burcht ~9t5-3ls KIP- -J95 FILET 8. 10t5 129.5 -10." YlccsitefP Wilhelminaplein het geelst Twaalfjaar na fusie eindelijk één instelling in één gebouw Zwartrijders bekeurd Alles over Parket Onder invloed Keukens Half Geld INTERSET IOOI ÏOO Ruim 450 textielSupers in 4 landen. U ZOU WEL GEK ZIJN JUS U MEER BETAALDE. EDITIE 9, DINSDAG 31 MEI 1994, 18e JAARGANG, Nr. 22 GRATIS HERPLAATSING Aktie voor particulieren luegener huLs-aatttxAstoLaclen SchiedamsJNieuwsblad S 010-4699444 Kijk op de rubrieks-pagina's TVC1 UAITUIiTT L Alléén voor particulieren j UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM I Ifi lllrtl/ Fi 1^1 B, Mui John Vermeule wint ZuiderSterloop Onder ideale omstandighe den (zonnig, maar niet te warm) heeft John Vermeule de derde ZuiderSterloop ge wonnen. Hij vestigde op de Hoofdweg een nieuw parcoursrecord op de 10 Engelse mijl: precies vijftig minuten. Kort na de nationale topper finishte de winnaar van de ZuiderSter Loopserie voor regio-atleten: Ruud Onland. Ook de winnares van het wegcircuit voor KNAU-le- den Esther Schilt was zon dagmiddag van de partij in Capelle aan den IJssel. Dc bevindingen van genoemde atleten en andere wetenswaar digheden over de ZuiderSter loop zijn te lezen op een spe ciale pagina in deze krant. 'Spectrum Festival groter' Het Spectrum Festival moet volgens de organisatoren groter worden dan de voor gaande afleveringen. Ook wordt het evenement nu over twee dagen verdeeld. SCHIEDAM - De mensen die in '89 in het examenjaar zaten van CSG De Burcht, tegenwoordig het Gilde Col lege, worden uitgenodigd voor de binnenkort te hou den reünie in het gebouw aan de Nieuwe Damlaan 762. Dit evenement wordt elk jaar gehouden voor ex-leerlingen die op dat moment vijf jaar van school af zijn. Het gaat om de examenklassen B4, B4k, M4, M4k, E4 en Mo4 uit '89. Wie nog geen schriftelijke uitnodiging heeft gekregen, kan de school opbellen: 4738077, vragen naar A.C. Wesselius. HAM- van de schouder vw 9 GEHAKT SAUCIJSJE kakelvers W RUNDER- PAARDE- LAPJES^* HAASBIEF van de schouder PAARDE- FRIKAND0 biefstuk Niet alleen in Rotterdam was het zaterdag Opzoomer dag. Ook verschillende straten, pleinen en wijken in Sptjkenisse, Vlaardingen en Hellevoetsluis deden mee. Maar het geelst was het Wilhelminaplein in Schtedam-Zuid. Geel is de kleur van de Opzoomerdag, een initiatief dat enige jaren geleden in de Rotterdamse Opzoomerstraat is ontstaan. De bewoners daar besloten zelf de handen uit de mouwen te steken en de verpaupering te lijf te gaan. In de havenstad is zo een nieuw woord ontstaan - 'Opzoomeren' - dat het vage begrip sociale vernieuwing een aantrekkelijker naam moet geven. Tijdens de Opzoomerdag van 28 mei werd door de bewoners van verschilende wijken in de Rijnmond om het hardst geopzoomerd: het ging erom de straten zo geel mogelijk te maken. Vanuit een helikopter werd de stand opgenomen. En wat bleek? Het Schie- damse Wilhelminaplein won en daar waren de Rotterdammers toch wel jaloers op. „Ik ben doodop", zegt bewoonster Els van Unnik aan het eind van de middag. Ze is de hele dag bezig geweest met de activitei ten. Die begonnen al om half tien met het oplaten van duizend gele ballonnen. „Het is fantastisch", vindt opbouwwerkster Mar- ja Soesbergen. „Er is veel verbroedering ontstaan. Een andere mentaliteit, waarbij de bewoners zelf verantwoordelijk zijn voor de wijk. Er komen zo veel kwaliteiten in mensen boven, ze zijn helemaal opgefleurd.-' Revolver in nek SCHIEDAM Een autobe drijf in de Boterstraat werd donderdagavond rond 19.30 uur overvallen door twee donker gekleurde mannen. Zij benaderden de verkoper, die alleen in een kantoortje zat, over een BMW. Nadat zij de wagen hadden beke ken, keerden zij terug in het kantoor en duwden de verko per een revolver in zijn nek. Daarbij eisten zij geld. De verkoper werd gedwon gen op de grond te gaan zit ten, waarna zijn handen met tape werden vastgebonden. Ook zijn mond werd afge plakt. De mannen haalden zijn zakken leeg en verdwe nen vervolgens met wat han- delsgeld richting 's-Grave- landseweg. Nadat de verko per zich losgemaakt had, bel de hij de politie. Getuigen van worden verzocht zich te melden via tel.4494499. SCHIEDAM Na een in grijpende renovatie die een jaar in beslag nam, is nu alles weer gewoon in het Schieland Ziekenhuis. Het ziekenhuis sluit hiermee een woelige pe riode af. Het oude Nolet-ge- bouw aan de Stadhouderslaan wordt afgebroken. Op deze plaats komt een psychiatri sche instelling. In april werd ook de grote ontslagprocedu re beëindigd. Alle opgelegde bezuinigingen zijn nu uitge voerd. Het aantal bedden is teruggebracht van 472 naar 341. Om de nieuwe toekomst in te luiden, houdt Schieland op 11 juni een open dag voor alle belangstellenden. Twaalf jaar na de fusie tussen het Gemeenteziekenhuis en de Nolet-stichting is het Schieland Ziekenhuis nu eindelijk één in stelling in één gebouw gewor den. En een volgende fusie staat al op stapel: die met het Vlaar- dingse Holy-ziekenhuis. „Maar die komt er op zijn vroegst pas begin volgende eeuw", verwacht algemeen directeur L. van Eijk. De vorige fusie verliep niet zon der problemen omdat in feite de oude ziekenhuizen bleven be staan, maar nu onder één be stuur. Daarom zal een nieuw sa mengaan er pas komen, als zeker is dat er een nieuw gebouw komt. „En zeker is dat in Neder land pas wanneer de eerste paal is geslagen", aldus Van Eijk. Het gebouw aan de Burgemeester Knappertlaan kon niet wachten op die zekerheid. „We konden het niet meer uitzingen. De bouwkundige staat was buiten gewoon slecht. De operatieka mers waren al afgekeurd. En de riolering was doorgeroest." Nieuwe vleugel Schieland kreeg daarom toe stemming van het ministerie van WVC om een 32 miljoen gulden kostende verbouwing te starten. Er kwam een nieuwe vleugel aan het gebouw met moderne opera tiekamers en het ziekenhuis heeft nu de beschikking over de nieuwste apparatuur. Met een CT-scanner kunnen opnames gemaakt worden van alle delen van het lichaam met behulp van röntgenstraling. Radiodiagnost B. Mellema: „De schade voor patiënten valt mee, in vergelij king met oude röntgenappara tuur." Het apparaat bestraalt slechts een klein deel van het lichaam. Een nucleaire detector kan de functies van verschillende orga nen laten zien. Mellema: „De patiënt is zelf de bron van radio actieve straling. Die heeft stoffen in zijn lichaam gekregen die naar één bepaald orgaan trekken." Een detector vangt die straling op, waarna op de computer te zien is of het orgaan wel of niet goed functioneert. Ook dit is on gevaarlijk. „Je plast de stof ge woon uit." Technieken Het vernieuwde Schieland is een bijzonder streekziekenhuis, vindt directeur Van Eijk. Het heeft technieken in huis die ver gelijkbare ziekenhuizen niet heb ben. Tegenwoordig krijgt het ziekenhuis steeds meer patiënten uit Rotterdam-West, omdat daar nu geen ziekenhuis meer is. In het hele verzorgingsgebied van het Schieland wonen men sen van ongeveer vijftig nationa liteiten. Een nieuw voorlichtingscentrum moet een belangrijke plaats krij gen in het begeleiden van al deze bezoekers. Op de open dag van 11 juni zijn deze en andere technieken te zien, zoals de hartcatheterisatie- kamer (kosten: twee miljoen) en de vernieuwde sterilisatieruimte. Voor kinderen die geen bood schap hebben aan de verschillen de presentaties zijn er andere ac tiviteiten. Zij kunnen bijvoor beeld meedoen aan een rolstoel rally. SCHIEDAM De politie hield afgelopen zaterdag in een winkel op de Hoogstraat een man en een vrouw aan die probeerden met gestolen cheques te betalen. In een slijterij hadden de 21-jarige man en de 33-jarige vrouw uit Rotterdam voor 265 gulden aan drank gekocht met een Eurocheque. Ondanks het feit dat het duo een bankpasje toonde vertrouwde de eigenares van de winkel het niet en sprak twee surveillerende politie-agenten aan. Zij troffen de man en de vrouw in een lederwarenwinkel op de Hoogstraat aan en voelden het duo aan de tand. De man en de vrouw bleken in het bezit van nog meer gestolen cheques en een van diefstal afkomstige betaalpas te zijn. De verdachten werden meegenomen naar het bureau waar ze werden ingesloten. SCHIEDAMDe RET heeft donderdag tussen 18 en 21 uur een omvangrijke controle gehouden in trams ter hoogte van de grensflats aan de Rotterdamsedijk. Hierbij werden circa honderd bekeuringen uitgedeeld aan zwartrijders. Deze personen werden vervolgens door de politie nagetrokken, waarna bleek dat zes personen nog enkele geldboetes hadden openstaan. Twee mensen werden ingesloten om dat zij deze vorderingen niet konden betalen. Ook werden twee personen in de tram aangehouden omdat duidelijk werd dat zij een winkeldiefstal hadden gepleegd. Zo had een man grote hoeveelheden cosmetische artikelen onder zijn jas die hij gestolen had in Vlaardin gen. De politie heeft verder twee keer een proces-verbaal uitgeschre ven aan mensen die een ongeoorloofd mes bij zich droegen. Eenmaal werd een bekeuring opgesteld aan een persoon die een valse naam had opgegeven. Provinciegelden voor Schiedam SCHIEDAM Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland heb ben voorgesteld om aan de ge meente Schiedam een bedrag van ruim 354.000 gulden uit te keren voor recreatieprojecten. Het gaat om een fiets- en wan delverbinding Woudhoek- Noord/Midden-Delfland (123.500 gulden), fase twee van de wandelroute Prines Beatrix- park (12.850), fase twee Van fiets- en wandelroutes Polder vaart-Midden (94.500) en de, herinrichting van het uitzicht punt Maasboulevard (123.500). Ook andere steden zijn door GS voorgedragen voor subsidie. Het betreft Delft, Den Haag, Dor drecht, Gorinchem en Gouda. De Statencommissie Groen van de provincie buigt zich vrijdag 17 juni over de voorstellen. WINKELDIEFSTAL-In het Hof van Spaland werden donderdag twee winkeldieven betrapt. Een 19- jarige man rekende af bij de kassa van een supermarkt, terwijl de-21- jarige vrouw met een vol wagentje langsschopf. De caissière ontdekte deze poging tot diefstal, waarna het duo werd aangehouden. Er is pro ces-verbaal opgemaakt. van Bruynzeel en Kahrs. Ook voor doe-het-zelvers. I IN DE PARKETSHOP ligt het vloerenboek voor u klaar. U kunt het ook telefonisch bestellen: de speciale aanbieding SCHIEDAM- De Schie is ongeschikt om in te zwemmen. Uit de Zwemwaterfolder 1994 van de provincie Zuid-Holland blijkt dat het water van slechte kwaliteit is. Dat geldt eveneens voor de Nieuwe Waterweg. Goed zwemwater is daarente gen te vinden in de Krabbeplas en de Vlietlanden bij Vlaardin gen. Ook het water van de Noordzee is goed bevonden. De gegevens van de provincie zijn gebaseerd op onderzoeks resultaten van de jaren 1992 en 1993. Voor de actuele kwaliteit van het water kan men bellen met de Zwemwatertelefoon 070-3117550. Controleurs van de provincie nemen jaarlijks watermonsters op plaatsen waar in de zomer veel mensen recreëren. Daarbij kijken zij naar de colibacterie die een graadmeter is voor de aanwezigheid van ziektever wekkende bacterieën. De on derzoeksresultaten van de af gelopen twee jaar zijn nu ver werkt in de nieuwe Zwemwa terfolder. Een slechte kwaliteit van het water kan zich bij zwemmers uiten in allergieën, huiduitslag, jeuk of hoofdpijn. Deze klach ten kunnen veroorzaakt wor den door algen in het water, maar ook door sommige plan ten en rupsen die voorkomen op strandjes en zonneweides in recreatiegebieden. Mensen kunnen met ernstige klachten terecht bij de GGD of bij de Zwemwatertelefoon. Als er veel klachten zijn over een be paalde locatie kan dat aanlei ding zijn voor nader onderzoek of het nemen van maatregelen. Een andere besmetting in de zomermaanden die zich in open water voor kan doen is botulisme, een vorm van voed selvergiftiging die bij watervo gels verlamming veroorzaakt en meestal dodelijk is. Botulis me verspreidt zich snel via zie ke en dode dieren en komt vaak voor in warm, ondiep wa ter. Het is niet gevaarlijk voor mensen, maar volgens de pro vincie blijft voorzichtigheid ge boden. Het publiek wordt dan ook opgeroepen om gevallen van botulisme via de Zwemwa tertelefoon door te geven. De Zwemwaterfolder geeft tot slot nog een aantal waarschu wingen: ga niet zwemmen bij jachthavens, gemalen of slui zen, afvoerleidingen van de riolering, op plaatsen met veel watervogels, waar botulisme voorkomt of waar ratten zich ophouden. Voorts moeten mensen voorzichtig zijn met het zwemmen in de Noordzee. SCHIEDAM - Een 39-jari- ge Schiedammer is afgelopen vrijdagnacht tijdens een con trole op de Van Walsumiaan aangehouden wegens rijden onder invloed. De automobilist bleek niet in staat om ter plaatse te blazen maar op het bureau bleek dat de man teveel had gedron ken. Hij kreeg een proces verbaal en een rijverbod. In Ommoord INTERSET KEUKENS Wij zijn niet zomaar eeri keu kenzaak, door ons concept zijn wij de goedkoopste van Rotterdam en omstreken. Tijdens de opbouw van onze showroom verkopen wij diver se keukens voor half geld. Daag ons uit!! En wij bewij zen u dat wij de goedkoopste zijn in Rotterdam. Wij hebben dan ook een groot aantal keu kens voor superlage prijzen. Tevens kunt u bij Interset ook direkt terecht voor uw nieuwe wand- en plafondbekleding voor uw nieuwe keuken. Interset voor een goedkopere en complete keuken. aangesloten bij de GMtSWÜHlilS keukenorganisatie Satijnbloem 55 Rotterdam Ommoord Tel. 010-4550511 100% katoen. Zeeman kocht voor u een prachtpartij T-shirts in de maten 128 t/m 176. ZOMERJURKJE I Voor peuters. Gestreept tricot jurkje met capuchon. BADHANDDOEKEN 100% katoen. 50 x 100 cm. Uni of gedessineerd. Zoek maar uit! DAMES TANGASLIPS I Rijk a I Grote restpartij. TEENSLIPPERS Ideaal voor bad strand. Maten 36 t/m 43. MOOIE THERMOSKAN Sterk kunststof. lig voor camping, boot of in de tuin. I In 4 kleuren. DAMESSOKJES Talloze zomerkleuren. RONDE TAFELKLEDEN Vinyl met katoenen rug. Schitterende dessins. Sieren uw tuin- of eettafel. 112 KLOSJES GAREN I Heel veel kleuren. 1000 STUKJES Puzzel. WASKNIJPERS Kunststof in frisse kleuren. GOOCHELSTIFTEN Bruynzeel In plastic etui. 0^ 8 stuks V DUS EERST NAAR.M

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1994 | | pagina 1